ثبت احوال

مدیریت بحران : آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

در این مقاله سعی داریم تا به آیین نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، نقش و وظایف وزارتخانه ها، کارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور، مقررات مالی، تشکیلات و بودجه بپردازیم.

کلیات

ماده 1- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار میروند:

 • قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
 • شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور
 • سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
 • شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور
 • دستگاههای ذیربط: وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی و بخشهای خصوص و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران

ماده 2- تشخیص و قوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاههای ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاههای استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می باشد.

 • تبصره 1- دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی میرسد.
 • تبصره 2- دستگاههای ذیربط مکلفند علایم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.

مدیریت بحران

نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه های مرتبط با بحران

ماده 3- نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذیربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تایید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی) براساس بند “3” ماده (4) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارایه خواهد شد.

 • تبصره 1- وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب نامه شماره 2282ت/24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی است.
 • تبصره 2- دستگاههی ذیربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیات وزیران ارایه شود.

ماده 4- دستگاههای ذیربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده (2) انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.

ماده 5- نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذیربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره ای (سه ماهه) به شورای عالی ارایه نماید.

 • تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمانبدی مشخص تحقق یابد.
 • تبصره 2- اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دوره های شش ماهه به شورای عالی منعکس میگردد.
 • تبصره 3- سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذیربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.
 • تبصره 4- دستگاههای مسئول تهیه طرحهای جامع خطرپذیری و نحوه اقدام در قالب شرح وظایف موضوع ماده (4) این آیین نامه مشخص خواهند شد.

ماده 6- سازمان و واحدهای استانی میتوانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ذیربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند:

 • تبصره 1- رؤسای سازمانها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.
 • تبصره 2- دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مامور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.

ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤولان و کارکنان موضوع ماده (6) آیین نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصوری داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذیربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند “14” ماده (8) قانون بلافاصله فرد دیگری را مامور انجام وظایف مربوط نماید.

 • تبصره – هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاههای ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا مقامات مافوق به مراجع ذی صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

ماده 8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذیربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکتها و واحدهای تحت بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، میتوانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. در صورت عدم انجام ماموریت محول شده توسط این مؤسسات و شرکتها، موضوع در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری خواهد بود.

 • تبصره – تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت میگردد.

ماده 9- سازمان حسب بند “18” ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههای ذیربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاههای ذیربط موظفند برنامه ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آیین نامه های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره ای در قالب برگه های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه میگردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارایه به شورای عالی گزارش نمایند.

ماده 10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذیربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه میباشد.

مدیریت بحران

دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی

ماده 11- جلسات شورا توسط رئیس شورا و یا قائم مقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا میرسد، اداره میگردد. ابلاغ مصوبات پس از تایید رئیس جمهور و یا قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) میباشد.

 • تبصره 1- شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.
 • تبصره 2- در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق العاده با دعوت قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) تشکیل میشود.
 • تبصره 3- دبیرخانه شورا در سازمان مستقر میباشد و دبیر آن رئیس سازمان میباشد.

ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی

ماده 12- اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:

 • رئیس سازمان (رئیس)
 • معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون وزیر بازرگانی
 • معاون وزیر راه و ترابری
 • معاون وزیر جهادکشاورزی
 • معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون وزیر نیرو
 • رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
 • معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 • معاون ستاد کل نیروهای مسلح
 • رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
 • رئیس جمعیت هلال احمد جمهوری اسلامی
 • معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
 • معاون شهرداری تهران

تبصره 1- حسب موضوع و تشخیص رئیس سازمان از سایر دستگاههای ذیربط با حق رای در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

تبصره 2- شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات ددستگاههای متناظر در استان تشکیل میگردد.

ماده 13 – وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین میشود:

 • هماهنگی فعالیتهای مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
 • بررسی و تایید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و پیشنهاد آن به شورای عالی
 • نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی
 • بررسی و تایید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی
 • بررسی و تایید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروههای تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی
 • بررسی و تایید طرحها و برنامه های پیشنهادی کارگروهها، دستگاههای ذیربط و استانها و تایید اعتبارات مورد نیاز آنها و پیشنهاد آن به شورای عالی
 • بررسی و تایید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذیربط در مدیریت بحران و ارایه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب
 • بررسی و تایید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف
 • تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور
 • تصویب برنامه های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها
 • سایر امور مرتبط و محوله شده

ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام ماموریت های محول شده (تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند.

 • تبصره – پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام میگردد.

مدیریت بحران

کارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور

ماده 15- سازمان دارای چهارده کارگرو تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می باشد:

کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور

کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تامین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش‌نشانی، مواد خطر ناک و انتقال و تدفین متفویان با مسئولیست وزارت کشور و ریاست معاون امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تامین مسکن با مسئولیت وزارت مسک و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان

کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان

کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات

 • تبصره 1- رئیس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.
 • تبصره 2- رؤسای کارگروه های تخصصی میتوانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.
 • تبصره 3- اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تایید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.
 • تبصره 4- کارگروه های تخصصی استانی مشابه کارگروه های تخصصی زیر مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ میگردد.

مقررات مالی، تشکیلات و بودجه

ماده 16- سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف یودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور میشود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.

 • تبصره 1- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد میگردد.
 • تبصره 2- مسئول مدیریت بحران استان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.
 • تبصره 3- مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده 17- نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میرسد. سقف پستهای سازمانی براساس ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 18- وظایف، تعهدات، دارایی ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور و واحدهای استانی بوده اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استانها انتقال می یابد.

 • تبصره – وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده 19- در دستگاههای ذیربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پستهای سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.

 • تبصره 1- در شهرستانها مدیریت بحران با مدیریان و رؤسای ادارات شهرستانی خواهد بود. حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت ها یا اداره ذیربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.
 • تبصره 2- در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیات وزیران اعلام خواهد شد.

ماده 20- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی موردنیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تامین نماید.

 • تبصره 1- مدیریان و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته میشوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ میشود.
 • تبصره 2- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار میگیرد تا نسبت به تامین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.
 • تبصره 3- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (19) ای آیین نامه تشکیل میشود به کارگرفته میشوند، در طول مدت تصدی از فوق العاده ویژه علاوه بر سایر فوق العاده های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار میشوند.
 • تبصره 4- کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.

مدیریت بحران

ماده 21- مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (19) این آیین نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب میگردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

 • تبصره – کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می نمایند. با پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت میشوند و حق بیمه حادثه نیروی های شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت میگردد.

ماده 22- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- که در اختیار سازمان می باشد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تامین تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز سازمان واحدهای استانی آن اقدام نماید.

ماده 23- دستگاههای اجرایی ذیربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیفهای جداگانه مشخص به هیات وزیران ارایه نماید.

 • تبصره – دستگاههای ذیربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.

ماده 24- مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت میگرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک های دولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهدهسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک های یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده 25- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه های پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده 26- در اجرای ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیات وزیران موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.

ماده 27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخشهای مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه با تامین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت دیده قرار دهد.

 • تبصره – هر سال مبلغ کارمزد و مابه التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانکها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد.

ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تامین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید. سازمان موظق است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تامین و پرداخت نماید.

ماده 29- خزانه داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدنگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 30- کمیته تخصصی اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیر مترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره های کوتاه مدت تخصیص دهد. وزرا کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، مراتب را به هیات وزیران اعلام نماید.

ماده 31- به منظور پیشگیری، پیش‌آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امدادیرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (101) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیات وزیران در اختیار دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار میگرد تا نسبت به اجرای پروژه های مشخص و اولویت دار اقدام نمایند.

بیمه حوادث

ماده 32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخشهای مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.

 • تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمانهای مسکونی، ابنیه عمومی، تاسیسات زیر بنایی و ساختمانهای صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال 1388 جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارایه نماید.
 • تبصره 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.
 • تبصره 3- سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید. آیین نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
 • تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره های فوق الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارایه گردد.

سایر مقررات

ماده 33- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذیربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که ببه تایید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ میگردد به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.

ماده 34- دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه های سالانه، پنجساله و افق چشم انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.

ماده 35- مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم الاجراست.

این تصویب نامه در تاریخ 1388/09/18 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا