قوانین و مقررات

قانون تعاونی اقتصاد ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬

قانون تعاونی اقتصاد

 • ‫ﻓﺼﻞ اول – اﻫﺪاف و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد‬
 • ‫ﻓﺼﻞ دوم – ﻋﻀﻮ‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬
 • ‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ارﻛﺎن قانون تعاونی اقتصاد ‫
 • ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – اﺗﺤﺎدﻳﻪ قانون تعاونی اقتصاد‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ادﻏﺎم، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫
 • ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ – وزارت ﺗﻌﺎون‬

ﻓﺼﻞ اول – اﻫﺪاف و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد‬

ﻣﺎده 1 – اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:‬

 1. ‫اﻳﺠﺎد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎﻣﻞ.‬
 2. ﻗﺮار دادن وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎرﻧﺪ وﻟﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.‬
 3. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت در دﺳﺖ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬
 4. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن دوﻟﺖ.‬
 5. ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد.‬
 6. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻧﺤﺼﺎر، اﺣﺘﻜﺎر، ﺗﻮرم و اﺿﺮار ﺑﻪ ﻏﻴﺮ.‬
 7. ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و قانون تعاونی اقتصاد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – اﻫﺪاف ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﻮد.‬

قانون تعاونی اقتصاد

‫ﻣﺎده 2 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 3 – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و در ﺣﺪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ اداره ﻳﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اداره ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻳﺎ‬ ‫ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت‬ ‫قانون تعاونی اقتصاد در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.‬

‫ﻣﺎده 4 – دوﻟﺖ و ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 5 – اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ :‬ ‫ﻧﺎم ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ، ﻫﺪف ، ﻣﻮﺿﻮع ، ﻧﻮع ، ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎت ، ﻣﺪت ، ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ، ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻀﻮ، ارﻛﺎن ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و ﻛﺎر ، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﻣﺎده 6 – ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻋﻀﻮ در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺪاول ﺛﺮوت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 7 ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 7 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

ﻓﺼﻞ دوم – ﻋﻀﻮ‬

ﻣﺎده 8 – ﻋﻀﻮ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده‬ ‫و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

 • ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلزا ﻛﻤﻚ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ در آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫
 • ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮرهای در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻦ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮﺷﺎﻏﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، اﻣﺎ‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﺎﻏﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 9 – ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

 1. ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
 2. ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺠﺮ.‬
 3. ﺧﺮﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.‬
 4. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺗﻌﻬﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 5. ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ.‬ ‫

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 10 – اﻋﻀﺎء در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 11 – ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 12 – ﺧﺮوج ﻋﻀﻮ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ و ﻧﻤﻲﺗﻮان آن را ﻣﻨﻊ ﻛﺮد.‬ ‫

 • ﺗﺒﺼﺮه 1 – اﻋﻀﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.‬
 • ‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺮوج ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮری ﺑﺮای ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وی ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﺳﺖ.‬ ‫

ﻣﺎده 13 – در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻋﻀﻮ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺮاج ﻣﻲﺷﻮد :

 1. ‬‫از دﺳﺖ دادن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
 2. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺲ از دو اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 51 روز و‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻦ 51 روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﻄﺎر دوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی.‬
 3. ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﻳﺎن ﻣﺎدی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻮد و وی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﻴﺜﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.‬

 ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 14 – در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻋﻀﻮ ورﺛﻪ وی ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻌﺪد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺘﺒﺎً اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ورﺛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﻳﺮ وراث ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 15 – در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻮت ، اﺳﺘﻌﻔﺎء ، اﻧﺤﻼل و اﺧﺮاج ، ﺳﻬﻢ و ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻀﻮ ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ دﻳﻮن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺑﺪﻫﻲ وی ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ او ﻳﺎ ورﺛﻪ‬ ‫اش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ورﺛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻓﻲ از ﻋﻴﻦ اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﺗﺮاﺿﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل و ﺿﺮر ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ اﻋﻀﺎء و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﮕﺮدد آن ﻗﺴﻤﺖ از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺴﻠﻴﻢ ورﺛﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 16- ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ قانون تعاونی اقتصاد اﻣﻮال و داراﻳﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻗﺮار ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮد.‬ ‫

ﻣﺎده 17– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 15 % ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻀﺎء در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دوﻟﺖ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ،‬ ‫ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮری، ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ 2 اﺻﻞ 34 از راه وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه‬ ‫ﻳﺎ ﻫﺮ راه ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻣﻀﺎرﺑﻪ، ﻣﺰارﻋﻪ، ﻣﺴﺎﻗﺎت، اﺟﺎره، اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ، ﺑﻴﻊ ﺷﺮط، ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ،‬ ‫ﺻﻠﺢ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻤﻚ در ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون آن ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﻣﻮاردی ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ‬ ‫در ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫

ﻣﺎده 18- دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭼﻬﻞ و ﺳﻮم و ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻛﺸﺎورزی ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و اﻣﺜﺎل آن را ﻛﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در اﺧﺘﻴﺎر دارد در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ :‬

 1. واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺒﺲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ قانون تعاونی اقتصاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﺪ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺎﺷﺪ.‬
 2. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻋﻀﻮﻳﺖ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.‬
 3. دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻧﻘﺪی و ﻳﺎ ﻛﺎﻻ‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
 4. دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در واﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺰاﻣﻲ در رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ‬ ‫در ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﻣﺎده 19 – در اﺳﺘﻔﺎده از وام و ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ‬ ‫ﺑﺪون ﺑﻬﺮه وام درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 20 – ﺳﻬﻢ اﻋﻀﺎء در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎء ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻬﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪودی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع و‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 21- ﻫﺮ قانون تعاونی اقتصاد وﻗﺘﻲ ﺛﺒﺖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آن ﺗﺄدﻳﻪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و‬ ‫ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﺄدﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 22 – ﻋﻀﻮ ﻳﺎ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﺟﺪﻳﺪ واﺟﺪ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 23- ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻀﺎء در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫دﻳﮕﺮی ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ در‬ ‫ﻗﺮارداد ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮی ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 24 – دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل 34 و 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ قانون تعاونی اقتصاد در‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺮورتﻫﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﺮای‬ ‫ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻓﺮاﻫﻢ آورد.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮق دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ای ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ دوﻟﺖ، وام ﺑﺪون ﺑﻬﺮه در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل و وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺎدﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻘﺪ و ﻳﺎ اﻗﺴﺎط ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎره دﻫﺪ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺳﻬﺎم‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺖ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺼﺎدره و ﻣﻠﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ وام و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﻋﻄﺎﻳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وام و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﻳﺎ وﺛﻴﻘﻪ و ﻳﺎ رﻫﻦ در ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮال ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی دﻳﮕﺮ اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم – ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 25 – ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد :‬ ‫1-از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )5%( ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺪل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل‬ ‫اﺧﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ دوم ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.‬

 1. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪوﺧﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی اﺳﺖ.‬
 2. ﭼﻬﺎر درﺻﺪ از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﺗﻌﺎون و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق قانون تعاونی اقتصاد وارﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد.‬
 3. درﺻﺪی از ﺳﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺎداش ﺑﻪ اﻋﻀﺎء، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎدی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد.‬
 4. ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ وﺟﻮه ﻓﻮق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ‬‫ﮔﺮدد.‬

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ – قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ‬

ﻣﺎده 26– ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزی ، داﻣﺪاری، داﻣﭙﺮوری ، ﭘﺮورش و ﺻﻴﺪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻴﻼت ، ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻠﻴﻪ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 27 – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﻜﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻛﺎرﻣﻨﺪان از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻛﺎﻻ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ.‬

‫ﻣﺎده 28 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ – ارﻛﺎن قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 29– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺧﻮد دارای ارﻛﺎن زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ :‬ ‫1- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬ ‫2- ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫3- ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬

ﺑﺨﺶ اول – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 30 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،‬ ‫از اﺟﺘﻤﺎع اﻋﻀﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺪون در‬ ‫ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻓﻘﻂ دارای ﻳﻚ رأی اﺳﺖ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﻛﺸﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهای ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻧﺤﻼل ، ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮادی از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺷﺮوط و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫و ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 31 – ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪهای از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 23 – وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬ ‫1- ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات.‬ ‫2- دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ.‬ ‫3- ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺛﺒﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﺎدی.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺆﺳﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻋﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی در ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 33 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد.‬ ‫در ﻣﻮارد ﺿﺮوری در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎل ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی در ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل‬ ‫ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺰﺑﻮر، در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎء رﺳﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻓﺮا اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻮده و‬ ‫در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد.‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ، ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل رأی آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺳﻮی وزارت قانون تعاونی اقتصاد اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهای در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﻳﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺒﺎدرت ﻧﻜﻨﺪ وزارت ﺗﻌﺎون راﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 4 – ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﺎً از‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎری ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﻣﺎده 34 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ

 1. اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
 2. رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش‬ ‫ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
 3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و اﻋﺘﺒﺎرات و وامﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
 4. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات.‬
 5. اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد و ﻣﺎزاد درآﻣﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.‬
 6. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی داﺧﻠﻲ قانون تعاونی اقتصاد .‬
 7. ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.‬
 8. ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای درج آﮔﻬﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ.‬
 9. اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی قانون تعاونی اقتصاد و ﻣﻴﺰان ﺳﻬﺎم و ﻳﺎ ﺣﻖ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬

ﻣﺎده 35 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ) در ﺣﺪود اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن (ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺰل ﻳﺎ‬ ‫ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اﻧﺤﻼل ﻳﺎ ادﻏﺎم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﺘﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻳﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر اول ﺑﺎ دو ﺳﻮم‬ ‫اﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﻮد، ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه رﺳﻤﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ،‬ ‫وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﺑﺨﺶ دوم – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 36- اداره اﻣﻮر قانون تعاونی اقتصاد ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮهای ﻣﺮﻛﺐ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ‬ ‫و ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺑﺎ رأی ﻣﺨﻔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. اﺧﺬ‬ ‫رأی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮای دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ دو ﺳﻮم آراء ﻛﻞ اﻋﻀﺎی ﺷﺮﻛﺖ قانون تعاونی اقتصاد ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻴﺶ از دو‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ‬ ‫و ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه 4 – در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎ ء، ﻓﻮت ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻜﺮر ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﺷﻮد (اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ آراء ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ وی در ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 5 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه از ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی ﺣﻘﻮق ﻣﻲﮔﻴﺮد در قانون تعاونی اقتصاد ﻣﺮﺑﻮط ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺎداش درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﭘﺎداش آﻧﺎن و ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﻣﺎده 37 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :‬

 1. دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ) ﻋﺎدی – ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
 2. اﺟﺮای اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.‬
 3. ﻧﺼﺐ و ﻋﺰل و ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت وی و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
 4. ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻬﻢ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
 5. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺨﺎرج ﺟﺎری ﺗﻌﺎوﻧﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ و‬ ‫ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
 6. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ.‬
 7. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارد.‬
 8. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺗﻘﺪﻳﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ.‬
 9. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ وﻛﻴﻞ در دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ.‬
 10. ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎی ﻣﺠﺎز ) ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ (ﺑﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ و اﺳﻨﺎد‬ ‫ﺗﻌﻬﺪآور ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺣﻖ ﻧﺪارد از‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ، ﻣﻨﻔﺮداً اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻛﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﺘﺒﻲ از ﻃﺮف ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺄت‬ ‫ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم آراء ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 38 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﻳﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:‬

 1. ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
 2. اﻳﻤﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ اﺳﻼم ) در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮد
 3. دارا ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 4. ﻋﺪم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﺠﺮ.‬
 5. ﻋﺪم ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺎرب و ﻋﺪم ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻣﻨﻴﺖ و ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد.‬
 6. ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ارﺗﺸﺎ ، اﺧﺘﻼس ، ﻛﻼﻫﺒﺮداری ، ﺧﻴﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ ، ﺗﺪﻟﻴﺲ ، ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ و‬ ‫ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ.‬

ﻣﺎده 39 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت قانون تعاونی اقتصاد و اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ را از ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻳﺎ از ﺧﺎرج ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺪت دوﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ‬ ‫آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

‫ﺑﺨﺶ ﺳﻮم – ﺑﺎزرﺳﻲ‬

ﻣﺎده 40 – ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎﻧﻲ را اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺮای ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن اﺻﻠﻲ، ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ده‬ ‫روز ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ آراء ﺑﺮای ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪت دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﭘﺎداش ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 41 – وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :‬

 1. ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.‬
 2. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ، دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد، ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﻮد و زﻳﺎن، ﺑﻮدﺟﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
 3. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﻋﻀﺎء و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬
 4. ﺗﺬﻛﺮ ﻛﺘﺒﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺤﻮه اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﻊ ﻧﻘﺺ.‬
 5. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﮔﺰارش ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ و‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺑﺎزرس ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اداره اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﺎت‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻇﻬﺎر دارﻧﺪ.‬

ﻣﺎده 42 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ‬ ‫ﺗﺨﻠﻔﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮات آﻧﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

ﺗﺒﺼﺮه – اﮔﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرس‬ ‫اﻗﺪام ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺑﺮﮔﺰاری آن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎزرس ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ – اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 43 – اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد :‬

 1. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 2. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و‬ ‫ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن و وزارت قانون تعاونی اقتصاد .‬
 3. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﺴﻦ اداره اﻣﻮر و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد.‬
 4. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﺮدم و دوﻟﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.‬
 5. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اداری ، ﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﺎزرﺳﻲ، ﺗﺠﺎری، اﻋﺘﺒﺎری، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ.‬
 6. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺧﺮﻳﺪ و و ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات و واردات ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ.‬
 7. اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻗﺒﻮل وﻛﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎء در ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﺎن، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
 8. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ذﻳﺮﺑﻂ.‬
 9. ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺻﻠﺢ اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺧﺘﻴﺎری اﺳﺖ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

ﻣﺎده 44 – ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ ) ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻣﻴﺰان‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﺗﺤﺎدﻳﻪ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺑﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 46- ﻫﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ارﻛﺎن زﻳﺮ اﺳﺖ :‬ ‫1- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬ ‫2- ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫3- ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬

‫ﻣﺎده 46- ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ دارای ﻳﻚ رأی ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ اول ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻋﻀﺎ و ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 47 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل از ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬

‫ﻣﺎده 48 – اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻳﻚ‬ ‫دوره ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در ﻣﻮرد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 49 – ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد‬ ‫وی ﺗﺎ دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ را ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و‬ ‫ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و اداره اﻣﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ارﻛﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دارا اﺳﺖ.‬

‫ﻣﺎده 50 – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺄﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﻫﻴﺄت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ. ﮔﺰارﺷﺎت ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﺑﺮﺳﺪ. وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در ﻣﻮرد ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺮی اﺳﺖ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ – ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ‬

ﻣﺎده 51 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻛﻪ در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارک زﻳﺮ را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺛﺒﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ:‬

 1. ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺲ و اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﺎزرﺳﺎن.‬
 2. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ.‬
 3. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺛﺒﺖ.‬
 4. ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی و اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز وزارت ﺗﻌﺎون.‬
 5. رﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪار ﻻزم اﻟﺘﺄدﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.‬
 6. ﻣﺪارک دﻋﻮت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 23.‬

ﺗﺒﺼﺮه – اوﻟﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻣﻘﺮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬

‫ﻣﺎده 52- اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻻزم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ – ادﻏﺎم، اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﺑﺨﺶ اول – ادﻏﺎم‬

قانون تعاونی اقتصاد

ﻣﺎده 53– ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ادﻏﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت‬ ‫دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء و ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎران ﺑﺮﺳﺪ.

‫ﺑﺨﺶ دوم- اﻧﺤﻼل و ﺗﺼﻔﻴﻪ‬

ﻣﺎده 54 – ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :‬

 1. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده.‬
 2. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.‬
 3. اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺪت را‬ ‫ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.‬
 4. ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ.‬
 5. ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از 3 ﺑﺎر اﺧﻄﺎر ﻛﺘﺒﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط.‬
 6. ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﭘﺲ از اﻋﻼم اﻧﺤﻼل و ﺛﺒﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن در اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.‬

ﺗﺒﺼﺮه 2 – در ﺑﻨﺪﻫﺎی دوم و ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺤﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 3 – اﻋﻼم ﻧﻈﺮ وزارت ﺗﻌﺎون در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﻫﺎی 4 و 5 در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 4 – ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﻼل آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﺮد ﺷﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 55 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻳﺎ وزارت ﺗﻌﺎون رأی ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺪﻫﺪ، ﻇﺮف ﻳﻚ ﻣﺎه ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 56 – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻨﺤﻞ ﮔﺮدد، ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﻼل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺬ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﻣﻮال و اﻣﺘﻴﺎزات‬ ‫از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و دوﻟﺘﻲ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﺷﻬﺮداری ﺳﭙﺮده اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

‫ﻓﺼﻞ دﻫﻢ – اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬

ﻣﺎده 57 – اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﺗﻌﺎون، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی را در‬ ‫ﺗﻬﺮان و ﺷﻌﺐ آن را در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ :‬

 1. اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون.‬
 2. اﻧﺠﺎم اﻣﻮری ﻛﻪ از ﻃﺮف وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﺪان ﻣﺤﻮل ﻣﻲﮔﺮدد، ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ.‬
 3. ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺻﻠﺢ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ.‬

ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون دارای ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ و اداری و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫ﻣﺎده 58 – ارﻛﺎن ﻫﺮ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

قانون تعاونی اقتصاد

 1. ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.‬
 2. ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬
 3. ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬

ﻣﺎده 59 – ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺸﻜﻞ از رؤﺳﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎن و‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺘﺸﻜﻞ از رؤﺳﺎی اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون‬ ‫اﺳﺘﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

‫اﻟﻒ – ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺎق و ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون.‬
‫ب – ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون.‬ ‫ج – ﺗﻌﻴﻴﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬
‫د – ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫ه- رﺳﻴﺪﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬ ‫و – رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺗﻌﺪاد آرای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﺳﺘﺎن و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﻣﺎده 60 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﻣﺘﺸﻜﻞ از )3( ﺗﺎ )7( ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ و دو ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل از ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ‬ ‫ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻃﺮف ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 61 – وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

 1. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط.‬
 2. اداره ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺗﺎق ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی‬ ‫داﺧﻠﻲ آن.‬
 3. اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.‬
 4. اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن.
 5. اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد.‬
 6. اﻧﺘﺨﺎب دﺑﻴﺮ در اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و دﺑﻴﺮ ﻛﻞ در اﺗﺎق ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﻴﺮ ﻳﺎ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬

ﻣﺎده 62 – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 36 – ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و وﻇﺎﻳﻒ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

 • ‫اﻟﻒ – ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط.‬
 • ‫ب – رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ، دﻓﺎﺗﺮ، اﺳﻨﺎد، ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و‬ ‫وزارت ﺗﻌﺎون.‬ ‫
 • ج – ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ.‬ ‫
 • د – اراﺋﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻮﺑﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و وزارت ﺗﻌﺎون از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺗﺎق ﺗﻌﺎون و رﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه – ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻴﺄت ﺑﺎزرﺳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 64 – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻌﺎون ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

 1. درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﺗﺎق ﺗﻌﺎون از اﻋﻀﺎء.‬
 2. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ و ﺷﻮراﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎ.‬
 3. درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، داوری در ﻣﺤﺪوده اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺪﺧﺪاﻣﻨﺸﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ‬ ‫در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ.‬

ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ – وزارت ﺗﻌﺎون‬

قانون تعاونی اقتصاد

‫ﻣﺎده 65 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ، وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫

ﺗﺒﺼﺮه 1 – ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻌﺎون ﻛﺸﻮر، ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪی و‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﻓﺎﺗﺮ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اداراﺗﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪه و ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ، اﺧﺘﻴﺎرات، اﻣﻮال، داراﻳﻲﻫﺎ، اﻋﺘﺒﺎرات، ﺑﻮدﺟﻪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ وزارت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وزارت ﺗﻌﺎون ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه_ﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ‬ ‫ﺗﻌﺎون و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ) ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ‬ ‫وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه 2 – ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ داراﻳﻲﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد از وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺘﺰع و ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون اﻟﺤﺎق و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﺑﻪ وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮ در‬ ‫اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ ﺗﻌﺎون و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬ ‫

ﻣﺎده 66 – وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :‬

 1. اﺟﺮای آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای‬ ‫ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 2. ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻮاﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
 3. ﺟﻠﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻛﻤﻚﻫﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه‬ ‫ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ.‬
 4. ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻛﻤﻚ و ﻫﻤﻜﺎری در ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻛﺸﻮری.‬
 5. اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی.‬
 6. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻨﻲ، ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 7. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎز.‬
 8. ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
 9. اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻزم و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ.
 10. اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﺗﻌﺎون ﺑﺮای ﺗﻔﻬﻴﻢ و ﺗﻌﻤﻴﻢ روشﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺐ و‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 11. راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اداری و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ.‬
 12. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﺎری و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط.‬
 13. اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﻋﻤﺎل ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻓﻨﻲ و اداری و ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﻣﻮارد ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداره‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
 14. اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ در اﻣﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪی.‬
 15. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺻﺪور ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬
 16. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺻﻮل 34 و 44 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان.‬
 17. وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ در اداره اﻣﻮر ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻋﻼم و دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و‬ ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺮادی را ﺑﺮای ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ.‬
 18. ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ از ﻧﺎم ﻳﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.‬
 19. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و وﺳﺎﻳﻞ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز.‬
 20. ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون.‬
 21. ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ، اﻳﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﺑﺎزﺳﺎزی ، ﻧﻮﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر آﻧﻬﺎ.‬
 22. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎی‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ.‬
 23. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻛﻤﻚﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات و اﺧﺘﻴﺎرات از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و‬ ‫ﻛﻤﻚﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ.‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه – ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی وام و ﻛﻤﻚﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 24. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ، اﻳﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ واﮔﺬاری و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ در‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 71 اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن.‬
 25. ﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ، ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎدن و‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ.‬
 26. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر.‬ ‫72- ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﻳﺖ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻲ.‬
 27. ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 15.‬ ‫92- ﺳﻠﺐ ﻣﺰاﻳﺎ از ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫03- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی.‬ ‫

ﻣﺎده 67 – آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺗﻌﺎون ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺳﻴﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 68 – ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون اﻧﺠﻤﻨﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎی ﺗﻌﺎون و ﻛﺸﻮر و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و دو ﻧﻔﺮ از اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ) در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن اﺗﺎق( ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وزارت قانون تعاونی اقتصاد‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.‬

‫ﺗﺒﺼﺮه – آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.‬

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ – ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات‬

ﻣﺎده 69 – ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت‬ ‫ﺗﻌﺎون ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ و اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.‬ ‫

ﻣﺎده 70 – ردﻳﻒﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎرات رﻳﺎﻟﻲ و ارزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 56 از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺬف و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ارز‬ ‫ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ وزارت قانون تعاونی اقتصاد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر و آن ﻗﺴﻤﺖ از‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.‬ ‫ﻣﺎده 17 – ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﻐﻲ اﺳﺖ.‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺘﺎد و ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺎده و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻲ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻳﻚ ﻫﺰار‬ ‫و ﺳﻴﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ 42/6/0731 ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.‬

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. سلام اگر زنی در عقد دائم فرد دیگری باشد و درعمل رابطه نامشروع قرار گیرد و درآن عمل به اقرار خود که در صیغه نامه ذکر کرده باشد از شوهر اولم طلاق گرفته ام ولی درحالی که هنوز در زوجیت شخص اول هست حکمش چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان