آیا دریافت همزمان دو مستمری امکان پذیر است؟

198 نمایشبیمه‌های عمر مستمری
0 دیدگاه

اینجانب معصومه پس از فوت همسر اولم که بازنشسته وزارت راه بود، حقوق او بین من و دخترش که از همسرش طلاق گرفته بود به نسبت تساوی تقسیم شد. پس از آن من با فرد دیگری که بازنشسته شهرداری بود ازدواج کردم و در حال حاضر ایشان نیز فوت کرده است و حقوق مستمری همسر دومم برای اینجانب برقرار شده است.ایا دیگر من نمی توانم حقوق همسر اولمم را دریافت کنم؟

سلام خیر  شما نمی توانید از دو صندوق هم زمان حقوق دریافت  کنید . ( حقوق همسر اول به شما تعلق نمی گیرد)

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.