ثبت احوال

سازمان امور مالیاتی چگونه اختلافات را میان مودیان مالیاتی حل می کند؟

سازمان امور مالیاتی اختلافات را چگونه حل می کند؟در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوی رسیدگی به پروندهی مالیلتی خود اعتراض داشته باشندمی توانند راه های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره ی امور مالیاتی برگزینند که د رذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت .

 1. مراجعه به اداره ی امور مالی
  در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی نسبت به  آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ یا به وسیله ی وکیل تام الاختیار خود به اداره ی امور مالیاتی مراجعه و با ارائه ی دلائل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. رییس سازمان امور مالیاتی ( ممیز کل ) موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی نماید. در جریان رسیدگی  پرونده توسط رییس سازمان امور مالیاتی سه وضعیت ممکن است پیش آید.
  الف ) اگر دلایل و اسناد و مدارک ابزاری مودی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رییس سازمان امور مالیاتی ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید.
  ب ) در صورتی که رییس امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مودی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مودی نیز قرار گیرد.در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسوول مربوطه و مودی مالیاتی یا وکیل تام الا ختیار وی برسد.
  ج ) اگر رییس ادارهه ی مالیاتی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ    تشخیص منعکس و پرونده ی مودی را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهد.

سازمان امور مالیاتی

 1. رسیدگی مجدد پرونده ی مالیاتی در مرجع هیات حل اختلاف بدوی
  اگر ابلاغ برگ تشخیص بر اساس مقررات تبصره ی ماده ی (203) و ماده ی 208 قانون مالیات های مستقیم (ابلاغ قانونی) شده باشد و مودی مالیاتی هیچ اقدامی به عمل نیاورد ، در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته می شود و نیز اگر مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر است ، یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده ی اتاق بازرگانی و یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و…می باشد. ارجاع داده می شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیات تعیین شود برگه دعوت به هیات حل اختلاف مالیالتی به مودی ابلاغ می شود. البته ………… تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه ی رسیدگی هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر درخواست …..و موافقت واحد مربوطه.
  شایان ذکر است که جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی خواهد بود و رای هیات با اکثریت آرا ،قطعی و لازم الاجراست ولی نظر اقلیت نیز باید در متن قید شود.
 2. رسیدگی مجدد پرونده ی مالیاتی در مجمع هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
  پس از آنکه هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رای مقتضی صادر و به مودی ابلاغ گردید، در صورتی که مودی نسبت به رای هیات حل اختلاف بدوی اعتراض داشته باشد می توانند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
  بدین ترتیب مودی مالیاتی برای شرکت در هیات حل اختلاف تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات قبول خود را پرداخت کرده  و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید.لازم به ذکر است نمایندگان عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته  یا رای داده باشند.طرح پرونده در شورای عالی مالی

سازمان امور مالیاتی

 1. چنانچه مودیان مالیاتی نسبت به رای قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تکمیل و تنظیم فرم واخواهی مدارک خود را شامل تصویر رای هیات و سایر اسناد و مدارک مثبته به شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ضمناً بایستی مودیان به میزان  مالیات مورد رای ،وجوه نقد یا تضمین بانکی سپرده و یا وثیقه ی ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره ی امور مالیاتی باشد معرفی کند تا رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا گردد. شعبه ی مزبورنیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه ، به موضوع رسیدگی نماید.
 2. مراجعه به هیات موضوع ماده 251 مکر
  ممکن است اعتراض مودی در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و نیز مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد. به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله شود. بدین ترتیب مودی می تواند به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات و به استناد مدارک و دلائل کافی از هیات مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الا جرا می باشد.
 3. هیات حل اختلاف موضوع ماده ی 216 قانون مالیات های مستقیم

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا