• حقوق و مسایل حقوقی کودک آزمایشگاهی در نظام حقوقی ایران

    کودک آزمایشگاهی : این مسئله به مانند تمامی تحولات علوم توجه حقوق را به خود جلب کرد ، هرچند که تا کنون نص صریحی درباره‌ی حقوق طفل آزمایشگاهی به  وجود نیامده ولی می‌توان با تطبیق واستنباط ،حقوق مربوط به طفل آزمایشگاهی را کشف نمود . نسب نخستین مطلبی که در مورد حقوق طفل نامبرده نظر را به […]
    • ۲ سال قبل
    • ۱