قوانین و مقررات

ثبت اختراع طرح های صنعتی و علائم تجاری چه قوانینی دارد؟

راهنمای مقاله

در این نوشته قصد داریم به بررسی کلیات آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع طرح های صنعتی و علائم تجاری بپردازیم.

بخش اول

ماده 1

1    – قانون: منظور قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ 7/8/86 طبـق اصـل 85 قـانوناساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجـراء آزمایشـی آن به مدت 5 سال در تاریخ 3/11/87 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.
2    – آئین نامه: منظور آئین نامه اجرایی حاضر موضوع ماده 64 قانون می باشد.
3    – سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
4    – مرجع ثبت: منظور اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور است.
5    – دفتر      بینالمللی: منظور دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی است.
6    – طبقه بندی بین المللی: منظور طبقه بندی های مرسوم بین المللی، برحسب مورد، به منظور ثبـت اختراعـات، طـرح هـایصنعتی، و علائم تجاری، براساس جدیدترین ویرایش  آنها است.
7    – کنوانسیون پاریس: منظور کنوانسیون پاریس بـرای حمایـت مالکیـت صـنعتی مـورخ 1261 هجـری شمسـی (1883 میلادی با اصلاحات بعدی)  است که در تـاریخ 14/12/1337 بـه تصـویب مجلـس شـورای ملـی رسـیده و در تـاریخ17/8/1377 نیز مجلس شورای اسلامی اصطلاحات بعدی آن را پذیرفته است.
8– معاهده همکاری در ثبت اختراعات: منظور معاهده همکاری در ثبـت اختراعـات مـورخ 1349هجـری شمسـی (1970 میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ  24/7/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
9- آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعات : منظور آیین نامه معاهده همکاری در ثبت اختراعـات قابـل اجـرا از سـال
1381 هجری شمسی (2002 میلادی) می باشد.
10    – موافقت نامه مادرید: منظور موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللـی علائـم مـورخ 1270 هجـری شمسـی(1891 میلادی با اصلاحات بعدی) است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
11    – پروتکل مادرید: منظور پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع بـه ثبـت بـین المللـی علائـم مـورخ 1368 هجـریشمسی (1989 میلادی) است که در تاریخ 28/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
12    – آئین نامه مشترک: منظور آئین نامه مشترک موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائـم و پروتکـل مربـوط بـهموافقت نامه مذکور  قابل اجرا از سال 1379هجری شمسی (2000 میلادی) مـی باشـد کـه در تـاریخ 28/5/1382 بـهتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
13    – ثبت بین المللی: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری از طریق دفتر بین المللی سازمان جهـا نی مالکیـتمعنوی است.

ثبت اختراع

بخش دوم: ثبت اختراعات

فصل اول: تسلیم اظهارنامه

ماده 2

ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.

ماده 3

اظهارنامه ثبت اختراع باید در سه نسخه و در فرم مخصوص (الف – 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره- در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائـه اصـل مـدارکمورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است. مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضـی میسـرنباشد، می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صـورت لـزوم مـی توانـد در جریـان بررسـیاظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی بـه کـار رفتـه در اسـنادمذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.

ماده 4

متقاضی باید اظهارنامه ثبت اختراع را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این      آییننامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

ماده 5

اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
1-    اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی اسـت ذکـرنام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونـه شناسـه دیگـر آن الزامـیاست؛
2-    اسم، شماره ملی،  نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
3-    اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافـت ابـلاغ هـا در ایـران را دارنـد، در صـورتی کـهمتقاضی مقیم ایران نباشد؛
4-    اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛
5-    عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بـر کلمـاتی مثـل »بهتـر « و غیـره نبـوده وترجیحاً بین سه تا 10 کلمه باشد؛
6-    تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
7-    اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
8-    تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛
9-    تعیین طبقه اختراع براساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛
10-    تعیین ضمائم.

تبصره 1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء  آنها از طـرف اشـخاص مجـاز،ضروری است.
تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همـان حـروف نیـزثبت و آگهی شود.

ثبت اختراع

ماده 6

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1-    توصیف اختراع؛
2-    ادعا یا ادعاهای اختراع؛
3-    خلاصه ای از توصیف اختراع؛
4-    نقشه یا نقشه ها، در صورت لزوم؛
5-    مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع؛
6-    درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛
7-    مدارک مربوط به حق تقدم که بایدهمزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
8-    رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
9-    مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. تبصره1- چنانچه اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط مقرر در ماده 11 قـانون باشـد، مرجـع ثبـت از متقاضـی دعـوتخواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف 30 روز اصـلاحات لازم را انجـام دهـد و تـاریخ تقاضـا همـان تـاریخ دریافـتاصلاحات مذکور خواهد بود. اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهـدشد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

تبصره 2- اگر در اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است مرجع ثبت از متقاضـی دعـوت
می کند تا نقشه ها را ظرف 30 روز ارائه دهد. در صورت ارائه، تاریخ دریافت نقشه ها، تـاریخ تقاضـا تلقـی خواهـدشد. در غیر این صورت، مرجع ثبت تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد. این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ماده 7

هر صفحه از توصیف، ادعا، خلاصه توصیف و نقشه اختراع باید توسط متقاضی یا نماینده قانونی او امضاء گردد.

ماده 8
اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل می دهند مربوط باشد.
در غیر این صورت، متقاضی می تواند اظهارنامه مربوط به اختراع خود را به دو یا چند اظهارنامه مجزا و مستقل تقسیم نماید.

ثبت اختراع

ماده 9

اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده و در تسلیم آن نکات زیر رعایت گردد:
1-    شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
2-    در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
3-    اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
4-    مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی.

تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اصلی، متقاضی اظهارنامه تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدمهایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

ماده 10

توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشتمل بر نکات زیر باشد:
1-    عنوان اختراع به گونه ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛
2-    زمینه فنی اختراع مربوط؛
3-    مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛
4-    شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که بـرای درکو بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند؛
5-    ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛
6-    توضیح اشکال، نقشه ها، نمودارها در صورت وجود، بهنحوی  که یک متخصص در آن زمینـه بتوانـد اختـراع را درک وارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره هایی که برای بیان      ویژگیهای اختراع در نقشه  آمده است الزامی است؛ 7- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛
8-    توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع؛
9-    ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع د ر صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.

ماده 11

ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه های فنی تعیـین کنـد.

هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. ادعا یا ادعاها باید صریح و منجز بوده و دارای شرایط زیر باشند:
1-    معقول بودن تعداد آن ها با توجه به ماهیت اختراع و شمارهگذاری ترتیبی آن ها در صورت تعدد؛
2-    از اطلاعات افشاء شده در توصیف اختراع فراتر نرود و به طور کامل در توصیف اثبات و مدلل شده باشد؛
3-    ویژگی های فنی قابل حمایت را با استفاده از جملات مثبت، بیان نماید؛
4-    جز در موارد غیرقابل اجتناب، از  ارجاع به نقشه ها یا توصیف امتناع گردد و تا حد ممکن از به کار بردن عبـاراتیمانند »همان طور که در توصیف آمد« یا »همان طور که در     نقشهها نشان داده شده« خودداری شود؛
5-    در صورتی که برای فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بیان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامـتمشخص کننده آن در داخل پرانتز ذکر گردد؛
6-    مشتمل بر شیوه اجرا و مزایای اختراع نباشد.  ماده 12
ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده ، فرایند، فرایند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرایند و فرآورده باشـد،مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

ماده 13

خلاصه توصیف اختراع باید مستقیماً زمینه فنی ای که اختراع به آن تعلق دارد را تعیـین کنـد تـا در جسـتجوی سـوابقاختراع ادعایی مورد استفاده قرار گیرد. در خلاصه اختراع نکات زیر باید در نظر گرفته شود:
1-    با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا  200 کلمه باشد؛
2-    مشکل فنی، اساس راه حل ارائه شده برای آن و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراع را اجمالاً روشن نماید؛
3-    در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول های شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد تا براساس آن هـا ویژگـی هـای اختـراع بـهبهترین شکل بیان شود؛
4-    در صورتی که برای توضیح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشـد، پـس از توضـیح خلاصـه هـر قسـمت بایـدنشانه های ارجاع دهنده به هریک از  نقشهها در داخل پرانتز ذکر گردد؛
5-    عدم بیان ارزش و مزایای اختراع.  ماده 14
خلاصه توصیف فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد.

ثبت اختراع

ماده 15

چنانچه نقشه ها، نمودارها، و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند در ترسیم آن هـا بایـد نکـات زیـر رعایـتشوند:
1    – در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع A4، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیررنگی کشیده شده و ترجیحاً در رسم آن ها از ابزارهای فنی نقشه کشی استفاده شود و حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از بـالا 5/2 سـانتی متـر  از چـپ5/1 سانتی متر، از راست 5/2 سانتی متر و از پایین 1 سانتی متر باشد؛
2    – وضوح و شفافیت نقشه ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویر برداری آن میسر شود؛
3    – تمام عناصر نقشه  یا نمودار دارای مقیاس یکسان باشد مگر آنکه برای فهم اختـراع، برجسـته نمـودن بخـش خاصـی ازنقشه  و یا نمودار ضروری باشد؛
4    – تا حد امکان به صورت عمودی در صفحه قرار گیرد؛
5- اعداد، حروف و نشانه ها به طور روشن ذکر شده و خوانا باشند؛
6    – شامل نشانههایی باشد که در توصیف بتوان به آن ها ارجاع داد؛
7    – صفحات  باید به ترتیب شماره گذاری شده و ترجیحاً نشان دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد؛
8– هیچ توضیحی نباید روی نقشه ها وجود داشته باشد مگر در مورد جداول و نمودارها؛
9 – در صورتی که هریک از نقشه ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آن ها ، شامل نشانه هایی مستقل از شماره صفحات باشد به نحوی که ارتباط و تمامیت  قسـمتهـا را بـا یکـدیگر روشـنسازد.

ماده 16

در صورتی که در اظهارنامه، توصیف، خلاصه توصیف، ادعا یا ادعاها و نقشه ها، به واحدهای انـدازه گیـری وزن و حـرارت،انرژی، نور، صدا، مغناطیس، و از این قبیل امور اشاره شده باشد، از قواعد متعارف باید استفاده شود.

ماده 17

سایر ضمائم اظهارنامه، به جز نقشه، نمودار و جدول، باید روی کاغذ دارای قطـع A4 درج و نکـات ذیـل در مـورد  آنهـامراعات گردد:
1 – متن آن ها به صورت تایپ شده ارائه گردد و فاصله بین سطور بیش از 5/1 سانتی متر نباشد؛
2-    فرمول های شیمیایی و ریاضی ممکن است به صورت دستی نوشته شوند؛
3-    صفحات باید دارای حاشیه 3 سانتی متری در بالا و سمت راست و2 سانتی متری از پایین و سمت چپ باشند؛
4– شماره گذاری صفحات، باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع بـا شـماره یـک آغـاز و بـهترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه بـا نقشـه، نمـودار و جـدول  باشـدابتدای آن ها باید با شماره های جدید از یک      شمارهگذاری شوند؛
5- اوراق نباید تا خورده و پاره شده باشند و فقط یک روی کاغذ نوشته می شود.

ماده 18

در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت اختراع بایـد درخواسـت خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت  تسلیم نمایـد . ایـن درخواسـت بایـدمشتمل بر نکات زیر باشد:
1    – تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2    – طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3– کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی منبای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.

ماده 19

در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حـق تقـدم از زمـان مقـدم تـرین آن هـا محاسـبهمی گردد.

ماده 20

مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مـورد روز تسـلیم جـزءمدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولـین روز اداری بعـد ازروز تعطیل، محاسبه خواهد شد.

ثبت اختراع

فصل دوم: انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه

ماده 21

انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطاء هرگونه اجازه بهره برداری از آن باید حسـب مـورد  بـه درخواسـت کتبی منتقل الیه یا مالک اختراع به مرجع ثبت اختراع اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمـال ایـن تغییـر منـوط بـه پرداخـتهزینه مربوط خواهد بود.

ماده 22

چنانچه متقاضی بخواهد اصلاحاتی را در مورد توصیف، خلاصه توصیف اختراع یا نقشه هـا انجـام دهـد بایـد صـفحاتی ازضمائم که این اصلاحات مربوط به  آنها است را دوباره تایپ کند، به نحوی که کل آن ها یک سند یکپارچه را تشکیل دهد.
اضافه کردن بین خطوط، چسباندن، حاشیه نویسی، یا اصلاح به صورت زیرنویس و اقداماتی از این قبیل ممنوع است.

ماده23

متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجـاوزننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه  مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.

ماده 24

اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد. در صورت تعدد متقاضیان، این درخواسـت بایـدبه امضای همه آن ها رسیده و متضمن عنوان اختراع، شماره و تاریخ اظهارنامه باشد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
تبصره – در صورتی که اظهارنامه مسترد شده مبنای اظهارنامه های تقسیم شده دیگری قـرار گرفتـه باشـد، اظهارنامـه هـایبعدی هم مسترد شده تلقی می گردد.

ماده 25

توسعه یا بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی نیز قرار گیرد، مشـروط بـر اینکـه مکمـل و مبـین همـان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است. در این صورت:
1-    شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد؛
2-    تکمیلی بودن اختراع در قسمت توصیف بعد از عنوان درج می شود؛
3-    اعطای      گواهینامه اختراع به اظهارنامه تکمیلی مشروط به اعطای      گواهینامه اختراع به اظهارنامه اصلی است؛
4-    در صورت ثبت اختراع اصلی، آگهی ثبت اختراع تکمیلی متضمن شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه اصلی است.
تبصره 1- در صورت رد اظهارنامه تکمیلی در مهلتی که برای اعتراض به رد وجود دارد، متقاضی  میتواند اظهارنامـه خـود رابه طور مستقل ارائه دهد، مشروط بر آنکه مفهوم اختراعی آن با اظهارنامه اصلی یکسان نباشـد در ایـن صـورت،شماره ای جدید به اظهارنامه مستقل داده می شود و از همان تاریخ اظهارنامه تکمیلی حق تقدم خواهد داشت.
تبصره 2- صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای      گواهینامه اصلی تعیین شده اسـت ولـیمدت اعتبار گواهی نامه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار      گواهینامه اصلی تجاوز نماید.

ماده 26

استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است:
1-    افشاء به دلیل یا در نتیجه سوء استفاده اشخاص ثالث یا ذی حق قبلی متقاضی انجام شده باشد؛
2-    افشاء در نتیجه شرکت در یک نمایشگاه رسمی باشد که در ایـن فـرض متقاضـی بایـد گـواهی شـرکت در ایـننمایشگاه را که به تأیید مسئولان ذی ربط رسیده همراه با درج این مطلب که اختراع فقط در نمایشگاه مذکور بـهنمایش گذاشته شده است، ظرف 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.
تبصره – منظور از نمایشگاه رسمی نمایشگاهی است که توسط دولت یا ادارات ذی صلاح داخلی تشکیل می شود و یـا توسـطدولت یا اشخاص ذی صلاح در یک کشور عضو کنوانسیون پاریس و در سطح      بینالمللی برگزار می گردد. در فرض اخیر گواهی مسؤولان      ذیربط نمایشگاه رسمی باید به تأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

ثبت اختراع

ماده 27

مرجع ثبت اختراع پس از دریافت اظهارنامه و ضمایم مربوط و احراز شرایط مقرر در ماده 11 قانون، آن را در دفتـر ثبـت وارد وبر روی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را همـ را بـا ضـمائم، کـهدارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سال) وصول آن با تمام حـروف،به عنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت اختراع با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضـیان مسـترد خواهـد شـد. در
صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسـید . پاسـخ اظهارنامـه هـای واصـله درچارچوب ماده167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل  سوم : بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع

ماده 28

مرجع ثبت اختراع ، پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، آن را ظرف 6 ماه از حیـث انطبـاق بـا شـرایط شـکلی و مـاهویمندرج در قانون و این آیین نامه بررسی می نماید.
تبصره1- مرجع ثبت اختراع در صورت ضرورت می تواند از مراجع ذی ربط اعم از خصوصی یا دولتی و یا از متخصصان و کارشناسان امر  برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام و کسب نظر نماید. مهلت پاسخ به استعلام و اعلام نظر حداکثر 3 ماه خواهد بود.
تبصره2- اظهارنظر مراجع و اشخاص مذکور جنبه مشورتی داشته و عدم پاسخ به استعلام و کسـب نظـر  مـانع از بررسـی واتخاذ تصمیم مرجع ثبت نیست.
تبصره 3- استعلام و کسب نظر از مراجع و اشخاص مذکور می تواند براساس قراردادهای منعقده با  آنها صورت گیرد.
ماده 29
چنانچه پس از بررسی اظهارنامه و ضمائم آن، انجام اصلاحات یا تکمیل اظهارنامـه و ضـمائم آن ضـرورت داشـته باشـد،مرجع ثبت اختراع با تعیین مواردی که نیاز به اصلاح یا تکمیل دارند کتباً از متقاضی مـی خواهـد تـا ظـرف 30 روز از تـاریخ ابـلاغنسبت به انجام اصلاحات یا تکمیل مدارک اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهـد شـد. مهلـتتعیین شده در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
ماده 30
تصمیم مرجع ثبت اختراع مبنی بر اعطای گواهی نامه اختراع کتباً به متقاضی اعلام شده و متقاضـی بایـد ظـرف مـدت 30 روز پس از اعلام جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و انتشار آگهی  موضوع ماده 32 این آیین نامه اقـدام نمایـد. در صورت عدم پرداخت هزینه ها درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. ایـن مهلـت بـرای متقاضـیان مقـیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
ماده 31
اختراع با قید مراتب زیر طبق فرم (الف2-) در دفتر ثبت اختراع ثبت می شود:
1    – شماره وتاریخ اظهارنامه با قید ساعت و روز و ماه و سال؛
2    – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
3– اسم و نشانی و تابعیت مالک اختراع؛
4    – اسم و نشانی و تابعیت مخترع در صورتی که متقاضی شخص مخترع نیست مگر اینکه مخترع کتباً تقاضا نمـوده باشـدکه نامش در گواهی نامه اختراع ذکر نشود؛
5    – اسم و نشانی نماینده قانونی مخترع، اگر ثبت اختراع توسط وی تقاضا شده باشد؛
6    – عنوان اختراع؛
7– طبقه بندی بین المللی اختراع با ذکر زمینه علمی ای که اختراع در آن طبقه قرار  میگیرد؛
8    – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
9    – مدت حمایت.
تبصره1- در دفتر ثبت اختراع، برای هر اختراع دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقـل و انتقـالاتیکه جزئاً یا کلاً نسبت به موضوع اختراع صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک اختراع یا نماینـد ه قـانونی وی و همچنـین رئـیس اداره ثبـتاختراعات برسد.
ماده 32
پس از ثبت اختراع، آگهی مربوط به ثبت، ظرف 30 روز با قید مراتب مذکور در ماده 31 این آیین نامه در روزنامه رسمی منتشر می گردد. آگهی مزبور به امضاء رئیس اداره ثبت اختراعات رسیده و برای انتشار تسلیم روزنامه رسمی می شود.
ماده 33
پس از انتشار آگهی ثبت اختراع و تحویل نسخه منتشر شـده یـا مـنعکس درسـایت روزنامـه  رسـمی بـه مرجـع ثبـت،گواهی نامه اختراع صادر  و به متقاضی یا نماینده قانونی وی تسلیم خواهد شد. گواهی نامـه اختـراع  بایسـتی بـا اسـتفاده ازفناوری روز تهیه و مشتمل بر نسخه ای از توصیف – ادعا – خلاصه توصیف و نقشه بوده و منگنه و مهـر  شـده و بـه امضـاءرئیس اداره ثبت اختراعات برسد. گواهی نامه اختراع طبق فرم (الف – 3) باید حاوی نکات زیر باشد:
1    – شماره وتاریخ اظهارنامه؛
2    – شماره و تاریخ ثبت اختراع؛
3    – اسم، نشانی و تابعیت دارنده اختراع؛
4    – اسم، نشانی و تابعیت مخترع، مگر اینکه مخترع کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر نام خود را نماید؛
5- عنوان اختراع؛
6 – طبقه بندی بین المللی اختراع؛
7- ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، درصورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
8– مدت حمایت.
ماده 34
در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع، به درخواست آن ها، میزان سهم هریک در      گواهینامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد. در غیر این صورت، حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.
ماده 35
در صورت تقاضای مالک اختراع ثبت شده برای صدور پروانه بهره برداری، مرجع ثبت حداکثر ظرف یـک هفتـه از تـاریختقاضا مراتب را به انضمام سوابق اختراع به دستگاه یا دستگاه هایی که مرتبط با موضوع اختراع تشخیص می دهد، مـنعکس وپس از اخذ نظرات آن ها نسبت به صدور پروانه مذکور اقدام خواهد کرد. چنانچه مراجع یادشده ظرف مهلـت مقـرر در مـاده19 قانون پاسخ ندهندیا پاسخ منفی دهند، مرجع ثبت تکلیفی برای صدور مجوز      بهرهبرداری ندارد.
تبصره – درصورتی که اخذ نظرات مراجع ذی ربط قانوناً مستلزم پرداخت هزینه باشد، تأدیه ایـن هزینـه بـه عهـده متقاضـیپروانه بهره برداری است.

ثبت اختراع

فصل  چهارم: صدور پروانه اجباری بهره برداری

ماده 36
درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری اختراع باید از جانب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه دولتی یا اشخاص مجـاز ازسوی آن ها، تسلیم دبیرخانه کمیسیون گردد. این درخواست باید همراه دلیل و مدرکی باشد که به موجـب آن ثابـت شـود،دستگاه دولتی یا شخص مجاز از طرف او، از مالک درخواست بهره برداری کرده ولی نتوانسته اجازه بهر ه برداری را بـا شـرایطمعقول و ظرف مدت زمان متعارف تحصیل نماید. رعایت مراتب فوق، در صورت فوریت ناشـی از مصـالح ملـی در کشـور بـهتشخیص کمیسیون موضوع ماده 17 قانون لازم نخواهد بود و تصمیم کمیسیون در این خصوص بلافاصله به اجرا درمی آیـد،مشروط بر آنکه در این قبیل موارد مالک اختراع در اولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده 37
دبیرخانه پس از دریافت درخواست پروانه اجباری بهره برداری، ظرف 10 روز موضوع را به مالک اختـراع ابـلاغ مـی کنـد .
مالک اختراع موظف است مراتب را به اشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مـورد نظـر را دارنـد اطـلاع دهـد. مختـرع واشخاصی که مجوز بهره برداری از اختراع مورد نظر را دارند باید ظرف 30 روز نظرات خود را به صورت مدلل و مسـتند کتبـاًبه دبیرخانه ارائه نمایند که دردفتر مخصوص به ثبت رسیده وجهت تصمیم گیری تسلیم کمیسیون خواهد شد.
ماده 38
دبیرخانه حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، باید زمان آن را به متقاضی پروانه اجبـاری و مالـک اختـراع واشخاص ذی نفع اطلاع دهد. اشخاص مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند. کمیسیون پس از استماع اظهـارات آن هـاتصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را اعلام خواهد نمود.
ماده 39
درصورت اعطای پروانه اجباری، کمیسیون باید شرایط بهره برداری، نام سازمان دولتی بهره بردار یا شخص مجاز از طـرفاو، مدت بهره برداری، مبلغ مذکور در بند ب ماده 17 قانون به تشخیص کارشناس رسمی، اقدامات اجرایی، مدت زمـان لازمبرای انجام اقدامات اجرایی توسط بهره بردار، محدوده جغرافیایی و موارد مجاز استفاده از اختراع را دقیقاً مشخص نماید.
تبصره- پرداخت  هزینه های کارشناسی برای تعیین مبلغ مذکور در این ماده به عهده      بهرهبردار خواهد بود.
ماده 40
تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطاء پروانه اجباری بهرهبرداری باید در دفتر ثبت اختراع قید و به هزینه متقاضی در روزنامه رسمی کشور منتشر  و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذی نفع ابلاغ گردد.
ماده 41
چنانچه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، کمیسیون تشخیص دهد که درخواست ارائه شـده من طبـق بـاشرایط مندرج در ماده 17 قانون نمی باشد، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و اشخاص ذی نفع ابلاغ می نماید.
ماده 42
مالک اختراع یا سازمان دولتی و      همینطور شخص ثالثی که پروانه اجباری      بهرهبرداری برای او صادر شده است ظرف 20 روز پس از دریافت ابلاغ موضوع ماده 40این آیین نامه می تواند نسبت به تصمیم کمیسیون درخواست بررسی مجـدد نمایـد.
چنانچه کمیسیون درخواست تجدید نظر را قانع کننده تشخیص دهـد، جلسـه ای را حـداکثر ظـرف 30 روز پـس از وصـولدرخواست، برای رسیدگی به اظهارات متقاضی تجدید نظر و در صورت لزوم طرف او تشکیل خواهد داد و در مورد شـرایط ومدت پروانه اجباری بهره برداری اتخاذ تصمیم می نماید. در غیر این صورت درخواسـت مـذکور رد      مـیگـردد . نحـوه تشـکیلکمیسیون، مهلت ها و ابلاغ تصمیمات کمیسیون مطابق با این آیین نامه خواهد بود.

ثبت اختراع
ماده 43
مالک اختراع می تواند درخواست لغو پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیسیون را بنابه دلائلی کـه در بنـد (ج) ماده 17 قانون آمده است، همراه با مدارک و مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید. دبیرخانـه موظـف اسـتظرف 30 روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلائل به      بهرهبردار اعلام تا چنانچه پاسخی داشته باشد ظرف 30 روز به دبیرخانه اعلام نماید. مرجع مذکور اظهارات طرفین به انضمام مدارک و مستندات ارائه شده را جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال می دارد. کمیسیون پس از بررسی اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر لغـو پروانـه بهـره بـرداری باشـد، حسـب مـورد اجـازهبهره برداری برای مالک یا بهره بردار دیگر صادر می گردد. در صورتی که حفظ حقـوق قـانونی اشخاصـی کـه اجـازه را کسـب کردهاند، ابقاء تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون نسبت به ابقاء آن اقدام  مینماید.
تصمیم کمیسیون مبنی بر لغو یا ابقاء پروانه اجباری  بهرهبرداری همراه با مدت و شـرایط مربـوط از سـوی دبیرخانـه بـهطرفین ابلاغ خواهد شد.
ماده 44
هرگونه تصمیم کمیسیون مبنی بر اعطای پروانه اجباری بهره برداری یا رد آن از سوی متقاضـی یـا مالـک اختـراع قابـلاعتراض در دادگاه  صالح مقرر در ماده 59 قانون می باشد. این اعتراض باید ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون بـهذینفع و یا اطلاع او از آن صورت گیرد.

ماده 45
به منظور انجام کلیه وظایف اداری کمیسیون موضوع بند (الف) ماده 17 قانون، دبیرخانه ای به ریاست مدیرکل اداره کـلمالکیت صنعتی در مرجع ثبت تشکیل می شود.
ماده 46
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه اجباری بهره برداری، موضوع بنـد (ح) مـاده 17 قـانون، بایـد آن را دردفتر مخصوص ثبت و ظرف 10 روز از زمان دریافت همراه با دلایل، مدارک و مستندات به دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر ابلاغ نماید. دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر باید نظرات و دلایل و مدارک خود را ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به مرجع ثبت تسلیم نماید. مرجع ثبت، مدارک و مستندات طرفین را جهت اتخاذ تصـمیم تسـلیم کمیسـیون مـذکور در مـاده 170 ایـنآیین نامه خواهد کرد. کمیسیون پس از استماع اظهارات طرفین، در مورد اعطای پروانه اجباری بهره برداری و شرایط و حدود و مبلغ قابل پرداخت به تشخیص کارشناس رسمی، یا رد درخواست، تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم دادگاه در این مورد، پروانه اجباری بهره برداری صادره از سوی کمیته معلق خواهـدبود.
تبصره – چنانچه دارنده حق اختراع مقدم یا مؤخر مقیم ایران نباشد، مهلت های مـذکور در ایـن مـاده بـه دو برابـر افـزایشمی یابد.

فصل  پنجم : تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده

ماده 47
مالک اختراع مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت، اقامتگاه یا اعطاء اجـازه بهـره بـرداری از اختـراع  یـاانتقال و یا اعراض از مالکیت اختراع ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجـع ثبـت اعـلامنماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی اختراع ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک اختـراع مـی توانـد از مرجـع ثبـتدرخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه اختراع اعمال شود.
ماده 48
درخواست مالک اختراع مبنی بر تغییرات در مضمون و نقشه های اختراع، باید به صورت کتبی و با ذکـر شـماره و تـاریخاختراع به مرجع ثبت تسلیم گردد. انجام این تغییرات، مشروط به آن است که در نتیجه این تغییـرات، اطلاعـات منـدرج درگواهی نامه اختراع، از حدود اطلاعات مذکور در اظهارنامه اولیه، تجاوز نکند.
ماده 49
هرنوع انتقال گواهی نامه اختراع باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1    – اصل گواهی نامه اختراع؛
2    – مدرک قانونی که دلالت بر انتقال نماید؛
3    – مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4    – رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
ماده 50
در آگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
1    – عنوان اختراع، با ذکر طبقه بندی مربوط؛
2    – تاریخ ثبت انتقال؛
3    – شماره ثبت اختراع در ایران؛
4    – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
5- اسم ونشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده 51
مالک اختراع می تواند بهره برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده 17 قانون به طور جزیـی یـا کلـی بـرای تمـام یـابخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهرهبرداری می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره برداری باید در مرجع ثبت بـه ثبـت برسـد. هـر مجـوز      بهـرهبـرداری کـه بـه ثبـت      مـیرسـدغیرانحصاری تلقی می گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید مشتمل بر مدارک زیر باشد:
1– نسخه ای از مجوز بهره برداری که حاوی امضاء گواهی شده طرفین باشد؛
2 – اصل گواهی نامه اختراع؛
3- مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4 – رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد مطابق قـوانین ومقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

ماده 52
در موارد زیر مرجع ثبت اختراع از ثبت مجوز بهره برداری خودداری کرده و مراتب را به اطلاع متقاضی می رساند:
1    – درخواست مربوط به اختراعی باشد که قبلا  در مورد آن مجوز      بهرهبرداری انحصاری به ثبت رسیده است؛
2    – اختراع مورد اعتراض واقع شده و اعتبار آن در حال بررسی در مراجع قضایی باشد؛
3    – هزینه  سالانه گواهی نامه اختراع پرداخت نشده باشد.

ثبت اختراع

ماده 53
چنانچه مانعی برای ثبت مجوز بهره برداری از اختراع وجود نداشته باشد، مرجع ثبت اختراع مجوز مربوط را به صـورت محرمانـهحفظ و مراتب  را در روزنامه رسمی منتشر می کند. این آگهی مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
1    – اسامی مالک و بهره بردار؛
2    – عنوان اختراع؛
3    – تاریخ و شماره ثبت اختراع؛
4    – مدت بهره برداری؛
5- انحصاری یا غیر انحصاری بودن آن.
ماده 54
در صورت فوت مالک گواهی نامه اختراع و باقی بودن مدت اعتبار اختراع، مرجع ثبت اختراع به درخواست وراث یـا احـداز وراثنام ورثه یا وراث را به عنوان مالک در ظهر گواهی نامه اختراع قید و مراتـب را بـا ذکـر میـزان سـهم هریـک در دفتـر ثبـتاختراعات ثبت خواهد کرد. درخواست ثبت باید کتبی و همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1    – اصل دادنامه انحصار وراثت یا رونوشت مصدق آن؛
2    – اصل      گواهینامه اختراع؛
3    – مدارک دال بر پرداخت هزینه ها؛
4    –مدارک نمایندگی قانونی.
ماده 55
مالک اختراع می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده معتبـر اعـراضحاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-    اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک اختراع رسیده است؛
2-    اصل گواهی نامه اختراع ثبت شده؛
3-    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4-    رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1- اعراض مالک اختراع از حقوق خود نسبت به اختراع ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از اختـراع،در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده 56
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعـراض از مالکیـت ثبـتشده در خارج انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ ثبت اختراع در ایران قید و بـهتأیید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه      بهرهبرداری، فسخ و خاتمه پیش از موعـدمجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت اختراع، برای ثبت اختراع در ایران خواهد بود.
ماده 57
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از اختراع ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط بـه ثبـت  اختـراع،ثبت و در ظهر گواهی نامه اختراع درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبـت درروزنامه رسمی آگهی می شود.
موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخـتهزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی مربوط خواهد بود.

فصل ششم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه اختراع

ماده 58
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی بـه رد ثبـت، ظـرف 30 روز از تـ اریخ ابـلاغتصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه، تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گـردد . مهلـت مـذکور بـرای متقاضـی مقـیم خـارج از کشـور 60 روز می باشد.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 59
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد مـی گـردد . اعتـراض نامـه بایـدهمراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسـیدگی بـه اعتـراض باشـد. چنانچـه پـس از بررسـیاعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتبـاًاز متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمایـد . در غیـر ایـن صـورت، اعتـراض نامـهکان لم یکن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت  مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ثبت اختراع
ماده 60
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبـت آن تسـلیم مرجـع ثبـتشده است، در صورتی که اختراع قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای اختراع خـود مطـابق قـانون واین آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نمایـ د. مرجـعثبت با رعایت ماده 59 این آیین نامه موظف است ظرف 10 روز از وصول اعتراض، نسـخه ای از اعتـراض نامـه را بـه انضـمامرونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه پاسخ مکتـوبخود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی بـه ابـلاغ در مهلـت مقـرر بـهمنزله تمکین وی خواهد بود. هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع مسترد شده تلقـیمی گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که اختراع وی به ثبت نرسیده است، برطبـق اظهارنامـه ای کـههمزمان با  اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضـی، مرجـع ثبـت مراتـب راظرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ  20 روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبـت تسـلیمکمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بـرداشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است؛ مگر اینکه اختراع قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع بـهمرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتـراض در دادگـاه صـالح مقـرر در مـاده 59 قانون است.
تبصره1- در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختـراع نشـود مبـالغ پرداختـی از ایـن بابـت، قابـلاسترداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره3 – در صورتی که معترض مقیم ایران نباشد، مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش  مییابد.
ماده 61
در صورت درخواست ابطال گواهی نامه اختراع، ذی نفـع مـی توانـد بـا اثبـات یکـی از مـوارد مـذکور در مـاده 18 قـانوندادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون نماید.  دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
1 – اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
2-    رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛
3-    وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
ماده 62
هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت باطل تلقی می شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گـردد و مرجـعمذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامـه رسـمی منتشـر مـی کنـد .
محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مـذکور شـامل عنـوان اختـراع و ذکـرخلاصه ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

فصل  هفتم: اظهارنامه بین المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات

ماده 63
اظهارنامه بین المللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسـلیم مرجـعثبت می گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدا عمل خواهد نمود.
ماده 64
در صورتی که در اظهارنامه های بین المللی، ایران بـه عنـوان »کشـور تعیـین شـده« و »کشـور منتخـب« جهـت ثبـتبین المللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبـت اختـراع راطبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 65
علاوه بر هزینه هایی که برای ثبت بین المللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می گردد، جهت بررسی اظهارنامـهبین المللی و مدارک آن، هزینه ای طبق جدول هزینه ها دریافت خواهد شد. در صورت تأیید اظهارنامه، چگونگی ارسال آن به دفتر بین المللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.
فصل  هشتم : هزینه ها  ماده 66
با توجه به ماده 16 قانون، اعتبار گواهی نامه ثبت اختراع بیست سال از تـاریخ تسـلیم اظهارنامـه اسـت. بـرای حفـظ اعتبـارگواهی نامه باید، هزینه ای  سالانه ظرف دوماه قبل از انقضای یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهی نامه، طبق جدول هزینه ها تادیه گردد والا ثبت اختراع از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه سالانه جریمـه ای معـادل نصـفهزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

ثبت اختراع

بخش سوم: ثبت طرح های صنعتی

فصل اول: تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه

ماده 67
ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 68
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص ط( – 1) و به زبان فارسی تنظیم شـده و پـس از ذکـرتاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره – در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مـدارکمورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن ها الزامی است، مع ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضـی میسـرنباشد می تواند خلاصه آن ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبـت در صـورت لـزوم مـی توانـد در جریـان بررسـیاظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی بـه کـار رفتـه در اسـنادمذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می کند.
ماده 69
متقاضی باید اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به صورت حضوری یا با پسـت سفارشـی و یـا درچـارچوب مـاده 167 ایـنآیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.
ماده70
اظهارنامه طرح صنعتی باید حاوی نکات زیر باشد:
1-    اسم، نشانی، کدپستی، شماره ملی، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قـانونی وی و در صـورتی کـه متقاضـیشخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکـز اصـلی و عنـداللزوم هـرشناسه دیگر الزامی است؛
2-    اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها  در ایـران را دارنـد، در صـورتی کـهمتقاضی مقیم ایران نباشد؛
3-    اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد؛
4-    ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد؛
5-    تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
6-    تعیین ضمائم.
تبصره 1 –  در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن هـا از طـرف اشـخاص مجـاز،ضروری است.
تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه برفارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبـت وآگهی شود. ماده 71
دو یا چند طرح صنعتی مربوط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء ، ولو مربوط به طبقات مختلف چنانچه با هم استعمال گردند، را می توان در یک اظهارنامه قید و به مرجع ثبت تسلیم نمود.

ماده 72
در صورتی که متقاضی، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشـابه را در یـک تـاریخ تسـلیم نمایـد، بنابـه درخواسـتمتقاضی، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صـنعتی مـتممبپذیرد.
ماده 73
مدارک زیر باید ضمیمه  اظهارنامه شوند:
1-    مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛
2-    مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
3-    اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونـه از طـرح ترسـیم شـده بـهعنوان نمونه؛
4-    اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونـه از طـرح ترسـیم شـده ازتمامی جوانب طرح؛
5-    در طرح صنعتی سه بعدی، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامـه درخواسـت نمایـد. انـدازهماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد، باید حداکثر 20×20×20 سـانتی متـر و وزن آن حـداکثر2 کیلوگرم و از ماده ای بادوام و غیرفاسد شدنی باشد. شکل های گرافیکی و ترسـیم شـده بایـد حـداکثر در ابعـاد
20×10 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع  A4 و با جوهر مشکی باشد؛
6-    درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛
7-    درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛
8-    رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است، رسـیدمربوط به پرداخت هزینه های اضافی؛
9-    مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حـداکثر ظـرف 15 روز از آن تـاریخ تسـلیم
شود.
تبصره 1- طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده، موضوع بندهای 3 و   4 فـوق، بایـد حـداکثر در ابعـاد20×20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
تبصره 2- در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح، مرجع ثبت می تواند ماکت مزبور را ممهور به مهر و تاریخ نموده بـه متقاضـیاعاده نماید.
تبصره 3- در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانـه ارائـهشده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند. ماده 74
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگـام تقاضـای ثبـت طـرح صـنعتی بایـددرخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1-    تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2-    طبقه بندی      بینالمللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛
3-    کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنـای
حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن. ماده 75
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حـق تقـدم از زمـان مقـدم تـرین آن هـا محاسـبهمی شود.
ماده 76
مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در ایـن مـورد روز تسـلیمجزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

ماده 77
استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند هـ ماده 4 قانون برای ثبت طرح صنعتی، با انجام تغییـرات لازم، مشـمول مقـرراتماده 26 این آیین نامه خواهد بود.
ماده 78
متقاضی می تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخسـتتجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها انجام می پذیرد.
ماده 79
متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی می تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبـت،اظهارنامه خود را مسترد دارد.
درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهدشد.
ماده 80
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهـره بـرداری از آن بایـد بـه درخواسـت کتبـی هـرذی نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینهها  خواهد بود.
ماده 81
مرجع ثبت، مقدمتاً صحت تنظیم اظهارنامه را از لحاظ شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صـنعتی مـوردرسیدگی قرار داده و پس از وارد نمودن اظهارنامه در دفتر ثبت، نسخه دوم آن را همراه با ضمائم که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه و سال) وصول آن بـا تمـام حـروف، بـه عنـوان رسـید بـهمتقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – در خصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، درصورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده 167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

ثبت اختراع

فصل دوم :  بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی  ماده 82

مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و سایر شرایط مقـرردر قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی، مورد بررسی قرار می دهد.
ماده 83
مرجع ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشـاهده نمایـد، مراتـب را بـه صـورتمکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامـی را رفـع نمایـد، مرجـع ثبـت اظهارنامـه را رد ومراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا 30 روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا 60 روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می شود.
ماده 84
طرح های صنعتی زیر قابل حمایت نیستند:
1-    طرح هایی که جدید یا اصیل نباشند؛
2-    طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد  میشوند؛
3-    طرح های حاوی نمادها یا نشان های رسمی؛
4-    طرح های مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه.
طرح صنعتی جدید با رعایت مفاد ماده 21 قانون، طرحی است که قبل از تسلیم اظهارنامه و یا قبل از تاریخ ادعای حـقتقدم، همانند آن به عموم عرضه نشده باشد.
طرح صنعتی در صورتی اصیل محسوب می شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمـده و کپـی و تقلیـد طـرح هـایموجود نباشد، به نحوی که از دید یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که قبلاً در اختیار عموم قرار گرفته است.
ماده 85
هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب کتباً به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف 30 روز پس از تاریخ اعلام، جهت پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده 86 این آیین نامـهاقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی      مـیگـردد . ایـن مهلـت بـرایمتقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
ماده 86
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی، مراتب را ظرف 30 روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید. آگهی مزبور شامل موارد زیر می باشد:
1-    شماره و تاریخ اظهارنامه؛
2-    شماره و تاریخ ثبت طرح صنعتی؛
3-    اسم و نشانی طراح مگر آن که طراح کتباً درخواست کند که نامش ذکر نشود؛
4-    اسم و اقامتگاه متقاضی یا نماینده وی؛
5-    ذکر کالا و طبقه ای که طرح مورد تقاضا مربوط به آن می باشد؛
6-    تعیین تاریخ، محل و شماره حق تقدم، در صورت وجود؛
7-    تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن تصویر؛
8-    اشاره به ماکت طرح، در صورت ارائه؛
9-    مدت اعتبار ثبت.
تبصره- هرگاه درخواستی طبق ماده 25 قانون ارائه شده باشد، پس از ثبت طـرح صـنعتی، نمونـه طـرح و مفـاد اظهارنامـهمنتشر نمی شود. در این صورت مرجع ثبت، یک آگهی حاوی تأخیر انتشار طرح صنعتی مذکور و اطلاعات مربوط بـههویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تنظیم اظهارنامه و مدت تأخیر مورد درخواست و سـایر امـور ضـروری را منتشـرمی کند. پس از انقضاء مدت تأخیر درخواست شده، مرجع ثبت آگهی طرح صنعتی ثبت شده را صادر و برای انتشـار تسلیم روزنامه رسمی خواهد کرد. هزینه انتشار آگهی های مذکور در این تبصره به عهده متقاضی ثبت طرح صـنعتیخواهد بود.
ماده 87
ثبت طرح صنعتی با قید مراتب زیر و طبق فرم ط( – 2) در دفتر ثبت طرح صنعتی انجام می پذیرد:
1-    تاریخ کامل (ساعت ،روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه؛
2-    تاریخ و شماره ثبت طرح صنعتی؛
3-    اسامی کالاها و طبقاتی که طرح صنعتی برای آن ها اختیار شده است؛
4-    ذکر مشخصات طرح یا طرح های صنعتی به طور اجمال با تعیین اجزایـی کـه متقاضـی مـی خواهـد حـق اسـتعمالانحصاری آن را به خود اختصاص دهد؛
5-    در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
6-    اسم، محل اقامت و تابعیت مالک طرح و نماینده او در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده قانونی تسلیم شده باشد؛
7-    اسم و نشانی و تابعیت طراح، در صورتی که متقاضی شخص طراح نیست، مگر اینکه طراح کتباً تقاضا نموده باشد که اسمش در گواهی نامه طرح صنعتی ذکر نشود؛
8-    مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی.
تبصره1 –  در دفتر ثبت طرح صنعتی برای هر طرح دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقـل وانتقالاتی که نسبت به طرح صنعتی صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد.
تبصره 2- درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی و همچنین رئیس اداره ثبت طرح های صنعتی برسد.
ماده 88
پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس درسایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت اختراع گواهی نامه ای طبق فرم ط( – 3) که حاوی نکات زیر باشد با الصاق تصویر یک نمونه کامـل از طـرح و منگنـه وممهور کردن آن، به مالک طرح یا نماینده قانونی وی تسلیم  میشود:
1-    تاریخ وصول  اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه؛
2-    تاریخ و شماره ثبت طرح یا      طرحها؛
3-    اسم و اقامتگاه و تابعیت مالک طرح؛
4-    اسم، نشانی و تابعیت طراح، مگر اینکه طراح کتباً از مرجع ثبت درخواست عدم ذکر اسم خود را نماید؛
5-    ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به  آنها می باشد و طبقه و یا طبقاتی که مورد تایید قرار گرفته است؛
6-    مدت اعتبار طرح و تاریخ انقضای آن؛
7-    ذکر تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم، در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن؛
8-    تصویر یا تصاویری که طرح را معرفی کند و تصریح به رنگی یا غیررنگی بودن آن.
این گواهی نامه با استفاده از فناوری روز تهیه و به امضاء رئیس اداره ثبت      طرحهای صنعتی می رسد.

فصل سوم : تمدید ثبت طرح صنعتی

ماده 89

با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طـرحصنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت اختراع طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظـرف مهلـت6 مـاه پـس ازپایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبـق جـدول هزینـه هـا وجـود دارد، والا ثبـت طـرحصنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 90
درخواست تمدید ثبت اختراع طرح صنعتی در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می گردد.
مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتـر مربـوط وارد کـرده و بـرروی هریـک از نسـخدرخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.

ماده 91
درخواست تمدیدث بت اختراع طرح صنعتی باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-    شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی ای که تمدید آن مورد درخواست است؛
2-    طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی؛
3-    اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قـانونی وی، در صـورتی کـه درخواسـت توسـطنماینده به عمل آید.
مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونـه از طـرح و مـدارک نماینـدگیقانونی، درصورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
ماده 92
تمدید ثبت اختراع دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گـواهی نامـه تمدیـد ثبت اختراع طبق فرم ط( – 4)  صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهی نامـه تمدیـد شـامل منـدرجاتگواهی نامه اصلی، با انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
تبصره  1-  در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصـولات را مطـابق بـا جدیـدترین ویـرایش طبقـه بنـدی بینالمللی در دفتر، ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت طرح صنعتی را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقـاتناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالـکعلامت خواهد بود.
تبصره 2 – تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبـت آن بـه وجـودآورد . در غیـر ایـن صـورت،مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.

ثبت اختراع

فصل چهارم: تغییرات،انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده

ماده 93
مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره بـرداری از طـرح یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبـتاعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آییننامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک طـرح صـنعتی مـی توانـد ازمرج ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه طرح صنعتی اعمال شود.
ماده 94
در مواردی که مالک طرح اجازه بهره برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسـمی مثبـت ایـن اجـازهباید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانـه حفـظ،لکن اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.
تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قـرارداد و مطـابق قـوانین ومقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 95
هرنوع انتقال گواهی نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت اختراع به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همـراه بـامدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:
1-    آخرین گواهی نامه معتبر طرح صنعتی؛
2-    سند رسمی حاکی از انتقال؛
3-    مدارک نمایندگی قانونی؛
4-    رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
ماده 96
درآگهی تغییر مالکیت ذکر موارد زیر ضروری است:
1-    عنوان طرح
2-    تاریخ ثبت انتقال؛
3-    شماره ثبت اختراع طرح در ایران، با ذکر کالا یا کالاهایی که طرح ثبت شده مربوط به آن می باشد؛
4    – اسم، اقامتگاه و تابعیت مالکان قدیم و جدید؛
5    – اسم و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران، در صورت وجود.
ماده 97
مالک طرح صنعتی می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-     اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک طرح صنعتی رسیده است؛
2 –     اصل گواهی نامه طرح صنعتی ثبت شده؛
3-    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4-    رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات.
تبصره 1- اعراض مالک طرح صنعتی از حقوق خود نسبت به طرح صنعتی ثبت شده مشروط به این است که بهره بـرداری ازطرح صنعتی، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت، مسترد نخواهد شد.
ماده 98
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیـت طـرح صنعتی ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط کـه در آن شـماره و تـاریخ ثبـتطرح صنعتی در ایران قید و به تأیید نماینـدگی هـای جمهـوری اسـلامی ایـران رسـیده باشـد، دلیـل انتقـال، اعطـاء اجـازهبهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری، یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 99
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از طرح صنعتی ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت طرح صنعتی، ثبت و در ظهر گواهی نامه طرح صنعتی درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند، در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند. ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لـزوم هزینـه انتشـار آگهـی مربـوطخواهد بود.

فصل پنجم: اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

ماده 100
تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است. اعتراض باید در دو نسخه به صورت کتبی و همراه با دلایل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین نامه تسلیم شود. پس از ثبت اعتراض نامه، نسـخه دومآن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گـردد . مهلـت مـذکور بـرای متقاضـی مقـیم خـارج از کشـور 60 روز می باشد.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
ماده 101
هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت اختراع طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتـراض خـود را در دونسـخه بـه مرجـع ثبـتتسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد  میگردد. اعتـراض نامـهباید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچـه پـس از بررسـیاعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به      اعتراضنامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعیین موارد، کتباً از متقاضی می خواهد که ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کـان لـمیکن تلقی خواهد شد.
تبصره – مهلت  مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

ثبت اختراع
ماده 102
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجـعثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت اختراع نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صـنعتی خـودمطابق قانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است  با رعایت ماده 101 این آیین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصـول اعتـراض نسـخه ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تـاریخ ابـلاغاعتراض نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضـی بـهابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت اختراع طرح صنعتی مسترد شده تلقی  میگـردد و مراتـبکتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامـه ای کـه همزمـان بـااعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت اختراع آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت اختراع مراتب را ظـرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت اختراع تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آییننامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معتـرض مبنـی بـر ادعـای داشـتنبرخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی ای باشد که اظهارنامه ثبت اختراع تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت اختراع طرح صنعتی به مرجع ثبت اختراع نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتراض در دادگـاه صـالح مقـرر درماده 59 قانون است.
تبصره1– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت اختراع طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلتهای مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می یابد.
ماده 103
هر ذینفع می تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نمایـد . در ایـن صـورتباید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعایت نشده است و یا کسی کـه طـرح صنعتی به نام وی ثبت اختراع شده، پدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.
دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد:
1-    اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
2-    رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛
3-    وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود. ماده 104
هرگاه ثبت اختراع طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گـردد ومرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط بـه آن را در اولـین فرصـت ممکـن در روزنامـه رسـمی منتشـرمی کند. محکوم له می تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصـات طـرحصنعتی و ذکر خلاصه ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

بخش چهارم: ثبت علائم

فصل اول: تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه

ماده 105
ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
ماده 106
اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص ع( – 1) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکـر تـاریخ،توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.
تبصره- در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائـه اصـل مـدارکمورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است. مرجع ثبـت در صـورت لـزوم مـی توانـد در جریـان بررسـیاظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.
ماده 107
متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ماده 167 این آیـین نامـه بـهمرجع ثبت تسلیم نماید.
ماده 108
اظهارنامه ثبت علامت باید حاوی نکات زیر  باشد:
1-    اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی و تابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است.
2-    اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی،در صورت وجود؛
3-    اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صـلاحیت دریافـت ابـلاغ هـا در ایـران را دارنـد، در صـورتی کـهمتقاضی مقیم ایران نباشد؛
4-    الصاق      نمونهای از علامت در کادر مربوط؛
5-    توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواسـت ثبـت مشـتمل بـرحروف خاص باشد؛
6-    ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یـا طبقـات درخواسـت شـدهطبق طبقه بندی بین المللی؛
7-    ذکر حق تقدم، در صورت درخواست؛
8-    رشته فعالیت مالک علامت؛
9-    ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛
10-    در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛
11-    ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا      ویژگیخاص علامت باشد؛
12-    ذکر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛
13-    تعیین ضمائم. تبصره 1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء  آنها از طـرف اشـخاص مجـاز،ضروری است.
تبصره 2- در صورت تعدد متقاضی ثبت اختراع شخصی که به نمایندگی از سایرین حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت اختراع و انجام سایر تشریفات اداری لازم، جز دریافت  گواهینامه علامت، را دارد، باید با ذکر اقامتگاه، تعیین شود.
تبصره 3- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین نیز نوشته و با همـان حـروفنیز ثبت و آگهی شود.
تبصره 4 – در کلیه امور راجع به ثبت  و انتشار علائم، مرجع ثبت طبقه بندی کـالا و خـدمات را براسـاس طبقـه بنـدیبین المللی مورد بررسی قرار می دهد. در صورت وجود عناصر تصویری در علامت، رعایـت طبقـه بنـدی مربـوطالزامی و به عهده مرجع ثبت است.
ماده 109
برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه  جداگانه استفاده شود. استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت اختراع یک علامت جهت کالاها  و خدمات مندرج در یک یا چند طبقه بلامانع است.
ماده 110
شخصی که تقاضای ثبت اختراع چندین علامت را به طور همزمان می نمایـد بایـد بـرای هریـک از آن هـا مطـابق مقـررات ایـنآیین نامه، اظهارنامه جداگانه ای تسلیم کند. در این صورت، اگر تقاضا ها توسط نماینده قانونی به عمـل آمـده باشـد، مـدرکاصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و یک رونوشت مصدق آن به هریک از اظهارنامه های دیگر باید ضمیمه شود.

ثبت اختراع

ماده 111
مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود:
1-    با لحاظ ماده 110 این آیین نامه، نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛
2-    ارائه ده  نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن  حـداکثر
10  × 10 سانتی متر باشد. اگر  ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده  نمونه از کپی یا تصویر علامت حـداکثر درهمین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد، ارائه خواهد شد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهـد، تسـلیم نمونـه مناسـب را درخواسـت مـی نمایـد .
درهرحال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد؛
3-    در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دوبعدی روی برگه بـه نحـویکه از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سـه بعـدی را تشـکیل دهنـد، الزامـیاست؛
4-    مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود؛
5-    ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنابه تشخیص مرجع ثبت؛
6-    نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دسـتگاه مـرتبط، درصورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد؛
7-    مدارک مثبت هویت متقاضی؛
8-    رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی؛
9-    مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.  ماده112
در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامـت بایـد درخواسـتخود را به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بـر مـوارد زیـرباشد:
1-    تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛
2-    کشوری که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بـودن اظهارنامـه،      ادارهای کـهاظهارنامه در آنجا تسلیم شده است؛
تبصره 1- درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود.
تبصره 2- هرگاه حق تقدم دو یا چند اظهارنامه اصلی ادعا شود، میتوان با رعایت تبصره 1() فوق، اطلاعات آن ها را در یـکدرخواست قید و تسلیم نمود. در این صورت مبنای احتساب حق تقدم تاریخ تسلیم نخستین اظهارنامه خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که حق تقدم ادعایی شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه قبلی نباشد، اشاره به کالاهـا یـاخدماتی که مورد ادعا است، ضروری است.
ماده 113
مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بـود . در ایـن مـورد روز تسـلیم جـزءمدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولـین روز اداری بعـد ازتعطیل محاسبه خواهد شد.
ماده 114
تاریخ اظهارنامه  همان تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام است، مشروط بر اینکه در زمان تسـلیم حـاوی اطلاعـاتزیر باشد:
1-    اسم متقاضی؛
2-    نشانی ای که ابلاغ ها باید در آنجا صورت گیرد؛
3-    نمونه ای از علامت؛
4-    کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص  آنها ثبت می شود؛
5-    پرداخت حق ثبت اظهارنامه.  ماده 115
متقاضی می تواند تا قبل از انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین نامه ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت  نسبت بـ ه اصلاح نشانی، تغییر نماینده قانونی و کاهش کالاها و خدمات موضوع علامت اقدام نماید. اعمال این اصلاح منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها خواهد بود.
ماده 116
متقاضی یا نماینده قانونی وی در هر زمان قبل از ثبت علامت میتواند ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبـت ، اظهارنامـهخود را مسترد دارد. در صورت استرداد اظهارنامه، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.
ماده 117
مرجع ثبت اختراع پس از دریافت اظهارنامه و ضمائم مربوط، و احراز شرایط مقرر در ماده 114 ایـن آیـین نامـه، آن را در دفتـرثبت وارد  و برروی هریک از نسخ اظهارنامه، تاریخ دریافت اظهارنامه و شماره آن را قید نموده و نسخه دوم آن را کـه دارایهمان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضا و مهر و قید تاریخ (ساعت، روز، ماه، سـال ) وصـول آن بـا تمـام حـروف، بـهعنوان رسید به متقاضی مسترد خواهد کرد.
تبصره – درخصوص اظهارنامه هایی که با پست سفارشی ارسال می شوند، در صورت ثبت اظهارنامه ها، نسخه دوم آن ها همراه با ضمائم توسط و به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی به عنوان رسید به متقاضیان مسترد خواهد شد. در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. پاسخ اظهارنامه های واصله درچارچوب مـاده167 این آیین نامه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

فصل دوم: بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه

ماده 118
مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم، آن را از لحاظ رعایت جنبه های شـکلی و شـرایط مقـرر درقانون و این  آییننامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با  طبقهبندی  بینالمللی مورد بررسی قرار  میدهد.
ماده 119
مرجع  ثبت چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نمایـد، مراتـب را بـه صـورتمکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.
چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفـع نمایـد، مرجـع ثبت اختراع اظهارنامـه را رد ومراتب را کتباً با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.
تبصره – مهلت رفع نقص در ثبت اختراع برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور 60 روز از زمان ابـلاغمحاسبه می شود.
ماده 120
مرجع ثبت پس از پذیرش اظهارنامه ثبت علامت، مراتب را به متقاضی ابلاغ وآگهی مربوط را جهت اطلاع عموم منتشـرمی نماید. آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:
1    – تاریخ و شماره اظهارنامه؛
2    – در صورت ادعای حق تقدم، تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواسـت ثبـت اولیـه در آنجـا صـورت گرفتـهاست؛
3    – نمونه علامت؛
4- اجراء علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد؛
5– فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد؛ با اشاره بـه طبقـه یـا طبقـاتمربوط طبق طبقه بندی بین المللی؛
6    – نام و نشانی متقاضی؛
7    – نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
تبصره – در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ، هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ثبت اختراع
ماده 121
در صورت رد اظهارنامه ثبت اختراع علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون، مرجـع ثبـت ملـزم اسـتدلایل رد را کتباً  به متقاضی ابلاغ نماید.
از لحاظ مواد اشاره شده، در مواردی علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شـده و رد مـی گـردد کـه علامـتمذکور قبلاً به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یـا کتابـت و یـا سـایرویژگی ها با علامت دیگری که قبلا ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.
متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسـیدگی بـهرد ثبت، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد  میگردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
تبصره – در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

فصل سوم: انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه

ماده 122
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبـی هـر  ذینفـع، بـه مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینـه هـا خواهـدبود.
تبصره – انتقال جزئی حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مستلزم تسلیم اظهارنامه جداگانه توسط منتقل الیه است.
ماده 123
بعد از انتشار آگهی موضوع ماده  120 این آیین نامه، هر گونه اصـلاحی کـه بـه وسـیله متقاضـی در خـود علامـت و یـادرکالاها یا خدمات مربوط به آن صورت گیرد مستلزم تسلیم اظهارنامه جدید است. چنین اظهارنامه ای به ترتیـب مقـرر درقانون و این آیین نامه بررسی می گردد. هرگاه اصلاحات تقاضا شده مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد موضـوع آگهـی مـیشود.
ماده 124
هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشـد بایـد ظـرف مهلـت 30 روز از تـاریخ انتشـار آگهـی موضوع ماده 120 این آیین نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید.
پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی      اعتراضنامـه و مـدارکاستنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت اختراع با تعیین موارد، کتباً از متقاضی مـی خواهـدکه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض نامه کان لم یکن تلقـی خواهـدشد.
تبصره – مهلت  رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.
ماده 125
هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجـع ثبـت وآگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، بـرای علامـت خـود، مطـابققانون و این آیین نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسـخه ای از اعتـراضنامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضـی ثبت اختراع ابـلاغ نمایـد. متقاضـی مکلـف اسـت از تـاریخ ابـلاغاعتراض نامه، پاسخ مکتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت اختراع تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضـی بـهابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.
هرگاه متقاضی کتباً  به اعتراض معترض تمکین نماید درخواست او برای ثبت اختراع علامـت مسـترد شـده تلقـی مـی گـردد ومراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه ای که همزمـان بـااعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظـرف 10 روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد که اعتراض خـود را از طریـق مرجـع ثبـت تسـلیم کمیسـیونموضوع ماده 170 این آیین نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتـراض معتـرض مبنـی بـر ادعـایداشتن برخی حقوق، غیراز حق مالکیت، نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنـوز درایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت بـه مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده 172 این آیین نامه قابل اعتـراض در دادگـاه صـالح مقـرر در مـاده 59 قانون است.
تبصره 1– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشـود مبـالغ پرداختـی از ایـن بابـت، قابـلاسترداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،  مهلت های مذکور در این ماده به دو برابر افزایش می یابد.

فصل چهارم: ثبت علامت و تمدید ثبت

ماده 126
پس از انتشار آگهی ثبت علامت، موضوع ماده 120 این آیین نامه و تحویل نسـخه منتشـر شـده یـا مـنعکس در سـایتروزنامه رسمی توسط متقاضی به مرجع ثبت، ظرف 30 روز از تاریخ انتشار، در صورتی که مرجع ثبت اختراع تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه رعایت شده و نسبت به تقاضای ثبت علامت نیز اعتراض نشده و یا اعتراض رد شـده اسـت،علامت را پس از پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت، ثبت می کند.
تبصره – در صورت عدم تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت      روزنامهرسمی به مرجع ثبت ظـرف مهلـت مقـرر دراین ماده، اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهدشد.
ماده 127
متقاضی باید ظرف مدت 30 روز پس از اعلام کتبی مرجع ثبت اختراع مبنـی بـر تأییـد نهـایی علامـت، نسـبت بـه پرداخـت هزینه های ثبت اختراع علامت و انتشار آگهی موضوع ماده 129 این آیین نامه اقدام نمایـد . در صـورت عـدم پرداخـت      هزینـههـا درمهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور 60 روز  میباشد.
ماده 128
ثبت علامت در دفترثبت طبق فرم (ع- 2) با قید مراتب ذیل به عمل خواهد آمد:
1    – اسم و نشانی و تابعیت مالک علامت؛
2    – اسم و نشانی نماینده قانونی او، در صورت وجود؛
3    – الصاق یک نمونه از علامت در محلی که به این امر اختصاص داده شده است؛
4    – تعیین اجزا علامت با ذکر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی  علامت باشد؛
5    – تاریخ کامل (ساعت، روز، ماه و سال) و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت؛
6    – فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها استفاده می شود ، با اشاره بـه طبقـه یـا طبقـات آن هـا طبـقطبقه بندی بین المللی؛
7    – در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن، تاریخ، شماره و محل تسلیم اظهارنامه مقدم؛
8- مدت اعتبار ثبت علامت.
تبصره 1 – در دفتر ثبت اختراع برای هرعلامت دو صفحه اختصاص می یابد و هر تغییر و اصلاح و همچنین نقل و انتقالاتی که جزئاً یا کلاً نسبت به علامت صورت می گیرد، در صفحات مزبور قید می گردد. در صورت نیاز به صـفحات اضـافی مرجـع
ثبت می تواند از دفتر متممی به این منظور استفاده نماید.
تبصره 2 – درج مراتب فوق پس از تکمیل باید به امضاء مالک علامت یا نماینده قـانونی وی و همچنـین رئـیس اداره ثبـتعلائم تجاری برسد.
ماده 129
مرجع ثبت مکلف است ظرف 30 روز پس از ثبت علامت، آگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 128 این آیین نامه را جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

ثبت اختراع
ماده130
پس از ثبت علامت و انتشار آگهی آن و تحویل نسخه منتشر شده یا منعکس در سایت روزنامه رسـمی،  گـواهی نامـه ای طبق فرم ع( – 3) که حاوی موارد مذکور در بندهای 1() (3) (4)(5)(6)(7) ماده 128 این آیین نامه و همچنین مدت اعتبار علامت ثبت شده و تاریخ انقضای آن باشد، پس از امضاء و مهر رئیس اداره ثبت علائم تجاری، به مالک علامـت یـا نماینـدهقانونی او تسلیم می شود.
تبصره – گواهی نامه علامت با استفاده از فناوری روز تهیه می شود.
ماده 131
با توجه به بند د ماده 40 قانون، مالک علامت می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبـت علامـت رابرای دوره های متوالی ده ساله بنماید. درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هـردوره، به عمل خواهد آمد.
تبصره – در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 مـاه پـس از پایـان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبـت علامـت وجـود دارد، والا ثبـت علامـت ازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده 132
درخواست تمدید ثبت علامت در دو نسخه توسط مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پـس از امضـاء بـهمرجع ثبت تسلیم می شود.
مرجع یادشده پس از دریافت درخواست تمدید ثبـت و ضـمائم، آن را در دفتـر مربوطـه وارد و بـرروی هریـک از نسـخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضـاء ومهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
ماده 133
درخواست تمدید ثبت باید حاوی موارد ذیل باشد:
1    – شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامتی که تمدید آن مورد درخواست است؛
2    – طبقه یا طبقات کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها ثبت شده است؛
3- اسم و نشانی کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.
تبصره1  – درخواست تمدید ثبت وقتی پذیرفته می شود که هزینه تمدید پرداخت شده باشد.
تبصره 2- در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه کالاها و خدمات را مطابق با جدیدترین ویـرایش      طبقـهبنـدیبین المللی علامت، در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدیدثبت علامت را براساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقـاتناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی به عهده مالک علامت خواهد بود.
تبصره 3- مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه ای را برای تقلیل طبقه یا کالاها و خدماتی کـهعلامت برای آن به ثبت رسیده است، بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، تسلیم مرجع ثبت اختراع نماید.
تبصره 4- در صورت تغییر طبقات یا کالاهـا، منـدرجات ایـن مـاده بـا انجـام تغییـرات لازم، بـه هزینـه مالـک علامـت، درروزنامه رسمی آگهی  میشود.
ماده 134
مدارک زیر باید به درخواست تمدید ضمیمه گردد:
1-    مدارک مثبت هویت متقاضی؛
2-    حداقل شش نمونه از علامت با رعایت ماده 108 این آیین نامه؛
3-    رسید مربوط پرداخت هزینه ها ؛
4-    مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید.

ماده 135
با رعایت تبصره های و2  3 ماده 133 این آیین نامه، تمدید ثبت علامت نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبـت آنبه وجود آورد. در غیر این صورت مقررات تغییر علامت قابل اعمال خواهد بود. ماده 136
تمدید ثبت علامت دنباله ثبت اصلی در دفتر ثبت میشود و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فـرم    ع( – 4) صـادر و تسـلیممالک علامت یا نماینده قانونی وی می گردد.
گواهی نامه تمدید ثبت شامل مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات لازم، و نیز مـدت اعتبـار و تـاریخ انقضـای آنخواهد بود.

فصل پنجم – علامت جمعی

ماده 137
مقررات مواد 105 تا  136  این آیین نامه، با انجام تغییرات لازم، و به شرط رعایت موارد زیر در مورد علائـم جمعـی نیـزقابل اعمال است:
1-    اظهارنامه ثبت اختراع علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قـانون، در اظهارنامـه بـه جمعـی بـودنعلامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد؛
2-    در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی، باید خصوصیات مشترک یـا کیفیـت کالاهـا و خـدمات تولیـدی در یـکمنطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می تواننـد از علامـت مـذکور اسـتفاده کننـد و همچنـینضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یادشده تعیین گردد؛
3-    آگهی ثبت اختراع علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد؛
4-    هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالـک آن علامـت بـهمرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد.
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
5-    علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده، سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شـرایط و ضـوابط مربـوط، از علامـتیادشده استفاده نمایند.
تبصره – متقاضی ثبت اختراع علامت جمعی در ارتباط با بندهای 1() و 2() فوق مکلف است گواهی مقام صـلاحیتدار، اتحادیـه  یـادستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید.

 

ثبت اختراع

فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده

ماده 138
مالک علامت مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه  یا اعطاء اجاره بهـره بـرداری از علامـت یـاانتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق بـه مرجـع ثبـت اعـلام نمایـد.
اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود.
تبصره – چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک علامت مـی توانـد از مرجـع ثبت اختراع درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود.
ماده139
هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت اختراع برسد. در درخواست کتبـی بـرای ثبـت انتقـال بایـدنکات زیر صریحاً قید شود:
1-    شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران؛
2-    اسم و نشانی و تابعیت      منتقلالیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود؛
3-    در صورت انتقال جزئی، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است.
اصل آخرین گواهی نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامـت و      منتقـلالیـه رسـیده اسـت،مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به  پرداخت      هزینهها باید ضمیمه درخواست شود.
تبصره 1 – تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامـت بـه نـام اوثبت شده مالک خواهد شناخت.
تبصره 2 – انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گـواهی انحصـار وراثـت بـاتعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
ماده140
اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالکیت مالک اولیـه علامـت،به صورت مشخص درپی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه، یا طبقاتی کـلاًاز حیطه علامت ثبت شده خارج گردد، در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شـماره هـای فرعـی از شـماره 1() بـهتعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاً مربوط به      کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شـدهباشد، بدواً به طریق فوق شمارهگذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقـه مـرتبط محسـوب و بـه همـینطریق به دنبال علامت ثبت شده درج میگردد.
تبصره 1- هرگاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شـده وصفحه و دفتر مربوط اشاره شود.
تبصره 2–  در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مـدتاعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3- در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامـه علامـتبرای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاهـا و خـدماتیکه قبل از موعد تمدید جزئاً منتقل شده اند، نخواهد بود.
تبصره 5- نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیـز مـنعکسگردد.
ماده 141
مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعـدی را دارد یـا خیـر. اگـر انحصـاری یـا غیـر انحصـاری بـودنبهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد، غیر انحصاری تلقی می گردد.
ماده 142
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خـدمات موضـوععلامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز  بهره برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 143
درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
1 – اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود؛
2- بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشـیاز کالاها یا خدمات باشد.
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منضم گردد:
1-    مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجاره      بهرهبرداری که به امضاء اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است؛
2-    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت؛
3-    مدارک نمایندگی قانونی، درصورت وجود؛
4-    رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.
تبصره 1- مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری وا نتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامـه، در صـورت درخواسـت،گواهی ثبت مجوز بهره برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره 2- مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطـابق قـوانین ومقررات مربوط باشد،  نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
ماده 144
مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خودنسبت به علامت ثبت شده معتبـر اعـراضحاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:
1-    اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک علامت رسیده است؛
2-    اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت،
3-    مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود؛
4-    رسید مربوط به پرداخت حق ثبت  تغییرات.
تبصره 1- اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامـت، درزمانی که ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً یا کلاً به دیگری واگذار نشده باشد.
تبصره 2- در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده 145
در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامـتثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تأیید نمایندگی  جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمـهپیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
ماده 146
کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده  در صفحه مخصوص مربوط بـه ثبـت علامـت،ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبـت درروزنامه رسمی آگهی می شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل اسـتناد نمـی باشـند .
ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی  مربوط خواهد بود.

ثبت اختراع

فصل هفتم – ابطال ثبت علامت

ماده 147
ابطال ثبت علامت مطابق مواد 41 و  43 قانون در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون و با تقدیم دادخواسـت بـه عمـل می آید.
دادخواست ابطال باید دارای ضمائم زیر باشد:
1-    اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
2-    رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه ها؛
3-    وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
تبصره – ابطال بخشی از علامت یا ابطال ثبت علامت نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات ثبت شده نیـز مطـابق مقـرراتهمین فصل به عمل می آید.
ماده 148
هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع  ثبـت ابـلاغ مـی کنـد و مرجـعمذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به طور کامل  یا فقط نسبت به بعضی از کالاهـا ویا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی  آگهی نماید.
ماده 149
آگهی مربوط به ابطال براساس مفاد رأی دادگاه با درج موارد زیر منتشر خواهد شد:
1- ذکر علامت و شماره و تاریخ ثبت آن؛
2    – اشاره به ابطال بخشی از علامت یا اینکه علامت به طور کامل یا در ارتباط با بعضی از کالاها و یا خدمات ابطال شـدهاست؛
3    – اعلام عدم اعتبار گواهی نامهای که به موجب رأی نهایی دادگاه باطل شده است.
تبصره- هزینه آگهی مزبور به عهده محکوم له می باشد. وی می تواند هزینـه مـذکور را در جـزء خسـارت از      محکـومعلیـهمطالبه نماید.

فصل هشتم – ثبت بین المللی علامت براساس موافقتنامه و پروتکل مادرید

ماده 150
ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهار نامه به مرجع ثبت است.
ماده 151
اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته ویادارای یک مقر واقعی و موثر صـنعتی و تجـاری باشـند، مـی تواننـدحسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت  بینالمللی نمایید.
ماده 152
اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد  به زبان های تعیین شده، در سـه نسـخه تهیـه و تسـلیممرجع ثبت خواهد  شد.
تبصره – اظهارنامه ثبت بین المللی توسط مرجع ثبت و متقاضی امضاء می شود.
ماده 153
اظهارنامه ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:
1-    مدارک مثبت هویت متقاضی؛
2-    اظهارنامه یا گواهی نامه ثبت علامت در ایران؛
3-    وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
4-    رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه.
ماده 154
مرجع ثبت مکلف است مشخصات اظهارنامه ثبت بین المللی را با مشخصات علامـت یـا اظهارنامـه ثبـت شـده در ایـرانمطابقت نماید.
در صورت احراز مطابقت مشخصات و پس از پرداخت هزینـه هـای مقـرر طبـق موافقـت نامـه و پروتکـل مادریـد توسـطمتقاضی، مرجع ثبت اظهارنامه ثبت بین المللی را در دفتر ثبـت اظهارنامـه وارد و بـرروی هریـک از نسـخ اظهارنامـه تـاریخدریافت و شماره آن را قید نموده و با امضاء آن، نسخه اول اظهارنامه را کـه حـاوی اعلامیـه مـذکور در      آیـیننامـه مشـترکمی باشد به متقاضی جهت ارسال به دفتر بین المللی تسلیم می نماید. اظهارنامه مذکور باید حـداکثر ظـرف 15 روز از تـاریخثبت در دفتر ثبت اظهارنامه به دفتر بین المللی فرستاده شود. نسخه دوم اظهارنامه کـه دارای همـان مشخصـات نسـخه اولاست، به عنوان سابقه در مرجع ثبت بایگانی  میشود. نسخه سوم به عنوان رسید به متقاضی مسترد می گردد.
در صورت عدم مطابقت مشخصات، متقاضی باید آن را اصلاح نماید. در غیر این صورت اظهارنامـه بـین المللـی پذیرفتـهنخواهد شد.
ماده 155
هرگاه اظهارنامه اصلی، ثبت ناشی از آن یا ثبت اصلی حسب مورد ظرف 5 سال از تاریخ ثبت بین المللی اعتبار خـود رادر ایران از دست دهد، مرجع ثبت مراتب را طی اطلاعیه ای به دفتر بین المللی اعـلام کـرده و در آن کالاهـا و خـدماتی کـهمشمول تصمیم لغو قرار گرفته اند ذکر و از دفتر بین المللی درخواست خواهد کرد که ثبت بین المللی را در حدود لازم باطـلنماید.
هرگاه اقدام قانونی مربوط به لغو اعتبار مذکور در فوق پس از انقضای 5 سال همچنان در جریان باشد و منتهی بـه یـکتصمیم قطعی نگردد، مرجع ثبت باید مراتب را به دفتر بین المللی اطلاع دهد. در صورت اتخاذ تصمیم قطعـی، مرجـع ثبـتباید مراتب را ضمن ذکر کالاها یا خدماتی که مشمول تصمیم مربوط قرار گرفته اند، به دفتر      بـینالمللـی اطـلاع داده و از آندرخواست کند که ثبت      بینالمللی را در حدود لازم باطل نماید.
ماده 156
چنانچه براساس اطلاعیه واصله از دفتر بین المللی، ایران به عنوان یکی از کشـورهای تعیـین شـده در اظهارنامـه ثبـتبین المللی باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در موافقت نامه و پروتکل مادرید، اظهارنامه مذکور را طبق قـانون واین آیین نامه از لحاظ ماهوی مورد بررسی قرار می دهد. بررسی تغییرات بعدی علامـت پذیرفتـه شـده نیـز مشـمول همـینترتیبات است.
ماده 157
مرجع ثبت پس از انتشار آگهی اظهارنامه ثبت بین المللی در روزنامه رسمی و انقضای مهلت 30 روز، در صـورت نبـودنمعترض مکلف به پذیرش علامت است و در این صورت شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه در دفتر بین المللی، در حکم شـماره وتاریخ ثبت علامت در ایران خواهد بود.
ماده 158
متقاضی ثبت بینالمللی علامت، در صورت رد پذیرش اظهارنامه یا اعتراض به تقاضای ثبت، می تواند اعتراض خـود را درچارچوب مواد 121، 124 و  125 این آیین نامه تسلیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آئین نامه نماید.
ماده 159
هرگاه متقاضی ثبت بین المللی علامت، در ایران اقامت نداشته باشد، جهت تسلیم اعتراض یا هرگونه پاسـخ یـا اطلاعیـهای باید وکیلی که در ایران اقامت دارد را به مرجع ثبت اختراع معرفی نماید.
ماده 160
هرگاه مالک علامت ثبت شده در ایران متعاقباً ثبت بین المللی همان علامت که در ایران نیز مشمول حمایـت اسـت راکسب کند، ثبت بین المللی آن علامت بنابه درخواست و اعراض متقاضی از مالکیت علامت ثبـت شـده در ایـران، جـایگزینثبت در ایران می گردد، مشروط بر اینکه تمامی کالاها و خدمات موضوع علامت ثبـت شـده در ایـران در فهرسـت کالاهـا وخدمات مشمول ثبت اختراع بین المللی نیز باشد.
جایگزینی ثبت بین المللی، به حقوق مکتسبه ی علامت ثبت شده ی قبلی هیچ لطمه ای وارد نخواهد کرد.
در صورت درخواست مالک، مراتب جایگزینی یادشده، توسط مرجع ثبت اختراع در دفتر ثبت وارد و در روزنامـه رسـمی آگهـیمی شود.

بخش پنجم: مقررات عمومی

فصل اول: هزینه ها

ماده 161
هزینه های مقرر در قانون و آیین نامه حاضر مطابق جدول هزینه ها، که ضمیمه این آیین نامه است در حسابی خـاص کـهبه نام اداره کل مالکیت صنعتی مفتوح می گردد، پرداخت خواهد شد.
ماده 162
هزینه های مقرر در جدول هزینه ها جهت انجام اقدامات لازم باید طبق مقررات قانون و این آیین نامه پرداخـت گـردد. در غیر این صورت مرجع ثبت اختراع از انجام اقدامات مربوط خودداری خواهد نمود.
تبصره – پرداخت هزینه های پیش بینی شده  مستقیماً  یا درچارچوب ماده 167 این آیین نامه، از طریق الکترونیکی صـورتخواهد گرفت.

ماده 163
حق ترجمه و هزینه رونوشت مصدق اسناد و مدارک تسلیمی به مرجع ثبت مطابق آیین نامه های مربوط بـه متـرجمین واین آیین نامه توسط ذی نفع پرداخت خواهد شد.
ماده 164
کلیه هزینه های بررسی و ثبت بین المللی اختراعات، طرح های صنعتی و علائم طبق معاهدات بین المللـی کـه جمهـوریاسلامی ایران به آن ها ملحق شده است و همچنین هزینه انتشار آگهی های مربوط در روزنامه  رسـمی طـی فراینـد ثبـت، دربودجه سالانه سازمان  پیشبینی شده و برای  این منظور در اختیار مرجع ثبت قرار خواهد گرفت.
ماده 165
هزینه سالانه اختراعاتی که تا پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون و این  آییننامه به ثبت  رسیدهاند برای مدت باقی مانده حمایت، بر مبنای این آیین نامه پرداخت خواهد شد. درخصوص علائم تجاری ثبت شده ای کـه پـس از تـاریخ فـوق تمدیـدمی شوند، هزینه تمدید طبق جدول هزینه ها محاسبه خواهد شد.
سایر امور مرتبط با اختراعات و علائم ثبت شده براساس مقررات قانون و این آیین نامه انجام خواهد گرفت.
ماده 166
سازمان در اجرای ماده 63 قـانون هـر سـاله بایـد حـداکثر تـا 50 درصـد معـادل ریـالی عوایـد حاصـل از اجـراء مفـادکنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را در بودجه کل کشور در ردیف های هزینه ای جداگانه پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
وجوه مذکور به تشخیص مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی صرف ارتقاء و تجهیز اداره کل مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی، استفاده از مشاوره های تخصصی، اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه حقوق مالکیت صنعتی و انتشار کتب و نشریات و سایر اقدامات لازم به منظور ارتقاء و تجهیز اداره کـل مالکیـت صـنعتی دراین خصوص خواهد شد.

ثبت اختراع

فصل دوم: ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات

ماده 167
مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت اختراع داخلی یا بـین المللـی اختراعات، طرح های صنعتی و علائم، از قبیل تسلیم، بررسی، اصلاح و ثبت اظهارنامه، انتشار آگهی و ثبت ایـن مالکیـت هـا وتمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.
تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم با سازمان ها و مؤسسات ذی ربـط مـی توانـد بـهصورت الکترونیکی انجام شود.
ماده 168
اطلاعات اولیه مربوط به اختراع ، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده، به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم بـهطور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود. به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مـورد نیـاز، مرجـعثبت می تواند سوابق مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق مؤسسات طرف قرارداد نیز به طـورالکترونیکی ارائه نماید. که در این صورت متقاضیان می بایست هزینه های مقرر در ایـن قراردادهـا را بـرای دریافـت خـدماتمورد نیاز پرداخت نمایند.
ماده 169
سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال، پرونده های مربوط بـه ثبـت اختراع طـرح هـای صـنعتی وعلامت، حسب مورد،  امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آن ها نگهداری می شود

فصل سوم: کمیسیون

ماده 170
در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون، کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل  میشود:
1-    رئیس اداره ثبت اختراع ، اداره ثبت طرحهای صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری، حسب مورد؛
2-    نماینده ای از جانب مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی؛
3-    یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد.
تبصره 1- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی قرار دارد.
تبصره 2- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است. این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 3 – کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید.
تبصره 4 – کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد  بود که از بـین کارشناسـان و توسـط مـدیرکل اداره کـل مالکیـتصنعتی تعیین خواهد شد.
تبصره 5- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حـق الزحمـه  باشـد، پـس از تأییـد مـدیرکل اداره کـل مالکیـت صنعتی، از محل اعتبارات سازمان تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده 171
رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون، تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محـلآن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد . این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند.
ماده 172
کمیسیون پس از رسیدگی، تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع
ثبت اختراع به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است. در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها، به عنوان ودیعه در صندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معتـرض محکـوم بـهبی حقی  شود، خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، بـرای مـازاد بـه دادگـاهمذکور رجوع خواهد کرد.

فصل چهارم: اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی ماده 173

مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون هـای مالکیـت صـنعتی مـرتبط بـا آن،ازجمله موافقت نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراع ، نشریه ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن ها و هرگونه اطلاع رسانی در زمینه مالکیـت هـایصنعتی و مباحث راجع به آن در  اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید. درآمد حاصل از انتشار نشـریه فـوق، در چـارچوبماده 166 این آیین نامه هزینه می گردد.  ماده 174
مرجع ثبت مکلف است گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت را بـا اسـتفاده از جدیـدترین شـیوه هـای فنـاوری موجود به منظور جلوگیری از جعل، صادر نماید.

ماده 175

در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، مالک می تواند با پرداخت هزینـه مقـرردر جدول هزینه ها، تقاضای صدور المنثی نماید. بدین منظور وی بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن گواهی نامه را کتبـاًبه مرجع ثبت اختراع اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر که هویت و امضاء آن ها به گواهی یـک نفـراز شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسـیده باشـد، ضـمیمه نمایـد. مراتـبفقدان گواهی نامه های اختراع ، طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهـیمی شود .در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور ، اعتراض نرسیده یـا در صـورت اعتـراض ،اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد ، اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثنـی گـواهی نامـه مفقـودی مـینماید. رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد .
تبصره- صدور المثنی برای گواهی نامه های مفقودشده و یا از بین رفته که به اشخاص مقـیم خـارج از کشـور تعلـق داشـته باشد، مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشـور محـل اقامـت صـادر شـده و بـه تأییـدنمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز رعایت شده باشد.

ثبت اختراع

فصل پنجم: تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال

ماده 176

تصحیح اشتباهات اداری اعم از اشتباهات تایپی، املایی و از قلم افتادن حروف و اعداد یا نظایر آن به درخواست متقاضی یا به تشخیص مرجع ثبت اختراع توسط این مرجع انجام می پذیرد. درخواست تصحیح اشتباهات اداری توسط اشخاص باید همـراهبا ارائه نسخه ای از سند که اشتباه در آن مشخص شده صورت گیرد. اشتباهات اداری تصحیح شده به تشخیص مرجـع ثبـتدر روزنامه رسمی منتشر می شود.

ماده 177

هرگونه درخواست تمدید مهلت در ارتباط با مراحل ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علامت علاوه بر موعـد تعیـین شـده درقانون و این آیین نامه باید کتباً توسط متقاضی تسلیم مرجع ثبت گردد. مرجع مذکور می تواند پس از بررسـی شـرایط فقـطبرای یک بار مهلت های تعیین شده  در این آیین نامه را تمدید نماید. تمدید مهلت از طرف این مرجـع بـه اطـلاع اشـخاصذی نفع رسانده می شود.
ماده 178
انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع ،  طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطـاء اجـازه      بهـره بـرداری ازآن ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبت شده، به موجب سند رسمی به عمل می آیـد . دفترخانـهاسناد رسمی قبل از تنظیم سند مربوط، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا اختراع، طرح صنعتی و علامت ثبـت شده از لحاظ تمدید، تغییر،  انتقال، صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول      هزینهها است.
فصل ششم : دادخواهی و مقررات مختلف
ماده 179
با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین نامه در صلاحیت شعبه یـا شـعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهـران دسـتگیرشده باشد، در این صورت تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمـل آمـده و پرونـده بـرایرسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.
ماده 180
چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود موضوع مالکیت اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرر درماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید.
ماده 181
در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صـنعتی،علائم و نام های تجاری مطالبه می شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود .
ماده 182
مالک هر اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قـانونی وی برحسـب مـورد مـی توانـد بـه موجـب امـرنزدیک ترین دادگاه عمومی محلی که کالاهای مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از کالاهایی که بـه ادعـای او بـاحق حاصل از اختراع یا طرح صنعتی و یا علامت تجاری او مخالف است بردارد. اجرای امر فوق در صورتی که کالاها هنوز در گمرک باشند، به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف کالاهای مزبور وقتی ممکن است که امر دادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فـوقبنابه دادخواست  مالک اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری یا قائم مقام قانونی وی صـادر مـی گـردد . بـه دادخواسـتمزبور باید رونوشت مصدق گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت، حسب مورد، ضمیمه گردد. اگر مالـک اختـراع، طـرحصنعتی، علامت و نام تجاری تقاضای توقیف کالاهای مذکور فوق را نماید باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضـاء از محـلمزبور کلیه خسارات وارده به طرف جبران گردد.
ماده 183
در دعاوی حقوقی و کیفری راجع به حقوق حاصله از ثبت اختراع ، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری، معترض مـی توانـددر هر مرحله از مراحل رسیدگی، از مراجع قضایی، اعم از دادگاه یا دادسرا که پرونده در آنجا مطرح است درخواسـت صـدورقرار تامین دلیل و دستور توقیف محصولات ناقض حقوق ادعایی و تقاضای صدور دستور موقت نسبت به عدم ساخت، فروش یا ورود این محصولات را بنماید. مراجع قضایی موظفند نسبت به قبول تقاضای مذکور موافقت نماینـد و مـی تواننـد قبـل از صدور قرارهای مزبور از متقاضی تضمین کافی بخواهند. اجرای دستور فوق در صورتی که محصولات درگمرک باشند توسـطمامورین گمرک والا توسط ضابطین خواهد بود.
تبصره 1– دادسرا می تواند رأساً دستور توقیف کالاهای دارای علامت تقلبی، اعم از اینکه وارد چرخه تجاری شـده یـا نشـده باشند، را صادر نماید.
تبصره2- صدور دستور موقت و قرار تامین وفق مقررات آیین دادرسی خواهد بود.
184    ماده
اگر مدعی تا 30 روز از تاریخ امر مذکور در ماده 182 این آیین نامه از مجرای حقوقی یا از طریق کیفری در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون طرح دعوی ننماید، توقیفی که به عمل آمده است باطل و کان لم یکن بوده و وی طبق ماده مـذکورمسئول خسارات وارده به طرف خواهد بود.
185    ماده
مرجع ثبت مکلف است احکام نهایی صادره از دادگاه را در آن قسمت که مربوط به ادارات تابعه است اجرا نماید. چنانچه در جریان اجرای حکم، ابهامی وجود داشته باشد، دادگاهی که حکم را صادرکرده است، رفع ابهام  مینماید.
تبصره – حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه  طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضـاء مـدت اعتـراض، تجدیـدنظر و فرجام، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

186    ماده
طریقه ابلاغ های موضوع قانون و این آیین نامه همان است که در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرر است.
187    ماده
نحوه اعتراض به اظهارنامه ثبت بین المللی اختراع،طرح صنعتی و علامت تجاری و رسیدگی به آن براساس قانون و ایـنآیین نامه خواهد بود.
ماده  188

رسیدگی به اعتراضات وارده به تقاضای ثبت اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری متعلـق بـه اشـخاص مقـیم خـارج ازکشور مستلزم معرفی نماینده قانونی در ایران است.

ماده 189

تجدید نظر از آراء محاکم و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی یـاکیفری است.

ماده 190

در اجرای ماده 52 قانون که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی واتحادیه هـای مربـوطبه کنوانسیون های ذی ربط ، و در داخل کشور ، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی ، بـه عهـده سـازمان ثبـت اسـناد واملاک کشور نهاده شده است ، رئیس سازمان می تواند دستور العمل های لازم در اجرای مقررات مربوط و این آئین نامـه راصادر نماید .
ماده 191

ضمائم این آئین نامه جزء لاینفک آن محسوب  میشود.

ماده 192

این آئین نامه در 192 ماده و 104 تبصره و سه ضمیمه  مشتمل بر جدول هزینه ها، طبقه بندی های بین المللی و فرم های اظهارنامه، گواهی نامه، گواهی نامه تمدید و مندرجات دفاتر ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تنظیم شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای آن است و در تاریخ تصویب می گـردد و  از تـاریخ اجـرای ایـن آیـین نامـه،آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، مصوب 1337، ملغی می شود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا