خانواده

چگونگی پیگیری وصول مهریه از طریق اداره ثبت

اجرای مهریه

وصول مهریه چگونه است؟ به مجرد وقوع عقد،زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.

(ماده 1082 قانون مدنی). بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می گیرد. منتها ممکن است مهریه حال باشد یا موجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند.

در فرضی که موجل باشد با سر رسید حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، وصول مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می تواند آن را مطالبه کند. در این نوشتار پس از توضیحات مقدماتی با روش مطالبه مهریه از طریق صدور اجرایی آشنا می شویم.

زمان وصول مهریه

قبل از اینکه بخواهیم برای دریافت مهریه اقدام کنیم باید بدانیم که اساسا در چه زمانی می توانیم این کار را انجام دهیم و نهادهای قانونی در آن زمان مکلف هستند به درخواست مطالبه ما پاسخ مثبت داده و اقدامات قانونی را انجام دهند. اصل بر این است که به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می شود که البته نیمی از آن در همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می یابد.

منتها نکته اینجاست زمانی که مهریه عندالاستطاعه باشد و یا اینکه زمان دار باشد زوجه باید صبر کند تا شرایط زمانی برای وصول مهریه مهیا شود.

وصول مهریه

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، منظور این است زمانی می توان مهریه را مطالبه کرد که شوهر از لحاظ مالی توانایی و استطاعت وصول مهریه را داشته باشد و این تنها با معرفی اموال شوهر به دادگاه امکان پذیر است. اگر هم وصول مهریه موجل یا زمان دار باشد باید زوجه منتظر بماند تا زمانی که مشخص شده سپری شود و پس از آن زمان است که در واقع صاحب مهریه می شود و می تواند برای دریافت آن اقدام کند.

البته قابل ذکر است که در حال حاضر عرف نیست که در دفاتر ازدواج مهریه به صورت زمان دار ثبت شود ولی در بسیاری اوقات مهریه به صورت عندالاستطاعه ثبت می شود که لازم است زوجین به آثارآن که در بالا بدانها اشاره کردیم آگاه باشند و اصلی ترین آن هم اینکه تنها در صورتی که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد می توانند آن را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت هیچ اقدام قانونی در مقابل شوهر نمی توان انجام داد.

روش های مطالبه مهریه

مهریه از دو طریق قابل مطالبه است. راهکار اول آن مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست وصول مهریه است. در این حالت زوجه درخواستی  مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه ارائه داده و باید از شوهر مالی به دادگاه معرفی کند تا دادگاه با توقیف و فروش آن مهر زن را پرداخت کند. البته این مال نباید از مستثنیات دین باشد.

اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود. هر چند بیشتر مردم در حال حاضر از این طریق سعی می کنند مهریه خود را مطالبه کنند و فکر می کنند که تنها راه برای دریافت مهریه شان مراجعه به دادگاه است اما باید به آنها گوشزد کنیم به این دلیل که سند ازدواج یک سند رسمی است آنها خیلی راحت و بدون مراجعه به دادگاه می توانند برای دریافت مهریه خود اقدام کنند و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است.

مرجع صالح درخواست صدور اجرائیه برابر بند “ج” ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اساسنامه لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.

ترتیب درخواست صدور اجرائیه

وصول مهریه

الف- درخواست ذی نفع

صدور اجرائیه با تقاضای ذی نفع است. این درخواست الزاما باید “کتبی” باشد. بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی شود. به علاوه، این درخواست از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و در اختیار دفاتر ازدواج قرار می گیرد، به عمل می آید. منظور از ذی نفع، زوجه یا وکیل وی و قیم او حسب مورد است. ارائه وکالت نامه و قیم نامه در فرض اخیر لازم است.

ب- مندرجات تقاضانامه

مطابق ماده 3 آیین نامه مذکور تقاضای صدور اجرائیه (مهریه) طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد:

 1. نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او.
 2. نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، محل اقامت متعهد.
 3. موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است.
 4. شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه.

شرایط صدور اجرائیه

پس از درخواست صدور اجرائیه از سوی زوجه در صورت احراز شرایط زیر توسط سردفتر، امکان صدور اجرائیه فراهم است.

الف- مطالبه مهریه به موجب سند رسمی باشد.

سند ازدواجی که مطابق مقررات مورد نظر تنظیم شده باشد “رسمی” شناخته می شود. بنابراین ورقه ای که در شب بله بران به عنوان صداق تنظیم می شود و به امضای طرفین می رسد، قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد ولو اینکه ورقه مذکور به امضا و مهر سردفتر نیز رسیده باشد. همچنین در نکاح موقت ورقه ای را که سردفتر تحت عنوان نکاح منقطع (صیغه نامه) تنظیم می کند، سند رسمی شناخته نمی شود. در فرض اخیر زوجه می تواند جهت مطالبه مهریه فقط به دادگاه خانواده مراجعه کند.

ب- منجز بودن مهریه و تعهدات

وصول مهریه

به دلالت تبصره 2 ماده 5 همان آیین نامه، صدور ورقه اجرائیه نسبت به تعهداتی که در سند منجزا قید شده باشد، امکان پذیر است. منظور از منجز بودن این است که مهریه معلق نباشد.

ج- مهریه و اجرای تعهد موجل نباشد.

در خصوص وصول مهریه چند فرض پیش بینی می شود: حال، موجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه. مهریه در صورتی موجل است که برای پرداخت آن مدتی مقرر شود. به طور مثال چنانچه زمان وقوع  عقد نکاح سال 1392 باشد و زمان پرداخت مهر سال 1395 تعیین شده باشد یا اینکه به صورت اقساط سالانه تعیین و مقرر شده باشد که در این صورت، قبل از فرارسیدن مدت، زوجه حق مطالبه نخواهد داشت. در صورتی که مدتی برای پرداخت معین نشده باشد مهریه “حال” محسوب می شود و قید عندالمطالبه آن را از حال بودن خارج نمی کند.

تکالیف سردفتر

وفق ماده 5 آیین نامه یاد شده سردفتر با احراز هویت درخواست کننده و احراز صلاحیت خود موظف به انجام موارد زیر است:

 1. صدور اجرائیه و ارسال آن به اداره ثبت.
  از جمله تکالیفی که در ماده مذکور پیش بینی شده، این است که سردفتر رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود (مطالبه سکه، وجه نقد و … ) در محل مخصوص آن نوشته ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانده و برای اجرا نزد مسئول اجرای ثبت می فرستد و رسید دریافت می کند.
 2. مطلع کردن زوج یا ضامن از صدور اجرائیه
  سردفتر ازدواج مکلف است پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی به او اطلاع داده و برگ های اجرائیه را به ضمیمه قبض پست به او اطلاع دهد. به عقیده ما مطلع کردن زوج از صدور اجرائیه زنگ بیدارباش و هشدار است که ممکن است درصدد حل آن برآید.

ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا

اجرا پس از وصول اجرائیه، باید آن را در دفاترلازم وارد و پروند برای آن تنظیم و نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند. مامر اجرا وفق ضوابط جاری، اجرائیه را به زوج یا ضامن ابلاغ می کند. از تاریخ ابلاغ اجرائیه، زوج یا ضامن باید ظرف ده روز دین را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر کند.

بازداشت اموال زوج

وصول مهریه

ابلاغ اجرائیه تقاضای تامین طلب خود را از اموال زوج یا ضامن کند. در این صورت، اجرا معادل طلب زوجه را از اموال نامبردگان بازداشت می کند. در صورتی که زوج مهریه را پرداخت نکند، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می شود.

معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی

در صورتی که زوجه در هر مرحله از فرایند عملیات اجرایی از اجرا منصرف شود، به دلالت ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از پرداخت حق الاجرا معاف است.

مزایای مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طرق مراجعه به دادگاه یا مراجعه به اجرای ثبت امکان پذیر است. به عقیده ما وصول مهریه از طریق اجرای ثبت نسبت به دادگاه خانواده بهتر است. در مقایسه شیوه های مذکور می توان به این مزایا که در طریق اجرای ثبت نهفته است اشاره کرد:

 1. اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری، به دلیل شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی، رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می کند، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و گاهی سازش را غیر ممکن می کند. اصطلاحی که بین قضات محاکم خانواده مرسوم است، آن است که :”دعوی مطالبه مهریه، دروازه طلاق است.” از این رو، به نظر می رسد، جلوگیری از تشکیل پرونده وصول مهریه که اصولا به عنوان اولین پرونده در مسیر پرونده های متعددی که در خلال رسیدگی به اختلاف زوجین در محاکم خانواده تشکیل می شود در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار موثر است. از این جهت مراجعه به اجرای ثبت که به دلیل طبیعت اداری آن، کراهت کمتری از دید جامعه دارد، می تواند آثار زیان بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد.
 2. مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر صورت می گیرد، مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) است که این امر فرایند دادرسی را طولانی می کند و از طرفی بر تراکم و حجم پرونده ها می افزاید. در صورتی که در وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع از دفتر ازدواج مربوط، عملیات اجرایی بدون تعیین وقت، آغاز می شود.
 3. در اجرای ثبت، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی سمت شروع می شود ولی در محاکم دادگستری، عملیات اجرایی پس از فرایند دادرسی و صدور حکم قطعی با درخواست اجرای حکم توسط محکوم له یا نماینده او شروع می شود.
 4. صدور اجرائیه در اجرای ثبت، مشمول مرور زمان نمی شود، چون نصی در این مورد پیش بینی نشده است. ولی نسبت به اجرائیه دادگاه به استناد ماده 168 قانون اجرای احکام اجرای مرور زمان پنج ساله جاری است.
 5. مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، مستلزم پرداخت هزینه اجرایی است. در صورتی که در مراجعه به اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد.
 6. از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه، امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد، در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست.

سید احمد باختر

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

نوشته های مشابه

‫42 دیدگاه ها

 1. عامل تمام از هم پاشیدگی خانواده ها وجود قوانینی همچون مهریه و حق طلاق هست.مثل اینکه به دونفر که دعوا دارند چاقو تقدیم کنی.مسلما هر دو همدیگرو میکشند.چه بسا نبود قوانینی از این دست 2 نفر رو به سازش یا جدایی در کمال احترام سوق میداد.متاسفم

  1. خب عزیز دل اگر مهریه زن نباشه پس هر مردی زنش رو طلاق بده بره یکی دیگه بگیره. عزیر مهریه باید باشه که حرمت زن شکسته نشه.

   1. حرمت زن با پول نیست. به نداشتن حقوق برابر هست ازجمله نداشتن حق طلاق کار تحصیل خروج از کشور و … که البته اینها رو میشه شرط کرد ولی به صورت پیش فرض برای زن همچین حقوقی نیست. مهریه برداشته بشه بقیه حقوق برابر بشه اونوقت حرمت حفظ شده

    1. مطمئن باش اگه زن اخلاق داشته باشه همیشه توی چشم مرد هست و به خودش اجازه نمیده دنبال کس دیگه ای بره…خدا وکیلی در حق مردا خیلی اجحاف میشه
     چه مقصر زن باشه چه مرد باید مهریه رو بده. که این واقعا به دور از عدالت هست.

 2. راه حل مشکل مطالبه مهریه و ناحقی در حق مردان این است که برای مطالبه مهریه ابتدا زن باید عدم صلاحیت مرد رو برای ادامه زندگی ثابت کنه و بعد مطالبه مهریه کنه. مهریه چیزی جز ضمانت حسن نیت مرد برای زندگی نیست.

  1. نا حقی ؟ من یه زنم. کار خوب داشتم تحصیل کرده هستم. ازدواج کردم منو از کار منع کرد. کتکم میزنه هر موقع بر خلاف حرفش حرف بزنم یه ماه بعد از عقدم فهمیدم اسم فامیلیشونو عوض کرده اند در حالیکه موقع آشنایی خودشو با اصل و ریشه معرفی کرده بود. با هر وکیل حرف زدم میگه این نمیشه دعوی برای طلاق فقط کتک میشه! چجوری عدم صلاحیت رو باید مشخص کرد شما بگید! منی که با همه چیز ساختم؟ اگر میدونستم زنش نمیشدم. حالا هم فکر اجرا گذاشتن مهریه هستم. اگر حق طلاق داشتم، اجازه کار داشتم این آدم این همه پر رو نمیشد! تازه واسه همین کتکم یه سال باید برم دادگاه و بیام! قانون ایران همه به نفع مرداست. من مهرمو میذارم اجرا پولم نداشته باشه بره زندان. تا رفتار با زن رو یاد نگرفتید زن نگیرید ! زن زندگی هست شما مردش نیستید.

   1. حتما تو هم مثل زن من هستی خودش کار و دانشگاهشو ول کرد انداخت گردن من. اگر به شوخی بهش دست زدم گفت زدمش و بهم انگ معتادی چسبوند و مهرشو گذاشته اجرا الانم داره دنبالش میدووه.

  2. انقدر شعار نده

   از یک خانواده مرفه هستم صاحب یک شرکت هستم یک آشغال و بهش بها دادم
   باباش نون نداشت بخوره تو سگدونی زندگی میکرد از پول من و درآمد من برای خانوادش خونه و زندگی فراهم کرد کنار من آدم شد و سفر خارج و اومد و دنیا رو گشت
   شعار میدادم مهریه نه، مهریه فلان و بهمان.
   وقتی به مشکل برخوردیم وقاحت و دیدم تو چشماش ای کاش مهریه داشتم ای کاش قانونی بود که مثل سگ بهش بفهمونم نمیتونه تیغ بزنه و من و خراب کنه.

   اینجا ایرانه مرد ایرانی هم وقتی کازش گیر هست خودش و به موش مردگی میزنه
   اینجا قانون نیست هیچ چی و هیچ کس ساپورتت نمیکنه.
   مهریه بگیرید حتی اگر نیاز مالی ندارید

   1. شما در انتخابتان اشتباه کرده اید… خیلی از زنها در انتخاب همسر اشتباه میکنند. مانند خیلی از مردها. اما قرار نیست هر کسی اشتباه کرد بتواند اشتباهش را با مهریه جبران کند. شما باید حواستان را جمع میکردید که فریب چنین شخصی را نخورید. مطمئنن هر کسی که توی یک معامله فریب میخوره آرزو میکنه که کاش ابزاری برای جبران ضررش داشت. اما آرزوی داشتن یک چیزی مساوی با حق داشتن آن چیز نیست. چه بسیار که مردانی که در ازدواج یا هر معامله دیگری فریب میخورند و ابزاری نیز برای جبران اشتباهشان ندارند. عقل برای همین است که انسان از اشتباه جلوگیری کند نه این که غیر مسئولانه انتخاب کند و در صورت اشتباه بخواهد از روش دیگری جبران کند. در این دنیا هر کسی مسئول انتخابهای خودش است و هر کسی که اشتباه تصمیم بگیرد نتیجه ی آن را خواهد دید و این قانون دنیا است و هر کسی باید آن را بپذیرد.

 3. قابل توجه پدران و مادرانی که نا آگاهانه دخترشان را بدید یک کالا نگاه کرده و با مهریه بالا بفروش می رسانند بدانند که مهریه زیاد اصلا باعث تداوم یک زندگی نمیشود. شاید ظاهرا دخترشان در کنار مردی بنام داماد در حال زندگی باشد ولی وقتی که عشق و عاطفه بنا به هر دلیل از زندگی رخت بندد اگر میلیارد سکه بعنوان مهریه هم باشد دیگر نمیتوان اسم زندگی را بر روی آن گذاشت و چه بهتر است بصورت مسالمت آمیز از هم جدا شوند تا کمتر آسیب ببینند.

 4. با خسرو موافقم. من زنی هستم که یازده سال درآمد خودم رو به شوهرم دادم و الان غیر از مهریه هیچ چیزی ندارم. اگر بتونم پول خودم رو و سهمی که از زندگی دارم مثل حق مادری رو بگیرم هیچ وقت سراغ مهریه نمیرم. این بی انصافیه که بگی مهریه حذف ولی بقیه حقوق به نفع مرد باشه. مرد به راحتی میتونه بچه رو از زن بگیره و هرچی تو زندگی مشترک داشته رو برداره. این ظلم بزرگیه.

  1. شما در واقع پولتان را به مرد بخشیده اید. اگر این بخشش را بر مبنای مهریه انجام داده اید خب اخلاقن حق شماست که مهریه را به مقدار پولی که بخشیده اید بگیرید. از نظر قانون که همه مهریه حق شما است. اما اگر از اول چیزی به اسم مهریه وجود نداشت و شما با چشم باز به موضوع نگاه میکردید چه بسا نه حقوقتان را میبخشیدید نه به تکیه مهریه میکردید و با چشم باز مسئولیت تصمیماتتان را میپذیرفتید. در مورد سایر موارد هم زن و مرد میتوانند قبل از ازدواج تصمیم بگیرند و اگر هر کدام فکر کرد که با ازدواج حقی را از دست میدهد میتواند آن حق را به نوعی جبران کند یا ازدواج نکند که بعدا نخواهد گلایه کند که حقوق دیگری بیشتر است.

 5. ببخشید میخواستم بپرسم کسی که دفتر خانه ای که عقد کرده کلا جمع شده مدارک فقط یه جایی هست اما کار نمیکنن باید چیکار کنه؟

  1. هر دفترخانه ای که جمع شود یک کفیل برای آن تعیین میشود که در غیاب آن ادامه فعالیت خواهد داد.

   1. سلام ، اگه کفیل دفتر خونه ای به بهانه قدیمی بودن عقد و پیدا نکردن مدارک و با هر دلیل دیگه ای از همکاری خودداری کنه ، راه کار چیه ؟

 6. سلام
  بنظر من اگر هر مردی در ابتدای ازدواج عاقلانه فکر کنه و مهریه رو به میزان توانش قبول کنه این مشکلات پیش نمیاد
  برای مطالبه مهریه نباید زن درخواست کنه مهریه دین مرد به زنه
  به میزان توانش مشخص کنه و سریعا هم پرداخت کنه
  مشکل کشور مااینه که مردها فکرمیکنن فقط موقع طلاق باید مهریه بدن
  درصورتی ک مهریه حق زنه
  شاید من دلم خواست در حینی ک زندگی خوبی باهمسرم دارم مهریه ام رو بگیرم و سرمایه گذاری کنم واسه خودم و اصلا دنبال طلاقم نباشم

  1. در ضمن شما میتونید شوهر نکنید بشینید خونه پدری از اون طریق امرار معاش یا کاسبی کنید نه زندگی یه جونو بهم بریزید، البته اگر یه مرد واقعا خوب نباشه و بدرد زندگی نخوره اشکالی مهریه حق زنه ولی وقتی باهم خوب باشن و مشکلی نباشه نیاز نیست

  2. همچین میگین حق انگاری رفتید کار کردی و بهش قرض دادین پس حق مرد چی میشه که صبح تا شب باید کار کنه واسه زن، اگه اینجوری ترجیح میدم ازدواج دائم نداشته باشم ، ماهی یه نفر هزینش هم کمتره ، اعصابم راحته، پول زور هم نمیگیره، واقعا قانون مهریه خیلی عجیبه، دم از اسلام میزنیم اما بویی ازش نبردیم

  3. حرفتان درست است اما معمولا خانم ها عنوان نمیکنند که قصد دارند مهریه را قبل از طلاق بگیرند. اگر هر کسی که احتمال چنین چیزی را میده به صورت شفاف به خواستگارش بگه که من ممکنه فردای روز عقد یا هر زمان دیگری، بدون ذکر هیچ دلیلی، طلبم را به اجرا خواهم گذاشت، و یک مرد عاقل و بالغ، آن را قبول کرد. آن گاه میتواند بر صحت آن توافق تاکید کند. البته در چنین حالتی باید دید که آیا آن مرد توانایی پرداخت مهریه در فردای روز عقد را دارد یا نه. و اگر نداشت باید به عقل آن مرد شک کرد و قبول آن را یا ناشی از کمبود عقل وی یا اجبار وی دانست و در چنین حالتی هم نمیتوان گفت که آن توافق با میل و اراده ی مرد بوده است.

 7. من یه زنم تحصیل کردم خرج شده برام مورد احترام بودم حالا ازدواج کردم و هیچکدوم از اینارو ندارم موقع خواستگاری ازش قول گرفتم که بشه ادامه تحصیل بدم ولی الان زده زیر قولش و تو خوانوادش بهم توهین میکنه حتی بهم خرجی هم نمیده متاسفانه من بخاطر احساسات شدیدی که دارم موقع خواستگاری قبول کردم کنار خونوادش زندگی کنم چون معتقد بودم یه پیرزن تنها چه اسیبی به من میرسونه الان همه بدبختیام شده همون قضیه و موقع دعوا مادرش ازش طرفداری میکنه و دعوارو آتیشی تر میکنه همیشه تو روم میگه که من مادرم خواهرام و برادرام در اولویت قرار دارن، بود و نبودت برام مهم نیس… و چون منم فقط بخاطر مادرم دارم این زندگی رو ادامه میدم چون طلاق تو خانواده ی ما رسم نیس حالام نمیدونم چه خاکی تو سرم بریزم همش دعوا همش بحث همش کتک کاری الانم که باردار هستم باز کتکم میزنه فک کردم اگه بچه دارشیم شاید بیشتر به ما توجه کنه ولی اشتباه بزرگی کردم حتی با وجود مهریه هم نمیترسه میگه برو هرکاری دوس داری بکن ندارم بدم اصن قسطیش میکنم.
  تو این دنیای لعنتی زن نه حرمت داره نه احترام داره نه شخصیت داره…

  1. سلام عزیزم کسی که اولویت زندگیش بعد ازدواج باز خانواده شه زندگی با اون آدم فایده نداره بچه هیچ مشکلی برات حل نمیکنه بلکه به مشکلاتت اضافه میشه حتی اگه قسطی هم مهریتو بگیری برو طلاق بگیر اشتباه نکن بعضی ها درک زندگیه مشترک رو ندارن تنها زندگی کردن بهتر تا با آدم احمق زندگی کنی وعمرتو به پاش حدر بدی

 8. عامل طلاق فقط دادگاه و وکلا هستند اگر وکلا ورود پیدا نمیکردند به احتمال بسیار قوی بعد از دوجلسه امدن زوجین به دادگاه خسته میشدند و منصرف..الان فقط وکلا به جلسات میآیند و چون میخواهند زیاد کاسب شوند عمرا نمیگذارند سازشی انجام بشه

 9. بعد چندسال زندگی نتوجه شدم شوهرم یه هرزه ی هرجاییه ک حتی ب خواهر خودم پیشنهاد رابطه داده….. حالا واسه تأدیب چنین مردی مهریه مو میزارم اجرا نه قصد مالی دارم نه طمع به اموالش فقط این تنها راهیه ک میتونم ادبش کنم اگه امکانش بود ک زیر شکنجه بکشمش مطمئن باشید مهریه مو حلالش میکردم

 10. واقعا قانون مهریه افتضاحه که در حال حاضر تمام خانوادها از این راه درامد زایی میکن، من تمام زندگیمو تو یکسال برا همسرم گذاشتم، بهترین خرج کردم، هنوز سره زندگی نرفته در اوج خوبی مهریه گذاشته اجرا و طلب مهریه میکنه و تا مهریه نگیره خانواده نمیزاره بیاد زندگی کنه، حالا من باید چیکار کنم با این مشکل، دادگاهم که میگه باید مهریه بدی، اخه این چه قانونیه، مهریه باید باشه و نباید جوری باشه که هرموقع دختر دوست داشت طلب کنه، باید برای طلبش دلیل محکمه پسند داشته باشه که متاسفانه بدونه دلیل تمام زندگی من ریخت بهم و از بین رفت

 11. سلام من رفتم ثبت کارای اجرای مهریه رو انجام دادم غیر از مرحله آخرش که بارکد پستی بوده حالا پشیمان شدم چکار باید بکنم

 12. چیزی که بنده از تجربیات هزاران زوج اطرافم دیده ام اگر خانم‌ها استطاعت مالی داشته باشند و خودکفا محاله ازدواج کنند و به مردها وابسته باشند. بنظرم اصطلاحه ضعیفه شایسته زنان برای تمکین زندگی هستند والا سریعا درخواست طلاق، دلیلش هم طلاقهای بی حد و اندازه فعلی است ک البته اکثر از چاله به چاه می افتند….

 13. سلام به نظر من این مهریه ای که مرد به زن میده خیلی شباهت به جریمه داره …دقیقا مثل ماشین فروختنه چون موقعی که می خوایی ماشین تو بفروشی باید عوارض (نفقه) و جریمه ( مهریه) رو صاف کنی ??

 14. سلام من در حال انجام طلاق توافقی هستم برای گرفتن مهریه از اداره ثبت شروع کنم زودتر میگیرم ؟وکیلا میگن اگه بخوام از طریق دادگاه بگیرم تا اخر سال طول میکشه لطفا راهنمایی کنید ممنون

 15. سلام به نظرکه جامعه ایرانی در سه فرهنگ غرب و ایران و اسلام غرق شده ونمیشود صحیح رو از ناصحیح تشخیص داد و افراد جامعه در لا به لای این چرخ دنده ها در حال خوردشدن و تکنو لوژی در جامعه ای که هنوز پوسته خودش رو از سنت خارج نکرده مشکل است اما یه نظرچطور آدما خوشون می تونند باهم ازدواج کنند ودادگاه دخالت نمی کنه اما در هنگام طلاق چرا دادگاه دخالت می کنه آقا بنا به هر دلیلی هر کدوم از یک نفر می خواد ادامه نده مثلا دادگاه چی کار جیکنه که ادما نمی تونند بکنند

 16. به نظر من
  یه سری حقوق انسانی که خانم ها ازش محرومن رو بهشون بدن و مهریه رو حذف کنن یا کم کنن
  حق طلاق
  حق حضانت فرزند
  حق تصنیف اموال
  حق خروج از کشور
  حق تحصیل
  حق کار
  زندگی هم مشارکت باشه، همکاری باشه، همدلی باشه، همدمی باشه و…
  فقط عشقه که زندگی رو نگه میداره،

  1. به نظر من یک عده به زن به چشم کنیز نگاه میکنند
   و سند ازدواج رو هم مثل سند ماشینشون میدانند
   و دیدگاه شون اینه که هر بلائی که بخوان میتونن هم سر ماشینشون بیارن و هم سر زنشون
   تا بخوای اندیشه این افراد رو عوض کنی
   قرنها خواهد گذشت
   پس ای زن هواست رو جمع کن
   و این احتمال رو بده به اینکه اونی که داری براش میمیری شاید یک روز شد آفت جونت

  2. به عنوان یک مرد با نظرتون کاملا موافقم
   همه حقوق زندگی مشترک باید مساوی باشه و عادلانه
   تنصیف اموال رو اگه بتونن راه های فرار ازش مثل انتقال و فرار از دین رو بگیرن حذف مهریه منطقی هست

  3. یک سری از این حقوقی که فرمودید منطقی و انسانی هست ولی یک سریش نه. که البته با هوشمندی یک سری از جریانات آنها را در کنار هم مطرح میکنند که به همه مشروعیت ظاهری ببخشند. مثلا حضانت فرزند اصولا حق نیست بلکه وظیفه است که باید توسط دو طرف انجام بشه و شراطیشو عقل و قانون صحیح، مشخص میکنه. حق طلاق هم که هر دو طرف باید داشته باشند اصولا کسی رو نباید مجبور به زندگی با کسی کرد. حق تصنیف اموال هم که یک موضوع غیر منطقی است. هر کسی صاحب اموال خودش است و قرار نیست کسی با ازدواج با کسی صاحب نصف اموال وی شود. اگر دلیلتان برای نصف کردن اموال، جبران کارهایی است که یکی از زوجین رایگان برای دیگری انجام میدهد، و برای آن خواهان دریافت مزد است، باید این موضوع قبل ازدواج به اطلاع طرف مقابل رسانده شود و بابت آن توافق منطقی صورت پذیرد. مثلا خانم بگه من کارم را که ماهی انقدر بابتش دارم حقوق میگیرم ول میکنم و در منزل شما فلان کارها را انجام میدهم و بابت آن باید ماهیانه فلان مقدار پول و مسکن و خوراک و پوشاک و … به من بدهید.
   البته وقتی که حق اشتغال به خانم داده میشه چنین چیزی بی معنی به نظر میاد چون خانم میتونه این کار رو انجام نده و بره برای خودش کار کنه یا این که بعد از ازدواج میتونن در این رابطه توافق کنن هرچند که بهتره قبل از ازدواج در موردش صحبت کنند.
   البته اگر مرد شغل و درآمد معمولی داشته باشد و خانم هم کارهای معمول متعارف را انجام دهد میتوان تقریبی گفت که هرچه به دست می آورند مال دو طرف به اندازه ی برابر است. اما زمانی که یکی از طرفین به واسطه امکانات یا نبوغ یا شرایطش مال زیادی به دست می آورد، طرف دیگر اصولا از آن در آمد زیاد حق زیادی ندارد تازه آن هم به اندازه ی نصفش. جالب این است که خانم ها در مواردی که خودشان بیشتر درآمد دارند زیر بار چنین شرطی نمیروند.

 17. سلام.مهریه خانم من ۵۰تا سکه تایین شده البته هنوز ثبتش نکردیم فقط داخل برگه نوشتیم بعد الان میخواهیم همون ۵۰تا سکه را به پول تبدیلش کنیم ایا میشود لطفا راهنمایی کنید

 18. کسی که طبق حکم دادگاه به پرداخت مهریه محکوم شده. اما پرداخت نکرده. این حکم تا چه زمانی قابل اجرای قانونی هست و اعتبار داره؟ آیا مشمول قانون ابطال حکم در صورت عدم اجرا بعد از گذشت چند سال میشه یا نه؟ با توجه به اینکه طرف مقابل نه شرعا و نه طبق هیچ مدرک قانونی که دال بر این باشه که اون زن رو مهریه کرده با حکم یک قاضی فقط محکوم شده اونم غیابی.

 19. من همسری داشتم که خیلی دوسش میذاشتم ولی متاسفانه ۴۰۰ سکه مهرش کردم وبرام اصلا مهم نبود چون قرار بود باهم زندگی کنم اما این تفکر ساده من بود .‌..ما حتی روز عروسی باهم قهر بودیم …بلاخره بعد ۵ سال زندگی قهری و دعوا که ۲۰ درصد تقصیر من ۸۰ درصد ایشون بود …از خونه انداختمش بیرون دیگه خسته شدم از حرفاشوکاراش …همیشه میگفت مهریمو ازت میگیرم مثل سگ میندازمت بیرون ولی برعکس شد مثل سگ انداختمش بیرون الان ۲ ساله التماس میکنه که برگرده ولی من از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشم …جووونیم حدر دادم …از خانوما میخوام جلوی زبون مثل مارتونو بگیرید زیر ابی نرید باروی خوش با شوهر حرف بزنید بخدا اگه مردی ببینه زنش اینقدر خوبه عذاب وجدان میگیره که چرا بد رفتار میکنه … همچنین مردا … ولی مردا یچیزی دارن بنام غیرت که زنا اصلا درک نمیکنن کاری نکنید که رگشون باد کنه …اگه باد کرد مطمن باشید شما یه اشتباهی داری میکنی که از نظر اون درست نیست .

 20. ١- آقایونی که مخالف مهریه هستند روز خواستگاری واضح اعلام کنند به مهریه اعتقادی ندارند
  نیازی نیست با نقشه بیان دنبال دختر مردم و با وعده و وعید بخوان زندگی تشکیل بدن ، انشالله آخر سر میگردند همون دختر قانعشون رو پیدا می کنن و با همون تشکیل زندگی میدن
  ٢- مهریه برای زمان دعوا و جنگ و طلاق نیست ، دینی هست بر گردن مرد که در دوران خوشی و سعادت با رضایت کامل مرد باید به زن پرداخت بشه و اگر خانم از روز اول درخواست نکرد معنیش این هست که داره با مرد همراهی میکنه
  مرد از روزی که مهریه ثبت شد ، بابت پرداخت کل مهریه حتی در زمان خوشی باید اقدام کنه اگر در توان شخصی نیست که مهریه رو پرداخت کنه روز اول خواستگاری مطرح شود

 21. لعنت بر اون حرمتی که با ترس از مهریه حاصل شود. زن و شوهر باید عاشق وجود هم باشند مثل قدیمی ها مثلا مهریه مادر بنده هشت هزار تومان بوده و هرگز ندیدم پدر و مادرم کوچکترین بی حرمتی بهم بکنند.پس عشق به زندگی و فرزندان تقویت شود و آداب همسرداری تقویت و فرهنگ سازی شود،بهتر است.

 22. شوهر من فردای عروسی منو کتک زد هم خودش و هم خانوادش منو پرت کردن بیرون.هدایای عروسی و طلاهام. و دزدیدن.جهازم نمیذارن بیارم.بعد من هیچ راهی جز مهریه نداشتم.بعد اقایون میان میگن مهریه چیه.چرا این قانون بر نمیدارید.ما خانم ها کار کردن و تحصیل کردن.و مسافرت رفتن حتی خونه ی پدر و مادرمون رفتن اجازش دست شوهرمون هست.عملا اجازه نفس کشیدنمونم ازمون گرفتن فقط با چندتا سکه دهنمونو میبندن اخرشم میگن چرا مهریه باید باشه.میخایید همونم بردارید خودتونو راحت کنید عملا یه برده بگیرید دیگه.هیچ جوره هم نمیتونیم ثابت کنیم عدم صلاحیتش رو و طلاق بگیریم.الان به من گفتن شاهد بیار که کتک خوردی با این حال ک نامه پزشک قانونی هم دارم.ولی چه فایده.یکم وجدانم خوبه داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان