آیا والدین می توانند در زمان حیاتشان اموالشان را به دیگر فرزندان ببخشند؟

89 نمایشقرارداد هبه
0 دیدگاه

با سلام خسته نباشید
پدرم در زمان حیات با اینکه در صحت و سلامت کامل اما اموالش را به دیگر فرزندان خود میبخشد آیا حق اعتراض داریم؟

سلام هر کسی در زمان زنده بودن خود اختیار تمام اموال خود را دارد می تواند به هر کسی انتقال دهد.اگر انتقال به صورت رسمی انتقال یافته باشد غیر قابل رجوع است و قابل اعتراض توسط وراث دیگر نمی باشد.