محاسبه دیه سال ۹۱

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نرخ دیه کامل

۰۰۰’۰۰۰’۹۴۵

چهار درصد دیه

۰۰۰’۸۰۰’۳۷

یک دینار شرعی

۰۰۰’۹۴۵

چهار و نیم درصد دیه

۰۰۰’۵۲۵’۴۲

یک درهم شرعی

۵۰۰’۹۴

پنج درصد دیه

۰۰۰’۲۵۰’۴۷

یک شتر

۰۰۰’۴۵۰’۹

پنج و نیم درصد دیه

۰۰۰’۹۷۵’۵۱

یک ده هزارم دیه

۵۰۰’۹۴

شش درصد دیه

۰۰۰’۷۰۰’۵۶

یک هزارم دیه

۰۰۰’۹۴۵

شش و نیم درصد دیه

۰۰۰’۴۲۵’۶۱

یک صدم دیه

۰۰۰’۴۵۰’۹

هفت درصد دیه

۰۰۰’۱۵۰’۶۶

نیم صدم دیه

۰۰۰’۷۲۵’۴

هفت و نیم درصد دیه

۰۰۰’۸۷۵’۷۰

یک دهم درصد دیه

۰۰۰’۹۴۵

هشت درصد دیه

۰۰۰’۶۰۰’۷۵

دو دهم درصد دیه

۰۰۰’۸۹۰’۱

هشت و نیم درصد دیه

۰۰۰’۳۲۵’۸۰۰

سه دهم درصد دیه

۰۰۰’۸۳۵’۲

نه درصد دیه

۰۰۰’۰۵۰’۸۵

چهار دهم درصد دیه

۰۰۰’۷۸۰’۳

ده درصد دیه

۰۰۰’۵۰۰’۹۴

پنج دهم درصد دیه

۰۰۰’۷۲۵’۴

یک دهم دیه

۰۰۰’۵۰۰’۹۴

شش دهم درصد دیه

۰۰۰’۶۷۰’۵

دو دهم دیه

۰۰۰’۰۰۰’۱۸۹

هفت دهم درصد دیه

۰۰۰’۶۱۵’۶

سه دهم دیه

۰۰۰’۵۰۰’۲۸۳

هشت دهم دیه

۰۰۰’۵۶۰’۷

چهار دهم دیه

۰۰۰’۰۰۰’۳۷۸

نه دهم درصد دیه

۰۰۰’۵۰۵’۸

پنج دهم دیه

۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲

یکصدم دیه کامل

۰۰۰’۴۵۰’۹

شش دهم دیه

۰۰۰’۰۰۰’۵۶۷

یک و یک دهم درصد دیه

۰۰۰’۳۹۵’۱۰

هفت دهم دیه

۰۰۰’۵۰۰’۶۶۱

یک و دو دهم درصد دیه

۰۰۰’۳۴۰’۱۱

هشت دهم دیه

۰۰۰’۰۰۰’۷۵۶

یک و سه دهم درصد دیه

۰۰۰’۲۸۵’۱۲

نه دهم دیه

۰۰۰’۵۰۰’۸۵۰

یک و جهار دهم درصد دیه

۰۰۰’۲۳۰’۱۳

نصف دیه کامل

۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲

یک و پنج دهم درصد دیه

۰۰۰’۱۷۵’۱۴

ثلث دیه کامل

۰۰۰’۰۰۰’۳۱۵

یک و شش دهم درصد دیه

۰۰۰’۱۲۰’۱۵

ربع دیه کامل

۰۰۰’۲۵۰’۲۳۶

یک و هفت دهم درصد دیه

۰۰۰’۰۶۵’۱۶

خمس دیه کامل

۰۰۰’۰۰۰’۱۸۹

یک و هشت دهم درصد دیه

۰۰۰’۰۱۰’۱۷

چهار پنجم از یک پنجم دیه کامل

۰۰۰’۲۰۰’۱۵۱

یک و نه دهم درصد دیه

۰۰۰’۹۵۵’۱۷

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل

۰۰۰’۶۰۰’۷۵

دو درصد دیه

۰۰۰’۹۰۰’۱۸

یک پنجم از یک دهم دیه کامل

۰۰۰’۹۰۰’۱۸

دو و نیم درصد دیه

۰۰۰’۶۲۵’۲۳

یک سوم از یک دهم دیه کامل

۰۰۰’۵۰۰’۳۱

سه درصد دیه

۰۰۰’۳۵۰’۲۸

دیه کامل زن

۰۰۰’۵۰۰’۴۷۲

سه و نیم درصد دیه

۰۰۰’۰۷۵’۳۳

دیه کامل در ماههای حرام

۰۰۰’۰۰۰’۲۶۰’۱

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال