قراردادها

فسخ قرارداد چگونه است و تحت چه شرایطی در قانون امکان پذیر می باشد؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند.

بحثی که در عقود لازم مطرح بوده، آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا اینکه باید به عقد ملتزم بماند؟

ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود.

به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

مبنای فسخ قرارداد

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:

فسخ
فسخ قرارداد

توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند.

به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است. بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»

ماده ۴۰۰ این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»

حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند.

مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید:

«هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.»

همچنین بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، «عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد.»

شرایط فسخ‌کننده

 1. قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
 2. رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
 3. اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

 

فسخ
فسخ قرارداد

موارد فسخ معامله و انواع خیارات

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

۱. خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

۲. یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

۳. طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

۴. فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

۵. فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

۶. در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

۷. معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

۸. فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است.

در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

۹. مشتری پول جنسی را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد.

اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند.

اما اگر جنسی که خریده است، مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

۱۰. اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

۱۱. فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

فسخ
فسخ قرارداد

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.

بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن

همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

اگر فروشنده چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته است، عیبی دارد، به عنوان مثال حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

وجود عیب پیش از معامله، از موارد فسخ

اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته است، عیبی وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.

لزوم فسخ معامله پس از فهمیدن عیب

اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد. برای فسخ معامله کافی است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

هرگاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

فسخ
فسخ قرارداد

موارد مقدور نبودن فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:

 • موقع خریدن، عیب مال را بداند.
 • به عیب مال راضی شود.
 • در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.
 • فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، اما اگر عیبی را معین کند و بگوید که مال را با این عیب می‌فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

موارد امکان دریافت تفاوت قیمت

در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند اما می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

 • بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند، آن گونه که خریداری کرده و تحویل داده شده، باقی نمانده است.
 • بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
 • بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد.

همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۰ رای

نوشته های مشابه

‫128 دیدگاه ها

 1. در یک معامله در صورتی که چک و یا چک های خریدار وصول نشود و برگشتی بخورد آیا معامله میتواند فسخ شود و چگونه؟

   1. سلام
    من با یه تالار پذیرایی برای برگزاری جشن عروسی صحبت کردم و بدون امضا قرارداد بهش چک دادم و فردا باهش تماس گرفتم که برنامه کنسل شد ولی متاسفانه چک اول برداشت و چک دوم هم دست به دست شد الان بعد از دوماه نه مبلغ نقد شده رو به من برگردندن نه چک دوم آیا قرارداد حائز شرایط فسخ هست و من به جرم خیانت در امانت متونم جلوی چک دوم رو بگیرم

     1. سلام قراردادی بستم برای ساخت خانه بعد شروع کار متوجه شدم ضرر میکنم لطفا راهنمایی کنید میتوانم فسخ کنم

     2. بنظرم باید اس ام اس می دادید که معامله فسخ است و درخواست استرداد چکها را میکردید . ماده 6 قانون تجارت الکترونیک بعنوان یک داده پیام اس ام اس (پیامک)را معتبر می شناسد . البته چک لدون دلیل در دست دارنده دلالت بر ید ضمانی دارد و هم ضامن اصل پول است وهم ضامن خسارات ئارده . بنظرم پیامک بدهید و بعد دادخواست . الله اعلم

    1. سلام در نمایشگاه بنده یک ماشین پژو مدل 82 تمام رنگ معامله شده و طرف حدود سه ماه پیش تعویض پلاک کرده و ما ماشین رو خریدیم و بعداز مدتی اقدام ب تعویض پلاک کردیم اما متاسفانه ماشین برشکاری داشته و تعویض پلاک نشد.. الان تکلیف چیست.. طرف هم عهده دار نیست. میگه اگه مشکلی بود چطور سه ماه پیش راهنمایی و رانندگی متوجه نشده

   2. سلام اگز در معامله ی کلیه خیارات را از طرفین ساقط باشد و فروشنده بعد از دوماه بداند که مغبونشده است تکلیف چیست ؟واز طرفی دنبال فسخ م

   3. سلام، اگر بعداز امضای قولنامه و پرداخت بیعانه برای خریدار مشخص شود که سازنده ملک، بدآوازه و زندان است و ملک هم دارای خلافی و بدهی است و پایان کار و سند ملک تا سالها اخذ نخواهد شد،و فروشنده‌ و همچنین مشاور املاک این موارد را از خریدار پنهان نموده اند، آیا خریدار امکان فسخ این معامله و پس گرفتن مبلغ بیعانه را دارد.

  1. سلام
   من خونه ای فروختم و وجهی رو دریافت نکردم هنوز.
   میتوانم معامله رو فسخ کنم با اینکه در قرارداد جریمه فسخ گذاشته شده است؟

   1. اگر در قرارداد شرط کرده باشید در صورت وصول نشد منفسخ میشود بله، اگر شرط نکرده باشید خیر

 2. باسلام یه خانه نخریدیم گران بعدازظه هفته میتونیم،آا میتوانیم معامله رابهم،بزنیم طرف مقابل مدارک لازم ارائه نداده یعنی کلاهبرداری شده باتشکر؟

 3. زمینی خریده ام که این زمین اشتباها توسط کسی ساخته شده و فروشنده حاضر به پیگیری برای به نام زدن زمین جایگزین نمیشود و تقاضای فسق نموده.قانونا حق با کیست؟

 4. سلام. من یه خونه فروختم بنگاه تو مبایعه نامه ذکر نکرده فسخ. الان زمان دفترخانه ما گذشته و من عدم حضور هم گرفتم. خریدار هم پیداش نیست. من شکایت کنم میتونم فسخ کنم؟

   1. من همین شرایط را داشتم ولی فسخ نشد. گفتند قبل از طرح شکایت درخواست فسخ، باید اظهار نامه درخواست فسخ برای خریدار میفرستادم… .

 5. سلام
  ملکی را چهارسال پیش به صورت مشارکت ساختم و یک واحد آن را به شخصی فروختم . متاسفانه با مالکین آن به مشکل خوردم ، الان برای تفکیک کارهای سند و… حاضر به همکاری نیستند. من میتوانم یک واحدی که فروختم رو به دلیل عدم همکاری مالکین فسخ کنم و ضرر و زیان فسخ رو طبق قرارداد پرداخت کنم؟

 6. البته الان ساختمان سه سال هست که تکمیل شده و یک واحدی هم که فروختم به موقع تحویل خریدار دادم و الان حدود ۳ سال که خانه را اجاره داده . فقط مشکل سند دارم که میخوام فسخ کنم

 7. سلام یک ماشین فروختم قرار بوده 4تا چک شرکت سایپا را پاس کنه ولی متاسفانه پاس نکرده و جواب تلفن نمیدهد میتونید کمک کنید یک دادخواست و اضهارنامه واسم تنظیم کنید باتشکر از زحمتهای شما

 8. با سلام
  من یک قطعه زمین خریدم که اسکلت یک ساختمان هم داخلش هست. فروشنده و بنگاه در مبایعه نامه حریم رودخانه را هم به عنوان زمین خودشان به من فروختند یعنی در قرارداد ذکر کردند 85 متر زمین مشاع در صورتی که اصل زمین با کم کردن حریم رودخانه حدود 50 متر است و این مورد زمان عقد قرارداد برای ما بطور کامل توضیح داده نشده بود حتی گفتند حریم رودخانه دو متر است یعنی شما پول 85 متر میدهید ولی 95 متر استفاده میکنید در حالی که حریم رودخانه در واقع 5 متر است و کلا 85 متر زمین است. ضمن اینکه قیمت منطقه متری 800هزار تومن بوده که ایشان تقریبا متری دو و نیم میلیون تومن به ما فروختند آیا میتوانم فسخ کنم حتی اگر در قرارداد حق فسخ نداشته باشم؟ سپاسگزارم

 9. سلام خانه ای خریده ام مبایعی نامه تنظیم شده وبه امضا رسیده چکها به بنگاه پرداخت شده ولی خریدار برای دریافت چکها مراجعه نکرده وبعد از بیست روز اعلام فسخ کرده که بنده راضی به فسخ نیستم علت فسخ هم افزایش قیمت بوده امکان فسخ وجود دارد

 10. سلام . خانهام را فروختم مقدار ی پول از خریدار گرفتم اگر در مهلت باقی مانده در قرداد باقی پول را ندهد فسخ میشود

  1. با سلام. من یک دستگاه خودرو رو شب از یک نمایشگاه اتوموبیل خریداری کردم فروشنده با اغفال کردن من ک ماشین خوب و تمیز و سرحالی هست و همون موقع قول نامه رو نوشت تو مسیر هنگام رفتن چند عیب و ایراد دیدم ک به فروشنده گفتم. فردا اون روز بعد از اینکه از کار تعطیل شدم رفتم در نمایشگاه با گفتن ایرادات ماشین فروشنده حاظر نیست فسخ با تفاوت مبلغ رو استرداد کند. الان من چکاری میتوانم انجام بدهم!؟

   1. سلام سال ۹۸ ویلای را کسی از من خرید وجای آن زمین داد و گفت اینقدر زمین‌ها که بهت دادم خوب است که جای یه ویلا ،دو ویلا خواهی داشت ،اما دروغ بود ،ویلای من ده برابر شده ،زمین او ویلا که نشد ،بلکه خیلی بی ارزش است آیا من می‌توانم ویلام رو پس بگیرم

 11. سلام
  یکواحد اپارتمان پیش فروش کردم
  قیمت اپارتمان و اجناس تقریباً چهار برابر شده و بنده توانایی ادامه کار رو ندارم
  میتونم پیش فروش رو فسخ کنم

 12. سلام، من ملکی را فروخته ام و خریدار بعلت اعلام شهرداری نسبت به بسته شدن پنجره ای که اشرافیت به همسایه دارد، ادعای تفاوت قیمت نموده است. همچنین معامله را هم فسخ نمی کند. مبایعنامه نوشته شده و بخشی از مبلغ مبایعنامه پرداخت شده است، اما از پرداخت مابقی وجه نیز به همین دلیل خوداری می کند، آیا من می توانم یک طرفه با اعلام به وی معامله را فسخ کنم؟

 13. در خصوص سوال قبلی خریدار بعلت کاهش نور واحد ادعای تفاوت قیمت کرده و عیب پذیرفته و حاضر به فسخ نیست.

 14. سلام، من ملکی را فروخته ام و خریدار بعلت اعلام شهرداری نسبت به بسته شدن پنجره ای که اشرافیت به همسایه دارد، ادعای تفاوت قیمت بعلت کاهش نور نموده است. همچنین به ادامه معامله نیز راضی است و آنرا هم فسخ نمی کند،اما تفاوت قیمت میخواهد. مبایعنامه نوشته شده و بخشی از مبلغ مبایعنامه پرداخت شده است، اما از پرداخت مابقی وجه نیز به همین دلیل خوداری می کند، آیا من می توانم یک طرفه با اعلام به وی معامله را فسخ کنم؟

 15. با سلام
  من یه باغ فروختم خریدار دو سوم وجه رو‌داده الباقی رو قرار بود زمان تحویل پرداخت کنن که متاسفانه پیداش نیست و پاسخگو نیستن
  تکلیف من چیه چند پقت باید منتظرش بمونم و اینکه میتونم با اینکه شرایط فسخدننوشتم تو قولنامه یکطرفه فسخ کنم

 16. مغازه سرقفلی را خریداری کرده ام یک هفته پیش . الان شهرداری میگه ۳تا ۴ متر عقب نشینی داره . اگر فروشنده راضی به فسخ باشد آیا کمیسیون بنگاه را باید بدم یا خیر؟

 17. سلام ملکی رو فروختم برای تخلیه مقداری از پول دست خریدار مونده حالا پس از انتقال سند و موعد تخلیه به بهانه های واهی از پرداخت پول سرباز زده و میخواهد اجاره تاخیر را هم که روزی پانصد هزار تومن هست را بگیرد من میتوانم معامله را فسخ کنم

 18. سلام من معامله ای کردم به ارزش ۵۱۴ ملیون که هشتاد ملیون آن مانده خریدار به من تحویل بدهد و در قرارداد ذکر شده که به محض آزادی سند من هشتاد ملیون را به من پرداخت نمایند ولی الان قرار داد را دستکاری کرده اند و دو سه بند به آن اضافه کرده بنگاه که پول مم را تا یکماه دیگه باید پرداخت نمایند و من از قولنامه قبلی عکس گرفتم که این دو بند در آن موجود نبود آیا میتوانم عامله را فسخ کنم یا چه راهی باید طی کنم

 19. سلام ما یک زمینی خریدیم که فروشنده تعهداتش که تحویل تقسیم نامه و سند آبیاری بوده رو انجام نداده و ما چک دوم اون رو به دلیل کلاهبرداری مسدود کردیم،اما تو قولنامه یک شرط وجود داره که نوشته در صورت پاس نشدن چک فروشنده حق فسخ داره و ۵۰ میلیون هم بابت فسخ میگیره،آیا این امکان براش وجود داره؟

 20. سلام من یه خونه خریدم که دست نوشت هست بعد از چهار ماه بهش میگم بیا سند بزنیم ولی میگه باید پول بیشتر بدید . اگر شکایت کنیم به نفع ما هست.

 21. باسلام ملکی رو قولنامه کردم یک ماه برای انتقال سند مهلت گذاشته شده فروشنده ملک رو قبلا وکالت نامه ای و مبایعه نامه دار خریده الان که دنبال کاراش هست مالک اولیه فوت شده و باید روند دادگاه رو طی کنه برای گرفتن سند ملک و میگه شاید چندین ماه طول بکشه تا بتونه سند رو به من انتقال بده حق فسخ هم در قرار داد هست
  اگه نتونه در تاریخ مقرر انتقال سند بده ایا خسارتی باید پرداخت کنه؟
  من میتونم بخاطر شرایط مشکل قانونی سند ایشون قرار داد رو فسخ کنم؟
  با توجه به مبایعه نامه که داره ممکنه وراث مالک اولیه سند رو بهش انتقال ندن؟

 22. خانه ای فروختم که صاحب سند کارهای انتقال سند به نام خریدار را انجام نمی دهد و در توضیحات همه طرفین قبول کردند که صاحب سند مسیول انتقال سند است و بنده هیچ مسیولیتی بابت انتقال سند ندارم ایا خریدار حق فسخ معامله و عودت مبلغ به روز ملک از طرف بنده را دارد یا خیر؟

 23. سلام وخسته نباشید
  آیا بعداز فسخ امکان شکایت در مورد معامله وجود دارد مثلا کسی ملکی رو خریده ومتوجه شده ملک مشکل داره ومعامله رو بدون خسارت فسخ میکنه آیا بعدش میتونه طلب خسارت کنه وشکایت کنه

 24. با درود
  شش سال پیش من ماشینی از یکی از نزدیکانم خریدم و مبلغی رو برای تنظیم سند نگه داشتم و در قولنامه هم ذکر کردیم در صورتی که فروشنده سند رو تنظیم نکنه، حق فسخ معامله با خریدار باشه، چون طرف از نزدیکانم بود علیرغم پیگیری های زیاد برای سند زدن، ایشان این کار رو نکرده و من هم مدارا کردم، تا اینکه چهار ماه پیش ماشین من به جرم بدهی به ایران خودرو توقیف شد، با توجه به اینکه من از لیزینگ بودن خودرو و بدهی آن بی خبر بودم، الان برای فسخ معامله و خسارات وارده به من در این مدت، چه اقدامی باید بکنم و آیا این قضیه رو میتونم بصورت کیفری هم اقدام کنم؟ سپاس

 25. با سلام و ارادت زمینی را قولنامه کرده و خریده ایم و در قولنامه حق فسخ را از طرفین گرفته ایم اما به دلیل پاس نشدن چک دوم صورتجلسه ای توسط بنده به عنوان خریدار و فروشنده نوشته شد که ذکر گردید اگر تا یک ماه آینده طرفین به تعهدات خود عمل نکنند این این معامله فسخ میگردد اکنون پس از مدتی پول ما آماده است و تازه متوجه شده ایم که سند زمین مشکل دارد ضمنا ما قصد فسخ نداریم چه پیشنهادی میفرمایید

 26. سلام و درود
  اگر کسی قولنامه ای نوشت اما در یک برگه جداگانه شرایطی چون فسخ برای خریدار گذاشت و اکنون خریداربه تعهداتش عمل ننموده آیا فروشنده با توجه به آن برگ جداگانه قادر به فسخ میباشد ؟ سپاس

 27. درود اگر قولنامه ای نوشته شد و خریدار با فروشنده توافقا نوشتند ثمن معامله نقدا پرداخت گردید و اکنون خریدار متوجه اتفاق کلاهبرداری شده باشد آیا امکان فسخ وجود دارد ؟ سپاس

 28. با سلام من ملکی معامله کرده ام الان متوجه شدم این ملک قبلا معامله شده و فسخ کرده طرف مقدار پولشو نداده الان طرف ادعا کرده اینجا وضعییت ما چی هست

   1. سلام من ملکی روخریدم بعداز چندروز بعلت یک گرون بودن از عرف منطقه ودوم مشکل مالی که پیش اومده بهیج وجه توان ادای مابه التفاوت روندارم ومیخام فسخ کنم اما فروشنده باحیله گری راضی نمیشه حتی باوجودی که حاضربه جبران
    تمام خسارتشم تکلیف چیه؟ممنون

 29. سلام من سال نود و پنج یک عدد یخچال تاپینگ ۲ متری ۲۰ کاسه از یه نفر خریداری کردیم ولی فروشنده یک یخچال ۱.۵ متری ۱۶کاسه معیوب بهمون تحویل داد ما هم این چند سال بارها به فروشنده برای پس گرفتن یخچال یا عوض کردنش مراجعه کردیم و فروشنده جوابمون رو نداد ما فاکتور خرید یخچال ۲ متری ۲۰ کاسه و نظریه کارشناسی ۳ نفره اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی مبنی بر ۱.۵ متری بودن یخچال و معیوب بودن اون رو داریم الان بعد از ۳ سال میتونیم درخواست فسخ قرارداد بدیم ؟

 30. با درود
  شش سال پیش من ماشینی از یکی از نزدیکانم خریدم و مبلغی رو برای تنظیم سند نگه داشتم و در قولنامه هم ذکر کردیم در صورتی که فروشنده سند رو تنظیم نکنه، حق فسخ معامله با خریدار باشه، چون طرف از نزدیکانم بود علیرغم پیگیری های زیاد برای سند زدن، ایشان این کار رو نکرده و من هم مدارا کردم، تا اینکه چهار ماه پیش ماشین من به جرم بدهی به ایران خودرو توقیف شد، با توجه به اینکه من از لیزینگ بودن خودرو و بدهی آن بی خبر بودم، الان برای فسخ معامله و خسارات وارده به من در این مدت، چه اقدامی باید بکنم و آیا این قضیه رو میتونم بصورت کیفری هم اقدام کنم؟ سپاس

 31. سلام من یه امتیاز واگذاری زمین داشتم که ۵ ماهی میشه به طور وکالتی فروختم.الان متوجه شدم قیمت خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که من فروختم چون من اونجا نبودم و خبر از قیمت نداشتم زمینو به قیمت ناچیزی از دستم در اوردند حق فسخ دارم

 32. سلام – تشکر از مشاوره شما
  زمینی فروخته ام که حدودا 30 درصد زیر قیمت بازار بوده است به این دلیل که در فروش دچار استرس و به نوعی اغفال شدم هم اکنون 5 روز از زمان دریافت نصف مبلغ معامله میگذرد آیا میتوانم قرارداد را فسخ کنم بدون اینکه هزینه فسخ را بپردازم چون مغبون شدم

   1. سلام یکی جواب بده
    من گوشیمو با گوشی دیگه ای عوض کردم الان ان گوشی خراب و حتی صاحبش انتقال مالکیتش هم نمیدهد الان من شکایت کیفری کردم قاضی ردش کرد
    شکایت حقوقی بردم شورا بازم رد شد
    الان من چه جور شکایتی بنویسم؟؟؟؟؟؟؟؟

 33. سلام
  با تشکر از شما
  بنده قرارداد ساخت یک دستگاه را با فردی منعقد کردم اما علی رغم توافق شفاهی در این قرارداد بجز کلیت سفارش و مبلغی که از من دریافت شده به شکل مکتوب اشاره ای به ویژگی دستگاه نشده. الان ۲۵ روز از قرارداد گذشته اما فرد مقابل دستگاه را آماده نکرده. بنده بخاطر ضرری که میتونه تاخیر کار به من وارد کنه به او گفتم دستگاه رو نمیخوام و پولم رو برگردونه. او قبول کرد اما گفت پولم را برای خرید لوازم مورد نیاز دستگاه خرج کرده و نمیتونه به این زودی پولم را برگردونه. من از او خواستم در عوض پول لوازمشو بهم بده که قبول نمیکنه. مشکل دیگه اینه که در متن قرارداد هیچ اشاره ای به زمان تحویل، و شرایط فسخ نشده
  با این شرایط، آیا شکایت من برای گرفتن حقوقم بجایی میرسد؟

 34. سلام.ماشینی دو سال پیش فروختم بعد از دوسال خریدار اومده شکایت کرده که عقب ماشین برش کاری و جوشکاری شده ب طور پنهان و تقاضای ارش کرده در ضمن کارشناس گفته ک زمان دقیق جوشکاری مشخص نیست به نظر شما بعد از دو سال چنین چیزی میشه در ضمن من خودم ماشین رو از کسی دیگه خریدم

 35. سلام وقت بخیر . بنده دو دانگ از شش دانگ یک خانه رو به صورت وکالتی فروختم و خریدار یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد به من داد و در قرارداد ذکر شده که در صورت پاس نشدن چک خریدار ، معامله فسق است و بیست میلیون تومان حق فسق قرارداد باید به فروشنده پرداخت شود . تاریخ چک همون روز قرارداد بود ولی چک پاس نشده به علت نداشتن موجودی. سوال بنده اینکه تا چند روز بعد از عقد قرارداد قانون به خریدار فرصت میدهد تا ثمن معامله را بپردازد با توجه به اینکه در قرارداد تاریخ چک و زمان پاس شدن چک همون روز قرارداد بوده ؟
  و با توجه به اینکه چک پاس نشده بنده میتوانم در روز بعد قرارداد چک را برگشت بزنم و معامله فسق شود و حق فسق را مطالبه کنم ؟ با تشکر

 36. سلام
  یک خودرو از حواله را فروخته ام ( حواله خودرو نفروختم )به قیمت نازل که شرایط غبن را دارد.
  در قولنامه بنگاه اشاره به وجه التزام 2 میلیونی در صورت عدول کردن هر کدام از طرفین نیز نوشته شده است.
  بفرمایید شکایت خیار غبن کنم یا عدول کنم ؟

  ممنون

 37. سلام ایا برای گرفتن مبلغی که در مباینامه مشاور املاک به عنوان حق فسخ قرارداد است مثلا مبلغ ده میلیون تومان ، میتوان حکم جلب طرف مقابل که به تعهدات خودش در قرارداد عمل نکرده را گرفت ؟ یا از چه روشی و چه تضمینی را قانون در نظر گرفته تا این مبالغ حق فسخ از طرف مقصر گرفته و به طرف متضرر پرداخت شود؟ ممنون

 38. سلام .من ی اپارتمان بزرگ رو با دو واحد اپارتمان کوچیک با دوتا مالک مختلف معاوضه کردم .بنگاه یکی از این دو واحد رو به بهانه دریافت کمیسیون یک درصد تحویل نمیده بعد از ۱۵ روز و مالک اپارتمان هم دوست بنگاه هست من میتونم قرارداد رو فسخ کنم

  1. میتوانید علیه بنگاه شکایت کنید و کمیسیون بنگاه طبق تعرفه باید پرداخت شود. لذا فسخ قرارداد به این دلیل امکان پذیر نیست.

 39. سلام
  دو واحد اپارتمان پیش خرید از پلاک ثبتی AوB از سازنده واحد های اختصاصی را پیش فروش
  اما فقط قرارداد مشارکت A را داده وقرار داد مشارکت B سازنده غیر ج بوده که وکالت تفویض به سازنده A نموده .که مدارک را کتمان
  به دادخواست اسامی B مال‌ک درج نشد.و فقط پلاک Aاستعلام .و فقط الزام تحویل و تنظیم سند
  نمو ده
  پرونده حدود ۴ ماه است دادگاه تجدید نطر
  حال چگونه دادخواست مالکین پ B و استعلام ثبتی
  دادخواست الزام پایانکار و تفکیک

 40. سلام ، وقت بخیر .
  من و همسرم روز پنجشنبه رفتیم بنگاه و ایشان یک واحد مسکونی زیر زمین به ما معرفی کردند. ما روز ۱۰۰هزار تومان ودیعه گذاشتیم که جمعه صحبت کنیم . در موقع خروج از ساختمان یک درب بسته دیدیم که آقای مشاور املاک پرسیدند اینجا کجاست؟خانم مالک گفتند پارکینگ است و وسیله میگذاریم . روز جمعه پسر مالک آمدند برای قرارداد. و قرار داد بسته شد .و ما مبلغ ۱۰میلیون از پول ودیعه را با دستگاه پوز واریز کردیم، بدون دریافت کد رهگیری. هر دو طرفین ۳۵۰ هزار تومان حق کمیسیون پرداخت کردیم و دوباره رفتیم ساختمان را ببینیم .در راه برگشت پسر مالک گفتند پدرم مریض است و تریاک مصرف میکند ، در همان اتاقی که ابتدای در ورودی است. دوباره ساختمان را دیدیم و آن اتاق را که محل نشستن و استعمال تریاک پدرشان بود را هم دیدیم .بسیار کثیف بود و وسایل مصرف مواد مخدر و زیرانداز و … بود. مدت ۱٨ دقیقه بعد از اینکه آن اتاق را دیدیم ، با مدیریت املاک تماس گرفتیم و موضوع را اعلام کردیم .و خواهان فسخ قرار داد شدیم . در نهایت مدیریت املاک میگوید چون ما میخواهیم قرار داد را یکطرفه فسخ کنیم ، حق کمیسیون فسخ قرار داد را ما (مستاجر)باید پرداخت کنیم ! آیا این قانون صحت دارد ؟

 41. سلام.من یه خودرو خریدم.بردم نمایندگی،تمام سنسور هارا تست کرد،مشکلی نداشت.بعد قولنامه کردن،ماشین جوش اورد،فروشنده زنگ زدم،گفت درب رادیاتور خرابه،عوض کن درست میشه،اینکارو کردم،بازم جوش اورد؟حالا میگم معامله رو فسخ کنیم،میگه من ماشینو سالم تحویلت دادم.این عیبی ک ماشین داره،تو یک ساعت نشان نمیده،باید یک روز ماشین کار کنه،تا نشان بده مشکل داره،دو روز از معامله میگذره،من چجور میتونم معامله رو فسخ کنم ،ماشینو پس بدم؟۲۰ میلیون از پول ماشینو چک دادم،ولی چون مشکل داشت،پاس نکردم؟ممنون میشم راهنماییم کنید هرچی زودتر معامله رو فسخ کنم،پولمو پس بگیرم

 42. سلام
  من یک ملک را برای اجاره بیعانه گرفتم و پیش نویس کردیم به همین دلیل نسخه ها در دست بنگاه هست و به من هم تسلیم نشده، حالا به دلیل فضولی بنگاه و تجاوز به حقوق مالی و غیر مالی من ( بنگاه از مستاجر مقداری پول گرفته و به من بخشی از آن را داده و همچنین بدون اجازه و حضور من و پرداخت تمام ثمن‌ و تکمیل و تسلیم قولنامه، کلید خانه را به مستاجر داده و تصرف کرده است) میتوانم درخواست ابطال پیش نویس و رفع تصرف و مجازات بنگاه به دلیل فضولی و تجاوز به حقوق مالی و غیر مالی ام را داشته باشم؟

 43. باسلام من یک خودرو نیسان اجاره به شرط تملیک گرفتم وچون دسته چک نداشتم از دوستم چک گرفتم وخودرو راه با قراداداجاره به مدت3 سال باتنظیم قرارداد تحویل دوستم به عنوان راننده نموده ام وقراربراین بوده به جای اینکه ماهانه مبالغی راه به من بدهد چکها را پاس کند حال 3چک را پرداخت نموده وادای مالکیت خودرو را دارد باید چکار کنم

 44. سلام و خسته نباشید
  آیا پیش نویس ناقص یک قولنامه که بدون جلسه حضوری بوده و به همین دلیل از طرف بنگاه به طرفین، تسلیم نشده است، اصولا صحیح است؟

 45. سلام بنده یک واحد آپارتمان پیش فروش کردم تاریخ انتقال سند در مبایعنامه برج ۹ هست ولی من برج ۵ سند رو گرفتم خواستم بدونم چطور میتونم خریدار و راضی کنم بیاد سند بزنه؛آیا اگر برج ۹ سند نزنم میتونم فسخ کنم مرسی از راهنماییتون

 46. با سلام
  اگر در ازای دریافت مبلغی کمتر از مبلغ اصلی ملک قرارداد امضا بشه بشرطی که بعد از مدتی پول را برگردانم و ملکم را پس بگیرم،چکار میتونم بکنم و چه چیزی باید در قرارداد بنویسم که در صورت تاخیر ملک را نتوانند تصاحب کنند؟
  البته من به محض دریافت اون مبلغ پول باید در دفتر خانه سند قطعی را انتقال داده و بعنوان مستاجر سکونت کنم،ممنون میشم راهنمایی کنید.

 47. باسلام
  بنده درحالت مستی خانه ای رافروش مال غیرکردم،وخریدارحکم تخلیه رااجرا کرده بنده هم به صاحبخانه دروغ گفتم الان یکماه ازتخلیه خانه گذشته ایاصاحبخانه میتواندشکایت کند؟یاچون یکماه گذشته دیگه امکان شکایت نیست؟ایابنده که حالت مستی معامعله کردم پرونده حقوقی هست یاکیفری؟چطورمست بودنموثابت کنم؟ناگفته نماندکه وکالتنامه بنام خودم بودولی باقولنامه به شخص ثالث که متضرضرشده فروخته بودم،اسنادبانکی هم که اقساط پرداخت شده به اسم ایشان هست،بااین مدارک امکانش هست ابطال سندبشه؟باتشکرازراهنمایی که میکنید.

 48. سلام،صبح آدینه شما بخیر،ببخشید میخواستم بدونم دوطرف معامله فروش ملک یعنی خریدار یافروشنده چندساعت زمان دارند تا بتوانند بی دردسر فسخ معامله کنند؟

 49. سلام،من یه قرارداد مشارکت در یک باشگاه بدنسازی در قسمت بانوان بستم، در قرار داد حق فسخ برای طرفین گذاشته شده، بر طبق صحبت و بخشی هم در قرارداد بنده رو در اختیارات صحیم نمیکنند آیا میتوانم فسخ کنم و در خواست مالم را داشته باشم؟

 50. سلام
  من یک قطعه زمین فروختم و در قولنامه ذکر شد که مبلغی رو بعد از انتقال سند به خریدار دریافت کنم اما خریدار بعد از حدود ده سال حاضر شد به دفترخونه بریم و سند بنامش بخوره با این شرایط من میتونم معامله رو فسخ کنم چون عملا اون پول که یک و نیم ملیون بوده الان دیگه ارزشی نداره در ضمن پولی که بمن در زمان نگارش قولنامه دادن یک سوم این مبلغ بوده

 51. سلام
  من ی مغازه اسفند پارسال خریداری کردم که قرار شد با توجه به مشاعی بودن زمین فروشنده سند تک برگ شش دانگ به من تحویل دهد، که بعد از انجام کارای شهرداری مشخص شد مقدار زیر بنای مغازه بیشتر از مقدار نوشته شده در قولنامه هست. الان فروشنده میگه باید ما به تفاوت رو به من بدی
  آیا اینچنین است؟

 52. سلام
  خسته نباشیدمن یه آپارتمان رو پارسال فروختم ولی سندش نیامده بود قرار بود سندشآخر خرداد98 بیاد ولی الان هیات مدیره میگن تا6ماه دیگه هم سندها نمیاد ماهم قرا ر کردیم سند بیاد تا خریدار بااون وام بگیره وپول من و بده
  حالا به علت تاخیر در دریافت مابقی پول معامله میتونم شکایت کنم ومعامله رو فسخ کنم .د قولنامه حق فسخ ننوشتیم واینکه فردای روز معامله به خریدار گفتم که میخام معامله رو فسخ کنم ولی اونا قبول نکردن
  با تشکر

 53. سلام
  من یه آپارتمان سال قبل اسفند ماه فروختم مقداری از پول معامله موندواسه تنظیم سند سند خونه قرار بود خرداد امسال بیاد که متاسفانه نشد وتا 6 ماهه دیگگه هم نمیاد حالا به علت تاخیر در پرداخت مابقی پولم میشه معامله رو فسخ کرد تو قولنامه هم حرفی ازفسخ معامله ننوشتیم ومعامله قطعی بود
  هرچند روز بعد از معامله خواستم معامله رو فسخ کنم ولی خریدار راضی نشد

 54. بنده تعدادی کامپیوتر دست دوم خریداری کرده ام و در یکی از فاکتور هایی که فروشنده به من دادن گفته شده که در ازای هرروز تاخیر مبلغی به عنوان ضرر پرداخت میشه، فروشنده با 5 روز تاخیر کالا رو تحویل بنده داد ولی توی مهلت تست بهشون خبر دادم که کالاها مطابق فاکتور نیست و تقلب صورت گرفته و با گذشت 20 روز هنوز کالاهارو تعویض نکرده، ایا بابت همه ی این تاخیر خسارت قابل پیگیری هست یا فقط تا زمان تحویل قابل پیگیریه ؟
  در ضمن فروشنده فاکتور هارو از دست من گرفته و پاره کرده و فقط تصویرش موجوده.
  لطف کنید جواب بدین خیلی فوریه

 55. سلام و عرض ادب
  بنده دیروز در یکی از دفاتر املاک به عنوان فروشنده حاظر شدم و با حضور خریدار که گویا همدست همان املاک بود برای فروش ملکم وارد مذاکره شدم و بعد از توافق بر سر قیمت ملک که مبلغ ۴٠٠ میلیون بود املاک شروع به نوشتن قرار داد کرد که قرار داد در برگه پیش نویس کد رهگیری به صورت دستی نوشته شد و اعلام کردند ما کد رهگیری رو دو روز آینده و همزمان با تحویل چک بانکی از خریدار انجام میدهیم و فقط خریدار کلا مبلغ ۲ میلیون تومان در پوز دفتر املاک کارت کشید و هیچ مبلغی به بنده پرداخت نشد ولی در همان برگه پیش نویس قید شد مبلغ دو میلیون بصورت نقدی پرداخت شد که بنده هم هیچ رسیدی به خریدار بابت این مبلغ ندادم منتها پیش قرار داد رو که به صورت مبایعه نامه کد رهگیری بود رو امضا کردیم ولی در انتها املاک گفت این قراردادرو به هیچ کدام از طرفین نمیدهم و منتظر باشید تا کد رهگیری رو بعد از آوردن چک بانکی از طرف خریدار بگیرم و بعد از امضا اون قراردادرو بهتون میدم که این مساله با اعتراض بنده انجام شد و به هیچ عنوان قبول نکردم و چون هیچ پولی رو به صورت فیزیکی دریافت نکرده بودم شدیدا اعتراض کردم که املاکی ها گفتند قراردادرو باطل کنید و پیش قراردادرو جلوی من پاره کردند ولی از آنجایی که چند بار از اتاق قرارداد خارج شدند و این پیش قرارداد دستشون بودو خریدار هم ب احتمال فراوان از آشناهایشان بود شکم بر این است که قبل از پاره کردن این پیش قرارداد آن را کپی گرفته باشند لذا میخواستم موارد پیشگیری آن را به بنده اعلام فرمایید که خدایی نکرده از من تحت عنوان فروش به مال غیر شکایت نکنند چون فردای آن روز ملکرو به یه خریدار دیگه فروخته ام.
  با سپاس فراوان

 56. سلام من یک دستگاه خودرو ۲۰۶ مدل ۸۶ فروختم خریدار بعد از ۷روز اومده میگه خودرو روغن سوزی داره ومن هم رفتم دیدم درست میگه ومیخودا فسخ قرارداد کنه پلاک وسند قطعی هم به نامش زده شده اگه شکایت کنه می تونه قرارداد رو فسخ کنه ممنون می شم اگه زود راهنمایی کنید.قول نامه هم بین خودمون نوشته شده

 57. سلام خ استرس دارم امروز یه ماشین خریدم ۴۵میلیون دادم بقیه شم چک دادم همین امشب یعنی چندساعت بع فهمیدم ماشین ایراد داره فردا میتونم قردادو فسخ کنم تورو خدا ج بدین

   1. سلام
    من باغ میوه فروختم به دو فقره چک و در قرارداد شرط فسخ بر این بود، در صورت عدم وصول هر کدام از چک ها معامله فسخ می‌گردد و صاحب زمین فروشنده میباشد.
    اما تا قبل از سررسید چک اول خریدار، باغ را به شخص ثالثی فروخته.
    چک دوم وصول نشد وما شکایت کردیم و رای حکم انفساخ معامله اول گرفتیم.
    دادخواست دوباره ای دادیم به خلع ید و بطلان معامله های بعدی و دادخواست ما رد شد و
    رای دادگاه این بود که،
    چون خریدار ثالث قبل از فسخ معامله اول باغ رو خریده، فروشنده نمیتونه باغ رو پس بگیرد و باید پول باغ را از خریدار اول بگیره.
    با اینکه خریدار ثالث نیز با علم بر شرط فسخ، معامله دوم رو انجام داده.
    آیا این رای صحیح است.
    ممنون

 58. سلام ما مبلی خریدیم که پارچه ان دچار در رفتگی شده به همین دلیل ان را پس داده ایم ولی پول ما را نمی دهند به اتحادیه مراجعه کرده و کارشناس اتحادیه گفت باید ان را تعمیر کند و ما نمیتوانیم پول بگیریم .ایا این مشکل عیب محسوب نمیشه که براساس خیار عیب معامله فسخ شده باشد

  1. بله اگر از عیب هنگام خرید مطلع نبودید خیار عیب محسوب میشه.هم میتونین معامله رو فسخ کنین و هم میتونین ارش که همون تفاوت سالم و معیوب هست رو بگیرین

 59. بنده سال ۹۵ قرارداد نرم افزاری با شخصی امضا کرده ام ( قرارداد طراحی نرم افزار موبایل ) .
  داخل قرارداد ذکر شده ( پشتیبانی تا یک سال ) .

  بعد از گذشت تقریبا ۳ سال ایشان روی من شکالت کردند ( فسخ قرارداد ) که نرم افزار درست کار نمیکند و معیوب است .
  در شکایت ایشان مواردی ذکر شده که همگی درست کار میکردند اما به مرور زمان به خاطر تغییراتی از جانب شرکتی دیگر از کار افتاده اند .

  لازم به ذکر است که در طول این مدت ( ۳ سال ) بنده پشتیبانی هم داده ام و آپدیت های مکرری تحویل ایشان داده ام ( قابل اثبات از کافه بازار ) .

  چگونه میتوانم از خود دفاع کنم .

  بنده مستنداتی از درستی عملکرد نرم افزار در تاریخ تحویل دارم اما نه تمام موارد .

 60. باسلام .یه پراید خریدم قبل خرید قرار بود که خودرو رو کارشناسی ببریم ولی فروشنده به دلایلی نیورد بعد یه قرار گذاشت محضر برا وکالت.وکالت کاری داد فردای خرید بردم کارشناسی دیدیم ماشین چپی و همه جای خورو تعویض شده.بعد بهش گفتم گفت من فروختم.کل مبلغ ازم گرفته بود.منم اولین بارم بود خودرو گرفتم.تعویض پلاک هم نکردم وقت وکالت هم تموم شده.پس نمیگیره و پولمو نمیده.الان 15روز از خرید میگذره.ممنون میشم راهنماییم کنید.

 61. سلام
  من باغ میوه فروختم به دو فقره چک و در قرارداد شرط فسخ بر این بود، در صورت عدم وصول هر کدام از چک ها معامله فسخ می‌گردد و صاحب زمین فروشنده میباشد.
  اما تا قبل از سررسید چک اول خریدار، باغ را به شخص ثالثی فروخته.
  چک دوم وصول نشد وما شکایت کردیم و رای حکم انفساخ معامله اول گرفتیم.
  دادخواست دوباره ای دادیم به خلع ید و بطلان معامله های بعدی و دادخواست ما رد شد و
  رای دادگاه این بود که،
  چون خریدار ثالث قبل از فسخ معامله اول باغ رو خریده، فروشنده نمیتونه باغ رو پس بگیرد و باید پول باغ را از خریدار اول بگیره.
  با اینکه خریدار ثالث نیز با علم بر شرط فسخ، معامله دوم رو انجام داده.
  آیا این رای صحیح است.
  ممنون

 62. سلام حدود40 روز قبل ماشین خریدم فقط قولنامه کردم و پلاکم عوض نکردم. کپسول گازشم دست فروشنده هست. الان فهمیدم ماشین موتور و گیربکس عیب داره و باهاش کار قاچاق انجام داده. کل پول رو هم دادم میتونم قانونی معامله رو فسخ کنم?

 63. سلام.من از یه پیج تو تهران اینترنتی مبل خریدم ۳ تومن بیعانه دادم.۲۷ شهریور خریدم ۷ مهر باید میومد ولی یه ماه تاخیر داشته پیگیر میشم جوابگو نیستن.تا اینکه عکسی نشونم دادن که با مدل درخواستی تفاوت زیادی داشت.البته هنوز هم حاضر نیست.الان حاضرم با کسر اندکی پولمو پس بگیرم ولی جوابگو نیست.ایا میتونم ادعای فسخ کنم.و چون رشت هستم چجوری و از چه درگاهی باید اقدام کنم.چون فقط فاکتور و عکس ها رو دارم که تفاوت مشخصه.و اینکه اون پیج حقیقیه ینی هم کارگاه و هم نمایشگاه توسط خودمون رویت شده.ممنون میشم بگین از چه درگاهی اقدام کنم چون جوابم رو دیگه نمیده.

 64. درود برشما
  زمینی را فروخته ام که خام بوده و بر اول کمربندی موجود میباشد بعداز 20روز خریدار آمده ومیگوید که زمین در طرحهای جامع شهرداری میباشد ونصف زمین حریم راه من از این موضوع کاملا بیخبر بودم اما خریدار قبلا موقعیت زمین را کاملا دیده بود حتی تمام کارهای اداری مربوط به زمین هم به عهده خودش نوشته شده است اما بعد از 20 روز آمده و میخواهد فسق کند من هم پول را خرج کردم
  خواهشا لطفا راهنمایی کنید
  ممنون

 65. سلام یک ماشین فروختیم موتور بعد از فروش بنده ۳روز بعد واشر زده حالا هزینه این خرابی به عهده فروشنده هست یا خریدار؟؟؟سند هم زدیم

 66. سلام وقت بخیر
  من دو سال پیش یک واحد کارگاه چاپ با تمام دستگاهها و متعلقات آن را فروختم
  ولی بعد از سه هفته خریدار درخواست فسخ قرارداد را خواست و کارشناس قیمت زیر قیمت بازار را مطرح کرد در صورتی که اقلام فروخته شده هم گرانتر شدن و هم مقداری از آن مصرفی بودن و موجود نیست و متاسفانه در زمان حضور کارشناس بنده نبودم و نمیدونم چه چیزهایی موجود بوده و چه چیزهایی نبوده الان دادگاه رای به فسخ قرار داد و عبن فاحش داده من چه جوری میتونم تو دادگاه تجدید نظر حکم رو بشکنم با تشکر

 67. سلام، من یک شرکت پیمانکاری داشتم که خودم مدیرعامل بودم و الان مدیرعامل و خودم به کسی دیگه دادم و خودم هم جز اعضا شدم، الان کار گرفتیم و منو نمیذارن وارد کار بشم و به من حقی نمیرسه ولی جز اعضا هستم، ایا میتونم شرکتمو پس بگیرم و خودم مدیرعامل بشم؟ تمام سند ها مدرکها هم توی ثبت هست که انتقال دادم به اسم کسی دیگه، ایا راهی داره من شرکتمو پس بگیرم؟

 68. سلام ، ما یه باب آپارتمان رو در مجتمعی به صورت پیش فروش خریداری کردیم ، چند فقره چک را نیز دادیم ، یکی از چکها برای پاس شدن به بانک مراجعه شده ، منتها موجودی نداشته و برگشت خورده و دقیقا 10 دقیقه پس از برگشت زدن چک ، حساب پر شده است . آیا فروشنده میتواند تقاضای فسخ کند ؟
  البته در قرارداد نیز ذکر شده که اگر مبالغ ارائه نشود ، قرارداد فسخ می شود . میخواستم ببینم به خاطر 10 دقیقه تاخیر ، میتونن این کار رو انجام بدن ؟

 69. سلام ، بنده یک واحد از آپارتمانهایی رو در یک مجتمع به صورت پیش فروش قرارداد بستیم ، پو و پیش و چند تا چک دادیم . یکی از چکها دو سه روز پیش باید نقد می شد و بنده اطلاع دادم به ایشان که به جای 8 آبان 12 آبان چک رو ببرندبرای نقد کردن ، ایشون هم گفتند اکی و تاییدیه تو واتساپ دادند که 12 می برند . منتها روز 11 چک رو بردن بانک و برگشت زدن و البته تو همون تاریخ 11 ، ده دقیقه پس از برگشت خوردن چک حسابمون پر شده . حال اون بنده خدا میخواد قرارداد رو فسخ کنه ، می خواستم ببینم راه حل چیه ؟

 70. سلام
  خانه ای خریده ام و مبلغی از پول پیش من ماند، در قولنامه ذکر شد که ۱- اگر خریدار تا فلان تاریخ الباقی پول را تحویل ندهد فروشنده می تواند فسخ کند
  ۲- فروشنده تا فلا تاریخ(همان تاریخ تحویل پول) باید سند را انتقال دهد
  حالا خریدار در همان تاریخ پول را اماده کرده ولی چون سند اماده نشده بود پول را تحویل فروشنده نداده، ایا فروشنده میتواند فسخ قرارداد کند؟
  با تشکر

 71. سلام
  من ی اپارتمان را ۴ ماه پیش معامله کردم و قیمت اون موقعه را نمیدنستم ۵۰ ملیون بالا تر از قیمت به من فروختن الان متوجه شدم و مبلقی از قرار داد را ندادم ایا میتونم قولنامه را فسخ کنم خیلی سرم کلا رفتچه جوری میتونم حقم بگیرم

 72. سلام من یه خونه فروختم قرار شد تا ۲۰ روز اینده وام شو بگیره وپول منو بده ولی ۲۰ روز گذشته وپولی ب من داده نشده و از طرفی داخل قرار داد نوشته شده اگه تا۲۰روز پول منونده من میتونم قرار دادو فسخ کنم و پانزده درصد میتونم ازکل قیمت جریمه بگیرم ایا طبق این چیزی ک نوشته شده من میتونم قرار داد و یه طرفه فسخ اش کنم یانه بعد برای فسخ اش همین جور خودم میتونم اقدام کنم یا باید ب مراجع قضایی برم

 73. اگر ملکی باشد که مالک ان سالیان سال داخلش زندگی کند و ما هم او را بشناسیم ولی یکی از قولنامه های ان کم باشد ایا باهمان قولنامه های موجود میتوان ان را معامله نمود اگر میشود چگونه باتشکر از زحمات شما

 74. سلام من یه معامله خونه داشتم ۵۰۰ میلیون به طرف مقابل در ازای خرید دادم و الباقی موقع سند و تحویل هست اما هیچ شرط فسخی ذکر نشده آیا ممکنه فروشنده قرار داد رو فسخ کنه با این که پول دریافت کرده ؟

 75. سلام ما مدتی پیش یه ملکی خریداری کرده ایم تقریبا تمام چک هارو نقد شده به غیر از یکی که با تاخیر ۲۰ روزه قبل از موعد چک بعدی پرداخت شده و تمام چک ها پرداخت شده ولی فروشنده بعد از اینکه چک پرداخت نشد برگشت زد و گواهی عدم پرداخت صادر شد و رفت شکایت کرد.تو قولنامه هم نوشته بود چنانچه هر یک از چک ها نقد نگردید و گواهی عدم پرداخت صادر شه فسخ میشه و مبیع متعلق به فروشنده است و خریدار حق استرداد را از خود ساقط نمود . و کلیه خیارات به استسنای تدلیس از طرفین سلب شده.
  و در قرار داد ذکر شده بود هر روز تاخیر پرداخت ثمن ۲۰۰ هزار تومن باید خسارت بدیم.
  ایا میتونه فسخ کنه؟
  و میتونیم دفاع کنیم تو دادگاه که فسخ نشه و جریمه بدیم؟

 76. سلام وقت بخیر من به یه مشکل جدى خوردم
  براى شراکت یک مغازه(کافه) تو ضرر هستیم و من قصد برهم زدن شراکت و کنار کشیدن دارم ولى شریکم اصرار به کار داره با این حال قصد خرید سهم من رو نداره ولى من تمایلى به ادامه ندارم،مى خواستم ببینم راه قانونیش براى اینکه این شراکت رو برهم بزنم و سرمایمو از اون کار بکشم بیرون چیه؟

 77. سلام خسته نباشید،من یک پراید خریدم که به کارشناس نشون ندادم و به شرط بیرنگ که در قولنامه نوشته خریدم بعد از یک هفته فهمیدم که سرهردو کمک جلو جوش خورده و رنگ شده و فروشنده هم ازم امضا گرفت که ماشین را صحیح و سالم تحویلم داده میخواستم ببینم اگر شکایت کنم میتونم ماشین را پس بدم یا خسارت بگیرم یا نه؟مهلت فسخ قرارداد هم 24ساعت بوده

 78. پدربزرگم سال ۹۲ اموالشو به طور مساوی بین دختر و پسرا تقسیم کرده و تا زمان حیات امکان تصرف برای فرزندان نبوده.
  حالا بعد این مدت پسرا میتونن بگن با مدرک پزشکی الزایمر داشته و قرارداد فسخه؟
  چون رفتن از دکتری که دوستشونه مدرک تهیه کردن

 79. با سلام و احترام
  اگر در معامله یک باب مغازه که به صورت قولنامه ای هست ، فروشنده طوری وانمود کند که این مغازه به کمسیون ماده صد شهرداری نرفته و با رفتن آن به کمسیون رای به جریمه می دهند و قرار داد مبایعه نامه امضاء و پیش پرداخت و چکها تحویل شود و در قرارداد مسئولیت رای ماده صد بر عهده خریدار گذاشته شود اما بعد مشخص شود که 4سال قبل کمسیون ماده صد تشکیل شده و رای آن تبدیل به پارکینک باشد و این موضوع را فروشنده از خریدار پنهان کرده باشد ، آیا خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید یا خیر؟؟

 80. من خونه ای رو 52 میلیون فروختم، بعد از دو ماه متوجه شدم خونه ام ارزون فروختم و رفتم شکایت کردم. دادگاه بعد از فرستادن کارشناس قیمت خونه منو 85 میلیون قیمت گذاری کرد آیا من میتونم خونه ام پس بگیرم؟ شخصی که خونه ام خرید در طی این مدت 40 میلیون برای خونه هزینه کرد براساس نظر کارشناس دادگستری،آیا من باید این پولو به اون شخص بپردازم؟

 81. سلام من یک زمین خریدم و مقدار ۵ هزار تومن برای شرعی کردن معامله پرداخت کردم و بقیه مقدار چک دادم برای روز بعد معامله ،الان یکی رفته و به طرف گفته من صد تومن بالا تر میخوام و پشیمونش کرده اگر من فسخ قولنامه رو امضا نکنم طرف میتونه کاری کنه؟؟؟

 82. با سلام من ماشین فروختم که معامله فقط لفظی بوده و هیچ مدرک و سندی موجود نیست در معامله علاوه بر اینکه با قیمتی خیلی پایین تر از قیمت اصلی ماشین بردند، شرط شد که دزدگیر قبل از سند به فروشنده داده شود ولی قبل از مراحل تعویض پلاک و سند با رفتار بسیار زننده زدن زیر حرفشان زده و گفتند که دزدگیر را نمی دهند. من می توانم معامله را فسخ کنم؟؟

 83. با سلام
  دیشب یک خانه را اجاره کردم بنا بر دلایلی قبل از صبح امروز قرارداد ر کنسل کردم یعنی به ۲۴ ساعت نرسیده کنسل کردم
  در این صورت تکلیف کمیسیون املاکی چیست؟ ایا باید ضرر و زیان را من بدهم

 84. ممنون از شما
  حالا سوالی که هست این هستش که اگه به عنوان مثال روی ملک خریداری شده هزینه ای کرده یا به هر ترتیب از بابت انجام یک معامله به وی ضرری رسیده است و طرف دوم بنا به دلایل موجه قصد فسخ معامله را دارد
  آیا باید ضرر طرف اول را جبران نماید یا خیر؟
  مثلا من قصد انجام یک مشارکت داشته ام و از بابت آن هزینه ای را پرداخته ام و ضرری را متحمل شده ام. لکن بنا به دلایلی مالک قصد فسخ قرارداد را دارد. آیا باید ضرر من را جبران کند یا خیر؟ در قرارداد حق فسخ دیده شده ولی برای جبران ضرر چیزی ذکر نشده است.

 85. سلام ملکی رافروختم دوتا از چک هایش در روز مقرر پاس نشد.فردای ان روز گفت پول ریختم برو پاس کن اما من قصد فسخ دارم .درقولنامه ای که در بنگاه نوشته شد تمامی خیار ها اسقاط شده غیر از خیار تدلیس .ایا میتوانم فسخ کنم؟

 86. سلام روز بخیر
  من یک قرارداد رهن و اجاره انجام دادم و مبلغ اجاره ماه اول پرداخت شده ولی متاسفانه مالک دنبال فسخ معامله هستن ممکنه راهنمایی بفرمایین الان موضوع به چه صورتی هستش و امکان این موضوع از طرف مالک هستش

 87. سلام و درود
  در قرارداهای اداره کار کارگر و کارفرما اگه توی قرارداد متن زیر قید شده باشد
  این قرارداد در صورت تنفیذ کارفرما قابل فسخ میباشدبه چه معنی است و عواقب آن چی میتونه باشه

 88. سلام وقتتون بخیر
  زمینی خریداری کردم در 18/4/1400
  و 100م ب نقدی کار کشیده شد
  و مابقی مبلغ طی دو ماه ب ایشان واریز شدن
  و تمام کمال مبلغ رو دریافت کردن
  در قولنامه ای ک دستی نوشته بودیم
  قید شده بود
  هر گاه طرفین اقدام ب فسخ کنند باید 10%از کل مبلغ رو بدن
  و هیچ تاریخ معیینی نگذاشته بودیم ینی تا این تاریخ حق فسخ دارن
  ایا الان فروشنده میتونه فسخ کنه؟
  بعد گذشت نزدیک ب 2سال

 89. سلام بنده یک دستگاهی بصورت اوراقی معامله کردیم وفروشنده آشنا بود بیعانه نگرفته وبرای پرداخت وقت تایین نکرده و تو قولنامه نوشته هر وقت کل مبلغ دادی میتونی دستگاه ببری و بنده به خاطر این معامله تا بیام پول جور کنم ده روز کشیده خریدار با فروشنده هما هنگ کردم فردا پول میارم دستگاه ببرم متاسفانه فروش دستگاه فروخته بود الان من میتونم به دادگاه مراجعه کنم از دست خریدار شکایت کنم یا نه

 90. سلام، من ماشینی خریداری کردم که بصورت بیعانه سی میلیون لحظه معامله پول پرداخت کردم و مقرر گردید طی دوروز که تغطیلی رسمی بود از طریق شبا مبلغی پرداخت کنم و مابقی را روز سوم از طریق بانک واریز کنم ، متاسفانه این دوروز هرچقد تلاش کردم مبلغ رو از طریق موبایل بانک پرداخت کنم دچار مشکل بود و همش اخطار میداد پاسخی از مرکز دریافت نشد ،الان فروشنده وکالت تعویض پلاک نمیدن و تقاضای فسخ معامله رو داره و بنده ماشین رو فروختم ،آیای همچین چیزی امکان پذیر هست؟؟؟

 91. سلام من یه مشاور تحصیلی گرفتم هزینش پرداخت کردم بعدش همو روز اول متوجه شدم تعریفات دروغه بهش گفتم پولمو برگردون گفت نمیشه گفتم هزینه وقتی که ازت گرفتم رو کم کن بقیشو برگردون گفت هیچی برگشت داده نمیشه قبلشم در این مورد که هزینه برگشت نمیخوره هیچی نگفته بود
  آیا همچین قانونی هست که مشاورا هزینه رو برنگردونن؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا