کیفری

جرم تهدید و بررسی مجازات آن در قانون اسلامی

جرم تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد.

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

شرایط تحقق تهدید

تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

بنابراین باید تاکید کرد که نوع جرم تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند.

لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.

به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد.

به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.

نسبت به آینده بودن جرم تهدید

نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که جرم تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است.

این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود.

برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.

جرم تهدید
جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن:

«هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است.

به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

افشای سر

اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفای آن بر می‌آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است و حتی افراد حاضرند بهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند.

در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، ملاک عرف است اما به طور کلی باید گفت اموری که از افشای آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود، نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشای آن جرم محسوب شود.

ضرر مالی

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

«وسیله» در ماده ۶۶۹ بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌شود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن:

«هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

در این ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد.

بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است.

دیگر مواد قانونی مربوط به جرم تهدید

لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است.

اما در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست. لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود.

در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود.

 آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟

پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست.

چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

جرم تهدید
جرم تهدید

وضوح جرم تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند.

البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد.

مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد.

از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.

مجازات مرتکب

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند.

جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۶ رای

نوشته های مشابه

‫151 دیدگاه ها

 1. کسی که دیگری را به کاری نسبتا خفیف اداری وتهدید کند جرم انجام دهنده بیشتره یا مرتکب تهدید نقصر کیست.و مدیر اداری که کنترل نمی کند ایا مقصر است؟

  1. علی الاصول مجازات مباشر بیشتر است در قانون مجازات مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که استثناء است.

   1. سلام اگر کسی با پیام اعم از فحش ناموسی و تخریب محل زندگی با گوشی تهدید کند آیا شکایت کنم ب جایی میرسم جرمش چیست

 2. آقای هاشمی اگر عامل تهدید کننده سابقه خوبی در ارگان دولتی نداشته و اکثر ارگان آن شخص را جناح باز و باند باز بدانند آیا میتوان آن شخص را مقصر اصلی دانست.افرادی در ارگانهای دولتی هستند که میخواهندبازور وتهدید اهدافشون رو با قربانی کردن ضعفا به پیش برند.اینجا چگونه قانون عمل میکند.

 3. اقای هاشمی به نظرمن قوانین ایران از اساس غلط هست و باعث سو اسافاده عده ای داره میشود.مثلا مسوول بیکفایتی بازور گفتن به کارمند ضعیف و تهدید مسولین اداری ارگانهای دولتی دانشگاهی بیشترین نمره را میگیرد وحاضر است پرونده دیگران را حراب کند تا خودش دروغین بالا رود.تکلیع مفسدان متخلفان وزور گویان و تهدید کنندگان در قانون چیسن؟

  1. ببخشید پدرم من رو تهدید کرده به مرگ و کشتن با چاقو و کشتن تو خواب و من چهارنفر شاهد دارم که تهدیدم کرد و حتی با چاقو اومد سمتم و هزارتا تهمت و افترا و اینکه از وقتی 4سالم بوده همه میدونستن پدرم من رو کتک میزنه و حتی از قبل هم شاهد برای کتک ها دارم و شکایت قبلی دارم که پیگیری نکردم من میتونم الان مجدد پیگیری کنم ؟که بتونیم طلاق مادرم رو از پدرم بگیریم؟
   چون برای مادرم و خواهرم و برادرم هم تمامی این مشکلات رو داشته
   و حتی قبل مادرم رو به حدی کتک زد که انگشتش و دماغش شکست

 4. با سلام، با توجه به توضیحات متن می خواستم بدونم جمله “بلاهایی به سرت میارم که مجبور بشی از این خونه فرار کنی” آیا جزء تهدیدات مبهم حساب میشه یا می تونه شامل تهدید های نفسی و مادی در نظر گرفته بشه؟

 5. آیا تهدید به امر غیر منطقی ، مصداق موارد تهدیده؟
  مثلا اینکه شخص اول، شخص دوم رو به استفاده از دعانویس برای بستنِ اقبال شخص دوم تهدید کنه؟

 6. سلام.همسرم چندین بار منو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت و حتی این تهدیدش رو هم جای دیگه گفته که من رو میکشه و حتی صدای ضبط شدن گپ همسرمم رو دارم که باز در جلوی شخصی من رو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت میرم زندان تاهجده سالگی دخترم اون تو میمونم بعد دخترم منو رضایت میده میام بیرون ..میخوام بدونم میتونم کاری انجام بدم شکایت کنم چی میشه این مدارک به دردم میخوره یا نه ..با سپاس

   1. سلام آقای هاشمی.ممنون ازاینکه مارارهنمایی میکنید.
    من یک روزکه برای کاری رفته بودم دادگاه دیدم خانمم آنجاست ازمُسئول دادگاه پرسیدم چی میگه من شوهراین خانم هستم که گفت ماشین وخونه روگذاشته اجرا.به خانمم اس ام اس دادم گفتم که اگه پاتوخونه بزاری قلم پاتومیشکنم رفته شکایت کرده ازاس ام اس من.حکم این اس ام اس چیه.ممنون

 7. باسلام شخصی با من در مورد این موضوع صحبت کرد ک:فردی منو غیر مستقیم تهدید کرد بخاطر ی عکس ک از من داره و خودش اسکرین گرفته از تماس تصویریه بین منو و خودش و ب زور میگه ک باید باهام باشی وقتی میگم نمیخوام میگه خب باشه تو مجازی کاریت ندارم ولی بقیش با خودت خودت میبینی چیکار میکنم و از این قبیل حرفا میتونم از ایشون شکایت کنم با استناد ب مواد قانونی لطفا ج بدین

 8. سلام وقت بخیر من همسر دوم هستم.زن اول همسرم منو تهدید به قتل و تجاوز و ابروریزی کرده.هم با تماس تلفنی که شاهد دارم و هم از طریق مسیج.لطفن راهنمایی کنید چکار کنم و مجازاتش چیه؟

 9. سلام. من به یک نفر که مامور آورده بود درب کارگاه من در حالی که من از او طلب کار بودم گفتم چوب تو آستینت میکنم و بهش گفتم کلاهبردار.این جرم هست؟

 10. بعد از یک هفته آمد حسابش رو کارت کشید.حالا بعد یک سال چون مامور ثبت کرده بوده من بهش توهین کردم رفته شکایت کرده ابلاغ اومده.من باید چکار کنم؟

 11. سلام و عرض ادب، شخصی مدتی است مرا به پخش فیلمم تهدید میکند همچنین تمام چت های من را اسکرین شات گرفته و پخش کرده. آیا با وجود داشتن شاهد و مدرک میتواند شکایت کنم؟

  1. با سلام
   من توسط کسی که قبلا دوسش داشتم دارم تهدید میشم هرروز ناسزا و توهین میکنه و میگه که عکسامونو پخش میکنه چیکار کنم

 12. سلام. شخصی است که ادعا میکند از من فیلم مستهجن دارد و مرا به پخش فیلم تهدید میکند. هم چنین اسکرین شات های چت خصوصی مرا پخش کرده. آیا با وجود شاهد و مدرک میتوانم شکایت کنم؟

 13. سلام و خسته نباشید.ماشین من سه ماه پیش سرقت شد و بعد از سه ماه فردی با من تماس گرفت و گفت اگر میخوای پول ماشینتو از بیمه بگیری ده میلیون به من بده تا کارتو راه بندازم ولی من قبول نکردم و طرف مقابل گفت پشیمون میشم از این صحبتم.حالا هفت ماه میگذره و پول منو ندادن و مشخصه که طرفی که با من تماس گرفته با لابی بازی تو پرونده من اخلال ایجاد میکنه.کاری هست لتونم انجام بدم؟میتونم ب جرم رشوه خواستن ازش شکایت کنم؟

  1. سلام
   سال 95 با یکی از همسایه ها مشاجره پیش امد که بر اثر ان دیگران به من حمله کردند و اسیب رساندند همان زمان ان شخص و بنده شکایت کردیم که ایشان با بردن شاهد دروغین به جرم تهدید و فحاشی به دادگاه مراجعه کرده اند اما به من گفتند که شکایتم را پیگیری نکنم و ایشان از شکایت صرف نظر میکنند اما هفته گذشته ابلغیه برایم امده که با حکم غیابی محکوم به 74 ضربه شلاق و 2 سال زندان شده ام درخواست واخواهی دادم اما نمیدانم در جلسه دادگاه چطور از خود دفاع کنم و ایا میتوانم پرونده ی ضرب و شتم که به درخواست ایشان دنبالش نرفتم و بسته شد را دوباره به جریان بیاندازم؟؟؟؟
   ممنونم از صبر و توجه تون.

   1. درضمن جهت رضایت با شامی تماس گرفتیم که گفتند فقط با قبول مبلغ 10 میلیون تومان رضایت میدهند بنده یک کارگر جزء هستم و حقوقم کفاف زندگی را نمیدهد این پول را هم نه طلا داریم نه پس اندازی داریم که جور کنیم.

  2. با سلام.
   خانه ای نسق در سه سال پیش خریداری کردیم.هنوز کنتور برق به صورت مشاع بین ۸ واحد استفاده می‌شود و پول برق زیاد می آید.شکایت کردیم و سازنده رو محکوم کردیم و باید ببریم برای اجرای حکم.
   الان سازنده دیده محکوم شده،چندین بار تهدید کرده و میگه برق واحد شمارو (بعد ۳ سال سکونت) قطع میکنم.(میخواد به هر نحوی اذیت کنه چون روال قانونیش طول میکشه،مثلا اعتراض بزنه و..)
   چکار کنم برای تهدیدش؟
   ممنون

 14. از یبمه هم میتونم بخاطر طولانی شدن پرونده شکایت کنم؟چون تو خود قانون بیمه بیان شده حداکثر سه ماه باید طول بکشه رسیدگی ب پرونده.الان هفت ماه میگذره

 15. سلام ببخشید کسی رو که از پشت گوشی تحدید کردی و اون شخص ازت شکایت کرده
  بعدش میشه رضایت داد؟
  و قانون کاری نداشته باشه بهت؟

 16. ایا کسی که در درگیری واختلاف بگوید پدرت به اتیش میکشم مجرم است ومجازات میشود ؟ اگر مجرم است مجازات وی چیست ؟

 17. من در یکی دیگر از سایت ها سوالم را پرسیدم نوشتند (در صورتی جرم تهدید محسوب می گردد که واقعا بیم انجام عمل از سوی ایشان وجود داشته باشد بنظر نمی رسد ایشان مجرم باشند .)اما شما گفتید تهدید است ومجازات حبس دارد . کدام درست است ؟ ؟مجازاتش ضربه شلاق نیست ؟؟

 18. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا چی میشه ؟ ایا این تهدیداست وگیرنده ابلاغ مجرمه اگه جرمه مجازاتش چیست ؟ ؟ پای من شاهد هم گیره ؟

  1. در مرحله تحقیقات مقدماتی اظهارات شهود باید توسط بازپرس بررسی شود و اینکه پذیرفته میشود یا خیر صرفا قاضی تعیین میکند.

 19. سلام خسته نباشید.من با یه اقایی تو رابطه بودم والان میخوام تموم کنم ولی منو تهدید میکنه هم جانی هم افشای راز من چه جوری میتونم اقدام کنم؟؟

 20. متهم میگه من نگفتم پدرت به اتیش میکشم میرم از شاهد به جرم افترا شکایت میکنم حالا من به عنوان شاهد چی کار کنم ؟

 21. اثبات تهدید واینکه تهدید موثر باشد به چه معناست ؟ یعنی اینکه واقعا این کار را انجام داده باشد وضرری به این شخص رسونده باشه …

 22. سلام بنده به یک نفر گفتم ازتون شکایت میکنم و چون مامور فتا بوده گفته منو تهدید کردید در صورتی که بنده فقط گفتم شکایت میکنم ممکنه برای شمام مشکل پیش بیاد این تهدید محسوب میشه؟

 23. س. اثبات تهدید واینکه تهدید موثر باشد به چه معناست ؟ یعنی اینکه واقعا این کار را انجام داده باشد وضرری به این شخص رسونده باشه …..

 24. سلام وقت بخیر . در دعوای چندروز پیش در ساختمان همسایه ی ما چاقو اورد و پدرم رو تهدید به کشتن کرد و گفت رگتو میزنم این موضوع چند بار دیگه هم اتفاق افتاده بود و حتی تهدید ب اسیب رساندن با قمه هم کرده میشه علیهش شکایت کرد ؟ و اینکه داشتن قمه در خانه جرم به حساب میاد میشه شکایت کرد ؟

   1. من اگه کسی تهدیدم کرده باشه از پشت گوشی و صداشو ضبط نکرده باشم
    میشه ازش شکایت کنم و مکالمشو در بیارم؟

 25. سلام.پدرم در حالت مستی با گرفتن اسلحه گرم مادرم را به قتل تهدید کرده که در صورت خواستن طلاق و مهریه میکشمت و ما هم صداشو ضبط کردیم.در صورت شکایت حکمش چیست؟

 26. سلام
  یه نفر تو واتس آپ منو تهدید به پخش فیلم و عکس کرده ولی پیاماشو سریع پاک کرد
  به نظر شما چجوری میشه اثبات کرد تهدیداتش رو؟

  1. اگر اسکرین شات گرفته باشید فقط به صورت اماره پذیرفته میشود و به علم قاضی کمک میکند در غیر این صورت خیر.

  2. پسر عمه بنده به پدر خانمم زنگ زده از من بدی گفتی به دروغ میخواد اختلاف بندازه چیکار میتونم بکنم؟

 27. سلام اقای هاشمی من دو سال پیش یک نخ سیگار کشیدم تو 13 سالگی پسر عموم فهمید و گفت اگه کارای که نکنی رو به بابات میگم
  خدا شاهده من شدم مثل نوکرش اصلا تو این دو سال بخاطر یک نح سیگار وضعیت روحی روانی خوبی ندارم چند بار میخواستم بخاطر تهدیداش سکته کنم اخه اگه بابام بفهمه منو کتک میزنه و منو از خونه بیرون میکنه
  ترو خدا یه کرای کنید یا یه پاسخی بدید که من چیکار کنم
  من شبا گریه میکنم که چرا اینطوری شده بابام ازم میپرسه چته من میگم هیچی
  الان دو ساله اصلا درست نخندیدم
  شدم نوکر پسر عموم همش منو میزنه و میگه اگه چیزی بگی به بابات میگم که سیگار کشیدی

  1. آخه بنده خدا یه نخ سیگار که چیزی نیست بعدم وقتی گفت میرم به پدرت میگم بهش بگو برو بگو.اونم دست از سرت برمیداره.به نظرت کتک بخوری ویه ذره دردبکشی بهتره یااینهمه زجر.همه پدرمادرها فرزندشون رو دوست دارند.مطمئن باش اتفاقی نمیوفته.

 28. سلام. دو تا سوال داشتم،ممنون می شم جواب بدین.1. اگر کسی پیامک بده که اگر برای من تا شب 10 میلیون نریزی فردا می رم راز زندگیتو به شوهرت می گم چه جرمی داره؟
  2. از قضیه بالا 40 روز می گذره و اون طرف هیچ کار نکرده یعنی نه پولی گرفته و نه رازی فاش کرده، بازم الان می تونم ازش شکایت کنم؟یا اینکه وقتش گذشته و دیگه تهدید محسوب نمیشه؟
  ممنون می شم راهنماییم کنید.

 29. همسرم ازم شکایت کرد، من یه روز رفته بودم محل کارش، تو محوطه دیدمش، و باهاش حرف زدم‌. اخرش که بهم گفت دیگه تموم شده، من حلقه ام رو در اوردم و بهش گفتم تا حالا صبر کردم اما از این به وکیل هام میگم بعد پدرتو در میارم و جدی برخورد کنن
  حالا فهمیدم ازم شکایت کرده به جرم تهدید به مرگ، فحاشی به پدر و مادر و اتش زدن شرکت
  یه گزارش ۱۱۰ هم هست که گفته ما اومدیم کسی نیست اما شاکی گفته همسرش اومده و اونو تهدید کرده و بهش فحاشی کرده.
  همسرم گفته ساعت ۵ من رفتم. گزارش ۱۱۰ برای ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیقه شب بوده.
  بعد شاهد نداره اما ارجاع داده به دوربین مدار بسته. دوربین فقط تصویر میگیره صدا ضبط نمیکنه.
  اما تو گزارش شکایت که تو شورای حل اختلافه، گفته شاهد داره. من مطمئنم اون روز هیچ کسی نبود. چون جمعه بود و همسرمم نگهابان شرکت.
  الان من چیکار کنم؟ چطور خودم رو تبرئه کنم؟

   1. اولا شما هیچی رو گردن نگیر حتی اگر تهدید به کشتن کردی، فقط بگو مباحثه بوده و هر شاهدی میخواد بیاره ، اینقدر از این مسائل هست ک میفرستن شورای حل اختلاف

 30. سلام ، همسرم از لحاظ تامین هزینه های زندگی خوب است، همه هزینه های تحصیلی و مالی مرابرآورده می کند ولی بددهن و عصبی است. و زمانی که عصبانی می شود مدام زورگویی، تهدید، و اگر من ملاحظه نکنم بحث رو به کتک کاری می کشاند. چند بار در دعواها مرا تهدید به کشتن کرده و همینطور تهدید به آبروریزی و مدام می گوید که اگر او نبود من نمی توانستم پیشرفتی داشته باشم و با این کار مدام مرا تحقیر می کند. و تهدید می کند اگر بخواهم از زندگیش خارج شود مرا خواهد کشت و حتی برای خانواده ام نیز مشکل به وجود می اورد. چطور می توانم تهدید های ایشان را ثابت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

   1. چگونه می توانم شاهد جمع کنم، آیا فایل صوتی صدای ایشان به عنوان مدرک حساب است؟؟؟ آیا از بستگان درجه یک ، که شاهد دعواهای ما بوده اند می توانم به عنوان شاهد استفاده کنم؟؟

 31. اگر شاهدی در بیمارستان فارابی بستری بوده باشد شهادتش غیر قابل قبول است یا نه ؟ به خاطر شهادتی که داده مجازات میشود

 32. سلام یکی بهم گفت آگه بیا سر ملک شخصی شلوارت پایین میکشم من گردن کلفت هستم آیا این حرف مصداق تهدید است یا توهین؟ ،ممنون

   1. سلام بنده از شهرمون چند نفر بردم کار ساختمانی انجام دادیم چون کارگر روز مزدی هستیم قراردادی نداشتیم پول کارگرا پیمانکار نداد چون من برده بودم الان برگشتن فوش تهدید میکنن میگن من باید بدم باید چکار کنیم

    1. با شهادت شهود اگر دارید میتوانید برای مطالبه حقوق خود اقدام کنید. در خصوص فحاشی هم میتوانید شکایت کنید.

 33. سلام بنده ۲۱سال سن دارم عقدی انجام دادم ک بعد از دوسال به تازگی فهمیدم خانومم قبل ازمن عقدی دیگه ایی داشتن و من هم تدلیس در نکاح انجام دادم الان داداشش منو به قتل تهدید کرده و انواع توهین ها به من کرده و حتی چندین پیام مبرم به بریدن سر من و بریدن گوش من کرده و ۲۵دقیقه مکالمه ضبط شده ازش دارم فقط فحاشی و تهدید به تجاوز به بنده میشه لطف کنید بگید مجازاتتش چیه شکایتش روانجام بدم

 34. سلام. یک پسری منو تهدید میکرد که راز های زندگی منو به خانوادم میگه و من جدی نگرفتم این تهدیدو. تا اینکه اومد و عملیش کرد و همه چیو گفت. حالا که عملی شده هم میشه پیگیری کرد؟ اگر به جایی برسه جرم چی خواهد بود؟

 35. سلام همسرم اعتیاد داره خودم خرج زندگی را می‌دهم مصرفش بیشتر شده همش باهم دعوا داریم بهم اتهام خیانت میزند مرا تهدید می‌کند که اسید به صورتت میپاشم با اسلحه هم تهدیدم می‌کند چکارکنم

 36. سلام همسرم اعتیاد داره خودم خرج زندگی را می‌دهم مصرفش بیشتر شده همش باهم دعوا داریم بهم اتهام خیانت میزند مرا تهدید می‌کند که اسید به صورتت میپاشم با اسلحه هم تهدیدم می‌کند چکارکنم

 37. باسلام
  اگر کسی از طریق موبایل کسی را تهدید کند بعد از چند دقیقه به عنف وارد خانه تهدیده شده شود و اورا مورد ضرب و شتم قرار دهد,ایا محکوم به ماده ۶۶۹ میشود یا براعت می گیرد.(شاکی دارای دو شاهد است)

 38. سلام یه نفر با شماره موبایل 12 زنگ میزنه فحاشی میکنه و منو تحیدی به کشتن با چاقومیکنه ، باید چیکار کنم؟؟
  چجوری اینو تو دادگاه ثابت کنم؟؟/

   1. من به شخصی گفتم انقدر تو مخت میرم تا به غلط کردن بی افتی، انقدر تو مخت میرم تا با احساسات مردم بازی نکنی؟ ایا این حرف من تهدید به حساب میاد، سره همین دو جمله ۱ سال زندان برایم بریدن

 39. سلام بنده از شهرمون چند نفر بردم کار ساختمانی انجام دادیم چون کارگر روز مزدی هستیم قراردادی نداشتیم پول کارگرا پیمانکار نداد چون من برده بودم الان برگشتن فوش تهدید میکنن میگن من باید بدم باید چکار کنیم

 40. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده حالا چی میشه ؟ ؟من که حقیقت را گفتم گزارش خلاف واقع چه معنی وقتی من حقیقت را گفتم معمولا در این جور مواقع نتیجه کار چیست ؟؟

 41. من به شخصی گفتم انقدر تو مخت میرم تا به غلط کردن بی افتی، انقدر تو مخت میرم تا با احساسات مردم بازی نکنی؟ ایا این حرف من تهدید به حساب میاد، سره همین دو جمله ۱ سال زندان برایم بریدن

 42. سلام.برادرم من از طرف برادر خاموشم بصورت پیامک و زنگ تهدید به قتل و همچنین آبرو ریزی و قتل با قمه و کشیده شدن با ماشین شده و چند تا پیامک،فحاشی و حروم زادگی و….به خانواده مان کرده .از آنجاییکه برادرم اقدام به خودکشی نموده آیا با این حال میشه پدرم از طرف شکایت کنه و اینکه مجازاتش چیه؟

 43. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟

 44. با سلام
  اگر شرکتی که در آن کار می کنید تهدید کنید که ضررهای مالی که به سرمایه ملی وارد می کند افشا می کنی و این کار را انجام دهید و اسرار شرکت را که به سرمایه ملی ضرر می رساند افشا کنی. جرم محسوب می شود.
  باتشکر

 45. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟

 46. اگه ثنا ثبت نام نکرده باشیم ابلاغ برامون به ادرس خونمون میاد یا حتما باید ثنا داشته باشیم ؟ ثنا واجب است یانه ؟

 47. اقای هاشمی سلام وقت بخیر.چندوقت گذشته باهمسرم اختلاف داشتیم و امشب برادر همسرم منو تهدید کرد که اگر به خواهرم دست بزنی دشتاتومیشکنم والبته بگم که این حرفا رو شفاهی گفته وهیچ مدرکی ندارم مثل پیام یا صدای ضبط شده یا شاهد.بنظر شما میتوانم پیگیری کنم از طریق قانون.؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 48. یعنی اگر در سایت ثنا ثبت نام نکنیم برگه ابلاغ را سرباز به ادرس منزلمون نمیاورد؟؟ مگر ابلاغ یک برگه نیست که در اصل باید توسط سرباز به ادرس منزل فرستاده بشه ثنا ابلاغ الکترونیکی است .

 49. با سلام، اگر با مدرک سازی مثلا در معامله خرید ملک با مدرک سازی خریدار با ندادن پول و مدرک سازی باعث خودکشی فرد فروشنده ی بیگناه شود میتوان شکایت کرد

 50. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟

 51. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟؟

 52. سلام یه سوالی اگه کسی تهدید کنه و بخواد با تهدید و تماس بدنی به صورت نشون دادن زور وتهدید برای افشای سری و ابرو ریزی در محدوده ای خاص در حضور شخصی این کار و انجام بده میشه ازش شکایت کرد و شاهد داشته باشیم و اگه شکایت کنیم جرمش چیه؟

 53. سلام وقت بخیر خسته نبتشید
  من از یک پیج اینترنتی خواستم خرید کنم و من خیلی محترمانه باهاشون سلام کردم و در آخر گفتم این عکسا ی قبل و بعد برای خود افراد هست؟چون شبیه نیستن و ایشون عصبی شدن و گفتن اعتماد نداری نخر و من گفتم به هرحال من حق دارم که اول مطمئن بشم بعد خرید کنم لازم به عصبانیت و ناراحتی نیست معلومه این عکس مال یک شخص نیست شما منو قانع کنید ولی ایشون تهدید کردن که اسکرین گرفته شد ازتون شکایت میکنم و بهت نشون میدم
  این بود دقیقا
  خوااااهش میکنم موابمو بدید دارم از نگرانی میمیرم😭😭😭

 54. سلام شخصی بیشتر از تقریبا 14 ماه پیش به خط بنده تماس گرفتن و تهدید و فوهش های ناموسی به من دادن دیگه ادامه نداشت تا اینکه دوباره با تلفن های عمومی تهدید کردن اینبار بنده به خط اصلیشون تماس گرفتم و تهدیدشون کردم و گفتن صدات رو ضبط کردم و شکایت میکنم ، ایا با توجه به گزشت 14 ماه که من شکایت نکرده بودم میتونم در برابر شکایت ایشون من هم شکایت انجام دهم ؟

 55. سلام یکی از همسایگان ما در منزل چندین گربه نگهداری میکنه که باعث آزار و اذیت من و بقیه ساکنین کوچه شده که چندین بار تذکر دادیم اما توجه نکرد یک شب یکی از این گربه ها پرید کنار بچه ی دو ساله ی من و خیلی ترسید من هم عصبانی شدم و چندین مرتبه با لگد به در آنها کوبیدم و داد و بیداد کردم آنها شکایت کرده و نام پسر انها به عنوان شاکی ثبت شد و در کلانتری رضایت داد بعد از چند وقت از دادسرا احضاریه امد به جرم تهدید کردن و دادیار گفت مادر این پسر باید رضایت بدهد اما مادر بعد از چندین روز سر دواندن گفته پنج میلیون پول میخواهد من هم به دلیل اینکه دنبال رضایت بودم از مهلت حضورم در دادسرا گذشته و نرفتم. پول هم ندارم که به آنها بدهم من آنها را تهدید نکردم فقط داد و بیداد کردم که چرا گربه ها رو جمع نمیکنند و همسایه های من شاهد هستند الان باید چیکار کنم

 56. سلام جناب هاشمی اگر کسی شخص رو به ضرر مالی تهدید کنه مثلا به کسی که زنبور داره بگه اگر زنبور هاتو از فلان جا (که مطعلق به شخص تهدید کننده نیست) جابه جا نکنی زنبورهاتو مسموم میکنم یا …در صورت اثبات تهدید جرم محسوب میشه؟

 57. سلام من بخاطر مزاحمت یک نفر برای خواهرم اورا تهدید کرده بودم که بترسد و دست از کارهایش بردارد حالا او شکایت کرده ک من تهدید کردم و حالا یه سری چیزهای دیگر میخواستم بدونم چی میشه؟ممنون میشم جواب بدین!

 58. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده اگه گیرنده ابلاغ تبرئه شود دلیل بر اثبات خلاف واقع بودن گزارش ماست ؟ ؟ چه تصمیمی برای ما گرفته میشود ؟ تبرئه ان جرم تهمت و افترا برای ما به بار میاورد ؟ ؟

 59. باسلام
  بنده با شهادت شهود از همسرم شکایت تهدید کردم.و او در هیچ کدام از جلسات شرکت نکرده و الان رای ۶ماه زندان تعزیری است..الان درخواست واخواهی داده و اینکه میخواستم ببینم نتیجه را میتواند تغییر دهد چون تهدید و شهادت شهود بوده؟؟؟

 60. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده اگه گیرنده ابلاغ تبرئه شود دلیل بر اثبات خلاف واقع بودن گزارش ماست ؟ ؟ چه تصمیمی برای ما گرفته میشود ؟ تبرئه ان جرم تهمت و افترا برای ما به بار میاورد ؟ ؟

 61. سلام اگر کسی تلفنی کس دیگه ای را تهدید کند و فرد تهدید شونده جز صدای ضبط شده چیز دیگه ای نداشته باشد جرمش چیست ؟

 62. باسلام
  اگر تهدید بصورت صوتی باشه واز واتساپ خود شخص باشه و بطور کامل تهدید کنه ک ازبین میبرمت
  ایا این صوت ها میشه بعنوان مدرک
  از خط واتساپ خودشخصه

 63. اگر برادری خواهرش را تهدبد به قتل باچاقو کند و عنوان کند که دیه اش را میدهد حکمش درشکایت اولیه چیست؟!؟؟

  و مورد بعدی اینکه اگر برادر به خواهرش تهمت خراب بودن بزند، خواهر میتواند شکایت کند یاخیر؟!؟؟

 64. در یک اختلاف حساب مالی وقتی فرد به دادگاه مراجعه نمیکند و مدام با تماس با نزدیکان و دوستان و حتی محل کار شما را تهدید میکند که من اینجوری حقمو میگیرم و فرد پول خودش را گرفته حتی بیشتر چه باید کرد؟ چطور طرح شکایت کرد و به کجا مراجعه کرد.
  3تومن ازایشان قرض گرفته شده و الان 11 تومن به ایشان پس داده شده ولی ایشان میگن کمه و باید 4 تومنم بدی. در این مورد که قراردادی هم فی مابین نبوده و از روی اخلاق بنده این پولو پرداخت کردم باتوجه به مشکلات مالی فراوانم . من این پولو دادم تا ابروم حفظ بشه حالا که ایشون ابروی بنده را همه جابرده میتونم برای پولمم هم طرح شکایت کنم یا خیر؟
  متشکرم ازشما

 65. سلام وقتتون بخیر من بایکی 4سال دوست بودم قراربود ازدواج کنیم ولی باشناختی که پیداکردم منصرف شدم الان بااومدن به درخونمون و اینکه هی تهدیدمیکنه آدمت میکنم داره اذیتم میکنه برااینکه باهاش باشم میتونم ازش شکایت کنم ایا

 66. سلام وقتتون بخیر من بایکی 4سال دوست بودم قراربود ازدواج کنیم ولی باشناختی که پیداکردم منصرف شدم الان بااومدن به درخونمون و اینکه هی تهدیدمیکنه آدمت میکنم داره اذیتم میکنه برااینکه باهاش باشم میتونم ازش شکایت کنم ایا

 67. سلام اقای هاشمی
  کسی میتونه با اوردن عکس از صفحه اینستاگرامش از اینکه من تهدید به مرگش کرده باشم منو مجرم نشون بده؟

 68. سلام ینفر منو تهدید میکنه ک عکسامو چاپ میکنه میزنه در خونمون و میاد آبرومو میبره ک چرا راضی نمیشم باهاش باشم، میخواسم بدونم ازچه طریق میتونم ازش شکایت کنم خیلی پیامکهای توهین آمیز می‌فرسته حقشه ک تاوان این کاراشو ببینه لطفا راهنمایی کنیدممنون

 69. باعرض سلام و خسته نباشید. یه سوال داشتم اگه یه فرد به دلایلی که بهش توهین شده توسط رییس یه اداره و در اون صورت عصبانی بشه و نتونه خودشو کنترل کنه و به سمت طرف مقابل یه شیعی رو پرتاب کنه حکمش از نظر قانون چیه؟ و همینطور اون شیعی به طرف برخورد نکرده باشه

 70. سلام اقای هاشمی من درگیرشدم منو زدن دادیار گفته برو تو محل اسم طرف رو پیدا کن وقتی رفتم محل به من بچه خاهرشو نشون دادن از اون پرسیدم پیش دوتا همسایه اون فرارکرد الان رفتن شکایت کردن که من مثلاااا گفتم اگه اسم دایی رو نگی از مدرسه میدزدمت درصورتی که این حرف صحت نداره.الان منو دادیار خاسته.من چیکارکنم ایا به من مامور میدن تا ببرم تومحل طرف از همون همسایه ها که پیش اونا پرسیدم پرس جو کنن تا بی اتهامی من ثابت بشه؟؟؟من شاکی هستم تو یه پرونده دیگه علیه این ادما واینا بخاطراینکه رصایت به رضایت بشن بامن این داستان رو سرهم کردن‌.ممنون راهنماییم کنید

 71. سلام ببخشید دوتا از دوستانم مراتهدید ب ریختن ابرو و بازگوییی راز من نزد خانواده واقوامم کردند انها این کار را با ر ها تکرار کردند و ابروی چند نفر دیگرو هم بردند میشه از شون شکایت کرد

 72. سلام یک نفر من در مدرسه ابروش برداشته بود لوش دادم بعد اومد بهم گفت اگه من اخراج شدم بودم تو الان اینجا نبودی یعنی چیه .؟ممنون میشم جواب بدین

 73. سلام اگه کسی خواست با چاقو زورگیری کنه ولی فرد مقابل از خودش دفاع کنه و چند تا مشت به صورت زورگیر بزنه ممکنه محکوم بشه و دیه بده ؟

 74. سلام در شورای حل اختلاف شاکی من را با این مضمون تهدید کرد که (اگر از طریق قانون توانستم ازتون میگیرم وگرنه از طریق دیگری از حلقومت بیرون میکشم)ودر شورای حل اختلاف این تهدید صورتجلسه شد
  آیا میتوانم از ایشان شکایت کنم

 75. سلام
  فردی در شورا گفت اگر از طریق قانون توانستم ازت میگیرم اگر نتوانستم جور دیگری از حلقوم بیرون میکشم آیا این تهدید است

 76. یه پسری ناشناس تو یه کوچه خلوت سوار ماشین دوستم شده بعدباچاقو واسید اون و تهدید کرده که باید زیپ شلوارش و باز کنهو از این حرفا.بعد از ۱۰دقیقه که کاارش وانجام داده فرارکرده رفته الان چطوری میشه ازش شکایت کرد ایا دوربین های مداربسته رو پلیس تو خیابون و کوچه بررسی میکنه هویتش و پیدا کنه خواهشا جواب کاملی بدید چون دوستم تو حالت روحی وروانی بدی قرار داره

 77. من شاهد یک پرونده بودم در ابلاغی که برای شاکی پرونده امده گفته شده که حتما شهود خود را در دادگاه حاضر کنید ولی برای من ابلاغ نیامده اگر حاضر نشویم وبه دادگاه نرویم مشکلی برای ما پیش میاید من قبلا در مواجه حضوری همه چیز را گفته ام برای مواجه حضوری برای من ابلاغ امده بود که رفتم

 78. سلام فردی که طرف رو به رابطه جنسی اجبار کنه آن هم زنا و اگر مخالفت کنیم تهدید کنه به بردن آبرو و پخش عکس،میشه ازش شکایت کرد؟ در صورت داشتن پیام هاش که تهدید کرده

 79. سلام شخصی پنج لب تاپ و چاپگری داشتم انها را به وی فروختیم قرار بود نیم ساعت بعد پول ان را به حسابم واریز کند بعد از گذشت سه روز با ایشان تماس گرفتم اما جواب نداد من به ایشان پیامک دادم اگر پولم را ندهد از او شکایت میکنم ایشان مرا تهدید به قتل نموده ک اگر شکایت کنی مادرت را ب عزایت مینشانم .ایا حکمی برا ایشان در نظر گرفته میشه اگر شکایت کنم

 80. با سلام چند روز پیش در جاده ای صد و ده کیلومتر دنبال من آمدن که من ایستاده که وضو گرفته و آب و هوا تازه کنم از دستشویی که بیرون آمدم دیدم منو بغل زدوبرد طرفی که دوربین های مسجد کور است و شوکر برقی را مث مشت برلب من کوبید و بیهوش وگیچ که شدم دیدم داره میزنه و بخودم آمدم شروع کردم به گرفتن شوکر برقی تا اینکه خوابوندمش و داشتم شوکر برقی را می‌گرفتم دیدم خانمی که به جای راننده نشسته بود با صدای این آمدم که به قصد کشت منو زیر بیاره که شوکر برقی را گرفتم و پریدم بالا پشت نرده و ای دو هم با دیدن آمدن کاسبها پا به فرار گذاشتند و حال تکلیف من چیه؟ ده جای سر و صورت من جای شوکر برقی وکبودی وگیچی میتونم چکار کنم ؟ لطفا راهنمای کنید منو

 81. سلام.خسته نباشید.باجناق های داییم اومدن تو مغازم منو زدن والان محکوم شدن.زنداییم رفته شکایت کرده که من تهدید به قتلش وانتشار فیلماش کردم که بخاطر اون اومدن منو زدن که کاملا دروغ میگه والانم برای من قرارنهایی صادر شده و منم محکوم به تهدید شدم و شاهد واسکرین شات تلگرام جعلی درست کرده.الان باید چه اقدامی کنم>فقط میخان که الکی منم محکوم شم تا رضایت به رضایت کنن

 82. فردی منو تهدید به ضرب کرده و منرو در راه پله کشیده میتونم شکایت کنم و فیلم های ویدئوهای دوربین ها هم هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان