آیا می توانم به دلیل اینکه امضاء بنده در مبایعه نامه است ولیکن نام شریکم به عنوان خریدار درج شده است سند رسمی را باطل کنم؟

68 نمایشجعل
0 دیدگاه

در مبایعه نامه ای خربدار بنده هستم چک هارا من دادم و جای خریدار من امضا کردم اما شریک بنده با تبانی با بنگاهی قسمت مشخصات خریدار نام خودرا نوشته در صورتی که من قسمت امضا خریدار را امضا کردم و چکهارا دادم. او با همین مبایعه نامه رفته سند گرفته. میتوانم‌سند را باطل کنم؟

برای ابطال سند رسمی در خصوص پرونده فوق باید جعل اثبات شود که در صورت اثبات قاضی تصمیم مقتضی اخذ می نماید.