• نظام ادله اثبات دعوا و ورود دلایل الکترونیک به آن

    در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش‌هایی جدید را برای برقراری ارتباط، تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش‌ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت نظام ادله الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می‌توان با به کارگیری روش‌های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می‌داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد. در این مقاله به بررسی ادله الکترونیک و معتبر بودن آن ها می پردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰