درصورتی که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شود سوء پیشینه دارد ؟

190 نمایش

اگر کسی محکوم شناخته شده باشد و برایش حبس بریده شده باشد ولی با زدن اعتراض حبسش بخشیده شده باشد و تبدیل به جریمه نقدی شده باشد .آیا می تواند عدم سوء پیشینه بگیرد؟

سلام سوء پیشینه شخص بر اساس میزان محکومیت فرد مشخص می شود. بستگی به جرمی دارد که انجام دادید. ( درجه چند باشد )

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا