• تجارت بین الملل و تضمین پرداخت ثمن در آن

    تجارت بین الملل همواره یک مسئله بسیار مهم در اقتصاد هر کشور بوده است که آشنایی با قوانین آن نیز بسیار ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به بررسی قوانین تجارت بین الملل در کشور های آلمان، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و ایران پرداخته شده است.
    • ۲ سال قبل
    • ۰