اصطلاحات حقوقی

تفاوت حق سرقفلی و کسب و پیشه و توضیح آن ها

در قوانین مدون با دو کلمه رو به رو می شویم: ۱- حق سرقفلی ۲- حق کسب و پیشه و تجارت

در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اند. اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. در نتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند، پس این دو در ماهیت کاملاٌ با هم متفاوت هستند.

وقتی به قوانین 1322 تا 1376 نگاه می کنیم هرجا کلمه سرقفلی به کار رفته منظور حق کسب و پیشه و تجارت بود، این در حالی است که مشروعیت در حق کسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود، اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است.

علت اینکه حق کس و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است، به خاطر این بود که مستأجر مدتی زحمت کشیده و مشتری به دست آورده و وقتی او را از محل بیرون می کنند مشتری ها را از دست می دهد  و در محل جدید باید مدتی وقت صرف کند تا مشتری جدید بیابد، به همین دلایل قانونگذار از مستأجرها حمایت میکند.

به طور کلی حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می آید، علی القاعده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستأجر مطرح شده اما با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تملک زمین برای نوسازی مصوب 1339 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 پیش بینی کرده اگر دولت بخواهد محل تجاری و کسب و کار کسی را برای امور فوق تملک کند، باید سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بدهد، در نتیجه نیازی نیست در این مورد رابطه استیجاری وجود داشته باشد.

حق کسب و پیشه

 

آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1379 قانونی درخصوص روابط موجر و مستأجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است، درنتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال 1376 به بعد درخصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آن ها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی گیرد.

در قانون سال 76 سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟

ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.

ماده 7: هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستأجر می تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند.

همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار کند، مستأجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه کند.

مقایسه حق کسب و پیشه و تجارت با حق سرقفلی

 1. حق سرقفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال1376و منابع معتبر فقهی عبارت از مال یا مبلغی است که مستأجر در ابتدای انعقاد قرار داد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادلانه آن را در زمان تخلیه پیدا می­کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت در حقیقت عبارت است از آن کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستأجر به وجود آمده است؛چه مستأجر مال یا وجهی به موجر داده یا نداده باشد.
 2. حق کسب و پیشه و تجارت تدریجی و به مرور حاصل می­شود و ممکن است اصلاً چنین حقی به وجود نیاید. به عبارت دیگر، احتمال دارد چنین حقی حاصل شود و بستگی به عمل مستأجر دارد.حال آنکه حق سرقفلی قطعی است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از سوی مستأجر به موجر به وجود می­آید.
 3. میزان و مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان و مقدار حق کسب، پیشه و تجارت قابل محاسبه و پیش بینی نیست و ممکن است موجر به طریق صحیح در پایان عقد اجاره به واسطه وقوع تخلفی از جانب مستأجر به طور کل ساقط شود یا اصلاً چنین حقی حاصل نگردد.
 4. حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ زیرا با پرداخت مبلغی از طرف مستأجر محقق می­شود؛ هرچند برخی بر این عقیده هستند که با انعقاد عقد سبب ایجاد شده و شرط استحقاق، حسن شهرت است.
 5. حق سرقفلی قابل توقیف است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.
 6. حق سرقفلی قابل ضمان است؛ ولی حق کسب و پیشه قابلیت ضمان را ندارد.
 7. حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب و پیشه قابل واگذاری به غیر نیست، مگر به موجب درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص و یا تفویض انتقال به غیر.
 8. حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی­شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می­گردد.
 9. حق کسب و پیشه و تجارت دارای 2 نوع است: حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر که اختصاص به مستأجر دارد و حق کسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملیک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی چنان که در تبصره مزبور ملاحظه می­گردد به جای کلمه مستأجر یا مستأجران، کلمه اشخاص آورده شده که اعم از مستأجر و مالک است و از این لحاظ با حق کسب و پیشه مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر متفاوت است.
 10. حق سرقفلی ذاتاً قابل اسقاط، توقیف، ضبط و حتی ضمان است؛ اما در مورد حق کسب و پیشه این موارد مصداق ندارد. سرقفلی به مالک پرداخت می­شود نه به مستأجر اول و همچنین شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی خلاف حق کسب و پیشه در سرقفلی تأثیری ندارد و مالک می­تواند سرقفلی را نگیرد و ملک خود را اجاره دهد؛ ولی نمی­تواند بعداً از مستأجر سرقفلی مطالبه کند که این موارد در حق کسب و پیشه و تجارت مطرح نیست.

حق کسب و پیشه

پرسش و پاسخ در خصوص حق کسب و پیشه با حق سرقفلی

آیا حق کسب و پیشه را می توان در قرارداد ساقط کرد. برای مثال در اجاره نامه قید شود که مستأجر مکان تجاری حق دریافت حق کسب و پیشه را هنگام تخلیه ندارد؟

 • اگر موضوع سؤال در مورد مکان تجاری است که مشمول قانون ۱۳۵۶ می باشد پاسخ منفی است زیرا حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب به مستأجر تعلق می گیرد و این حق قبل از آن که ایجاد شود قابل اسقاط نیست و برای تحقق آن برخلاف حق سرقفلی نیاز به پرداخت وجهی به مالک نمی باشد پس اگر مکانی برای تجارت و کسب اجاره شده باشد و مستأجر هنگام تنظیم قرارداد وجهی به مالک نپرداخته باشد یا در قرارداد اجاره متعهد شود که در زمان تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد چنین شرطی قابل ترتیب اثر نیست و چنانچه موجر جهت تخلیه مستأجر به دادگاه مراجعه .کرده باشد دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه را نیز صادر می کند.

برای تعیین حق کسب و پیشه چه ملاکهایی وجود دارد؟

 • معمولاً برای تعیین حق کسب و پیشه از نظر کارشناس و اهل خبره استفاده می شود و کارشناس نیز براساس نسبت به تعیین مبلغ حق موقعیت مورد اجاره و شغل مستأجر، مساحت مورد اجاره، زمان و مدت رابطه استیجاری، نوع بنا و پیشه اقدام می کند.

آیا بانکها می توانند از حق کسب و پیشه برخوردار شوند؟

 • از آن جا که بانکها به عملیات تجاری مانند گشایش اعتبار، افتتاح حساب،عملیات برواتی و مؤسساتی که نظیر بانک عمل می کنند کارشان تجاری محسوب می شوند و حق دارند حق کسب و پیشه را مطالبه کنند.

آیا به دفاتر وکالت، اسناد رسمی، مطب پزشکان و غرفه یا دکه های واقع در پایانه های مسافربری حق کسب و پیشه تعلق میگیرد؟

 • اماکن مزبور جزو اماکن تجاری محسوب نمی شود و از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خارج می باشد و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستأجر و متصرف آن ایجاد نخواهد کرد.

آیا داروخانه ها هم مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می شوند؟

 • در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند اگر داروخانه خارج از بیمارستان باشد و افراد عادی نیز بتوانند از داروخانه خریداری کنند با داشتن سایر شرایط تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود ولی اگر داروخانه در داخل بیمارستان بوده و فروش دارو منحصر به بیمارستان باشد جزو بیمارستان محسوب شده و خارج از شمول مقررات قانون روابط .موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.

آیا مدارس غیرانتفاعی مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ می شوند؟

 • همان طور که می دانیم مدارس غیرانتفاعی فعالیت شان جنبه تجاری و سودآوری به مفهوم خاص کلمه ندارند و لذا .مشمول مقررات سال ۵۶ نمی شوند و تابع مقررات مربوط به اماکن مسکونی و شرایط مقرر در قرارداد هستند اما در مورد مهد کودک های خصوصی عده ای معتقدند که چون در قبال خدمات ارائه شده به کودکان ماهانه مبالغی از اولیای آنان دریافت می شود لذا محل کسب و درآمد مستأجر محسوب می شود لذا مهدهای کودک مشمول قانون مزبور هستند گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد.

درمورد دفاتر ترجمه رسمی چطور؟

 • در این مرکز معمولاً به ازای دریافت وجه خدماتی به مشتریان ارائه می شود این اماکن مشمول مقررات سال ۵۶ قرار .می گیرند و محل کسب محسوب می شوند در پایان باید اشاره داشت که دفاتر و اتحادیه های صنفی که محل انجام امور اداری اصناف است محل کسب و پیشه به حساب .نمی آیند.

اگر مکانی به عنوان انبار اجاره داده شده باشد مشمول مقررات قانون سال ۵۶ می شود؟

 • این امر بستگی به مفاد قرارداد تنظیمی بین طرفین و نحوه استفاده از مکان مزبور دارد از این رو چنانچه انبار برای نگهداری وسایل و لوازم اضافی کسب و پیشه یا انبار تجاری اجاره داده شود مشمول مقررات حاکم بر اماکن کسب و پیشه است ولی اگر انبار به منظور نگهداری وسایل اضافی محل مسکونی باشد از شمول مقررات قانون سال ۵۶ خارج و تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ خواهد بود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵ رای

‫51 دیدگاه ها

 1. باسلام و خسته نباشید
  بنده از سال 89 مستاجر یک باب مغازه تجاری هستم که بصورت یکساله و هرسال تمدید شده و مبلغی در حدود 2میلیون تومان به مبلغ رهنم اضافه شده و تا امسال شده 21 میلیون موجر ملک را فروخته و شخص جدید که ملک را خریده مبلغ تمدید را به ناگهان 20میلیون افزایش داده و شده 41میلیون با توجه به خرابی وضع بازار و عدم توان در پرداخت و داشتن شاگرد که حق بیمه تامین اجتماعی ان را پرداخت میکنم ایا راه حلی و کمک قانونی برای ماندن در ملک برای من وجود دارد ایا حقی برای من که چندسال کاسبی کردم و خرج زندگی خودم و شاگردم را فراهم میکنم دارم شاگرد فروشگاه میتواند از من یا موجر شکایت کند یا بخاطر داشتن شاگرد میتوانم در ملک اجاره بمانم.
  ممنون میشم کمک کنید.

  1. سلام،چون قرارداد اجاره شما پس از سال 76 است و از طرفی شما فقط اجاره و رهن داده اید مصداق خرید سرقفلی نمیشوید و در صورت درخواست مالک باید ملک را تخلیه و ودیعه پرداختی را دریافت کنید

 2. با سلام وخسته نباشید
  پدر بنده مغازه ای در سال ۶۶ اجاره نموده و قرارداد آن تا پایان سال ۶۷ بوده و بعد از آن تا کنون قراردادی بیا مالک و مستاجر نوشته نشده است و چند ماه پیش صاحب مغازه فوت نموده است آیا بدون پرداخت حق پیشه میتوانند حکم تخلیه بگیرند یا باید رضایو ما را جلب نمایند

 3. سلام.من سال هشتادودو مغازه اجاره کردم.الان شهرداری ومالک برای تخریب توافق کردند .ایا من حقی دارم

 4. سلام . خسته نباشید . منزلی در مشهد مقدس رو اجاره کردیم که برای اسکان مسافر استفاده بشه . ابتدا مسکونی بوده اما در طول زمان با تغییراتی که داده شده مسافر پذیر شده است . الان حدود 40 سال هست که سکونت داریم . اما اجاره نامه ای بین طرفین نوشته نشده و هر ساله لفظی تمدید میشه و کرایه به صاحب ملک داده میشه . امسال اجاره خانه چند برابر شده ایا حقی برای ما ایجاد میشه در صورت تخلیه ؟

 5. سلام خسته نباشی بنده درسال۸۹مغازهرااجاره کردموتا۳ساله سال تمدیدقراردادمیشود ودراخرینقراردادمبلغ ۶ملیونبابت فرض حسنه دراختیارموجردادهشد بعد مالک فوت کردوورثه به دنبال مغازه نیامد ومن ازطریق دادگاه نامه فرستادم ولی بازنیامد حالابعداز۱۵سال حک مه تخلیه گرفتن آیا برای من حق کسب وپیشه ویاهرچیز دیگری تعلق میکیردیانه ممنون میشوم که بنده راراهنمایی گنید تشکر

 6. سلام من از سال ۸۶ مغازه ای اجاره کردم که جزو موقوفات میباشد و زیر نظر اداره اوقاف آیا حق کسب و پیشه به من تعلق میگیرد ممنون

 7. سلام من از سال ۹۱مغازه اجاره نموده ام و در این شش سال کلی خرج مغازه کرده ام کرایه از ۲۷۰۰بوده تا الان که ۴۰۰۰میلیون میباشد حال موجر می‌گوید کرایه پنج میلیون و من مغازه را باید تخلیه کنم و هیچ پرداختی به من بابت خرج کردهای مغازه پرداخت نمیکنند آیا حق کسب و پیشه تجارت به من تعلق می‌گیرد یا خیر بابت جبران خسارت که شش سال عمر خود را گذاشته و ضرر از جانب خرج کرد و مشتری جمع کردن داشتم یا خیر

 8. سلام اگر من مدت ۹ سال در ملکی که مغازه ام بوده کاسبی کرده ام آیا بعد از تخلیه اینجانب مالک می تواند آن را به همان شغل من اجاره دهد یا خیر

 9. سلام من از سال 82 تا الان که 98 هست یه مغازه اجاره دارم ولی الان صاحب مغازه میگه باید تخلیه کنی آیا حق پیشه به من تعلق میگیرد

 10. سلام
  یکی از برادران اینجانب در مغازه پدری از سال 76 تا کنون (98) در کنار پدرم بوده است و بعد از فوت پدر مخارج مادر را بعده گرفته حالا بعد از فوت مادر برای فروش سرقفلی اقدام نموده ایم و ایشان بابت مدت زمانی که در مغازه پدری مشغول بکار بوده است تقاضای حق کسب و پیشه نموده است سوال بنده این است آیا چنین حقی برای ایشان محتمل هست و سوال دوم آیا درصورت شکایت به مراجع برای تخلیه مغازه ایشان محق به حقی دیگر هست یا خیر
  سپاسگزار میشوم راهنمایی کنید

 11. باسلام. بنده از سال 89 تاکنون مستاجر مغازه ای هستم که هرساله فقط بصورت لفظی تمدید می شود. ایا درصورت تخلیه حق کسب و پیشه و یا سرقفلی به بنده تعلق خواهد گرفت؟ باتشکر.

 12. سلام من مغازه ام رو دوسال دادم اجازه الان مغازه رو از مستاجر گرفتم خودم همون شغل رو گذاشتم آیا حق کسب و پیشته به مستاجر م تعلق می‌گیرد اگه اینطوره چقدر میشود

 13. سلام .یک مغازه اجاره کردیم و ۲ نفر شریک بودیم بعد از چند سال از هم جدا شدیم بعد از جدایی من مغازه جدید اجاره کردم و از آنجا رفتم و شریک من همان مغازه مانده و مشتریها برای سفارش کار به مغازه من مراجعه کردن حالا شریک من میگوید بابت اینکه مشتری ها به مغازه تو آمدن باید سرقفلی مشتری بدهی این سرقفلی را من باید بدهم ؟ شریک من سود سال قبل از جدایی را حساب کرده که من باید نصف اون سود را بهش بدهم از لحاظ قانونی و شرعی باید بهش بدهم یا نه ؟ ممنون میشوم راهنمایی کنید

  1. فقط زمانی باید حق سرقفلی را به مالک پرداخت کنید که این حق را به شما واگذار کرده باشد در غیر این صورت خیر.

   1. سلام بنده یک نانوایی را ۳۰سال است اجاره کرده ام و ابتدا ۵میلیون پول بعنوان ودیعه داده ام ولی کاغذی بین من و مالک وجود ندارد ایا به بنده حق میرسد ؟؟؟

    1. شما مطمئنی دروغ نمیگی جناب سی سال پیش بهترین نقطه تهران میشد مغازه خرید با این پول ولی چون طرف مرده شما میگی من ۵ تومان دادم 😏

   2. سلام مغازه من در پاساژ هست صاحب مغازه من و مغازه رو به روی خودم یکی هست و آخر سالن هستیم یعنی دست راستمون میشه دیوار. حالا صاحب مغازه به من گفته تو حق نداری در سالن جلوی مغازه ت چیزی بزاری این سالن کلا در اختیار مغازه رو به روت هست اون جلوی مغازه ش حق داره بزاره ولی تو نه. در حالی که به نظرم نصف سالن مال منه و نصف دیگه ش مال مغازه روبه رو.آیا صاحب مغازه همچین حقی داره اینجوری تعین تکلیف کنه؟اگر نه به کجا مراجعه کنم پیگیر حقم باشم؟

 14. سلام
  پدرم سال ۸۳ مغازه ای را اجاره کرده و هرسال تمدید میشده توسط مالک سال ۹۲ مالک فوت میکند و ورثه حال بعد ۱۵ سال درخواست تخلیه دارند آیا حق کسب و پیشه به پدرم تعلق میگیرد؟

 15. سلام روز بخیر اگر مستاجری در ملک تجاری دارای حق کسب و پیشه باشد و به تازگی اجاره اش را پرداخت نکرده باشد ایا موجر حق فسخ یا تخلیه ی ملک را دارد؟

 16. سلام.پدر بنده از سال۱۳۵۴ مغازه ای اجاره کرده بودن.سه سال پیش بدیل مریضی مغازه رو بستن و متاسفانه فوت کردن و الان ۳سال است که مغازه بسته هستش.
  بامالک هرچقدر کناراومدیم قبول نکردن و میگن کلیدهارو بدید و برید.
  ۱/ آیا حق کسب پیشه شامل میشود
  ۲/میتونیم بفروشیم مغازه رو؟
  ۳/بسته بودن مغازه تاثیر منفی دارد؟
  متشکرم .

 17. سلام
  مغازه ای را در سال ۶۱ از شخص ثالثی خریداری نموده و در قرار داد محضری ام مبلغی با عنوان سرقفلی (ودیعه) وجود ندارد و مالک سال ۹۷ حکم تخلیه انتقال به غیر به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون حق کسب و پیشه را از دادگاه گرفته است .
  آیا درخصوص سرقفلی حقی نیز دارم

 18. درود بر شما وقت بخیر من ی مغازه دارم که پنج سال به یک مستجر اجاره دادم هر سال هم برای تمدید قرار داد جدید منعقد شده خواستم ببینم الان بهش حق کسب و پیشه تعلق میگیره یا نه

 19. درود بر شما خسته نباشید من یک مغازه دارم که پنج سال به یک مستجر اجاره دادم و هر سال برای تمدید قرار داد یک قرارداد جدید منعقد شده خواستم ببینم الان بهش حق کسب و پیشه تعلق میگیره یا نه

 20. سلام خسته نباشید
  ممنون بابت زحماتتون
  بنده حدودن یکسال و ۸ماه پیش یک باب مغازه در یک شهر با جمعیت ۷هزارنفری اجاره کردم برای مغازه فست فود، کرایه ۲۰۰هزارتومان و ۵۰۰هزار تومان هم رهن،
  الان مغازه را توافقی سر مشکلاتی که با مؤجر داشتم تخلیه کرده و به ۱۰۰متر پایینتر انتقال داده ام.
  قراردادمان دستی و مابین خودمان روی یک برگه ی عادی با حضور یک شاهد که برادر بنده و کاسب همان محل است نوشته شده
  اکنون بعد از یک هفته از تخلیه ،مطلع شدم موجر همان شغل من را در همان مغازه برای فرزندش شروع کرده. آیا حقی به بنده تعلق میگیرد؟
  اگر تعلق میگیرد پیش کدام ارگان باید اقدام به شکایت و احقاق حق کنم؟
  با تشکر از زحماتتان، منتظر پاسخم

 21. (مربوط به سوال فوق)
  در ضمن در قرار داد سخنی از حق کسب و پیشه ننوشته ایم. فقط نوشته ایم حق فسخ با مستأجر است ، مدت قراردادسه ساله و هر سال ۲۰درصد به مبلغ ۲۰۰تومانه سال اول اضافه گردد. مجددن عرض کنم، قرارداد روی یک برگه ی عادی، در مغازه ی خودم و با حضور یک شاهد‌، یعنی برادر من که کاسب همان محل است ثبت و نوشته شده
  با تشکر

 22. سلام
  مغازه ای سر قفلی دارم که با توافق مالک مدت چهار سال است ازسال 92 اجاره دادم به شغل بیمه ایا بعد این چند سال مستاجر میتونه در خواست کسب و پیشه کند
  با تشکر ممنون

 23. با سلام، مغازه ای را در سال 1395 بصورت وکالتی خریده ام ( مغازه دارای سند تک برگ است )، در زمان خرید، فروشندگان و بنگاه املاکی، اعلام نمودند که مغازه فاقد پرونده مالیاتی است اما اخیرا متوجه شده که هیچ مالیاتی اعم از نقل و انتقال، پیشه و مالیات بر اجاره قبل از واگذاری ملک به اینجانب پرداخت نشده است.
  از آنجا که ظرف چند روز اخیر بالغ بر 25 میلیون تومان بابت موارد فوق به اداره مالیات پرداخت نموده ام:
  1) آیا امکان طرح شکایت در محاکم قضایی از فروشنده و بنگاه املاکی را دارم؟
  2) ظاهرا بخشنامه و یا قانون مالیاتی در سال 1395 صادر شده که مالیات کسب و پیشه مستاجرین قبلی، به عهده مالک مغازه میباشد. آیا چنین چیزی صحیح است و بخشنامه و قانون فوق عطف به ما سبق میشود و من میبایست مالیات کسب و پیشه مستاجرین قبلی و همچنین مالیات نقل و انتقال مالکین قبلی را پرداخت نمایم؟
  3)با توجه به بخشنامه اخیر مالیاتی، چنانچه تا 30 مهر 98، مبالغ مالیات مربوط به سالیان قبل پرداخت گردد، مشمول بخشودگس 100% جرایم می شویم. اینجانب کل مبالغ مالیاتی را دادم اما اداره مالیات، 10% جرائم را از من گرفت ( تحت عنوان جرائم غیر قابل بخشش ) . آیا حق اعتراض جهت استرداد وجه را دارم؟
  متشکرم

 24. با سلام بنده شغل تعمیرات موبایل دارم و در این مغازه حدود ۵ سال هست مساجرم ، قبل از بنده هم یک تعمیرات موبایلی دیگه ایی بوده که اونم حدود ۸ سال تو اون مغازه بوده و بنده وقتی میخاستم مغازه رو پیش ایشون بردارم و اونجا مشغول بشم مبلغی به عنوان حق امتیاز ( یا حق اعتبار بگیم‌بهتره ) به ایشون دادم ..
  و خب تو این مدت هم بنده به لطف خدا به عنوان یک تعمیراتی معتمد شناخته شده ام

  حالا صاحب معازه تو این مدت کرایه رو خیلی بالا برده جوری که با ی دودوتا چارتا میبینم سال دیگه اگه بخاد به همین منوال باشه کرایه خیلی سنگین هست برام

  ایا من میتونم این حق اعتبار رو قانونی کنم برای خودم که اگر زمانی من بخام ازون ملک برم فرد دیگه ایی که بخاد اونجا رو کرایه کنه و بخاد تعمیراتی بزنه من رضایت داشته باشم ؟

  تشکر

 25. با سلام و احترام بنده از سال 73 مستاجر واحد تجاری در شهر بافت هستم موجر ما در حل اختلاف تازگی ها طرح دعوا کرده و میخواد بنده را بلند کند. با توجه به اینکه ما سالانه قرارداد اجاره را تا سال 91 تمدید کرده ایم هر سال از 91 به بعد قرار نداریم. شورا میگه این قانون تو شهر بافت اجرا نمیشه حالا میخوام بدونم با توجه به اینکه بسیاری قرضی دادیم نزدیک بیست و اندی تو این مغازه هستیم. یه راه حل به من پیشنهاد بدین مشکلم حل بشه اجاره هم همیشه به موقع اون چیزی که توافق کرده بودیم دادم

 26. با سلام.پدر بزرگ بنده سال ١٣٣٠ یک مغازه را بصورت اجاره نامه عادی روی برگه وزارت دادگستری با تمبر رسمی اجاره کرده برای شغل نجاری ،پس از فوت ایشان پدر بنده همان شغل را ادامه دادن و در حال حاضر بنده همان شغل را ادامه میدهم و کوچکترین تغییری در اصالت بِنَا نداده ایم اما در حفظ و بازسازی آن اقدامات لازم را با کسب مجوز انجام دادیم .ضمنا دارای جواز کسب با قدمت ۶٠ سال و همچنین استعلام رسمی از اداره دارایی و شهرداری بمنظور قدمت حضور دو محل مذکور میباشیم.جدیدا ملک اصلی ملک را به شخص جدیدی فروخته است.این ملک دارای ٩ باب مغازه است ،که دو باب آن در اختیار ماست .آیا مالک جدید میتواند برای ما ایجاد مشکل کند؟ضمنا کرایه مغازه در طَی این ۶۵ سال هر ماه به صندوق دولت ریخته شده و رسید آن از دفتر إسناد رسمی أخذ شده و مالیات و عوارض نیز بطور کامل پرداخت شده است .

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 27. سلام من یک ملک خریدم که سند ثبتی دارد سه مغازه طبقه مسکونی که دومغازه آن به صورت سرقفلی فروخته شده اندوقبل از سال ۷۸می باشد الان یکی ازمغازه ها هم فروخته شده وهم اجاره داده شده من می تونم برای پس گرفتن مغازه اقدام کنم.

 28. با سلام
  ملکی به من ارث رسیده که یک باب مغازه می باشد که کستاجر داخل آن از 30 سال قبل داخل آن نشسته و حالا شده ماهی 100 هزار تومن اجاره ان و قارا داد این شخص 30 سال قبل توسط پدر بزرگم بسته شده و البته هیچ کس این قرار داد رو ندیده که ایا هست یا نه ! و تراشکاری فعالیت داشته .. الان این شخص چند روزی هست فوت نمودند و این ملک از مادرم به من ارث رسیده است و یک باب انبار نیز را تصرف کرده بوده و درهیج جا بجز شهود همسایه ها این را تایید نمی کند که این انبار به ایشان اجاره داده شده یا نه ؟ و ملک و انبار مورد نظر از نظر شهرداری عقب نشینی هم دارد اما چون هنوز کسی اقدام نکرده به همین منوال مانده است ! مستاجر قبل از فوتش 70 میلیون بعنوان حق کسب و پیشه از من درخواست کرد تا تخلیه کند .. ام بخاطر بی پولی نتونستم این کار رو انجام بدهم … سوالم اینه بااین همه موارد یاد شده ایا وارث های این مستاجر می توانند ادعا بکنن و یا من حالا که ایشان فوت کردند میتوانم ملکم و انبارم را پس بگیرم البته از وجه قانون منظورمه ؟ و ایا من باید مبلغی رو پرداخت باید بکنم یا نه ؟ و درکل من اگر تشکیل پرونده بدهم موفق میشوم یا باید همون مبلغ رو باید بدهم تا وراث تحویل بدهند ممنون میشم راهنماییم بفرمایید

 29. با عرض سلام و احترام.
  بنده سال 1398 مغازه را به یک نفر اجاره دادم بمدت 5 سال.
  در قرارداد اجاره صراحتاً قید کرده ایم که “مستاجر در پایان مدت قرارداد، حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت سرقفلی، حق امتیاز محل، حق کسب و پیشه و عناوین مشابه را تحت هیچ شرایطی ندارد.
  سوال:
  1- آیا مستاجر میتواند بعد از 5سال، ادعای حق کسب و پیشه بکند از بنده؟
  2- اونجوری که بنده متوجه شدم، بعد از قانون سال 1376، کلاً موضوع “حق کسب و پیشه” وجود ندارد.
  ممنون میشم ایمیل بفرمایید پاسخ رو

 30. با سلام من از سال 93 تا خرداد 99 در یک مغازه فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی همون ویدئو کلوپ داشتم الان جابه جا شدم همون مغازه قبلیم اومده شغل خودما زده – حالا حق سر قفلی تعلق میگیره یا حق کسب و پیشه؟؟؟ باید چیکار کنم؟؟

 31. باسلام، بنده سال ۷۶ مغازه ای اجاره کردم ،باقید شرط یک میلیون ریا ل هزینه جهت تکمیل سازه، با توجه به قانون ۵۶ چه حقوقی دارم ؟ آیا مالک اجازه داره در اون محل به شغل بیست و چند ساله من مشغول بشه؟ ممنون از راهنمایی…

 32. اینجانب متصرف معاره ای در جوار حمام عمومی میباشم که بعلت تعدی و تفریط حمام حکم تخلیه حمام رو گرفتند و تخلیه انجام شد در صورتی که مغازه من هیچ تعدی و تفریط صورت نگرفته و هم اجاره سرقفلی رو به موقع دادم و هم برطبق و گاز جداگانه برای مغازه خریدم و الان بدون هیچ مبلغی تخلیه کردند من باید چکار کنم

 33. درود
  در بند ۸ آوردید
  حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی­شود؛
  در بند ۱۰ آوردید
  حق سرقفلی ذاتاً قابل اسقاط، توقیف، ضبط و حتی ضمان است؛

  این تناقض چه دلیلی دارد ؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان