خانواده

توقیف اموال برای مهریه و پاسخ به سوالات مرتبط با آن

توقیف اموال برای مهریه یعنی چه؟ مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. منتها در برخی از مواقع علیرغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود.

در این وضعیت یکسری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد.

در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علیرغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

توقیف اموال
توقیف اموال

سوالات مرتبط با توقیف اموال برای مهریه

خانم من 3 ماهه ترک منزل کرده و دادخواست تامین خواسته داده و از حقوق بنده یک چهارم هر ماه کسر می شود هنوز هم جلسه دادگاه برگزار نگردیده است.

 1. آیا منزل مسکونی من که یک باب آپارتمان می باشد می تواند جهت مهریه همسرم مصادره شود؟
  توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ولی مرد می تواند به توقبف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف اموال ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.
 2. در صورتی که قولنامه بنگاهی فروخته شده باشد آیا برای دادگاه  قابل قبول است؟
  ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و اگر ثابت شود که مربوط مرد می باشد قابل توقیف است.
 3. آیا برای مهریه باید پیش قسط پرداخت کرد؟ اگر توان نداشته باشم زندان میفتم؟
  پرداخت مهریه بعد از محکومیت و صدور اجرائیه خواهد بود و اگر تا قبل از اجرا مرد دادخواست اعسار بدهد و مهریه قسطی بشود زندان ندارد ولی اگر اعسار صادر نشود  مرد به علت عدم پرداخت مهریه به زندان معرفی خواهد شد.
توقیف اموال
توقیف اموال برای مهریه

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند.

اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند.

زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف اموال حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف اموال کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند، ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارائه  دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را از دادگاه نماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه سه درصد میزان خواسته خواهد بود.

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

ناتوانی زوجه در پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه

در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد.

بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

توقیف اموال برای مهریه
توقیف اموال برای مهریه

ناتوانی زوج در پرداخت مهریه چه پیامدی دارد؟

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند.

ماده 2 (سابق) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند.

چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌ شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده(2) مذکور به این صورت محل تامل است.

ماده 1085 قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان تقاضای وصول (مطالبه) مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره… مقوم به مبلغ … ریال، با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی مطرح می‌شود.

تشریفات ثبت و به جریان انداختن دادخواست حاضر، به ترتیب مذکور است، با این تفاوت که در اینجا، به جهت درخواست اصل خواسته، مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه، تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی، اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم، طرح  ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) از سوی وی، به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.

دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها و نیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی، توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند.

گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس، وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد.

این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری، بطور توامان و همزمان ازدادگاه خانواده درخواست میگردد.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳۹ رای

نوشته های مشابه

‫173 دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید بنده مادرم فوت کرده پدرم رفته یه بار دیگه ازدواج کرد بعد یه خونه برای زن دوم خرید با وام ولی الان این خونه ای که در ان زندگی کردیم را از چنگ پدرم دراورده یعنی جفت خونه را شیش دنگ به نام این زن است میشه کاری کرد که خونه ای که دران زندگی کنیم را ازش پس بگیریم لطفا راهنمایی کنید ممنون

  1. سلام یک و ساختمان پنچ طبقه احداث گردیده و در تمامی ده واحدمجموعه به اضافه واحد تجاری مستاجر هست دو واحد از ده واحد نیز به صورت قوالنامه ای به دونفر فروخته شده حال مالک ساختمان قبل از پرداخت جرایم ماده صد شهرداری و عدم تفکیک ملک توسط وی فوت کرده است مهربه زن دوم وی مبلغ هفتصد میلیون تومان میباشد که برای جلوگیری از توقیف ملک قرار بر این شد که تمامی وراث با رضایت یکی از واحدها را بابت مهریه به زن دوم واگذار نمایند ایا انها میتوانند بعدا به این موضوع اعتراض کنند یا مواردی هست که ما باید مراقب باشیم ؟

  1. سلام بنده ماشین ام بنام برادرم پلاک عوض کردم وبعدفروختم بردم تعویض پلاک انجاگفتن شکایت ثبت داره وبعدخانم برادرم سوال کردم شمابرای مهری اقدام کردی که گفت من برای ممنوع الخروج شکایت ثبت کردم وبعد خواستم بدونم ماشین من توقیف هست یعنی انقال پلاک باید چکارکنم شکایت ثبت همان توقیف مهری حساب میشه

  2. سلام
   خونه ی خودمو اجاره دادم و جای دیگه خونه اجاره کردم آیا زنم میتونه بابت مهریه خونه ای که بنام خودمه رو توقیف کنه؟

 2. سلام برای اثبات اینکه مردملک واملاک دارد ومیتواندمهریه روبدهد چه مدارکی لازم است ایاصرفا دادن ادرس ملک واملاک زوج کافی است یابایدکپی اسناداوهم دراختیارزن باش دتابه دادگاه دهد اگردرمدت تقاضای مهریه مرداموالش رابه نام خانواده خودکند چطورمیتوان مهریه رامطالبه نمود؟

   1. سلام
    همسرم برای توقیف ملک اینحانب تقاضا کرده
    خونه من ۵۰ متر و هنوز در رهن بانک مسکن هست (اقساط تمام شده ولی بنام نزدم هنوز)
    آیا میتونه خونه م را توقیف کنه ؟
    ممنون

 3. باعرض سلام وادب:همسرمن به علت بدهی زیادمدت زیادی است فراری شده وچندسال قبل ازفراری شدن کلیه سهم الارث خودراواگذارنموده اکنون یکی ازطلبکاران باارا‌‌ئه مواردی ثابت نموده که قسمتی ازسرقفلی مغازه به نام شوهرم است ایامن می توانم مهریه ام راقبل ازطلب بدهکارمذکوردریافت نمایم خیلی حیاتی است لطفن راهنمایی فرماییدباتشکر

 4. باسلام پدر بنده شش ماه پیش فوت کردند وهمسربرادرم دوماه پیش (دی ماه97) جهت دریافت مهریه ملک پدری ام را که در حال حاضر محل سکونت مادرم هست وعلاوه بر آن طی قولنامه ای مورخ 83/11 سه دانگ ملک را به مادرم هدیه و درسال 92/7 طی قولنامه ای دیگر (هلوگرام دار)سه دانگ دیگر را فروخته است،را توقیف کرده.منشی دادگاه امروز گفت که قولنامه ارزش ندارد وفقط با سندمالکیت مادرتان ثابت میشود.وبدون اینکه قولنامه ها را ببیند. لایحه اعتراض به توقیف را هم نپذیرفت .آیا همسر بنده میتواند باوجود قولنامه هایی که مادرم دارد واینکه در خانه سکونت دارد وهیچ جای دیگری هم برای زندگی ندارد.خانه مادرمان را توقیف کند؟

 5. سلام همسرم فوت شده و وراث او من و پدر شوهر و مادر شوهرم هستیم .از ایشان یک ملک باقی مانده پدر شوهرم اقدامات قانونی برای صدور سند ملک برای من و خودش انجام داده و الان ملک بنام من و ایشان هست حالا سهم مادر شوهرم سند ندارد ایا من برای گرفتن مهریه خود می تونم اقدام کنم ایا سهم خودم و پدر شوهرم رو می تونم توقیف کنم .یا فقط سهم مادر شوهرم که هنوز سند رسمی صادر نشده رو باید یایت مهریه ام توقیف کنم

  1. خانم من ۲ دانگ از شش دانگ آپارتمان را که توقیف کرده بود با اعتراض من رفع توقیف شد و کارشناس دادگستری مبلغ انرا نیز قید کرده است اگر ملک به مزایده گذاشته شود خانم من میتواند مبلغ سهم من را بابت مهریه برداشت کند؟

 6. سلام، سال پیش شوهرم بر سر اختلافاتی که داشتیم من را در خانه گذاشت و رفت خانه مادرش، من هم چند روز در خانه ماندم اما شوهرم مراجعه نکرد، شبانه جهیزیه خود را جمع و به خانه پدری رفتم، در این مدت که من هیچ اقدامی علیه شوهرم انجام ندادم تمام اموالش را به نام مادرش انتقال داده، من الان مهریه ام را به اجرا گذاشته اما ایشان ادعای اعسار کرده و ناتوانی در پرداخت مهریه با آوردن شهود به دروغ، دادگاه هم یک چهارم حقوق ایشان را کسر مینماید لطفا مرا راهنمای کنید که چگونه میتوانم حق خود را دریافت کنم،؟

   1. سلام
    اگر شوهر هبچ مال و اموالی نداشته باشد که از طریق احرای ثبت توقیف کرد آیا می توان به دادگاه مراجعه کرد

  1. اگر بتوانید اثبات کنید که پولی در قبال فروش املاکشون دریافت نکردن یعنی فروش سوری بوده و حتی زندان هم میتونید بندازینشون

 7. سلام بعد از اینکه سه دانگ خانه را به نام همسرم کردم ایشون مطالبه مهر کردن؛ چطور میشه به دادگاه ثابت کرد اون سه دانگ درواقع بخشی از مهریه بوده که پرداختم و جایی ثبت نکردیم؟

 8. سلام همسرم درخانه من زندگی میکند من طلاق میخوام تکلیف وسایل منزل چیه قسمتی که جهیزیم بوده هیچ بقیه وسایل
  ایا میتونم بگم مهریه رو میبخشم بجاش ایشون از بقیه وسایل بگذره و طلاق توافقی بده

  1. در طلاق توافقی تمامی حقوق به توافق میان زوجین بستگی خواهد داشت لذا اگر وسایل جهیزیه متعلق به شما میباشد میتوانید ضمن دادخواست برای استرداد آن اقدام کنید.

  2. سلام یک و ساختمان پنچ طبقه احداث گردیده و در تمامی ده واحدمجموعه به اضافه واحد تجاری مستاجر هست دو واحد از ده واحد نیز به صورت قوالنامه ای به دونفر فروخته شده حال مالک ساختمان قبل از پرداخت جرایم ماده صد شهرداری و عدم تفکیک ملک توسط وی فوت کرده است مهربه زن دوم وی مبلغ هفتصد میلیون تومان میباشد که برای جلوگیری از توقیف ملک قرار بر این شد که تمامی وراث با رضایت یکی از واحدها را بابت مهریه به زن دوم واگذار نمایند ایا انها میتوانند بعدا به این موضوع اعتراض کنند یا مواردی هست که ما باید مراقب باشیم ضمنا بنده اقوام زن دوم میباشم

  3. سلام.من 4سال که عقد هستم.، و تمام جهیزیم امادس، تالار گرفته بودیم، به خاطر دخالت های خانواده شوهرم. دعوامون شد، 2ماه شوهرم من و بلاتکلیف رها کرده، تالار و عروسی و کنسل کردن، تواین 2ماه فهمیدم که شوهرم ماشینشو فروخته، به اسم خواهرش،کرده، و به ما وانمود کرده که ورشکست شدم.، پولی ندارم.، من چه اقدامی میتونم.بکنم؟ نمیخوام.طلاق بگیرم.ولی برای شکایت رها کردن و.4 سال عقد موندن و.کنس کردن.عروسی چه شکایتی میشه کرد؟ و برای مهریه من چه طور میتونم ثابت کنم که ماشینی که به اسم خواهرش،کرده برای خودش؟ و.ورشکست نشده و بدهی نداشته دروغ میگه؟ این چیزی،که میگفتن تا 6ماه مرد نمیتونه اموالش و به نام.کسی کنه اون به چه صورته؟

 9. سلام،میخواستم بدونم اگر من بعد از ازدواج تمام اموالم رو به پدر یا مادرم انتقال بدم آیا همسرم برای طلب مهریه اش میتونه اونارو از من بگیره؟

 10. سلام آپارتمانی را خانواده خودم و همسرم به صورت سه دانگ برای هر کدام ما خریده اند همسرم(زوجه)میتواند سه دانگ من را به عنوان مهریه از من مطالبه کند که سه دانگ من نیز به اسم اوشود یعنی کلا آپارتمان به اسم اوشود

 11. سلام خسته نباشید من خونه ای پیش فروش کردم و همسر من رفته از بابت مهریه زمینشو توقیف کرده حالا خریدار ادعا کرده قبلش ملکو پیش خرید کرده حالا ملک به خریدار میرسه یا همسرم؟

 12. سلام
  در هنگام عقد نکاح میشه که ضمن شرط عقد کرد که مهریه زن را زمانی میدهم که ۱۰سال زندگی مشترک داشته باشد در غیر این صورت مهریه به زن تعلق نمیگیرد،آیا این کار باعث اسقاط حق زن میشود و درست است؟

 13. سلام من وهمسرم یه اپارتمان داریم که سه دانگ مال من وسه دانگ همسرم من میخوام سه دانگم روبگیرم برم محل دیگه خونه بخر ایا این امکان داره؟ چطور

 14. سلام.من دارای سه فرزندمجردهستم.که هرسه به سن بلوغ رسیده اند.همسرم بامن ناسازگاری می کند . دستورقانون درموردحق همسروفرزندانم چیست؟

  1. آیا ضبط صدای زوج توسط زوجه میتونه مدرکی برای اثبات رفتار های پرخاشگرانه زوج باشه؟
   برای گرفتن احقاق حق زوجه

 15. با سلام
  من برج تیر 97 مبلغ 60 میلیون( 30 تومن به حساب خودم و 30 تومن به حسلب همسرم) واریز کردم برای وام مسکن زوجین
  آیا همسرم می تواند آن ها را بلوکه کند؟
  می توانم 30 تومن خودم را دستکم از بانک بیرون بکشم؟
  خواهش میکنم پاسخ بدین
  ممنونم

 16. سلام دادخواست طلاق داده ام و مهریه ام را به اجرا گذاشته ام ولى هنوز هیچ نامه اى نیامده و اقدامى صورت نگرفته بمده درنظر دارم قبل از هر اقدامى از طرف دادگاه با فرزندانم نقل مکان کرده و لوازم را نیز که شامل جهیزیه ام هم مى باشد که سیاهه ى لوازم را نیز دارم ببرم سوال من این است که مشکلى در روند کار پیش مى آید؟لطفا راهنمایى کنید خواهشمندم

 17. سلام.خسته نباشید.همسر بنده مبلغ ۱۱۰ میلیون از پول بنده را بابت مهریه توقیف کرده است..آیا تمامی این پول بعد از دادگاه به همسرم میرسه…ضمنا مبلغی از آن پول را من به کسی بدهکارم….ممنون.

 18. سلام.
  من از همسرم می‌خوام طلاق بگیرم هیچ مال یا ملکی ندارم دادگاه چند درصد حقوقم را ب عنوان مهریه ب خانمم میدهد؟!

   1. سلام پدر من یک ملک مسکونی مقداری حساب بانکی و یک ماشین دارد در حال حاضر فوت شدن و زمانی که طفل صعیر بودم مادرم نیز فوت شدن در حال حاضر فقط حقوق مادرم را میگیرم و حقوق پدرم را زن دوم پدرم کامل دریافت میکند
    باتوجه به اینکه همسر و کفیل قانونی ندارم آیا زن پدرم میتواند مهریه خود را از اموال به صورت کامل بگیرد مهریه ایشون ۴۵۰ سکه یعنی حتی بیشتر از قیمت خونه هستش با توجه به مهریه همه اموال رو میتونه ببره با توجه به اینکه من کفیل قانونی ندارم چگونه میتوانم مانع ایشون بشم سرپناهی برای من باقی نمیمونه درحالیکه دختر مجرد هستم

 19. سلام.همسرم مهریه اش را اجراگزاشته وتقاضای توقیف اموال کرده ولی قبل ازاین من و همسرم درحضور یک وکیل یک دستنوشته امضا کردم ک اگر همسرم ب مدت یک هفته ب منزل خود برگردد ماشینم را بنامش بزنم الان همان وکیل وکالت همسرم را ب عهده گرفته و از همان دستنوشته میخواد علیه من استفاده کنه.البته ماشین بنام من نیست ایا میتونه حکم توقیف ماشین رو بگیره

 20. با سلام و احترام دوست عزیز ممنون
  من از خانمی که دارای یک شرکت با 98درصد سهم میباشد طلب دارم که متاسفانه این شرکت ظاهرا چند ساله فاقد فعالیت اقتصادی میباشد و بنده اخیرا از دادگاه حقوقی موفق به اخذ محکومیت از ایشان شده ام حالا نگرانی من اینکه این خانم قانونا هیچ دارایی بنام خودش نداردویا اینکه من اطلاعی ندارم وایشان مدعی شده اگر که جلبم کنید تقاضای اعسار میدم ازاد میشم در حالی که همسر ایشان توان مالی خوبی دارد و صاحب چندین خانه وملک وحتی چند دستگاه اتومبیل میباشد ایا دادگاه اعسار ایشان را میپذیردیا خیر؟؟
  ضمنا یک سوالی دیگه هم دارم ممنون میشم راهنمایی کنید
  امکان داره باتوجه به محکومیت این خانم طلبم را از همسر ایشان را وصول کنم یا خیر؟

 21. سلام زمانی که من ازداج کردم طبقه دوم خانه پدر شوهرم و ی مغازه رو گفتن مال همسرم هست ولی بعدش معلوم شد دروغ گفتن و بعد فروش هر دو ملک فقط ی ماشین براش خریدن که اونم به نام مادر شوهرم هست ایا من میتونم هنگام درخواست مهریه ماشین رو ازش بگیرم لطفا راهنمایی کنید ممنون.

 22. من ۲ماشین دارم که به نام همسرم کرده بودم ویک خانه سه دانگ آن به نان همسر وسه دانگ دیگر به نام من است ودیگر اموالی ندارم آیا در زمان اجرای مهریه
  از سوی قاضی آن سه دانگ هن ازمیتواند بگیرد

 23. سلام پدر من فوت شده ولی سر قفلی یه مغازه به اسمش بوده برادرم بعد از فوت پدرم ازدواج کرد الان به مشکل بر خورده و توقیف اموال زده همسرش، سر قفلی ورثه ست هنوز. همسر برادرم میتونه این مغازه رو بجای مهرش دریافت کنه حتی اگ این مغازه تنها منبع در امدش باشه؟

 24. باسلام
  همسرم بدون اجازه من یک زن را صیغه نموده و دائم در حال رفت و آمد با آن زن است بنده دارای یک فرزند می باشم.در صورت درخواست مهریه آیا با توجه به خانه و زمینهای کشاورزی که به ارث رسیده میتوان مجوز توقیف گرفت همچنین در صورت اجرا گذاشتن مهر می تواند مرا از خانه بیرون نماید در صورتی که بنده قصد جدایی نداشته باشم:؟

 25. سلام
  تنها چیزی که به نام همسرم هست قرارداد اجاره نامه خونه ای هست داریم توش زندگی میکنیم. نظر قاضی برای توقیف پول پیش خونه چیه؟

 26. سلام ، من یک واحد اداری دارم که با اجاره آن ، توان پرداخت اجاره منزل مسکونی ام را دارم ، بعد از ١٨ سال زندگی همسرم تقاضای مهریه کرده و آن واحد اداری را توقیف کرده ، قرار است من و پسر ١۴ ساله ام با هم زندگی کنیم ، آیا میتوانم مهریه را قسط بندی کنم و آن واحد بعنوان یک ملک که معمولا میتواند در اختیار مرد باشد را بعنوان مهریه از توقیف در آورم ؟

  1. اگر در آن واحد زندگی نکنید و منزل شما نباشد قابل توقیف بابت مهریه است و قسط بندی نمیشود.

   1. سلام من2دودانگ ارملکم را جهت ساخت به برادرم دادم .به مشکل خوردیم بعد دو دانگ را وکالتی گرفتم . الان همسرش تقاضای طلاق داده 2دانگ را توقیف کرده .من هم اعتراض زدم آیا می تواند بگیرد .راهنمایی کنید

 27. ببخشین من نامزدم و زنم دیگه نمیخواد با من زندگی کنه رفته مهریشو گذاشته اجرا هیچیم ندارم جز یه ماشین که اونم در اداره کرایه کار میکنم حقوقمم ۲۳۰۰هستش الان ماشینم توقیف میشه چون با ماشینم کار میکنم

 28. سلام من2دودانگ ارملکم را جهت ساخت به برادرم دادم .به مشکل خوردیم بعد دو دانگ را وکالتی گرفتم . الان همسرش تقاضای طلاق داده 2دانگ را توقیف کرده .من هم اعتراض زدم آیا می تواند بگیرد .راهنمایی کنید

 29. سلام. وقتتون بخیر.من یه سوال دارم، خیلیییی ممنون میشم پاسخ بدین. من میخام مهریه مو بذارم اجرا، همسرم ملکی چیزی بنامش نیست، پولی هم توی حساب بانکیش نداره. اما ایشون یه شرکت پیمانکاری داره با چند تا از شرکاش که از کارفرماشون مطالباتی دارن. همسر من مدیرعامل اون شرکت هستو حدود10درصد از سهم شرکت مال ایشونه. با توجه به اینکه مطالبات ایشون بنام شرکت هست و شرکت هم یک شخصیت حقوقیه، من میتونم نسبت به مطالبات ایشون اقدام کنم؟آیا امکان توقیف مطالبات ایشون در ازای مهریه وجود داره؟ چون ازکسی سوال کردم گفت که مطالبات چون مختصه شخص ایشون نیست و مربوط به شرکت هستش و شرکت هم اعضای هییت مدیره و سهامدار و شرکا داره، نمیتونی اقدام کنی. نمیدونم اطلاعاتش چقدر درست بوده.

  1. سلام همسر من سه دنگ یک آپارتمان یک خودرو و دو سه هکتار زمین در شهرستان داره که البتهاین زمین سندی نیس چجودی باید اثبات کنم تا بتونم حکم توقیف اموالشو بگیرم؟

 30. سلام
  مهریه ام را اجرا گذاشته ام. همسرم ادعا کرده چون من تامین خواسته دادهام دسترسی به پول هاش نداره و معسر هست. آیا چنین ادعایی وجود داره؟

 31. اگر مردی یک خانه داشته باشد و کنار دو فرزند خردسال خود زندگی کند زن میتواند آن را مطالبه کند ،مرد بنده خدا نصف خانه را هم به نام همسر کرده ولی زن با ناسازگاری ب زندگی خود حاضر نیست ادامه دهد.

 32. باسلام من یه ماشین دارم که چندسالی است که ازش استفاده میکنم و سندش و پلاکش هم بنام برادرم است ولی بیمه نامه بنام خودم است و همسرم تامین خواسته کرده و ماشین من را توقیف کرده خواستم بپرسم آیا همسرم میتونه ماشین را بعنوان مبلغی از طلب تامین خواسته ضبط کند و کلا ماشین ببره؟

 33. سلام همسر من سال ۹۰ فوت شد و بچه ندارم همسرم چیزی به نام خودش نداشت ولی پدر همسرم وضع مالی خوبی داره من میتونم مهریه رو از پدرش بگیرم؟

 34. سلام
  من در سال ۹۵طلاق گرفتم و طبق حکم دادگاه بعد از تعدیل سالی یک سکه مهریه میدهم.
  بنده در امسال یعنی سال ۹۸میخواهم شروع به کار آفرینی کنم.که مکان کارآفرینی سندش به نام من میخورد.اگر من سکه را هر یک سال پرداخت کنم باز زوجه میتواند آن زمین کارآفرینی را از من بگیرد یا نه؟

 35. سلام
  من در زمان عقد در محضر روی یک کاغذ معمولی 3دانگ از آپارتمانم. را به نام زنم نوشتم و چند نفر شاهد امضا کردند البته مهریه خانم توی سند ازدواج 70 سکه بود که خانمم توی دفتر خونه مهرش بخشید
  حالا آیا اون سه دانگ هم بخشیده شده ؟ توی اون رسید قید شده بابت مهریه
  این ازدواج دوم من بوده و من از ازدواج اول دوتا پسر دارم

 36. سلام پدر من یک سال قبل فوت نموده م اکنون در خانه پدری خواهر مادرم زندگی میکنند ایا همسرم میتواند برای طاب مهریه ارث پدری مرا توقیف کند یا نه؟ لطفا مرا راهنمایی نمایید

 37. سلام پدر من یک سال قبل فوت نموده اکنون در خانه پدری خواهرو مادرم زندگی میکنند ایا همسرم میتواند برای طاب مهریه ارث پدری مرا توقیف کند یا نه؟ لطفا مرا راهنمایی نمایید

 38. سلام.خانم من از ابتدای زندگی با فریب وارد شد و گفت من همه کار واست میکنم فقط به خانوادم چیزی نگو تا اینکه با حیله به بهانه ی جور کردن وام و جعل اسناد مبلغ ۴۰میلیون تومان از خانواده ام اخذ کرد.و حدود دوماه ما رو بازی داد تا اینکه فهمیدیم وامی در کار نبود.آیا این حیله در طلاق من تاثیر گذار است؟

 39. سلام من سال 91 طلاق گرفتم یه ملک دارم مستاجردادم وکرایه آن رابه محل دیگری میدهم وامسال بابت 15عددسکه بدهی قدام کرده اندآیاملک توقیف می شوددرضمن متاهل هم هستم

 40. سلام،من برای مهریم درخواست توقیف اموال از اجرای ثبت رو دادم، کپی کارت ماشین شوهرم و کپی تمام کارت های بانکیشون رو هم دادم. الان از کجا بفهمم ماشین و حسابها توقیف شده یا نه؟

 41. با سلام . اگر سند وسیله نقلیه به نام خانم باشد در صورت گرفتن مهریه می تواند وسیله نقلیه هم بگیرد چون به نام خودش است.

 42. با سلام . اگر سند وسیله نقلیه به نام خانم باشد در صورت گرفتن مهریه می تواند وسیله نقلیه هم بگیرد چون به نام خودش است. یعنی در خواست مهریه و وسیله نقلیه با هم از دادگاه انجام دهد

 43. با سلام، آیا برای طلب مهریه، ماشینی که سند آن به نام زوج هست (ولو ماشین با قیمت پایین)، قابل توقیف است؟
  در صورت تایید، پس از توقیف آیا ماشین به مالکیت زوجه درخواهد آمد؟

 44. سلام.من میخام مهریم رو اجرا بزارم و تامین خاسته کنم .اگر همسرم مطلع بشه میتواند با قولنامه ماشینش را به نام یکی از اعضای خونوادش کنه ؟

 45. سلام و خسته نباشید.ببخشید در مورد قانون جدید در مورد ماشین که جزء مستثنیات دین نمی باشد سوالی دارم ، اینکه بنده سند ماشین به اسم من نیست اما برگ سبز ماشین به اسم بنده هست آیا همسر بنده برای گرفتن مهریه می تواند ماشین را توقیف نماید

 46. با سلام ملکی رو من و شوهرم با وام مسکن خریدیم وام به اسم بنده است و سند ۶ دانگ خانه با انتقال قطعی به نام من خورده ولی تمام فیش های واریزی خرید ملک از حساب همسرم بوده ایا میتونه ملک رو ازم پس بگیره لطفا جواب بدید خیلی دلنگرانم

 47. سلام من به عنوان مهریه سه دنگ از خانه ای را که شریکی با همسرم خریده بودیم رو از طریق ثبت اقدام کردم و به نام من شده دو سال پیش.( مدتها خونه رو ترک کرده بودن و با مادرش زندگی می کرد )
  آیا بعد از دو سال ایشون می تونند درخواست مستثنیات بدن و آیا دادگاه به نفعشون رای صادر می کنه که خونه رو از مالکیت من خارج کنه ؟

 48. سلام شوهرم تمام اموال و خانهو… را به نام مادرش کرده و پولهای حسابش را هم به حساب مادرش ریخته و دست بزن دارد و دیگر نمی توانم با او زندگی کنم اگر درخواست مهریه بدهم چگونه میتوانم مهریه ام را یکجا بگیرم وقتی اموال را با زرنگی به نام مادرش کرده و حسابهایش را خالی کرده چطور میتوانم اموالش را توقیف کنم

 49. سلام
  همسرم مهریه خود را به اجرا گذاشته و حکم توقیف اموال گرفته پژو مدل پایین دارم
  ایا میتونه ماشین رو توقیف کنه
  شبها رو ماشین کار میکنم

 50. بعد از دریافت ابلاغیه( از اداره ثبت- برگه لازم الاجرا) چه باید کرد؟ آیا باید منتظر شد تا زوجه اموالی را برای توقیف معرفی کند و بعد درخواست بررسی مستثنیات دین داد؟ برای دادن تقاضای اعسار چه زمانی باید اقدام کرد و به کجا باید تقاضای اعسار داد؟

   1. سلام و ممنون از پاسختان. از کجا باید متوجه بشوم که مالی توقیف شده؟ من سه دانگ یک خانه 70 متری به نامم هست که در آن ساکن هستم و مال دیگری ندارم. آیا این سه دانگ توقیف می شود؟ برای اثبات مستثنیات دین باید به کجا مراجعه کرد؟

 51. ادمین و وکیل سوراخ گشادی که اینجارو اداره میکنی گوه تو قبر پدر جاکشت.. خونه خاله است سوالا رو دلبخواهی جواب میدی یا جواب نده یا همه رو جواب بده مادر به خطا

 52. سلام باتوجه به خیانتی که شوهرم بطور مکرر داره بهم میکنه میخوام مهرم رو بذارم اجرا
  شوهرم یه خونه هفتاد متری بنامش هست ویه مغازه و یه خونه هفتا. متری که پدرش به جا گذاشته بهشون ارث رسیده وسه تا داداش هستن
  اما هنوز انحصار وراثت نکردن
  میخواستم بدونم با این توجه چیزی از این اموال رو میتونم به عنوان مهریه م توقیف کنم؟

 53. سلام وقت بخیر بنده همسرم معتاد به شیشه است بعد از 15 سال و چند بار ترک و برگشت به سمت مواد میخواهم مهریه ام رو اجرا بزارم و درخواست طلاق کنم… یه ملک داریم که چهار دانگش به نام همسرم و دودانگش به نام من است و یه ماشین ایا میتونم اون 4 دانگ بابت مهریه مطالبه کنم؟

 54. سلام من سال نود از همسر سابقم جداشدم وبصورت توافقی ۲۰ سکه پیش وماهی نیم سکه یادوماه یک سکه گرفتم با بالا رفتن قیمت سکه اعتراض داد وشد ماهی ربع سکه یعنی ۴ ماه یکی الان باز اعتراض داده شده ۷ ماه یگی اما یه پژو ۴۰۵ داره میتونم درخواست بدم وتوقیفش کنم البته من ازدواج کردم همچنین ایشان بچه هم داره اما حقوقش خوبه

 55. من در سال ۹۰ طلاق گرفتم طبق توافق قرار شد طرف دو ماه یک سکه به من بپردازد تا بیشتر شدن نرخ سکه اعتراض داد وچاهر ماه یک سکه شد باز هم با بالارفتن سکه سال گذشته اعتراض داد و۷ ماه یک سکه شد الان یک پژو ۴۰۵ دارد آیا میتوانم به نفع خودم توقیفش کنم ضمنا من از ابتدا تعداد ۲۰ سکه پیش دریافت کردم

   1. سلام دوسال هست عقد هستیم و همسرم طلب مهریه کرده من یک خانه دارم که سندش رهن بانک است و قبل از ازدواج خریداری کردم و فقط همین ملک را دارم ایا میتواند توقیفش کند یا خیر؟

 56. سلام. همسرم من برای پرداخت مهریه اعسار داد و پذیرفته شد که 8 ماه یک بار 1 سکه بدهد. بعد من رفتم حسابش رو توقیف کردم از طریق دادگاه. الان میتونم مبلغی که توی اون حساب موجود داره رو برداشت کنم ازش ؟؟

   1. ممنون از پاسخ جنابعالی
    فقط شرمنده سوالم این بود که الان میتونم از اون حسابی که توقیف کردم موجودیش رو برداشت کنم ؟؟

 57. باسلام..پدر شوهربنده.سال ۹۰ازدواج دوم کردن.ودر قباله ازدواج قید کردن.که ۱۰۰متر زمین داخل حیاط و۱تاق رو به اسم خانمش زده.وحالا سند۶دانگ این زمین.وخانه.روبه اسم شوهرم زده..خواستن بپرسم‌آیا همسرش میتواند..اعتراض کنددر ضمن به همسرم فروش نامه هم داده..که مثلا فروخته..وسند خورد به اسم همسرم

 58. سلام و خسته نباشید. از کجا باید متوجه بشوم که بابت مهریه مالی توقیف شده؟ من سه دانگ یک خانه ۷۰ متری به نامم هست که در آن ساکن هستم و مال دیگری ندارم. آیا این سه دانگ توقیف می شود؟ برای اثبات مستثنیات دین باید به کجا مراجعه کرد؟

 59. سلام همسر من درخواست طلاق داده و ماشین من را توقیف کرده درحالی که ماشین رهن ایران خودرو بوده و من بخاطر عدم پرداخت قسط آخر مجبور شدم قولنامه ای بفروشم البته قبل از تاریخ توقیف و بعد از پرداخت آخرین چک ماشین سند بزنم الان تکلیف ماشین چی میشه اون شخصی که خریده باید چکار کند باید شکایت بکنه

 60. سلام وقت بخیر،ببخشید زن برادرم حدود سیصد سکه مهریه اش هست، میخواد از برادرم جدا بشه و مهریه اش را به اجرا بگذاره ،برادرم شغل درستی نداره حقوق ثابتی هم نداره یعنی مثل یه بیکاره فقط چند هکتار زمین کشاورزی داره آیا زن میتونه بجای مهریه زمین کشاورزی را مطالبه کنه؟ ممنون میشم جواب بفرمایین،

 61. سلام ببخشید همسرم تعادل روانی نداره قبلا هم جدا شده بوده از همسرش..با هم‌ دعوای شدیدی کردیم و من یک ماه رفتم خونه ی مامانم..حالا که برگشتم سند ازدواج و سند ماشین که به نام منه برده خونه ی مامانش اینا از من پنهان کرده..میتونم برای این کار ازشون شکایت کنم که وقتی من نبودم مدارکمو برداشتم و چجوری میتونم پسشون بگیرم؟

 62. سلام من سه سال است عقد هستم، و دختر نیستم در حال حاضر، میخوام جدا شم چقدر از مهریه بمن تعلق میگیره؟؟؟ همسر بنده یه دونگ خونه و ماشین به اسم خودش هست میتونم ابنا رو توقیف کتم قبل اینکه به نام خانوادش بزنه؟؟ ؟؟

 63. سلام یه ماشین دارم که پلاکش به نام بچه ام هست وحساب بانکی به نام بچه ام ۵سالشه ویک اپارتمان که قسط پرداخت میکنم ولی دادم اجاره وخودم در یک خانه متعلق به مادرم زندگی میکنم ایا همسرم میتونه اینها توقیف کنه به جای مهریه

  1. سلام،من یه خانه نوسازدر روستا دارم که خودم باپسرم داخش زندگی میکنم آیا همسرم میتواندخانه ام را بجای مهریه اش طلب کند؟یا مهریه اش را برحسب درآمدم قسط بندی میکنن؟

 64. سلام.من یه زمینی رو که به نام خودم بودم البته سه دانگ,وکالت زدم به نام برادر همسرم,بنا به دلایلی,حالا زنِ ایشون مهریشون رو گذاشتن اجرا,,میخواستم ببینم آیا با این وکالت که به اسم شوهرش هست, میتونن زمین رو هم بگیرن خانمشون?

 65. سلام‌ و خسته نباشید؛
  همسرم طبق مهریه تعیین شده مطالبه۲۰۰عددسکه مهریه شو ب اجراگذاشته ومن هیچ اطلاعی نداشتم(البته چن مدته ک مشکل داریم)امااسم طلاق نیاوردیم حالام دیگه هم طلاق میخادهم مهریشو..منم ازلحاظ مالی وضعم خوبه ازلحاظع حساب بانکیوخونه وماشین..(فرزندم نداریم)
  حالاخاستم بدونم میشه بصورت اقساط بهش مهرشوپرداخت کنم؟یاب دلیل داشتن ملکو ماشینوحساب بانکیم میتونه ازم بصورت نقد بگیره؟؟؟
  باسپاس وخسته نباشید

  1. زوجه اگر وکالت در طلاق نداشته باشد نمیتواند طلاق بگیرد. لذا میتوانید طلاق توافقی بگیرید که مهریه خود را ببخشند.

 66. اقای وکیل توروخدالطف کنیدجواب منوبدیدخیلی حیاطیه واسم؛
  گفتم ک مهریه خانومم۱۰۰عددسکه هستش فرزندم نداریم..حالام میخاهیم جدابشیم وضع مالیمم ازهمه لحاظ خوبه حتی حساب بانکیمم پره..خاستم بدونم قانون اجازه میده بصورت اقساط بهش پرداخت کنم؟؟یابخاطر وضع مالی خوبم حتمابایدنقدی همشو پرداخت کنم؟؟؟؟؟توروخداهرچی زودترراهنمایی کنید ممنون میشم لطف میکنید

 67. با سلام ایا می شود در سند اپارتمان قید کرد که هبه از پدر به فرزند است؟اگر بله همسر فرزند می تواند ان را به عنوان مهریه توقیف کند؟ایا تاکسی مرد قابل توقیف به عنوان مهریه است؟

 68. با سلام.ببخشین اگر زوجه خانه را توقیف کرده باشد و اعتراض به عمل آمده جز مستثنیات تلقی شود.باز میتواند ب آن اعتراض کند؟ممنونم

 69. سلام من سه دانگ خانه که به نام پدرم که فوت شده است، را مهریه همسرم کردم.(در کاغذ صداق نامه نوشته شد) حالا این خونه بین وارث تقسیم می شود. و به نام آنها می شود. همسرم می‌تواند این خانه رو بگیرد؟ من باید حتما همین خانه رو بدم یا میتوانم خانه دیگری رو 3 دانگ به او بدهم

 70. عرض سلام و ادب و احترام محضر وکیل محترم جناب آقای امیر هاشمی گرامی
  عارضم بنده 15 سال است که با همسر خائنی که طی این مدت با چندین زن حتی زن شوهردار رابطه داشته زندگی می کنم . با اثبات چندین نمونه ، در محضر حق طلاق را گرفته ام ، فرزند 10 ساله دختری هم دارم ، وی صرفاً یک خودرو پراید مدل پایین دارد . حقوق ماهیانه اش هم 15 میلیون ریال بیشتر نیست . طلاهایم را شبانه از منزل خارج نموده است. فرزندم هیچ علاقه ای برای زندگی کردن با وی ندارد. می خواهم از وی جدا شوم . سوال1- تکلیف جهیزیه ام چه میشود؟ تکلیف طلاهایم چه میشود؟ تکلیف خودرو اش چه میشود؟ آیا بصرف اینکه پدرش توانایی مالی دارد می شود مهریه ام را از وی طلب نمایم؟ آیا از مهریه ام فقط یک چهارم حقوق پایین اش به من تعلق می گیرد؟ آیا برای خودم و فرزندم می توانم تقاضای نفقه نمایم؟

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 71. سلام وقت بخیر…15 ساله ازدواج کردم همسرم به شیشه معتاده بارها ترک کرده حدود 10 سال پیش ملکی خریدیم که دو دانگش به نام من و 4 دانگش به نام همسرم بوده و در رهن بانک… حالا بعد گذشت 4 سال من تازه فهمیدم بدون اطلاع من 4 دانگشو به نام پدرش زده و فک رهن کردن ایا میتونم ادعای تبانی کنم اخه من قبل سند زدن همون 4 سال پیش به خاطر توهمات و نجات جون خودم 6 ماه منزل پدرم بودم البته دادخواست طلاق دادم به وکیلم تمبر باطل کرد ولی دیگه دادگاه نرفتم به خاطر فرزندم اشتی کردم تازه فهمیدم به خاطر مهریه منو نده سند خورده به نام پدرش…. میتونم شکایت کنم بدون اطلاع شریک این کار کردن؟ میتونم برش گردونم؟

 72. با سلام
  در صورتی که مرد توان مالی نداشته باشد و پدر مرد هم مهریه را تقبل نکرده باشد زن می تواند اموال پدرهمسرش را توقیف کند تا بعد از فوت او از اموالش ابتدا مهر عروس پرداخت شود

 73. سلام و خسته نباشید
  خانم بنده بعد از یک ماه تمکین کردن و مهریه اش رو گذاشته اجرا و توقیف اموال هم درخواست کرده بنده ی خونه مسکن مهر ثبت نام کردم و هنوز بنامم نخورده آیا میتونم بفروشمش قبل از اینکه دادخواست برام بیاد و هیچ اموال دیگه ای هم ندارم میزان مهریه هم ۴۵۰ سکه میباشد راهنمایی بفرمایید

 74. سلام .خانومم بارها گفته طلاق میگیرم و مهرم رو کامل میگیرم . من یک واحد اپارتمان دارم و یک ماشین البته کارمند هم هستم . ایا اگر خانه و ماشین رو به نام دختر 15 ساله ام بکنم ایشان میتونه توقیف کنه خونه و ماشین رو .البته هنور هیچ اقدامی دو طرف نکردیم .ممنون

 75. سلام من میخوام از همسرم جدا بشم .میخوام بدونم میتونم خونه ای که داخلش زندگی میکنم و قیمتش برابر با قیمت مهریه من هست از شوهر برای مهریه بگیرم .البته شوهرم یه خونه و ماشین دیگه هم داره .چون خودش میگه اینجوری نیست وهر چند ماه فقط یه سکه میتونی بگیری

 76. باعرض سلام وخسته نباشی من وشوهرم به دلیل عدم تفاهمی واختلافات زیادی که داشتیم مهریه خودرا اجرا گذاشتم منتهی شوهرم ماشین وزمین خودرا به نام برادرش زده فقط ازاموال ایشان سه دانگ خانه ازشش دانگ که سه دانگ آن به اسم بنده میباشدمیتوانم سه دانگ خانه ایشان را به عنوان مهریه توقیف کنم ایشان خانه را ترک کردن با وجودداشتن پسرپانزده ماهه وعدم توان مالی میتوانم سه دانگ خانه را به عنوان مهریه بگیرم

 77. با سلام وخسته نباشی مدتی است با خانومم اختلاف دارم دارایی من یک خانه ویک اتومبیل می باشد که هردوی آن به نام خودم می باشد وشاغل دولت می باشم آیا اگر منزل وماشین را به نام شخص دیگری بزنم خانومم می تواند این اموال را به جهت اخذ مهریه توقیف کند ..ویا از نظر حقوقی خانه وماشین را می تواند جهت مهریه توقیف نماید ..لازم به ذکر است دو فرزند نیز دارم وهنوز طرفین هیچ درخواستی به دادگاه ارائه ندادیم

 78. سلام آیا همسر من خانه ای که تنها اموال پدری ام هست و شش نفر وارث هستیم و خودم به همراه مادرم و سه خواهر و برادر داخلش زندگی میکنیم میتواند توقیف کند ناگفته نماند که بنده از کودکی در همین خانه ساکن بودم و همین الانم هستم چون تو عقد بودیم و مستقل نشدیم در بالا گفتین یک خانه جزو مستثنیات دین هست با این وجود که من داخلش سکونت دارم بازم میتواند توقیف کند و در صورت توقیف دادگاه چه کار میکند چون من فقط یکی از وراث هستم کل خانه متعلق به من نیست

 79. اگر مرد درخواست طلاق بدهد ، می تواند ادعای اعسار کند یا باید یکجا مهریه را پرداخت کند‌ . درصورتیکه تنها یک خانه داشته باشد جزو مثتثنیات دین محسوب میشود؟ در ضمن اگر یک ویلای قولنامه ای در شمال داشته باشد آیا قابل توقیف است؟ اگر مدارک دست زن نباشد؟

 80. سلام اعسار من پذیرفته شده اگه منظم قسط های مهریه را پرداخت کنم ماشینم که توقیف هست آزاد میشود؟؟

 81. من شوهرم سه سالی میشه فوت کرده وداراییاش به نام خودش نبودن چون تصادف کرد دیه هم گرفتن ولی چون وابسته ی بچه هام بودم موندم پیش بچه هام وچیزی نگفتم همین که دیه تقسیم شد منو خانواده ی شوهرم بیرون کردن ومنم دستم به هیجابند نبود حالا نه بچه هام پیشم هستن نه چیزی دارم که بچه هام ونگهداری کنم برامهریه هم اقدام کردم ولی پدرشوهرم هیچی به نام خودش نداره وهمه ی مال واموال ماروبه نام برادرشوهرم کرده حالامن نمیدونم چکارکنم میشه راهنماییم کنید

 82. سلام من پدرم یکسال قبل فوت کردن و از اموال ایشان تنها یک منزل هست که خودم مادرم و یک خواهر و برادر در ان زندگی میکنیم میخواستم ببینم ایا زنم میتواند به عنوان مهریه ان را توقیف کند ضمنا من خانه دیگری ندارم ایا جزو مستثنیات دین هست

 83. با سلام .بنده ۱۵۰ عدد سکه را از اجرای ثبت در اواخر سال ۹۷ اجرا گذاشته وزمینی هم که به اسم همسرم بوده را معرفی کرده و همه کار هارو انجام داده و لازم الجرا هم انجام شده و ابلاغ هم از پست چندبار انجام شده بعد از چندبار رفت و امد به اداره ثبت شهر گیلان متوجه شدم زمینی که به اسم همسرم بوده خودش انتقال به برادر خود داده بنده باید چه کاری انجام دهم …؟

 84. درادامه… وتاریخ اجراییه ثبت بنده اسفند ۹۷ بوده و در تاریخ تیر ماه ۹۸ زمین را انتقال به برادر خود داده ایا میشود ابن کارو انجام داد . و اداره ثبت گیلان هم بدون اینکه پرونده اجرای ثبت مهریه بنده را چک کند انتقال را صادر کرده و بنده الان باید چکاری انجام دهم ؟؟؟؟

 85. سلام همسر من تقاضای مهریه کرده واجراییه کرده..و من یک باب آپارتمان شش دانگ دارم که توش زندگی میکنم…اعسار هم زدم…آیا میتونه خونه رو ازم بگیره…لطفا راه چاره بدید بهم…مرسی

 86. من چندماهه که عقد هستم و مهریه همسرم ۳۰۰ سکه است
  یه ماشین و خانه ۹۶متری ب نامم است
  ممکنه دادگاه بخاطر این مقدار از متراژ خانه ام مقداری از آنرا بجای مهریه به همسرم بدهد؟؟

 87. خانه ای دارم که سند قطعیش به نامم نیست و به نام مالک قبلیست و وکالت فروش برایش دارم ایا همسرم میتواند آنرا توقیف و ظبط کند؟

 88. سلام من فقط یک خانه دارم و دیگر هیچ ملک و پولی ندارم آیا خانم بنده برای مهریه میتواند خانه ام را توفیف کند و آیا ارزش ملک مهم هست .

   1. با سلام من خانمم مشکل داره و میخواد جدا بشه من یه ماشین و یه خونه دارم مهرشم سکست 1000سکه متاسفانه وضع مالیمم در حد معمولیه کارمندی ایا میتونه خونه و ماشینو ازم بگیره ؟اگه من اینارو به نام شخص دیگه ای بزنم چی؟بازم میتونه بگیره سپاس اگه جواب بدین زودتر

 89. با سلام
  بنده یک خانه دارم که سند قطعیش به نام مالک قبلیست اما از ایشان وکالت دارم
  و حال همسرم مهرش ره به اجرا گذاشته است ایا میتواند ملک مرا توقیف کند؟
  لطفا پاسخ دهید

 90. با سلام
  بنده یک خانه دارم که سند قطعیش به نام مالک قبلیست اما از ایشان وکالت دارم
  و حال همسرم مهرش ره به اجرا گذاشته است ایا میتواند ملک مرا توقیف کند؟
  لطفا پاسخ دهید

 91. سلام من مهریمو اجراگذاشتم که همسرم یک دنگ ماشین باپدرشان شریک هست که بنامش نزده والان به دروغ وشاهدان دروغی ادعا دارد ماهی یک میلیون درامد داردوماشینی شریک نیست اماخب برای اذیت کردن وطولانی ترکردن روند کار در دادگاه حاضر نشد چندبارمیتونه نیادوتجدیدنظربزنه؟!واینکه میگه نمیخام مهریتو بدم وهرکاری لازم باشه میکنم آیا واقعا درسته میتونه اینکارو بکنه؟!؟
  یک ماشین سواری هم از ایشون توقیف کردم که البته قبلا فروخته اما پلاک بنامش بوده! و50 ملیون هم وام گرفته بودکه ماهی دوملیون قسط میداد نمیدونم چطور الان ادعا میکنه که یک ملیون درامد داره فکرکنم قبل ازاجرای مهروامش رو کامل ویکجاپرداخت کرده باشه.وجدا از اون قسط وام دوملیونی چکهای 5میلیونی تا 4ماه پرداخت میکرد.
  قرارهم بود برای عروسی خانه ی بسازد که الان یک ساختمان نیمه تمام هست ودودنگ آن جزء مهریم بوده ومن اثبات مالکیت زدم آیا جزء مستثنیات دین است؟!

 92. من حدود 40گرم طلا برای خانمم خریدم و ایشان الان درخواست مهریه با تامین خواسته نموده است آیا می توانم آنها را از او بگیرم ؟ راهش چیست ؟ ممنون

 93. سلام شوهرم ماشینی که داره هنوزسندبنام خودش نزده اما بیمه ومعاینه فنی بنامشه وفکرمیکنم یه قولنامه ای نوشته شده اما من ندیدم کجاگذاشته میتونم برای مطالبه ی مهریه ماشینوتوقیف کنم

 94. سلام خسته نباشید من مهریمو گذاشتم اجرا و حساب بانکی شوهرم رو مسدود کردم .سوالم این هست که او میتواند از ان حساب پول برداشت کند یا حسابش را دوباره باز کند؟

 95. مادر بنده میخواهد با مرد 60 ساله که همسرش فوت شده ازدواج کند که مرد 7 فرزند دارد.ترس مادرم اینکه مرد قبل فوت منزلش را به نام فرزندانش بزند و مادرم محروم شود.ایا در موقع عقد میتواند یک هشتم را در عقدنامه ثبت کند تا بعدا مرد به نام فرزندانش نکند.

 96. سلام اگر مرد از مال دنیا یک ساختمان ۲ طبقه با آب و برق و گاز مشترک در روستا ساخته باشد ولی قولنامه آن ویلایی تک واحد، با کد رهگیری ثبت شده باشد و مرد با دو فرزند خود در طبقه بالا زندگی کند و طبقه پایین ۵۰ متری ۱۳م رهن اجاره داده شده باشد زن می تواند با اجرا گذاشتن مهریه کل ساختمان یا طبقه پایین که مستاجر ساکن است را توقیف و برای قسمتی از مهریه بردارد. البته قابل ذکر است کل پول رهن خرج شده و مبلغی موجود نیست.

 97. سلام خسته نباشید سلام ما بعد از ازدواج با وام و قسط یه ۴.۵ دنگ از مادر همسرم اپارتمان خریداری کردیم که مقدار بیشتر ی هم من کمک کردم تمام طلاهام فروختم من به خاطر حرف و حدیث پیش نیاد همه رو به اسم همسرم گرفتم خونه به اسم همسرم هست ولی امکان دارد یواشکی به اسم مادرش بزند ایا مال و اموالی که بعد از ازدواج بدست میاریم به اسم مادرش بزند هم امکان دریافت مهریه وجود دارد ؟

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 98. سلام روز بخیر
  بنده مدت ۸ ماه میباشد که عقد کردم و قبل از این هم همسرم یک زندگی ناموفق منجر به طلاق داشته و هم بنده٫ اما بنده از زندگی قبلی طلاق نگرفته ام و در حال پرداخت مهریه از زندگی قبلی خود هستم و این ازدواج فعلی بنده با حکم ازدواج مجدد و قانونی بوده است‌. در زمان عقد با همسر جدیدم پدر ایشان ضمانتی از من خواستند مبنی بر اینکه چه دلیلی وجود دارد که همسر قبلی به این زندگی مداخله نکند و …. . بنده نیر ۶ دانگ منزل مسکونی خود را به نام خانومم زدم به عنوان ضمانت. این منزل ثمره ۱۰ سال کار کردن من بود که اون هم با اسرار همسرم قبل از عقد خریدم و اسرار داست تا خونه نخری من با شما ازدواج نمیکنم . و با کلی قرض و وام مسکن و فروش خودرو خودم یه خونه به ارزش ۶۰۰ میلیون خریدم. بعد از ۳ ماه اخلاق ایشان عوض شد و فقط به فکر خوش گذرونی و پول خرج کردن بود. و من اسرارم بر این بود که ما در دوران عقد هستیم و باید برای تشکیل زندگی تلاش کنیم مایحتاج اولیه زندگی مشترک رو تامین کنیم و انقدر خوش گذرونی بی معنا هست. تا اینکه من هر هفته به خانه خانومم میرفتم و به پدرش و برادرش گلایه میکردم که باهاش صحبت کنن که به زندگی اهمیت بده‌ .در انتها با مراجعه های زیاد من به پدر ایوشون جای نصیحت کردن دخترشون من رو از خونشون انداختن بیرون و پدرش کلی توهین و بی ادبی هم کردن به من . و ادعا کردن شما رو دختر ما داری عیب میزاری که مثل همسر قبلیت بگی نمیخوام و … در کل مهریه رو گذاشتن اجرا. شخص شاکی من بودم .اما بدهکارم شدم.
  در کل سوالم اینکه به نظر شما در پرداخت پیش قسط مهریه و یا اقساط مهریه این منزلی که زدم به نام ایشون تاثیر گذار هست یا خیر؟
  البته قصد دارم به همراه وکیل درخواست کلاه برداری هم بزنم. امکان این کار هم وجود داره؟

 99. سلام وقتتون بخیر
  بنده بابت مسئله مهریه ماشینمو به نام مادرم زدم بدون هیچگونه قولنامه ای
  سوالم اینه که آیا زنم میتونه بابت ماشین ادعایی بکنه؟
  یا اینکه الان که به نام مادرم هست اگر مادرم ماشین رو بفروشه چطور؟
  اگه میشه راهنماییم کنید

 100. سلام بنده ماشین ام بنام برادرم پلاک عوض کردم وبعدفروختم بردم تعویض پلاک انجاگفتن شکایت ثبت داره وبعدخانم برادرم سوال کردم شمابرای مهری اقدام کردی که گفت من برای ممنوع الخروج شکایت ثبت کردم وبعد خواستم بدونم ماشین من توقیف هست یعنی انقال پلاک باید چکارکنم شکایت ثبت همان توقیف مهری حساب میشه

 101. سلام من همسراولن مهریه روگذاشته اجراشکایت کرده ومن ازهمسردوم یه بچه دارم که یه ماشین به اسمشه همسر اول می‌تونه اون ماشینوازپسرم که یک سالشه بگیره

 102. سلام وخسته نیاشید من مهریه ام رو اجرا گذاشته ام به تعداد 200عدد سکه وبرای مهریه منزل شوهرم رامعرفی کرده ام ان را به مزایده گذاشتند وکسی خریداری نکردومن هم میخواهم درقبال مهریه این منزل برای خودم بردارم ولی می گویند که باید اجرت المثل مهریه را شما باید پرداخت کنید تا این خانه به شما داده شود خواهش میکنم راهی برام نشون بدید من چنین پولی ندارم که بدم چیکار کنم ممنون

 103. باسلام
  بنده بدلیل فقدان فرزند مشترک از همسرم بعداز فوت ایشان خواهر وبرادرانش ادعای سهم الارث داشته وچون من در آپارتمانی که از متوفی باقی مانده زندگی میکنم البته توضیح اینکه ارزش این آپارتمان برابر با مهریه اینجانب میباشد اکنون با توجه به گذشت ۳سال از فوت همسرم برای مطالبه مهریه اقدام نموده ام سایر وراث از من ادعای اجاره بهای مدت ۳ سال سکونتم را دارند آیا این اجاره به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر لطف راهنمایی کنید ،با تشکر

 104. باسلام
  بنده بعداز فوت همسرم در حالیکه از ایشان فرزندی ندارم برای مطالبه مهریه وسهم الارث اقدام نموده ام با توجه به گذشت ۳ سال از فوت همسرم سایر وراث که خواهرو برادران همسرم هستند از بنده ادعای اجازه بهای مدت زمان سکونت بنده در آپارتمانی که ارزش آن برابر با مهریه وسهم الارث بنده میباشد را دارند آیا با توجه به اینکه بنده از زمان زندگی مشترک در این آپارتمان ساکن بودام اکنون می‌تواند ازمن چنین ادعایی داشته باشند ؟ باتشکر

 105. سلام من 2 دنگ خونه به عنوان مهریه ام بوده که ثبت شده خونه 2 دنگ به نام مادر همسرم و 2 دنگ به نام خواهر همسرم هست حالا همسرم میگه که بفرشه و یه خونه دیگه بخریم . البته خانواده اش هم راضی هستند ولی چیزی که توی دفتر اسناد ثبت شده همین خونه هست با آدرس دقیق الان تکلیف مهریه من چی میشه

  میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون.

 106. سلام درود ممنون میشم جواب بدید
  شوهرم فهمیده بود میخوام اقدام به‌طلاق کنم و مهریه رو مطالبه کنم چون اشنا داشت از طریق مدارک ک شریک بودیم در چندین ملک و زمین همه رو به اسم خودش و سپس به داداشش منتقل کرد خواستم ببینم ایا باید چه کرد میشه از داداشش پس گرفت شوهرمم سرطان داره و حتی ممکنه بمیره خواستم ببینم دستک به کجا بنده بعدا چیکار باید کرد

 107. سلام.بنده یه ملک ۵۹متری دارم دست مستاجردادم بمدت۱سال(البته به اجبار) و خودم جای دیگه مستاجرشدم.بعددادن اجاره منزلم همسرم برای مهریشون ازطریق ثبت اسناد شکایت کردن وملک توقیف شده.میخاستم بدونم منزل را پس بگیرم ازمستاجروخودم ساکن بشم جزو مستثنیات دین قبول میشه؟

 108. سلام.بنده یه ملک ۵۹متری دارم دست مستاجردادم بمدت۱سال(البته به اجبار) و خودم جای دیگه مستاجرشدم.بعددادن اجاره منزلم همسرم برای مهریشون ازطریق ثبت اسناد شکایت کردن وملک توقیف شده(البته همسرم ۱ساله خانه را ترک کردن و رجوع نکردن).میخاستم بدونم منزل را پس بگیرم ازمستاجروخودم ساکن بشم جزو مستثنیات دین قبول میشه؟

 109. سلام پیشاپیش ممنون از توجه و راهنماییتون
  همسر من ماشین سواری رو عوض کرده و وانت خریده توی شرکت کار میکرد و تا متوجه شد ک من برای مهریه اقدام کاردم ترک شغلش کرده و باوانت کار میکنه ک وسیله ی درامدش محسوب شه، ازطرفی هم ماشینو ب اسمش نزده و قولنامه ای هستش میخاستم ببینم من میتونم باارائه ی قولنامه و قرارداش و کارت حقوقش ب دادگاه ماشین رو روی مهریم بگیرم یا دستم ب جایی بندنمیشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا