• استعلام جواز و پایان کار ساختمان

  شما با استعلام جواز و پایان کار ساختمان می‌توانید از تاریخ صدور، مساحت و تعداد طبقات مجاز و سایر موارد آگاه شوید. در برخی مواقع، مدارک موجود ساختمانی برای مالکین ساختمانی به قدرکافی دلیل موجهی برای اثبات مالکیت آن‌ها نیست، و در این مواقع است که خریدار واحدهای ساختمان با مشکلات بزرگی روبرو می‌شوند، استعلام […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • عدم صدور پایان کار که نوعی از تخلفات ساختمانی است به چه معناست؟

  شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدتت یک ماه تصمیم می‌گیرد. دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به‌وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. ساختمان‌هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویبب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره  یک ماده 100 قانون شهرداری معاف هستند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰