• شرکت‌هاى تعاونى تولید و توزیع به همراه انواع رشته های شرکت‌هاى تعاونى تولید

  تعاونى‌هاى توزیع شرکت‌هاى تعاونى تولید و توزیع : در حقیقت، نیاز مشاغل تولیدى و یا مصرف‌کنندگان اعضاء خود را با توجه به مصالح عمومی، جهت کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین مى‌نمایند. شرکت‌هاى تعاونى تولید و توزیع شرکت های تعاونی تولید که شامل رشته‌هاى زیر مى‌باشد: رشته کشاورزى رشته دامداری رشته دامپروری پرورش و صید ماهی شیلات […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • شرکت تعاونی و نحوه ثبت آن چگونه امکان پذیر می باشد؟

  شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شرکت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانکها شهرداریها شوراهای اسلامی کشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیک بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. در این نوشته به قوانین ثبت شرکت تعاونی می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰