آیا زن با ازدواج مجددش ، از شوهر اول خود ارث می برد؟

69 نمایشمالیات بر ارث
0 دیدگاه

سلام
زنی شوهرش فوت کرده و پدر شوهرش هنوز زنده است، این زن به عقد دائم برادر شوهرش در آمده ، چند سال بعد پدر شوهرش هم فوت کرده، آیا زن از شوهر اولش ارث میبرد.

سلام اگر همسر اول ایشان ماترکی داشته باشد این خانم ارث  می برد . ولی ازماترک  پدر شوهر به همسر اولش ارثی نمی رسد.