خانواده

ازدواج دختر در صورت مخالفت پدر

دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار (ازدواج دختر)  است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیکن در این جا مسأله دیگری مطرح است که آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟

در مورد عقد دوشیزه باکره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جدپدری او نیز کسب اجازه کرد و با صلاح دید و مشورت آن ها اقدام نمود. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلکه رکن عقد است .

ازدواج دختر طبق قانون مدنی
ماده 1043 قانون مدنی ازدواج دختر قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.

و در اصلاحیه سال 1361 در ازدواج دختر چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.

ازدواج دختر

در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد

از بین رفتن اجازه پدر در صورت ممانعت غیر موجه برای ازدواج دختر

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد: و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

نحوه ازدواج دختر در صورت جلوگیری پدر

هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:

الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است.

طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را ابطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود.

در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند.

رد اجازه پدر در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او

طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره

ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.

ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت: در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود.هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد .

متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد.

ازدواج دختر

تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید. تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اجازه پدر

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟

در صورتی که بعد از ازدواج دختر , پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.
ولی اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۲ رای

نوشته های مشابه

‫13 دیدگاه ها

 1. باسلام،دخترخانم ۲۱ساله و باکره هستم قصدازدواج با آقای ۲۸ساله را دارم ایشون کاملا موردتاییدمن هستند،سلامت عقلی وجسمانی دارند تحقیقات هم انجام دادیم دلیل مخالفت پدرمن این هست که عده ای گفتند عموهای ناتنی اعتیاد دارن و عده ای گفتند این خانواده به شمانمیخورن پدرمادرش مریضن میخواستم ببینم آیا اگر اقدام قانونی کنیم دلایل پدر من را دادگاه رد میکنه و اجازه ازدواج مارا حتما صادر کنه، و این روند چه مدت طول میکشه؟چون درصورت این اقدام من امنیت جانی ندارم به منزل پدرم برگردم و آواره میشم،تا الان هم حرفای من ،اقوام ،مشاور ها نتونسته قانعشون کنه و راضیشون کنه به این ازدواج

  1. آره حتما اینکارو بکن نتیجه میده، درمورد اینکه چقدر طول میکشه اون بستگی داره به اون دادگستری که مراجعه میکنین که چه میزان پرونده داشته باشه واگه هم همون که مگید امنیت جانی ندارین دادگاه میتونه غیر نوبت رسیدگی کنه که اینم طولی نمیکشه کلا بی نتیجه نیست حتما موفق میشین، خوشبخت بشید 👏👏

  2. من دو سال با دختر خانمی در این مسیر هستیم بعد از ۷ ماه رای دادگاه بدوی رو به ازدواج گرفتیم اما بعذاز اعتراض پدر دختر دادگاه تجدید نظر رای ازدواج رو لغو کردن الان دختر ۱۰ ماهه خونه نیست بنظرم حتما قبل از اقدام قانونی سعی کنید پدر و خانواده را راضی کنید.

 2. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم آیا امکان داره بعد از صیغه اگر دختر باردار شود عقد خوانده شود؟
  با تشکر

 3. سلام . من دختری ۲۷ ساله هستم میخوام با پسر مورد علاقه ام ازدواج کنم که خیلی همو دوس داریم که هم شغل و هم خانواده خوبی داره ولی خانواده من راضی نیستن بخاطر طایفه ی پسر که من خودم هیچ مشکلی با طایفشون ندارم . چکار باید بکنم؟

 4. سلام من دختری باکره ۲۷ ساله هستم ک ۱۰ ساله با پسری اشناشدم و قصد ازدواج داریم آیا بعد از دادگاه من امنیت جانی دارم و چند روز طول میکشه برگه رضایت دادگاه بیاد .ممنون

 5. تولید کننده محتوا محترم این چه مطلبیه آخه نوشتی عزیز من :))))) چرا از پسرا هیولا میسازی … اخر مطلب نوشتی زوج ها همدیگرو لمس کنند زیاده رویه؟ :))) بشینیم چیکار کنیم پس ؟ با هم قصه بخونیم؟ هرچیزی جای خودش. من با افراط همیشه مخالفم. روابط جنسی به اندازه و همچنین روابط احساسی در میانش. اینقد جنگ نندازید بین پسر و دختر
  ممنون

 6. سلام دختری که کلا ازدواج نکرده اما بکارت نداره میتونه گواهی بگیره تا بدون اجازه پدر ازدواج کنه؟
  یسوال دیگه هم داشتم توی دادگاه اگر پدر دلیل مخالفت با ازدواج دختر فاصله دور پسر رو بهونه کنه دادگاه قبول میکنه؟یا رای به دختر میدن که بتونه ازدواج کنه؟

 7. باسلام
  من و دختری که عاشق هم هستیم تفاوت سنی ۲۱ساله داریم ینی من ۲۱سال از عشقم بزرگترم
  پدر دختر ب سبب اختلاف سنی راضی به ازدواجمون نمیشه ایا چنین بهانه ای برای دادگاه از سوی ولی دختر پذیرفته می شود؟
  میخواهیم اگر موافقط نکرد با رابطه نامشروع بکارت رو از بین ببریم ک دیگر نیازی ب اذن ولی نباشد
  در ان صورت ایا این عقد صحیح میباشد؟

 8. سلام من یه دختر ۲۱ساله هستم ک میخام با فرد مورد علاقه ام که پنج ساله همو می‌شناسیم ازدواج کنم ولی پدرم بخاطر شغل قبلی پسر مورد علاقم مخالفت میکنه قبلا یه مدتی خلاف میکرده ولی الان کاملا خلافو گذاشته کنار ولی بابام بازم مخالفت میکنه اگه به دادگاه مدنی مراجعه کنم دلیل پدرم رد میشه یا ن

 9. سلام وقتتون بخیر،من دانشجو هستم و ۵سال با خانومی آشنا شدم و بهم علاقه مند شدیم و خواستگاری رفتم و پدرش همه شرایط قبول کرد نشون کردیم ،صیغه محرمیت خونده شد ولی آخر شب بعد از خروج ما به خاطر لج با خانواده خودش همه چی رو بهم زد،،،،،وقتی هم دخترش و زنش دلیل مخالفت میپرسن بهونه های الکی میارن،و تهدید به سر بریدن دختر و همسرش میکنن،جوری ک دختر امنیت جانی نداره، لطفا کمکم کنید آیا میشه دادگاه،با استناد به کلیپی ک از خواندن صیغه محرمیت( توسط پدربزرگ دختر ) مارو زن و شوهر رسمی و قانونی کنه ک جان زنم در امان باشه ؟بی نهایت منتظر جوابتونم
  ممنون از سایت عالی تون
  شاد و سلامت باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا