• چک بی محل و چک پرداخت‌ نشدنی چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

    محل چک از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. در این متن به مجازات چک بلامحل پرداخته شده است. چک پرداخت‌ نشدنی و چک بی‌ محل دو واژه جداگانه هستند و در قانون به دو جرم متفاوت اشاره می کنند که برای هرکدام از آنها نیز مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شده است.
    • ۲ سال قبل
    • ۰