درصورتی که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شود سوء پیشینه دارد ؟

191 نمایش

اگر کسی محکوم شناخته شده باشد و برایش حبس بریده شده باشد ولی با زدن اعتراض حبسش بخشیده شده باشد و تبدیل به جریمه نقدی شده باشد .آیا می تواند عدم سوء پیشینه بگیرد؟

بسمه تعالی : بله میتواند . جهت اطلاع حضرتعالی عرض میکنم : فقط در صورتیر برای شخص سو پیشینه محسوب میگردد که محکوم به زندان و وارد زندان شود. بمحض ورود به زندان و اثر انگشت گرفتن و عکس گرفتن برای شخص سوپیشینه صادر میگردد اما سوپیشینه های موثر آنهایی هستند که در اثر جرم و جنایتی واقع شده باشد . و عموما زندانی های مدنی و حقوقی با توضیح در ذیل برگه سوپیشینه تاثیر گذار میتواند نباشد

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
دکمه بازگشت به بالا