• کارکردن زن در خانه شوهر و دستمزد قانونی آن

    کار کردن زن در خانه و دستمزد قانونی آن یکی از مسائل جذاب حقوقی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم. طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که‌ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، کار کردن زن در خانه شوهر می‌تواند با حقوق همراه باشد. پس برای اطلاع بیشتر از قوانین دستمزد زن درازای انجام کارهای خانه با ما همراه باشید.
    • ۲ سال قبل
    • ۰