اجازه مالک در معامله فضولی موجب تنفیذ معامله میشود؟

521 نمایشمعاملات فضولی

شخصی ملکی را به فردی می فروشد که نسبت به آن ملک هیچ سمتی نداشته است. بعد از 5 ماه مالک به همین شخص وکالت فروش تام الاختیار نسبت به همین ملک می دهد. مالک یک ماه بعد از وکالت به همین شخص ، خودش ملک را به فردی دیگر می فروشد.
خریدار اول از مالک شکایت فروش مال غیر می کند و ابراز می دارد که مالک ملک من می باشم و شما ملک من را به غیر فروخته اید. مالک اجازه فروش معامله اول را رد می کند.
سوال: با توجه به وکالتی که مالک به فروشنده اول داده آیا مالک می تواند معامله اول را رد کند و اجازه ندهد؟

0

ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.». صرف وکالتی که بعد از چند ماه دادند به معنای رضایت نیست. رضایت باید صریح باشد. 

دکمه بازگشت به بالا