یگانه مراقب و نگهدارنده

منظور از یگانه مراقب و نگهدارنده یا سرپرست مندرج در ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می‌باشد که شرح مواد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از ۱۸ سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از ۱۸ سال خواهر یا برادر خود باشد. (ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳/۵/۱۳۶۴ هیأت وزیران)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟