• آزمون قوه قضائیه و فراخوان پذیرفته شدگان آزمون قوه قضائیه

    پذیرفته‌ شدگان آزمون قوه قضائیه قوه قضاییه برابر تاریخ‌های مقرر به واحد انتخابی مراجعه نمایند. رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه بیان داشت: داوطلبانی که با توجه به نمره مکتسبه در آزمون قوه قضائیه کادر اداری قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، می‌بایست جهت بررسی مدارک اولیه از تاریخ ۹۷/۰۳/۰۱ لغایت ۹۷/۰۴/۰۱ با در دست […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰