جرم تهدید و بررسی مجازات آن در قانون اسلامی

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱ سال پیش
 • ۹۴
جرم تهدید

جرم تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده و عبارت است از واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور، فاعل را مطیع تهدیدکننده کرده باشد. جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و تمام قوانین کیفری دنیا از جمله قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است. تهدید باید ناظر به موضوعی معین باشد و در این امر، واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است اما هدف مرتکب از تهدید، لزوما باید تحصیل منفعت نامشروع باشد همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی یا غیرعلنی بودن آن در وقوع جرم مطرح نیست.

بنابراین باید تاکید کرد که نوع جرم تهدید مطرح نیست بلکه باید بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی معلول به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند.

به طور کلی وجود تهدید مؤثر، امری نسبی است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده دارد. بنابراین مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز معاون ناشی شده باشد. به این ترتیب احراز تهدید، امری موضوعی و موکول به تشخیص قاضی است.

نکته‌ای باید به آن توجه داشت این است ‌که جرم تهدید نسبت به آینده است؛ نه گذشته؛ و اینکه در تهدید، فاعل برخلاف میل باطنی خود دست به اقدام عمل مجرمانه می‌زند اما اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. این در حالی است که گاهی اوقات، علاوه بر اینکه تهدیدشونده راضی به انجام فعل مورد نظر تهدیدکننده نیست، از او سلب اراده نیز می‌شود که در این صورت هیچ مسئولیتی متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهدید مورد بحث که تهدیدکننده به عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقیب خواهد بود.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن:

«هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. به عنوان مثال، شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید می‌کند که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

جرم تهدید

افشای سر

اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه‌ای از اهمیت برخوردار است که در مقام اخفای آن بر می‌آیند و پنهان ماندنش حائز اهمیت است و حتی افراد حاضرند بهای زیادی برای فاش نشدن آن بپردازند. در مورد اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، ملاک عرف است اما به طور کلی باید گفت اموری که از افشای آن ضرری اعم از مادی و معنوی متوجه شخص نمی‌شود، نمی‌تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشای آن جرم محسوب شود.

ضرر مالی

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد. در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر. به عنوان مثال، اگر کس دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش می‌زند، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

این مطلب را از دست ندهید:  مراحل دریافت پایان کار ساختمان و چگونگی تشکیل پرونده آن

«وسیله» در ماده ۶۶۹ بی‌تاثیر است و این معنا از کلمه «به هر نحو» استفاده می‌شود اما نکته‌ای که حقوقدانان آن را مورد بحث قرار داده‌اند، ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کسی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

در این ماده، وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر، شرط محقق شدن جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصص ماده ۶۶۹ است و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند، از شمول ماده ۶۶۹ خارج و با جمع سایر شرایط، عملش با ماده ۶۱۷ منطبق است. لازم به ذکر است که تهدید در ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده است و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو به جز از طریق اسلحه است اما در ماده ۶۱۷ قانونگذار هر گونه تهدیدی که به وسیله سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته و محدود به نوع خاص از تهدید نیست. لازم است که تهدید با ارتکاب اعمال غیرقانونی محقق شود. در این موضوع تردیدی وجود ندارد که تهدید باید نسبت به فرد تهدیدشونده موثر بوده و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود.

اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا هر تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است؟ پاسخ این پرسش، قطعا منفی بوده و هر تهدیدی مجرمانه نیست؛ چنانکه اگر شخصی دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمت‌های خود ادامه دهد، ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده‌اش به مراجع قضایی از وی شکایت خواهد کرد یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا قضایی، احساس کند که حقوقش در معرض تضییع است و به همین دلیل بگوید که به مراجع ذی‌ربط شکایت خواهد کرد، چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی، تحت شمول ماده ۶۶۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است؛ حال فرقی نمی‌کند که وجه یا مال یا چیزی مطالبه کرده باشد یا خیر.

جرم تهدید

وضوح جرم تهدید

تهدید شخص لازم است واضح باشد؛ یعنی تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند؛ به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا حرکات انجام‌شده بتواند تهدید صورت‌گرفته را به راحتی احساس کند؛ البته عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند اما در موارد تردید یا ابهام نمی‌توان کسی را مورد مجازات قرار داد، مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» در این تهدید که ابهام وجود دارد و اشاره دقیقی به ضررهای نفسی، شرافتی و… در آن نشده است، نمی‌توان تفسیر موسع کرد و حکم به محکومیت مرتکب داد. از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر به طور کامل اعلام شود و اشاره و استعاره‌ای که رافع ابهام و تردید باشد، به نحوی که مخاطب نوعی به وضوح معنای آن را دریابد، کفایت می‌کند.

مجازات مرتکب

در مورد مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ قانون به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می‌کند. جرم موضوع ماده ۶۶۹ نیز مانند ماده ۶۶۸ از جرائم حق‌الناس است که جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.

 • facebook
 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۹۴ نظرات در حال حاضر

 1. کسی که دیگری را به کاری نسبتا خفیف اداری وتهدید کند جرم انجام دهنده بیشتره یا مرتکب تهدید نقصر کیست.و مدیر اداری که کنترل نمی کند ایا مقصر است؟

  • علی الاصول مجازات مباشر بیشتر است در قانون مجازات مگر اینکه شرایط دیگری وجود داشته باشد که استثناء است.

 2. آقای هاشمی اگر عامل تهدید کننده سابقه خوبی در ارگان دولتی نداشته و اکثر ارگان آن شخص را جناح باز و باند باز بدانند آیا میتوان آن شخص را مقصر اصلی دانست.افرادی در ارگانهای دولتی هستند که میخواهندبازور وتهدید اهدافشون رو با قربانی کردن ضعفا به پیش برند.اینجا چگونه قانون عمل میکند.

 3. اقای هاشمی به نظرمن قوانین ایران از اساس غلط هست و باعث سو اسافاده عده ای داره میشود.مثلا مسوول بیکفایتی بازور گفتن به کارمند ضعیف و تهدید مسولین اداری ارگانهای دولتی دانشگاهی بیشترین نمره را میگیرد وحاضر است پرونده دیگران را حراب کند تا خودش دروغین بالا رود.تکلیع مفسدان متخلفان وزور گویان و تهدید کنندگان در قانون چیسن؟

 4. ایا تهدید باید ثابت بشه؟ یا نه فقط کسی بیاد ادعا کنه که تهدید شده کافیه؟

 5. با سلام، با توجه به توضیحات متن می خواستم بدونم جمله “بلاهایی به سرت میارم که مجبور بشی از این خونه فرار کنی” آیا جزء تهدیدات مبهم حساب میشه یا می تونه شامل تهدید های نفسی و مادی در نظر گرفته بشه؟

 6. آیا تهدید به امر غیر منطقی ، مصداق موارد تهدیده؟
  مثلا اینکه شخص اول، شخص دوم رو به استفاده از دعانویس برای بستنِ اقبال شخص دوم تهدید کنه؟

 7. سلام.همسرم چندین بار منو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت و حتی این تهدیدش رو هم جای دیگه گفته که من رو میکشه و حتی صدای ضبط شدن گپ همسرمم رو دارم که باز در جلوی شخصی من رو تهدید به مرگ کرده گفته میکشمت میرم زندان تاهجده سالگی دخترم اون تو میمونم بعد دخترم منو رضایت میده میام بیرون ..میخوام بدونم میتونم کاری انجام بدم شکایت کنم چی میشه این مدارک به دردم میخوره یا نه ..با سپاس

  • بله میتوانید با استشهادیه شهود علیه ایشان شکایت کنید.

   • سلام آقای هاشمی.ممنون ازاینکه مارارهنمایی میکنید.
    من یک روزکه برای کاری رفته بودم دادگاه دیدم خانمم آنجاست ازمُسئول دادگاه پرسیدم چی میگه من شوهراین خانم هستم که گفت ماشین وخونه روگذاشته اجرا.به خانمم اس ام اس دادم گفتم که اگه پاتوخونه بزاری قلم پاتومیشکنم رفته شکایت کرده ازاس ام اس من.حکم این اس ام اس چیه.ممنون

    • تهدید میباشد و مجازات خواهد داشت. لذا نباید اینگونه موارد را مطرح کنید.

 8. باسلام شخصی با من در مورد این موضوع صحبت کرد ک:فردی منو غیر مستقیم تهدید کرد بخاطر ی عکس ک از من داره و خودش اسکرین گرفته از تماس تصویریه بین منو و خودش و ب زور میگه ک باید باهام باشی وقتی میگم نمیخوام میگه خب باشه تو مجازی کاریت ندارم ولی بقیش با خودت خودت میبینی چیکار میکنم و از این قبیل حرفا میتونم از ایشون شکایت کنم با استناد ب مواد قانونی لطفا ج بدین

  • میتوانید علیه ایشان به جرم مزاحمت و تهدید شکایت کیفری کنید.

 9. سلام وقت بخیر من همسر دوم هستم.زن اول همسرم منو تهدید به قتل و تجاوز و ابروریزی کرده.هم با تماس تلفنی که شاهد دارم و هم از طریق مسیج.لطفن راهنمایی کنید چکار کنم و مجازاتش چیه؟

  • میتوانید علیه ایشان در دادسرا شکایت کیفری کنید و مجازات ایشان حبس خواهد بود.

 10. سلام. من به یک نفر که مامور آورده بود درب کارگاه من در حالی که من از او طلب کار بودم گفتم چوب تو آستینت میکنم و بهش گفتم کلاهبردار.این جرم هست؟

 11. بعد از یک هفته آمد حسابش رو کارت کشید.حالا بعد یک سال چون مامور ثبت کرده بوده من بهش توهین کردم رفته شکایت کرده ابلاغ اومده.من باید چکار کنم؟

 12. سلام و عرض ادب، شخصی مدتی است مرا به پخش فیلمم تهدید میکند همچنین تمام چت های من را اسکرین شات گرفته و پخش کرده. آیا با وجود داشتن شاهد و مدرک میتواند شکایت کنم؟

  • بله شاهد مدرک محسوب خواهد شد و میتوانند به استناد شهادت شهود استناد کنند.

  • با سلام
   من توسط کسی که قبلا دوسش داشتم دارم تهدید میشم هرروز ناسزا و توهین میکنه و میگه که عکسامونو پخش میکنه چیکار کنم

 13. سلام. شخصی است که ادعا میکند از من فیلم مستهجن دارد و مرا به پخش فیلم تهدید میکند. هم چنین اسکرین شات های چت خصوصی مرا پخش کرده. آیا با وجود شاهد و مدرک میتوانم شکایت کنم؟

 14. سلام و خسته نباشید.ماشین من سه ماه پیش سرقت شد و بعد از سه ماه فردی با من تماس گرفت و گفت اگر میخوای پول ماشینتو از بیمه بگیری ده میلیون به من بده تا کارتو راه بندازم ولی من قبول نکردم و طرف مقابل گفت پشیمون میشم از این صحبتم.حالا هفت ماه میگذره و پول منو ندادن و مشخصه که طرفی که با من تماس گرفته با لابی بازی تو پرونده من اخلال ایجاد میکنه.کاری هست لتونم انجام بدم؟میتونم ب جرم رشوه خواستن ازش شکایت کنم؟

  • اگر بتوانید درخواست رشوه را اثبات کنید بله قابل شکایت است.

 15. از یبمه هم میتونم بخاطر طولانی شدن پرونده شکایت کنم؟چون تو خود قانون بیمه بیان شده حداکثر سه ماه باید طول بکشه رسیدگی ب پرونده.الان هفت ماه میگذره

 16. سلام ببخشید کسی رو که از پشت گوشی تحدید کردی و اون شخص ازت شکایت کرده
  بعدش میشه رضایت داد؟
  و قانون کاری نداشته باشه بهت؟

 17. ایا کسی که در درگیری واختلاف بگوید پدرت به اتیش میکشم مجرم است ومجازات میشود ؟ اگر مجرم است مجازات وی چیست ؟

 18. من در یکی دیگر از سایت ها سوالم را پرسیدم نوشتند (در صورتی جرم تهدید محسوب می گردد که واقعا بیم انجام عمل از سوی ایشان وجود داشته باشد بنظر نمی رسد ایشان مجرم باشند .)اما شما گفتید تهدید است ومجازات حبس دارد . کدام درست است ؟ ؟مجازاتش ضربه شلاق نیست ؟؟

 19. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا چی میشه ؟ ایا این تهدیداست وگیرنده ابلاغ مجرمه اگه جرمه مجازاتش چیست ؟ ؟ پای من شاهد هم گیره ؟

  • در مرحله تحقیقات مقدماتی اظهارات شهود باید توسط بازپرس بررسی شود و اینکه پذیرفته میشود یا خیر صرفا قاضی تعیین میکند.

 20. متهم میگه من نگفتم پدرت به اتیش میکشم میرم از شاهد به جرم افترا شکایت میکنم حالا من به عنوان شاهد چی کار کنم ؟

 21. اثبات تهدید واینکه تهدید موثر باشد به چه معناست ؟ یعنی اینکه واقعا این کار را انجام داده باشد وضرری به این شخص رسونده باشه …

 22. روزی که قاضی تصمیم گیری میکند شهود را هم احضار میکند یا خیر ؟

  • بستگی دارد اگر نیاز به تحقیقات بیشتر باشد شهود را هم احضار میکند.

 23. سلام بنده به یک نفر گفتم ازتون شکایت میکنم و چون مامور فتا بوده گفته منو تهدید کردید در صورتی که بنده فقط گفتم شکایت میکنم ممکنه برای شمام مشکل پیش بیاد این تهدید محسوب میشه؟

 24. س. اثبات تهدید واینکه تهدید موثر باشد به چه معناست ؟ یعنی اینکه واقعا این کار را انجام داده باشد وضرری به این شخص رسونده باشه …..

 25. نمونه ای از شهادت دروغ مثال بزنید .
  شاهد در اظهاراتش چی بگه شهادت دروغ داده .

 26. اگر شهود را احضار نمیکنند پس چرا در بعضی مواقع شاهد جلب میشود ؟ در واقع عدم حضور جلب است .

 27. سلام وقت بخیر . در دعوای چندروز پیش در ساختمان همسایه ی ما چاقو اورد و پدرم رو تهدید به کشتن کرد و گفت رگتو میزنم این موضوع چند بار دیگه هم اتفاق افتاده بود و حتی تهدید ب اسیب رساندن با قمه هم کرده میشه علیهش شکایت کرد ؟ و اینکه داشتن قمه در خانه جرم به حساب میاد میشه شکایت کرد ؟

  • بله میتوانید با استناد به شهادت شهود علیه ایشان به جرم تهدید به قتل شکایت کیفری کنید.

 28. اگر شهود را احضار نمیکنند پس چرا در بعضی مواقع شاهد جلب میشود ؟ در واقع عدم حضور جلب است ..

 29. و درباره این که اگر شکایت کرده باشه و پس بگیره
  و درباره تهدید باشه
  قانون که کاری نداره بهت؟

 30. سلام
  یه نفر تو واتس آپ منو تهدید به پخش فیلم و عکس کرده ولی پیاماشو سریع پاک کرد
  به نظر شما چجوری میشه اثبات کرد تهدیداتش رو؟

  • اگر اسکرین شات گرفته باشید فقط به صورت اماره پذیرفته میشود و به علم قاضی کمک میکند در غیر این صورت خیر.

 31. سلام اقای هاشمی من دو سال پیش یک نخ سیگار کشیدم تو ۱۳ سالگی پسر عموم فهمید و گفت اگه کارای که نکنی رو به بابات میگم
  خدا شاهده من شدم مثل نوکرش اصلا تو این دو سال بخاطر یک نح سیگار وضعیت روحی روانی خوبی ندارم چند بار میخواستم بخاطر تهدیداش سکته کنم اخه اگه بابام بفهمه منو کتک میزنه و منو از خونه بیرون میکنه
  ترو خدا یه کرای کنید یا یه پاسخی بدید که من چیکار کنم
  من شبا گریه میکنم که چرا اینطوری شده بابام ازم میپرسه چته من میگم هیچی
  الان دو ساله اصلا درست نخندیدم
  شدم نوکر پسر عموم همش منو میزنه و میگه اگه چیزی بگی به بابات میگم که سیگار کشیدی

 32. سلام ، همسرم از لحاظ تامین هزینه های زندگی خوب است، همه هزینه های تحصیلی و مالی مرابرآورده می کند ولی بددهن و عصبی است. و زمانی که عصبانی می شود مدام زورگویی، تهدید، و اگر من ملاحظه نکنم بحث رو به کتک کاری می کشاند. چند بار در دعواها مرا تهدید به کشتن کرده و همینطور تهدید به آبروریزی و مدام می گوید که اگر او نبود من نمی توانستم پیشرفتی داشته باشم و با این کار مدام مرا تحقیر می کند. و تهدید می کند اگر بخواهم از زندگیش خارج شود مرا خواهد کشت و حتی برای خانواده ام نیز مشکل به وجود می اورد. چطور می توانم تهدید های ایشان را ثابت کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

  • با استناد به شهادت شهود میتوانید علیه ایشان در دادسرا شکایت کنید.

   • چگونه می توانم شاهد جمع کنم، آیا فایل صوتی صدای ایشان به عنوان مدرک حساب است؟؟؟ آیا از بستگان درجه یک ، که شاهد دعواهای ما بوده اند می توانم به عنوان شاهد استفاده کنم؟؟

 33. اگر شاهدی در بیمارستان فارابی بستری بوده باشد شهادتش غیر قابل قبول است یا نه ؟ به خاطر شهادتی که داده مجازات میشود

 34. سلام یکی بهم گفت آگه بیا سر ملک شخصی شلوارت پایین میکشم من گردن کلفت هستم آیا این حرف مصداق تهدید است یا توهین؟ ،ممنون

  • به منزله تهدید است و با شهادت شهود میتوانید شکایت کنید.

   • سلام بنده از شهرمون چند نفر بردم کار ساختمانی انجام دادیم چون کارگر روز مزدی هستیم قراردادی نداشتیم پول کارگرا پیمانکار نداد چون من برده بودم الان برگشتن فوش تهدید میکنن میگن من باید بدم باید چکار کنیم

    • با شهادت شهود اگر دارید میتوانید برای مطالبه حقوق خود اقدام کنید. در خصوص فحاشی هم میتوانید شکایت کنید.

 35. سلام بنده ۲۱سال سن دارم عقدی انجام دادم ک بعد از دوسال به تازگی فهمیدم خانومم قبل ازمن عقدی دیگه ایی داشتن و من هم تدلیس در نکاح انجام دادم الان داداشش منو به قتل تهدید کرده و انواع توهین ها به من کرده و حتی چندین پیام مبرم به بریدن سر من و بریدن گوش من کرده و ۲۵دقیقه مکالمه ضبط شده ازش دارم فقط فحاشی و تهدید به تجاوز به بنده میشه لطف کنید بگید مجازاتتش چیه شکایتش روانجام بدم

 36. سلام یه نفر با شماره موبایل ۱۲ زنگ میزنه فحاشی میکنه و منو تحیدی به کشتن با چاقومیکنه ، باید چیکار کنم؟؟
  چجوری اینو تو دادگاه ثابت کنم؟؟/

 37. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده حالا چی میشه ؟ ؟من که حقیقت را گفتم گزارش خلاف واقع چه معنی وقتی من حقیقت را گفتم معمولا در این جور مواقع نتیجه کار چیست ؟؟

 38. سلام.برادرم من از طرف برادر خاموشم بصورت پیامک و زنگ تهدید به قتل و همچنین آبرو ریزی و قتل با قمه و کشیده شدن با ماشین شده و چند تا پیامک،فحاشی و حروم زادگی و….به خانواده مان کرده .از آنجاییکه برادرم اقدام به خودکشی نموده آیا با این حال میشه پدرم از طرف شکایت کنه و اینکه مجازاتش چیه؟

 39. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟

 40. با سلام
  اگر شرکتی که در آن کار می کنید تهدید کنید که ضررهای مالی که به سرمایه ملی وارد می کند افشا می کنی و این کار را انجام دهید و اسرار شرکت را که به سرمایه ملی ضرر می رساند افشا کنی. جرم محسوب می شود.
  باتشکر

  • خیر در صورتیکه مربوط به نظم عمومی جامعه باشد جرم محسوب نخواهد شد.

 41. از من به جرم گزارش خلاف واقع در دادسرا نظام شکا یت شده (من سر بازم ) در صورتی که من حقیقت را گفتم در این جور مواقع نتیجه کا ر چیست ؟ ؟
  من برای دفاع از خودم چه کارباید بکنم ؟

 42. اگه ثنا ثبت نام نکرده باشیم ابلاغ برامون به ادرس خونمون میاد یا حتما باید ثنا داشته باشیم ؟ ثنا واجب است یانه ؟

 43. اقای هاشمی سلام وقت بخیر.چندوقت گذشته باهمسرم اختلاف داشتیم و امشب برادر همسرم منو تهدید کرد که اگر به خواهرم دست بزنی دشتاتومیشکنم والبته بگم که این حرفا رو شفاهی گفته وهیچ مدرکی ندارم مثل پیام یا صدای ضبط شده یا شاهد.بنظر شما میتوانم پیگیری کنم از طریق قانون.؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

 44. یعنی اگر در سایت ثنا ثبت نام نکنیم برگه ابلاغ را سرباز به ادرس منزلمون نمیاورد؟؟ مگر ابلاغ یک برگه نیست که در اصل باید توسط سرباز به ادرس منزل فرستاده بشه ثنا ابلاغ الکترونیکی است .

 45. با سلام، اگر با مدرک سازی مثلا در معامله خرید ملک با مدرک سازی خریدار با ندادن پول و مدرک سازی باعث خودکشی فرد فروشنده ی بیگناه شود میتوان شکایت کرد

 46. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده اگه گیرنده ابلاغ تبرئه شود دلیل بر اثبات خلاف واقع بودن گزارش ماست ؟ ؟ چه تصمیمی برای ما گرفته میشود ؟ تبرئه ان جرم تهمت و افترا برای ما به بار میاورد ؟ ؟

 47. سلام

 48. باسلام
  بنده با شهادت شهود از همسرم شکایت تهدید کردم.و او در هیچ کدام از جلسات شرکت نکرده و الان رای ۶ماه زندان تعزیری است..الان درخواست واخواهی داده و اینکه میخواستم ببینم نتیجه را میتواند تغییر دهد چون تهدید و شهادت شهود بوده؟؟؟

 49. من سربازم یه روز برای یکی ابلاغ بردم پیاده شدم گیرنده ابلاغ اومد و مشت به شیشه ماشین اون شخص که ابلا غ اورده بود زد وگفت مرتیکه عوضی پدرت به اتیش میکشم چرا این ابلاغ ها را میاوری واون با ماشین فرار کرد ومن با یکی دیگه برگشتم کلانتری رییس گفت باید صورت جلسه بشه ومن هم به عنوان شاهد در دادگاه همین مطلب رانوشتم حالا گیرنده ابلاغ رفته به جرم گزارش خلا ف واقع از من شاهد در دادسرا نظام شکایت کرده اگه گیرنده ابلاغ تبرئه شود دلیل بر اثبات خلاف واقع بودن گزارش ماست ؟ ؟ چه تصمیمی برای ما گرفته میشود ؟ تبرئه ان جرم تهمت و افترا برای ما به بار میاورد ؟ ؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره