محاسبه ارث آنلاین

بعد از اینکه شخص فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث ایشان بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند. برای اطلاع از نحوه تقسیم ارث میان وراث متوفی میتوانید ضمن مطالعه مطالب این قسمت به فرم محسابه سهم الارث در قسمت پائین مراجعه کنید.

 • آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟
 • آیا پدر میتواند یکی از ورثه را از ارث محروم کند؟
 • اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟
 • میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟
 • اگر پدربزرگ و مادر بزرگ جزء وراث باشند تقسیم ارث به چه صورتی است؟
 • اگر زن فوت کند و شوهر و چهار فرزند داشته باشد ماترک چگونه تقسیم میشود؟
 • اگر پدر فوت کرده باشد و پدربزرگ در قید حیات باشد ارث چگونه تقسیم میشود؟
 • اگر متوفی پدر بزرگ و مادربزرگ پدری و مادری داشته باشد ارث چگونه تقسیم میشود؟
 • شرایط تقسیم ترکه در صورتیکه پدر شوهر و مادر شوهر در قید حیات باشند چگونه است؟

دشواریهای محاسبه سهم الارث وراث که از جمله پیچیده ترین محاسبات حقوقی محسوب میگردد بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست ، به نحویکه در هنگام تدریس حقوق ارث در دانشکده های حقوق ، یکی از دغددغه های اصلی اساتید و دانشجویان همین مساله محاسبه ونحوه تقسیم ترکه بین وراث متوفی است.

تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.

در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.در قسمت پائین مزایای گرفتن وکیل را برای شما توضیح میدهیم.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند که مثلا پدرش که متوفی میباشد یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است و ممکن است این قولنامه جعلی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

در مواردی نیز پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است. در این موارد وظیفه وکیل اینست که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

در مواردی متوفی اموالی داشته و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد. وکیل میتواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

همچنین وکیل میتواند سهم دقیق هر یک از ورثه را مطابق قانون مدنی مشخص کند و یا با توافق هر یک از وراث، میزان سهم هر یک از ورثه را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

برای درک بهتر محاسبه ارث و انجام محاسبه توسط خودتان، درخواست های شما عزیزان را بصورت مثال تجزیه و تحلیل کرده ایم و بصورت طبقه بندی شده خدمتتان ارائه می کنیم.

اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
 • وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
 • در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
 • وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
 • نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
 • سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

ارث بردن زن از شوهر در صورتیکه شوهر در سال 1387 فوت کرده باشد چگونه است؟

در این صورت ملاک سال فوت متوفی میباشد و زن از سال 87  از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول نیز ارث خواهد برد.

به این صورت که اگر زن سال 86 فوت کرده باشد ولی گواهی انحصار وراثت در سال 92 گرفته شده باشد زن فقط از اموال منقول و قیمت عرصه ارث خواهد برد و از قیمت اعیان ارثی نمیبرد.

آیا پدر میتواند یکی از ورثه را از ارث محروم کند؟

خیر پدر فقط میتواند تا یک سوم از اموال خود را به نفع یکی از وراث وصیت کند ولی نمیتواند هیچ یک از ورثه را از ارث محروم کند.

چه به صورت قید کردن در وصیت نامه باشد و چه به صورت لفظی باشد مثلا پدری با پسرش دعوایش میشود و به صورت شفاهی میگوید تورا از ارثم محروم کردم.

میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟

شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین دو پسر و یک دختر تقسیم می شود

یعنی ماترک پس از کسر سهم شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.

آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟

خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد و فقط در نکاح دائم است که مرد از زن ارث میبرد.

به این صورت که حتی زن و مرد نمیتوانند شرط توارث کنند مثلا در نکاح موقت زن شرط کند به شرطی زن تو میشود که بعد از مرگ تو ارث ببرم. یعنی این شرط باطل میباشد.

اگر پدر فوت کرده باشد و پدربزرگ در قید حیات باشد ارث چگونه تقسیم میشود؟

عرض به حضورتان پدر بنده 3 ماه پیش فوت نمودند. پدر بزرگ ما در قید حیات هستند. اگر امکان دارد با شرایط 2 پسر و 1 دختر و مادرم و پدر بزرگ بنده جمعاً 5 نفر نحوه تقسیم 2 میلیارد تومان را توضیح دهید و اینکه به هریک از وراث چقدر تعلق می گیرد.

متوفی: زوج

وراث: زوجه، پدر، 2 پسر و 1 دختر

ارزش ریالی ماترک: بیست میلیارد

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود) طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود.

برای اینکه ورثه بتوانند سهم االارث خود را دریافت نمایند (با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 5% از کل ماترک می باشد) هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

سهم الارث زوجه یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان

سهم الارث پدر (به علت وجود فرزند برای متوفی) یک ششم

سهم الارث پسرها و دختر به نسبت دو به یک می باشد (پسر دو برابر دختر)

شرایط تقسیم ترکه در صورتیکه پدر شوهر و مادر شوهر در قید حیات باشند چگونه است؟

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر ، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

شوهر بنده 5 ماه پیش فوت نمودند. پدر شوهر و مادر شوهر بنده در قید حیات هستند. لطفا با شرایط 2 پسر و 3 دختر میزان سهم الارث هر کدام را مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه: هشت میلیارد ریال

متوفی: زوج

وراث متوفی شامل: زوجه. پدر و مادر. پسر 2 نفر. دختر 3 نفر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود )

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. (با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 5% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوجه یک هشتم از قیمت عرصه و اعیان

سهم الارث پدر (به علت وجود فرزند برای متوفی) یک ششم

سهم الارث مادر (به علت وجود فرزند برای متوفی) یک ششم

سهم الارث پسرها و دختر به نسبت دو به یک می باشد (پسر دو برابر دختر)

اگر پدربزرگ و مادر بزرگ جزء وراث باشند تقسیم ارث به چه صورتی است؟

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

پدر بنده 6 ماه پیش فوت نمودند. در حال حاضر بنده دارای پدر بزرگ و مادر بزرگ هستم. لطفا میزان سهم الارث را با توجه به مقدار ترکه مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه: صد و پنجاه میلیون ریال

متوفی: زوج

وراث متوفی شامل: زوجه. 2 پسر. 1 دختر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود.)

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. (با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 5% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوجه (به علت وجود فرزند برای متوفی) یک هشتم

سهم الارث پسرها هر کدام 2 سهم یعنی مجموعا 4 سهم

سهم الارث دختر 1 سهم

اگر زن فوت کند و شوهر و چهار فرزند داشته باشد ماترک چگونه تقسیم میشود؟

مطابق بند 1 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه اول شامل پدر، مادر ، اولاد و اولاد اولاد میباشند.

خانم بنده 5 ماه پیش بدلیل تصادف فوت نمودند. پدر و مادر ایشان در قید حیات هستند. بنده دارای 3 پسر و 1 دختر میباشم. لطفا میزان سهم الارث را با توجه به مقدار ترکه مشخص کنید.

ارزش ریالی ترکه: نهصد میلیون  ریال

متوفی: زوجه

وراث متوفی شامل: زوج. پدر. مادر. 3 پسر. 1 دختر

از کل ماترک ابتدا هزینه کفن و دفن و سپس بدهی های متوفی کسر شده و مابقی ماترک طبق قانون به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود. (در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود.)

هر کدام از وراث باید به نسبت سهم الارث خود مالیات بر ارث پرداخت نمایند. (با توجه به مثال ذکر شده مالیات بر ارث طبقه اول حداکثر 5% از کل ماترک می باشد)

سهم الارث زوج: یک چهارم را به فرض میبرد.

سهم الارث پدر و مادر: هر کدام به میزان یک ششم

سهم الارث فرزندان: پسر دو برابر دختر ارث میبرد

اگر متوفی پدر بزرگ و مادربزرگ پدری و مادری داشته باشد ارث چگونه تقسیم میشود؟

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

اجداد شامل:

 1. ریشه پدری (جد پدری و جده پدری)
 2. ریشه مادری (جد مادری و جده مادری)

اخوه شامل:

 1. ریشه پدری (اخوه ابوینی و اخوه ابی)
 2. ریشه مادری (اخوه امی)

تقسیم ترکه در بین ریشه پدری طبق قاعده “ذکور دو برابر اناث” اجرا میگردد و در بین ریشه مادری قاعده مذکور رعایت نمیشود و بلکه تقسیم به نحو مساوی بین ذکور (مردان) و اناث (زنان) اجرا خواهد شد.

نوه بنده 6 ماه پیش به رحمت خدا رفتند. خانم ایشان در قید حیات هستند . لطفا با توجه به ورثه و ترکه ایشان سهم الارث وراث را محاسبه بفرمایید.

ارزش ریالی ترکه: یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال

 متوفی: زوج

وراث متوفی شامل: زوجه. جد ابی. جده ابی. جد امی. جده امی. برادر ابوینی 1 نفر. خواهر ابوینی 1 نفر. برادر امی 1 نفر. خواهر امی 1 نفر

سهم الارث زوجه: یک چهارم از عین اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان

سهم الارث جد و جده امی و برادر خواهر امی: چون متقرب به مادر هستند یک سوم را از اصل ترکه میبرند که بین آنها بطور تساوی تقسیم میشود.

سهم الارث جد و جده ابی و برادر و خواهر ابوینی: باقی ترکه بین این افراد با تناسب ذکور دو برابر اناث تقسیم میگردد.

اگر متوفی برادر ابی (از طرف پدر) و جد امی (از طرف مادر) داشته باشد سهم الارث چگونه تقسیم میشود؟

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

اجداد شامل:

 1. ریشه پدری (جد پدری و جده پدری)
 2. ریشه مادری (جد مادری و جده مادری)

اخوه شامل:

 1. ریشه پدری (اخوه ابوینی و اخوه ابی)
 2. ریشه مادری (اخوه امی)

تقسیم ترکه در بین ریشه پدری طبق قاعده “ذکور دو برابر اناث” اجرا میگردد و در بین ریشه مادری قاعده مذکور رعایت نمیشود و بلکه تقسیم به نحو مساوی بین ذکور و اناث اجرا خواهد شد.

همسر بنده مدتی پیش بر اثر سکته قلبی به رحمت خدا رفتند. لطفا باتوجه به وراث و ترکه ایشان میزان سهم الارث هر یک از وراث را محاسبه کنید.

ارزش ریالی ترکه: پنجاه و شش میلیون و هشتصد هزار ریال

متوفی: زوجه

وراث متوفی شامل: زوج. جد ابی. برادر ابوینی 1 نفر. خواهر ابوینی 3 نفر. برادر امی 1 نفر

سهم الارث زوج: یک دوم از ترکه

سهم الارث برادر امی: یک ششم ترکه

سهم الارث جد ابی. برادر ابوینی و سه خواهر ابوینی دو ششم که به نسبت دو به یک (دو پسر یک دختر) ارث میبرند.

اگر فردی که در دریا غرق شده است خواهر ابوینی و امی داشته باشد ترکه چگونه تقسیم میشود؟

مطابق بند 2 ماده 862 قانون مدنی وراث متوفی در طبقه دوم شامل اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها میباشند.

یکی از دوستانم بر اثر غرق شدن در دریا فوت نمودند. لطفا با توجه به ورثه و ماترک ایشان میزان سهم الارث را محاسبه فرمائید.

ارزش ریالی ترکه: صد و سی میلیون ریال

وراث متوفی شامل: خواهر ابوینی 1 نفر. خواهر امی 1 نفر

یک ششم ترکه به فرض به خواهر امی میرسد و یک دوم ترکه نیز به فرض ، سهم خواهر ابوینی خواهد بود و باقی مانده نیز به نسبت فروض آنها، یک چهارم برای خواهر امی و سه چهارم برای خواهر ابوینی تقسیم میشود.

مراحل مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

 1. بعد از فوت شخص وراث ایشان قصد تقسیم ماترک متوفی و سهم الارث را دارند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص در امور ارث دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. ابتدا جهت مشاوره با وکیل سپس در صورتیکه خودتان قادر به مطالبه سهم الارث نباشید وکیل این کار را برای شما انجام خواهد داد.
 5. بعد از تنظیم دادخواست توسط وکیل سهم الارث شما تقسیم و قابل مطالبه خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای مطالبه سهم الارث توسط وکیل

 1. گواهی فوت
 2. شناسنامه متوفی
 3. شناسنامه و کارت ملی وراث
 4. در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت
دکمه بازگشت به بالا