آیا توضیحات صفحه شناسنامه قابل حذف می باشد؟

855 نمایششناسنامه

میشود نام قدیم که در صفحه توضیحات شناسنامه است پاک شود؟

0

سلام توضیحات اخر صفحه شناسنامه قابل حذف نیست .در واقع بودن این توضیحات به نفع شما می باشد.  

0

سلام توضیحات اخر صفحه شناسنامه قابل حذف نیست .در واقع بودن این توضیحات به نفع شما می باشد.  

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۴۲۸۱۸ - ۰۲۱