• بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بررسی اصل ۱۷۷

    اصل ۱۷۷ – بازنگری در قانون اساسی  بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای […]
    • ۳ سال قبل
    • ۰