آیا موجر بدون دلیل می تواند حکم تخلیه مستاجر را درخواست کند؟

622 نمایشدعاوی موجر و مستاجر

آیا موجر میتواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد  در صورتی که هیچ یک از مفاد قرارداد را زیر پا نگذاشته باشد؟

0

سلام عقد اجاره عقدی لازم می باشد یعنی طرفین بدون دلیل نمی توانند برای فسخ و ابطال آن اقدام کنند مگر یکی از طرفین بر اساس قرارداد عمل نکرده باشد با توجه به شرایط قرارداد  طرف دیگر می تواند برای فسخ آن اقدام کنند. تا زمانی که قرارداد به اتمام نرسیده باشد شما نمی توانید برای تخلیه مستاجر اقدام کنید. مگر مستاجر طبق قرارداد عمل نکرده باشد مثلا اجاره پرداخت نکند یا در ملک تعدی و تفریط کرده باشد.  

دکمه بازگشت به بالا