در صورت فوت زن ، حقوق بازنشستگی وی به همسرش می رسد؟

117 نمایشبیمه‌های عمر مستمری
0 دیدگاه

با سلام
در صورتى که زنى فوت شود و کارمند بازنشسته دولت باشد حقوقش بعد از فوت به شوهرش میرسد یا نه؟در چه صورتى میرسد؟
لازم به ذکر است فرزندان آنها همه متاهل هستند.
ممنون

اگر مرد تحت کفالت زن باشد میتواندمستمری بگیرد و درغیر اینصورت خیر نمیرسد