در صورتی که همسر شوهرم مانع تلفن صحبت کردن من با فرزندانم شود می توانم شکایت کنم؟

144 نمایشطلاق
0 دیدگاه

باسلام من حدود2سال است ازشوهرم جداشدم ودادگاه پنجشنبه وجمعه ها رابرای دیدن فرزندانم گذاشته است اما من مشهدهستم وچون مسیر دوراست چندماهی یکبارمیتوانم ببینمشان الان وقتی تماس میگیرم ومیخواهم بافرزندان صحبت کنم زن شوهرم اجازه نمیدهدومیگوید چنین چیزی رادادگاه نگفته که صحبت کنم بابچه هایم الان ازشما خواهشمندم کمکم کنید

سلام قانونی در این خصوص نداریم. تنها ضمانت اجرایی که قانون در نظر گرفته جهت ممانعت از ملاقات فرزند می باشد.