آیا وصیت نامه باید در حضور همه وراث انجام شود ؟

89 نمایشوصیت
0 دیدگاه

باسلام.ایا وصیعت نامه شخص فوت شده میباید در حضور وراث باز شود/واگر یکی از وراث حضور نداشت اشکال قانونی دارد یا خیر

سلام حضور همه وراث در باز کردن وصیت نامه الزامی نیست .