مبلغ دیه مذکورچقدرمیباشد؟

532 نمایشدیه

دودرصد(2%) دیه کامل_یک درصد(1%)دیه کامل _نیم درصد(0/5%)دیه کامل

سلام دیه دو درصد = 5/400/000 تومان -دیه یک درصد=2/700/000 تومان- دیه نیم درصد= 1/350/000 تومان. 

دکمه بازگشت به بالا