داوری بین المللی در کشور خارجی بر علیه شرکت بازرسی چگونه است؟

282 نمایشداوری تجاری بین المللی

ایا درگشور فرانسه یا انگلستان قبول وکالت مینمایید یانه درصورت قبول شراط خود را اعلام فرمایید ضمنا داوای ما رجوع با داوری در اتاق داوری بین المللی در یکی از کشورهای فوق خواهد بود بر علیه شرکت بازرسی بین المللی اس جی اس له اینجانب

0

خیر گروه وکلای یاسا خدماتی در این خصوص انجام نخواهد داد و شما میتوانید با وکیل متخصص بین المللی این موضوع را مشورت کنید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا