• اعتراض به رای دادگاه و چه زمانی حکم غیابی صادر می‌ شود؟

    امیدواریم کارتان به دادگاه و محکومیت نیفتد اما حادثه خبر نمی‌کند و ممکن است سروکارتان به محکمه بیفتد. البته گاهی اتفاق بدتری می‌افتد و آن زمانی است که رأی را صادر می‌کنند بدون اینکه حاضر باشید و از خودتان دفاع کنید. اینجاست که دیگر می‌شود نور علی ‌نور! وقتی از حکم خود با‌خبر شدید، لازم […]
    • ۲ سال قبل
    • ۵