ثبت احوال

شیوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری به زبان ساده

علی القاعده هر رشته و علمی اصطلاحات و کلمات مخصوص بخود را دارد که بین کارشناس آن رشته متداول و معلوم است مفهوم دقیق آنرا میفهمند اما کسانیکه سروکاری با آن رشته ندارند اطلاعاتی از معنای دقیق آن واژه ها ندارند و در نتیجه زمانی که به انجام آن کار نیاز پیدا میکنند ممکن است دچار اشتباه یا مشکلاتی شوند که ضروری است برای حل آن به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

رشته حقوق هر چند مانند هر رشته تخصصی دیگری اصطلاحات و دقائق و ظرائف ویژه خود را دارد اما بیش از رشته های دیگر مورد نیاز و استفاده همگان قرار می گیرد و در نتیجه مردم بهنگام رجوع به دادگستری و بخشهای مختلف قوه قضائیه ناگزیر دچار دشواریهائی می شوند که اگر برخی مطالبات را در ابتدای کار می دانستند و به آن عمل می کردند هم دستگاه قضائی کشور دچار تراکم و اطاله دادرسی می شد و هم از اتلاف وقت و عمر آنها پیشگیری می گردید و زودتر به نتیجه مطلوب میرسیدند.

از اینرو بمنظور حل این معضل سعی شده است که در این مقاله بزبان ساده و غیر تخصصی و بقول معروف همه کس فهم اموری را که برای دادخواست دادن به دیوان عدالت اداری لازم است برشته تحریر درآید تا مورد بهره برداری مراجعان محترم قرار گیرد.

و کوشش شده است تا مواردیکه لازم به استناد یا اشاره به مواد قانونی است با ذکر آن در زیرنویس آورده شود تا مطالعه کننده بتواند بطور هموار و بدون نشیب و فراز مقاله را با آرامش مطالعه نماید و مطلب را بذهن بسپارد و در عمل از آن آگاهی پیدا نماید . و چنانچه نیازی به اطلاع از مفاد ماده قانونی بود یا رجوع به متن قانون یا آئیننامه از آن آگاهی پیدا نماید .

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که میتوان آنرا از باجه ها و ادارات پست در سراسر کشور خریداری نموده . (1) قیمت هر برگه آن 250 ریال است.

در قسمت فوقانی آن جدولی دارد که عناوین خانه های آن مشخص است و خانه های جدول بایستی بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود . نام و نام خانوادگی و مشخصات فردی واضح نوشته شود.

در قسمت اقامتگاه حتماً بایستی نشانی روشن و آشکار نوشته شده نام شهر – میدان – خیابان- کوچه و شماره پلاک منزل ذکر گردد. شماره پلاک منزل یا نمره کاشی باید دقیق باشد بطوریکه بین اعدادی مثل 2 و 3 یا 0 و 5 یا 4 و 6 اشتباه نشود .

مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره بایستی دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ستون و یا راده ای است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته میشود باید سعی نمود که موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح و صریح و آشکارا و در عین حال کوتاه نوشته شود .

بصورتیکه خواننده براحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد بخاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار میگیرد مثل کارکنان دبیرخانه – متصدیان امور دفتری دادگاه ، قضات شعب – مأموران نیروی انتظامی – مأموران پست و هر کدام بفراخور وظایف خود اقداماتی روی آن انجام میدهند از این رو صراحت و تمیزی و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار شما بسیار موثر و مفید است .

شرح شکایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست که با خطوط نقطه چین مشخص شده بایستی نوشت از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . کوشش کنید که مطالب چکیده و کوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شکایت باشد بطوریکه خواننده مطلب را براحتی بگیرد و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد.

در اینجا مجدداً توصیه می شود که اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط باشد اگر نیاز هست که از لغتی و کلمه ای استفاده نمائید که احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به کتاب مراجعه کنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید که مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمائید ضروریست که پس از تایپ شدن مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر کلمه ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.

ماده 21 قانون دیوان و تبصره های ذیل آن

در انتها شکایت کننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند (1) امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد کسانیکه در خارج از ایران هستند توسط مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .

مستندات تصویر و فتوکپی مدارک هم بایستی بنحوی تهیه و تصویر برداری شود که روشن و خوانا باشد که چشم کسانیکه بعداً بایستی پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری کنند آزار ندهد و مطلب براحتی قابل برداشت باشد . تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح <<مصدق>> شود .

تعداد برگه های دادخواست و هزینه آن

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان بشماره طرف شکایت باضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مأمور هستند (از اقدام دو مأمور شکایت شده) 3 نسخه دادخواست بایستی تنظیم شود .

رونوشت ها و فتوکپی ها ضمیمه بآن نیز بهمان تعداد . توصیه می شود که برای پیگیری بهتر کار خود از دادخواستها و ضمائم آن تصویر و فتوکپی تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده ای تشکیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید .

هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 000/50 ریال ( پنج هزار تومان ) و در مرحله تشخیص 000/100 ریال ( ده هزار تومان ) است .

در اینجا قابل توضیح است که برگه های رسمی دادخواست دیوان با برگه های درخواست که قریباً طراحی و در اختیار شاکیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه که فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه های درخواست که مخصوص شکایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .

 1. ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری – ماده 1 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری : (میگوید ، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است … و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد میشود … |) و همچنین تبصره 3 ذیل ماده 21 قانون دیوان
 2. تبصره 2 ذیل ماده 21 قانون دیوان ماده 41 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان

پس از اطمینان از صحیح پر کردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست ها و مستندات مورد لزوم به روشی که فوقاً ذکر شد به دو گونه میتوان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان های اطراف آن ساکن هستید وقت کافی دارید میسر است که به نشانی تهران ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شماره 1 دیوان عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را به دبیرخانه تسلیم و شماره کلاسه عمومی رایانه ای دریافت نمایند در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان ها دادخواست و ضمائم آنرا بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری که مذکور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .

کسانیکه شخصاً بدبیرخانه دیوان مراجعه می نمایند شماره کلاسه عمومی رایانه ای تاریخدار از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می شود که بایستی شماره مذکور را حفظ نمایند و روی پرونده شخصی خود در منزل که گفته شد یادداشت کنند بعداً پرونده به دشعبه رسیدگی کننده ارسال ( ارجاع ) میشود که کلاسه شعبه مربوطه به آن داده شده و تا پایان فرایند و مراحل رسیدگی قضائی آن کلاسه ( یعنی شماره پرونده قضائی ) همراه پرنده خواهد بود و این کلاسه اصلی است.

شماره کلاسه یک شماره 3 رقمی است که هر قسمت آن مفهوم متعلق بخود را دارد یعنی از سمت چپ شماره اول بمعنای ردیف یا کلاسه پرونده شماره دوم نمره شعبه مربوطه و شماره سوم نمایانگر سال تقدیم دادخواست است

مثلاً 82/7/1732 یعنی پرونده شماره 1732 که در شعبه هفتم در سال 1382 اقامه شده که برخی اوقات بصورت کسری هم نوشته میشود باین صورت نکته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان ( شاکی پرونده ) از رأی کمیسیون یا هیئتی شکایت داشته باشد و بر این ادعا باشد که اجرای آن رأی باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریکه جبران آن در آینده برای وی بأسانی ممکن نیست میتواند در ضمن شکایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز بخواهد

دستور موقت یک نوع قرار یا تصمیم موقتی دادگاه است که باصطلاح قاطع یا حل وفصل کننده نهائی دعوا نیست بلکه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی بدعوی اعتبار دارد و باصدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین میرود.

اما فایده اش اینست که از اجرای آراء مورد اعتراض کمیسیونها و یا هیئت ها موقتاً جلوگیری می کند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاکی می گردد پس بخاطر داشته باشید که درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست باشد ( یعنی درراده یا ستون خواسته میتوان تقاضای صدور موقت را هم نوشت یا پس از آن در صورتیکه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد.

ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

ماده 7- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 8- آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

مطلب آخری که بنظر میرسد برای اطلاع مراجعان محترم مفید باشد موضوع وکالت و سمت در دعاوی مطروحه است .
بموجب مقررات جدید دیوان عدالت شاکی می تواند به وکلای دادگستری نمایندگی بدهد و بایستی در وکالتنامه رسمی آنها حتماً حدود اختیارات آنها ، زمان و مدت وکالت و موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن ، وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت بروشنی و شفافیت کامل آمده باشد .

همچنین کسانیکه بعنوان وکیل ، نماینده قانونی ، ولی ، وصی ، قیم یا مدیر عامل شرکت بخش خصوصی شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشاندهنده سمت خود را بصورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند .

ماده – 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۹ رای

نوشته های مشابه

‫20 دیدگاه ها

 1. سلام.من سیدی هستم ازروستای دورافتاده یزد۶سال ازصبح تاشب.عرق ریختم بدون حقوق وبیمه فقط وعده امروزفردارسمی میشی تااینکه تاریخ ابان ماه اداره کارشکایت کردم.ریس پسماندآمدگفت نه اصلامن این آدم رانمیشناسم اگرمدرک داری بیارحالاکه رفتم ازشورا ومردم امضاگرفتم میگن الان دیگه دیرشده آقای رییس دیوان عدالت.حق من که سیدهستم ازشهرداری بگیربه قران ۲ماه است که فقط تخم مرغ خوردم

 2. باسلام،نظرباینکه صداسیما بایدتماماقوانین اجتماعی وحقوقی وکیفری وجنایی را بصورت موثق توضیح بدهدتاافرادجامعه دچار لغزش نشود،و جامعه به سرمنزل آرامش ورفاه برسد

 3. سلم بنده بازنشسته آموزش پرورش هستم وجانباز بسیجی درخواست اعاده به خدمت داده ام اما وزارت موافقت نمیکند باتوجه به داشتن فرزند دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی زندگی امانم رابریده ونیازمبرم به دعوت به کاررادارم خواهشمندم اقدامات لازم مبذول گردد

 4. بسم تعالی
  باعرض سلام احترام سروران گرامی واز خداوندشاکریم که برای رسیدگی به حل مشکلات مردم ورسیدگی به اوضاواحوال شرایت وروند زندگی روستای ومردم اهالی این روستاشغلشان دامداری ودامپروری هست ولی جهاد کشاورزی اموراراضی شهرستان جهرم (استان فارس )شاکی شده وپروندهای تشکیل داده به دادگاه ارجاداده وجریمه سنگین وحکم قلع وقمع داده باتوجه به اینکه این روستا قالب به 50ساله تشکیل شده ودارای مدرسه وکدابادی وبرق ومخابرات داره واین مردمی خداردوستوفقیر که درامد اصلیشان دامداریست وایجاد نارضایتی اهالی این روستاشده وبه هراداره ای مثل فرماندار ویژه شکایت کردیم جواب درستی به این اهالی نمی دن وهیچ کس به فکراین مردم زحمتکش نیست درضمن طرح هادی درشروف انجام هست خواهشمندم باتو جه پروندهای تشکیل شده دردادادگاه کیفری شعبه دو جهرم خواهشمندیم کمک این مردم روستا دراین خصوص دستورات لازم مبذول فرماییدباتشکر از همکاریتان

 5. باسلام در مورد سیزدهمین اطلاعیهدسنجش در مورد تراز مشترک دادخواهی داریم ما تعدادی از اولیا بچه های نطام قدیم ازشما می خواهیم بررسی بفرمایید که ایا دو امتحان مجزا چطور تراز مشترک میگیرند سنجش بخاطر اسان شدن کار خودشون با سرنوشت چهار صد هزار نفر بازی میکنه ایا این جوانان چه گناهی کردهاند که چند سال زحمات شبانه روزیشان از بین برود وسرنوشتشون عوص بشود تقاصای بررسی ورسیدگی داریم

 6. سلام من کارمند موسسه آرمان ( وحدت سابق ) هستم که در جریان بحران موسسات بانک مرکزی مدیریت دارایی و بدیهاشو به موسسه ملل داد مثل موسسه افضل توس ووو که خوشبختانه اونا همه استخدام شدن اما ما که آزمون قبول شدیم و مصاحبه نه تازه فقط ۱۰۰ نفر اونم کسایی بودن که اصلا قبول نشدن الان بعد از ده سال کجا بریم سنمون بالا رفته مدرک مرتبط گرفتیم.الان اومدن نامه عدم همکاری زدن و وقتی دوستان میگیرن میگن باید نامه استعفاء رو امضا کنی ..خواهشن راهنمایی کنید

 7. سلام. دو تا سوال دارم.
  ۱. من ترم ۶ کارشناسی ارشد هستم و علی القاعده باید شهریور ماه از پایان نامم دفاع کنم. اما متاسفانه بخش بزرگی از کارم خراب شده و خود استاد راهنمامم اصلا هیچوقت کمک حال من نبود.
  میخواستم بدونم اگر احیانا حکم اخراجم از دانشگاه توسط کمیسیون موارد خاص صادر شد، آیا میتوانم شکایت کنم؟ (همون دستور موقت) و ممکنه دیوان رای بده که من با حداقل نمره پایان نامه (۱۴) کارشناسی ارشد رو به اتمام برسونم؟ (مضاف بر اینکه لپ تاپم هم خراب شده و قادر به ادامه نگاشتن متن پایان نامه نیستم)
  ۲. اگر بر فرض اخراج شدم و دیگه نمیشد کاری کرد، آیا میشه نسبت به این قانون سازمان وظیفه عمومی که “افرادی که از دانشگاه اخراج شدن تا زمان دریافت کارت پایان خدمت حق ادامه تحصیل ندارن؛ ولی میتونن تا یکسال بعد از اخراج صبر کنن و به خدمت نرن”، شکایت کرد‌؟ (در صورتی که افراد انصرافی از دانشگاه در مهلت یک ساله پس از انصراف حق ادامه تحصیل دارن!)
  این واقعا در تضاد با عدالت آموزشی و قانون اساسیه. اصلا اگر افراد اخراجی حق ادامه تحصیل ندارن چرا اون یک سال مهلتو بهشون میدن؟!
  با تشکر

 8. سلام من یک دواطلب کنکور ۹۸هستم که امسال درکنکور سیستم آموزشی نظام قدیم شرکت کردم اما درصد های تمامی دروسم نسبت به پارسال بسیار خوب بوده ولی رتبه ای که بنده کسب کرده ام ۲۱۰۰۰است این حرف من نیست حرف تمام بچه های کنکور نظام قدیم است که بااین درصد های بالا چرا رتبه هایمان به این وضع است لطفا پیگیری کنید.
  باتشکر

 9. با سلام.من سوالی برام پیش اومده و آن اینکه معنی و مفهوم به کارگیری جانبازان و ایثارگران بعد از بازنشستگی را نمی فهمم.اگه شخصی جانباز است یعنی قسمتی از توانایی جسمی و یا روحی خود را از دست داده است و به نوعی بایستی استراحت کند و به درمان ادامه دهد. ولی همین آدم که به نوعی ویا به هر دلیلی جانباز و یا ایثارگر است چرا بایدبه کار گرفته شود؟این کجای عدالت است که هزاران جوان بیکار که از جیب ناچیز پدر و مادر ارتزاق می کنند در خانه بمانند و افرادی تحت عنوان جانباز و ایثارگر به کار گرفته شوند؟این قانون با عدالت میلیونها سال فاصله دارد.

 10. سلام، سال 34 خدمتم در آموزش و پرورش است، از سال سی ام خدمتم تا حدود سال سی و سوم همچنان از من حق بازنشستگی کسر و به سازمان باز نشستگی داده می شده است، آموزش و پرورش می گوید باید خودتان به اداره اطلاع می دادید که کسر نشود! و بنده از این امر بی اطلاع بودم . مبلغ حدود یکصد میلیون ریال از حقوق من به این طریق از من کسر شده است…بفرمایید چکار باید بکنم؟ ممنون

 11. سلام علیکم دخترم با رتبه ۲000 دانشگاه رشته ادبیات فارسی جهت مصاحبه فرهنگیان در بجنورد دعوت نشده در حالیکه رتبه های 11000دعوت شده کسی هم به این بی عدالتی جواب نمیده کمکم کنید

 12. سلام‌ من به مدت ۷ سال است کارمند قراردادی امور مالی بیمارستان دولتی میباشم با مدرک لیسانس حسابداری حدود ۲۰ روز است که بدون دلیل عدم نیاز از واحد مالی شده ام و به بخش اداره پرستاری ابلاغ جهت منشی و متصدی دفتری زده اند در حالی که تا پایان سال قرارداد به عنوان حسابدار داشته ام و من را مجبور کرده اند یا قبول میکنی یا عدم نیاز کلی میزنیم و اخراج میشم آیا شکایت به دیوان عدالت اداری جهت جابه جایی بخش غیر مرتبط با مدرک و سابقه اینجانب موثر خواهد بود ؟؟

 13. سلام .من بازنشسته اموزش وپرورش هستم 54 ماه است یارانه ام به دلیل واهی داشتن خانه 130 متری ساخت 1362 و ماشین ال نود مدل 90 قطع شده.طبق قانون نمی توانستندقطع کنند.دو فرزند دانشجوی ازاد دکتری و دولتی کارشناسی دارم .واقعا درمانده هزینه و اقساط وام های بانکی هزینه بچه هم هستم .حداقل پول اب وبرق وتلفن وگاز و هوارض وبنزین را جبران میکردم .حالا شما بگویید من چکار کنم. شکایت به همه ارگانهای مربوطه کرده ام جوابی نمیدهند.باتشکر

 14. با سلام برا تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی شهرداری ما کاری نمیکنه میگن بخشنامه ابهام داره میتونم از طریق دیوان عدالت اداری برا تبدیل وضعیت اقدام کنم از سال 92دارم بصورت شرکتی کار میکنم

 15. سلام بنده فرزند شهید هستم مدت هشت سال پیش منو به منابع طبیعی استان قزوین معرفی کردن .همه کارها انجام شد .حتی نامه من از تهران واسه جذب کار به آن اداره زده شد .منم همه کارها ازقبیل آزمایشات. سوء پیشینه.همه رو انجام دادم .منتها منو رد کردن امروز بیا .فردا بیا .ماه بعد .ازسال جدید بیا .هنوز سرکار نرفتم .رفتم دیدم نامه زدن از سازمان برنامه بودجه واسه من درخواست بودجه گرفتن .چکارکنم راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا