خانواده

حکم گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن چگونه است؟

راهنمای مقاله

یکی از مقدمات و بهتر است گفته شود یکی از مجوزات جاری کردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است . در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است که زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت می باشد؟

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه اگر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ ( نه صدور گواهی ) به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود از اعتبار ساقط می گردد و در صورت ارائه در مهلت مذکور، سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند.

آیا مدت 3 ماه مذکور در فوق در مورد احکام طلاق هم می باشد؟

خیر، مهلت این صرفا برای گواهی عدم امکان سازش است نه حکم ، باید توجه داشت که گواهی عدم امکان سازش تنها اجازه اجرای صیغه و ثبت آن است ولی حکم طلاقی که از سوی دادگاه صادر میشود مقید به زمان و مهلت نیست.

اگر زوجه موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود ولی زوج پس از ارائه گواهی از سوی زوجه به دفتر ثبت طلاق تقاضای اعسار از پرداخت مهریه نماید تاثیری بر گواهی عدم امکان سازش و بی اعتباری آن دارد؟

عدم امکان سازش

زوج نمی تواند با توسل به اقامه دعوی اعسار یا تقاضای تقسیط مهریه خود را از انجام تکلیف قانونی یعنی تسلیم گواهی عدم امکان سازش ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ بی نیاز کند و از طرفی اگر زوجه گواهی را در مهلت قانونی به دفتر ثبت طلاق تسلیم کرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار یا درخواست تقسیط پرداخت مهریه، به اعتبار گواهی عدم امکان سازش خدشه ای وارد نمیآید; زیرا در مهلت قانونی به دفتر ثبت، طلاق تسلیم شده است.

نحوه محاسبه مدت 3 ماه برای اعتبار گواهی عدم امکان سازش بر مبنای ابلاغ آن به زوج است یا زوجه؟

آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تاریخ ابلاغ آن به کسی مرتبط است که گواهی به نفع او صادر شده است که حسب مورد می تواند زوج یا زوجه باشد.

در صورت ثبت گواهی عدم امکان سازش در دفتر طلاق سردفتر چه وظایفی دارد؟

چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند.

 1. در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.
 2. در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را  به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)
 3.  اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند 2 رفتار می شود.

آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، حضور در دفتر خانه و اجرای صیغه طلاق الزامی  است؟آیا زوجین از توافق قبلی برای طلاق می توانند عدول کنند؟

عدم امکان سازش

اگر دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و این حکم قطعی شود به دستور دادگاه در دفاتر طلاق به ثبت می رسد و عدول یا عدم عدول زن و شوهر از توافق تاثیری ندارد ولی اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد و نه حکم طلاق، باید گفت

 1. چنانچه متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج باشد و به درخواست او گواهی مزبور از دادگاه صادر شود، این گواهی صرفا اجازه طلاق است نه حکم طلاق; لذا نمی توان زوج را به طلاق مجبور کرد و زوجه نمی تواند از دادگاه الزام او را به اجرای صیغه طلاق درخواست کند، زیرا حق استفاده از این گواهی با زوج می باشد.
 1. اگر متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زن باشد و علت این درخواست تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زن می تواند با استفاده از آن وکالتی که از شوهرش هنگام عقد ازدواج گرفته خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
 1. اگر درخواست صدور گواهی از سوی طرفین و به اصطلاح طلاق توافقی باشد و پس از صدور گواهی شوهر از توافق خود عدول نماید و نخواهد، همسرش را طلاق دهد نمی توان او را مجبور به اجرای صیغه طلاق کرد.

اگر گواهی عدم امکان سازش صرفا به لحاظ گذشت زوجه از مهریه و قبول آن از طرف زوج صادرشده باشد، قبل از اجرای صیغه طلاق زوج می تواند از این توافق برگردد و از آن عدول کند؟

عدم امکان سازش

اگر حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش صرفا به علت بذل مهریه از سوی زوجه و قبول آن از طرف شوهر صادر شود و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود نمی توان زوج را به اجرای صیغه طلاق اجبار کرد.

در چه مواردی قاضی محکمه بدون رضایت شوهر زن را طلاق می دهد؟

از نظر شرعی و قانونی طلاق در اختیار مرد است و نمی توان او را به طلاق مجبور کرد مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد مانند:

 1.  به علت سو» رفتار مرد یا وجود عسر و حرج یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه یا خودداری او از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه به الزام شوهر به دادن نفقه.
 1. خانمی که شوهرش چهار سال تمام مفقودالاثر باشد در این موارد است که دادگاه بدون رضایت زوج صیغه طلاق را  جاری می کند

فرق حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش

در طلاق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوی و ورود به موضوع احراز حقانیت خواهان است در حالیکه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزله تأئید و شناسائی حق خواهان یا خواهانها در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می باشد. لذا چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست می‏باشد.

در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و تأئید حق اجرای صیغه طلاق کرده و در طلاق به درخواست زوجه که محتاج ورود به ماهیت دعوی و اثبات و احراز حقانیت خواهان است ، دادگاه حکم طلاق صادر می نماید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵ رای

نوشته های مشابه

‫3 دیدگاه ها

 1. سلام من و خانمم گواهی عدم سازش رو گرفتیم برای طلاق توافقی ولی خانمم برای طلاق محضر نمیان من چه راهی رو باید برم

 2. سلام’بنده در کمربندی دوم تهران از سمت کهریزک به سمت جاده خاوران یا همان جاده امام رضا در مسیر مستقیم درحرکت بودم’هوا تاریک بود در دور برگردان روبروی آسایشگاه سالمندان’با استوانه های پلاستیکی دور برگردان برخورد کردم و ماشین منحرف شد وچپ کردم وماشین خسارت شدیدی دیده’جاده هیچ روشنایی نداشت’چراغ چشمک زنی هم که در دور برگردون بود خاموش بود هیچ سرعت گیر وهیچ شبرنگی هم نصب نیست’آیا میتونم شکایت کنم’آیا خسارتی به من تعلق میگیرد’یا این پروسه تا احقاق حق چقدر زمان میبرد’از راهنمایی شما تشکر میکنم

 3. با سلام. من در تصادفی مقصر هستم. بیمه مقداری از خسارت را به طرف مقابل پرداخت میکند و مابقی را بنده باید بپردازم، از جمله افت ماشین طرف مقابل را من باید بپردازم. در صورتی که بنده قادر به تامین خسارت وارد شده به طرف مقابل را نداسته باشم، آیا روانه زندان خواهم شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا