• مجازات اسلحه کشی و نحوه رسیدگی به اتهام حمل سلاح غیر مجاز

  مجازات‌های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می‌گیرد. وکیل - اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی گناهی زده‌اند مجازات اسلحه کشی آنها کشتن است اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع می‌شود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی گناهان جامعه را ناامن کنند
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • قانون گذاری در حکومت اسلامی چگونه است و تفاوت نظام های حقوقی چیست

  سیستمها و نظامهای حقوقی موجود در جهان، در یک تقسیم بندی کلی بر دو نوعند: نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون. قانون و اهمیت آن از یک سو و تفسیرقانون و شیوه و اهمیت تفسیر آن از سوی دیگر، در این دوسیستم یکسان نیست و از این جهت بین دو نظام مزبورتفاوتهای عمده ای وجود دارد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • سکوت قانون در اسلام : نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان

  نیاز انسانها و جامعه های انسانی به قانون جای بحث ندارد و همگان با هر اندیشه و سلیقه ای این مطلب را پذیرفته اند. پیداست که سامان مند کردن پیوند های اجتماعی داوری بین مردم گرداندن چرخهای اقتصاد سیاست گذاریهای خارجی و داخلی ارتباط با دولتها و شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان برخورد با پدیده های اجتماعی و سیاسی جنگ و صلح و… نیازبه قانونهای روشن و چهارچوب دار دارد. حرکت جامعه در هر کج با نبود قانون روبه رو شود برای شهروندان و افراد جامعه و سیستم اداره کننده جامعه دشواریهایی را به وجود می آورد و جامعه را از کمال باز می دارد.
  • ۳ سال قبل
  • ۰