• پزشکی و جرایم و تخلفات مرتبط با آن از دیدگاه جزایی و قانونی

    با افزایش جراحی های مختلف اعم از زیبایی و یا غیر زیبایی، مسؤولیت پزشکان به طور جدی تری مطرح می شود. برای بررسی تخلفات و جرایم پزشکی ، با دکتر محمدرضا ساکی معاون پیشین دانشکده علوم قضایی و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت و گویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد: بفرمایید که اساسا تخلفات […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰