• سیاست تثبیت به چه معنا می باشد و درنگ در تأثیر سیاست تثبیت چیست ؟

    آشفتگى‌هاى اقتصادی از عدم برنامه‌ریزى‌هاى بلندمدت اقتصادى و یا در صورت بودن برنامه‌ریزی، از تغییر سیاست‌ها و برنامه‌ها با توجه به برنامه‌هاى از پیش تعیین‌شده نشأت مى‌گیرد. اگر آشفتگى اقتصادى کوتاه‌مدت و موقتى باشد و سیاست اقتصادى با درنگ عمل نماید، در این‌صورت بهترین سیاست آن است که هیچ اقدامى صورت نپذیرد، ولى اگر آشفتگى اقتصادى […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰