مالیات

مالیات بر درآمد اجاره املاک – مستغلات و شرح جدول آخرین قانون

جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها (آخرین قانون)

نرخ

مالیات

مالیات جمع

‌شونده ـ ریال

تا میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات بر درآمد

%۱۲

۱۲۰،۰۰۰

تا میزان ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۱۸

۳۹۰،۰۰۰

تا میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

%۲۵

۷۶۵،۰۰۰

تا میزان ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۳۵

۲،۵۱۵،۰۰۰

تا میزان ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۴۰

۸،۹۱۵،۰۰۰

تا میزان ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۴۵

۲۰،۱۶۵،۰۰۰

تا میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۵۰

۴۵،۱۶۵،۰۰۰

تا میزان ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه

نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نسبت به مازاد ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

%۵۲

%۵۴

۱۴۹،۱۶۵،۰۰۰

 

– باستناد ماده ۵۲ ـ قانون مالیات‌هاى مستقیم و مالیات بر درآمد :

درآمد شخص حقیقى یا حقوقى ناشى از واگذارى حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌هاى مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک مى‌باشد.

تبصره

درآمد املاک شرکت‌هائى که تمام سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این مبحث نبوده و از طریق رسیدگى به دفاتر تشخیص خواهد شد.

درآمد مشمول مالیات اجاره املاک

مالیات بر درآمد

ماده ۵۳ قانون مالیات‌هاى مستقیم درآمد مشمول مالیات اجاره املاک را به‌شرح ذیل تعیین کرده است:

درآمد مشمول مالیات املاکى که به اجازه واگذار مى‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدى و غیرنقدى پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

مبناى تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیات‌هاى مستقیم

به استناد ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها مال‌الاجاره از روى سند رسمى (سند رسمى سندى است که در دفترخانه و در محاضر رسمى و یا در محاکم دادگسترى تنظیم و امضاء شود) تعیین مى‌شود و در صورتى‌که اجاره‌نامه رسمى وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خوددارى گردد و یا مؤجر علاوه بر اجاره‌بهاء وجهى به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد میزان اجاره‌بهاء براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد

به استناد مفاد ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک براساس نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور صورت خواهد گرفت.

جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها (مربوط به گذشته)

نرخ مالیاتمالیات جمع‌شونده ـ ریال
تا میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه%۱۲۱۲۰،۰۰۰
تا میزان ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۱۸۳۹۰،۰۰۰
تا میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال%۲۵۷۶۵،۰۰۰
تا میزان ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۳۵۲،۵۱۵،۰۰۰
تا میزان ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۴۰۸،۹۱۵،۰۰۰
تا میزان ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۴۵۲۰،۱۶۵،۰۰۰
تا میزان ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۵۰۴۵،۱۶۵،۰۰۰
تا میزان ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال%۵۲ %۵۴۱۴۹،۱۶۵،۰۰۰

نرخ‌هاى فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقى که سال مالى آنها از اول سال ۱۳۷۰ به بعد خاتمه مى‌یابد، جارى بوده و در سایر موارد از ابتداى سال ۱۳۷۱ اعمال مى‌شود.

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد

– مالک یا مالکین مکلف هستند اظهارنامه مالیاتى هر سال درآمد اجاره خود را تا پایان تیرماه سال بعد به حوزهٔ مالیاتى مربوطه تسلیم و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کنند (ماده ۸۰ ق.م.م)

– در صورتى‌که مستأجر اشخاص حقوقى (اعم از دولتى یا خصوصى و یا نهادهاى عمومى غیردولتی) باشند هنگام پرداخت اجاره‌بهاء مکلف هستند مالیات متعلقه را براساس قانون محاسبه، کسر و ظرف مدت ده روز پس از کسر مالیات مربوطه را به اداره امور اقتصادى و دارائى محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به مؤجر تسلیم نماید وکالت (تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م)

معافیت‌هاى مالیات بر درآمد اجاره املاک (مستغلات)

محل سکونت پدر و مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجارى تلقى نمى‌شود مگر اینکه به‌موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مى‌شود (تبصره یک ماده ۵۲ ق.م.م)

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگرى براى سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانى که کارفرما در اختیار او مى‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این مبحث، میزان مال‌الاجاره‌اى که به‌موجب سند رسمى یا قرارداد مى‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وى کسر و یا براى محاسبه مالیات حقوق تقویم مى‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتى او کسر خواهد شد. (ماده ۵۵ ق.م.م)

در صورتى‌که مالک قسمتى از محلى را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سى هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتى مالک از این بابت معاف خواهد بود (ماده ۵۶ ق.م.م)

اشخاص حقیقى که هیچ‌گونه درآمدى ندارند تا مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال از درآمد ماهیانه مشمول مالیات درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان از مالیات معاف مى‌باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) وکیل آنان از مالیات معاف مى‌باشد و چنانچه درآمد اجاره املاک (مستغلات) آنان بیش از مبلغ یک صد و بیست و پنج هزار ریال باشد مالیات بر درآمد اجاره نباید درآمد آنان را از مبلغ فوق تقلیل دهد. (ماده ۵۷ ق.م.م)

چنانچه مالک داراى فرزند معلول یا عقب‌مانده‌اى که قادر به‌کار نباشد. در تکفل خود داشته باشد. علاوه بر معافیت‌هاى فوق که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجارى املاک آنها به‌ازاء هر یک از پرداخت مالیات معاف مى‌شود. (تبصره ۳ ماده ۵۷ ق.م.م)

در صورتى‌که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود. (ماده ۵۸ ق.م.م)

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا