ثبت احوال

از بین بردن سوء پیشینه کیفری و روش های انجام آن

ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

 1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم. 2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
 2. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.

تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره 5ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

 • محکومیت به حد.
 • محکومیت به قطع نقص عضو.
 • محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی .
 • محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
 • سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

از بین بردن سوء پیشینه ی کیفری

سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر هدف آرمانی مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعی شدن مجرم است، مجرمی که به لحاظ برخی کاستی ها و معضلات در محیط زندگی خود و به دلیل نیاز ها یا کج اندیشی ها، خواسته یا ناخواسته در وادی مجرمانه پا گذاشته است و به دنبال از بین بردن سوء پیشینه است. فطرت بشر پاک و سرشت اوالهی است و به این دلیل از سوی خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگی راه تبهکاری را پیش گیرد، این به این معنا نیست که وی فطرتاً مجرم زاده شده است، بلکه عوامل محرکی در محیط زندگی، زمینه ارتکاب جرم را برای وی فراهم می کند و با این اوصاف تقسیم مجرمان به بالفطره «مادرزادی» و … که در جرمشناسی غربی رایج است، با آموزه های دینی ما مطابقت نداردو اهمیت آسیب شناسی این عوامل در این است که با شناخت و کشف این عوامل می توان بستر ارتکاب جرم را از بین برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرایط زندگی مناسب را برای وی فراهم کرد.

از بین بردن سوء پیشینه

طبیعی است پس از ایجاد این شرایط می توان از افراد جامعه رعایت قوانین و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامی با پیش بینی راهکارهای تنبیهی و اصلاحی و اعمال قطعی و حتمی آن که همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اینجاست که بحث «اعاده حیثیت» و «باز اجتماعی شدن مجرم» مطرح می شود. خداوند متعال در قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی، انسان ها را از ارتکاب گناه برحذر داشته است و گناهکاران را با ابزارهایی برای بازگشت به پاکی نوید داده و برای نیل به این هدف، در «توبه» را گشوده است و از این طریق به انسان گناهکار فرصت داده تا جبران مافات کند و بروشنی و بارها اعلام شده که این به دلیل سرشت پاک انسانی است و نشان می دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهکار نیز فرصت کافی داده شود، به اجتماع باز می گردد و چه بسا در آینده فرد مفید و کارآمدی برای جامعه باشد.
پس مجازات بزهکار به معنی طرد همیشگی اونیست، بلکه به منظور اصلاح و درمان انجام می شود. مجرم دردوره اعاده حیثیت، همچون بیمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و باید به وی امیدوار بود و با دادن فرصت کافی، شرافت و عزت انسانی وی را احیا کرد و او را از شر شیطان به دور داشت و شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده اش فراهم کرد.

با این مقدمه می خواهیم در این نوشتار به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

 1. چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند؟
 2. مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟
 3. چه فرقی بین محکومیت کیفری مؤثر و آثار آن و سوء پیشینه کیفری وجود دارد
 4. چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند.

این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است.
مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

مجازات اصلی:

مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.

مجازات تکمیلی از بین بردن سوء پیشینه:

این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.

این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتند از:

محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.

مجازات تبعی:

برای از بین بردن سوء پیشینه مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اندو برای از بین بردن سوء پیشینه است. این ماده از بین بردن سوء پیشینه مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.

 1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ۵ سال پس از اجرای حکم.
 2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم
 3. محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

نخست: فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر)
ثانیاً: محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند. پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.
ثالثاً: محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» مربوط می شود.
ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی برای پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می کنیم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی،
حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:

 1. حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
 2. عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
 3. عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
 4. اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
 5. استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
 6. وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
 7. انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
 8. استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پاسخ دادن به سؤالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحی ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقایسه ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر به موجب ماده واحده اشعاری

مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

 1. محکومیت به حد
 2. محکومیت به قطع یا نقص عضو
 3. محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
 4. محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲(
 5. سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات در تطبیق ماده ۶۲ مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مؤثر و فقط در بندهای (۳) و (۴) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده ۶۲ مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محکومیت های کیفری مؤثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم یا تعلیق مجازات که از بین بردن سوء پیشینه کیفری مؤثر مرتکب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، کاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و از بین بردن سوء پیشینه کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود که با انقضای مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مکرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا کرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود،
ولی محکومیت کیفری از سجل کیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تکرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر دوم:

از بین بردن سوء پیشینه

این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محکومیت کیفری زدوده می شود و این محکومیت ها به دلیل تکرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است: حکم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم دادگاه حاصل می شود و محو کردن آثار محکومیت نیز از سجل کیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حکم از دادگاه نیست». حکم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور « با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».
نظر مشورتی شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محکومیت مؤثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۲ مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

فایده عملی و کاربردی بحث از بین بردن سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه کاربردی فراوان دارد که به چند نمونه از آن مباحث از بین بردن سوء پیشینه اشاره می شود:

 1. در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می کند. دوم این که ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
 2. استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی از بین بردن سوء پیشینه ارائه کند.
 3. در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است که آیا سابقه محکومیت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محکومیت قابل استناد در بند (۲) یکسان است یا متفاوت؟ از بین بردن سوء پیشینه به چه صورت است؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق کیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از کلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین کیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه کیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده که قرار تأمین کیفری صادر شده در یک پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن که منظور قانونگذار از سابقه کیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه کیفری موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مؤثر است.
نتیجه گیری متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز از بین بردن سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) نهادینه و قانونمد شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترک تحصیل و بیکاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۷ رای

نوشته های مشابه

‫67 دیدگاه ها

 1. سلام، من پنج سال پیش با یک دختر دسگیر شدم چون در ماه رمضان بود چهار روز زندانى شدم اثر انگشت وعکس گرفتن ایا این مورد سوء پیشینه محصوب میشود ؟ ایا بعد از پنج سال سوء اثر شده است؟

 2. سلام . احترامأ اینهایی که در سایت خودتون نوشتید در حد حرفه و در عمل دقیقا بر عکس اینه . سابقه ، سابقه است. من خودم رفتم به عنوان نگهبان در یکی از بانکها مشغول به کار بشم به صورت قراردادی. رفتم استخدام شدم دوره آموزشم داشت تموم می شد که عذرم را خواستند چرا؟ چون 12 سال پیش به اتهام حرف زدن با یک دختر، روز روشن ،در ایستگاه اتوبوس دستگیر شده بودم و 25 ضربه شلاق خوردم. جرمی که الان اصلا جرم نیست و جالبه بدونید اون دختری که اون روز در خیابان حرف میزدم شش ماه بعدش باهم ازدواج کردیم و الان از ایشان یک فرزند دارم.
  ماده مکرر 62 قانون مجازات اسلامی تاکید بر حذف کامل سؤپیشینه کیفری غیر مؤثر ، دارد و سال 92 تصویب و ابلاغ شده اما کیه که اجرا کنه؟ چند بار مراجعه کردم سجل کیفری دادگستری کل در تهران اما با …… گفتند که بله چنین قانونی هست اما نگفته اند از کی اجرایش کنیم؟و کاری نکردند. بله عزیزان اگر سؤ پیشینه کیفری دارید بی خیال بشید پاک شدنی نیست.

   1. سلام من تو سال ۸۳ تردد غیر مجاز داشتم اما رفتم گواهینامه بگیرم گفتن سابقه داری من چطور میتوانم پاک کنم

  1. بستگی به شغلی که میخواهید استخدام شوید داره.من ۳ روز زندان بودم برای شرکت در مهمونی و پرداخت نقدی ۱۵۰ تومن. برای استخدام در یک شرکت خصوصی دادگاه رفتم و گرفتم عدم سو.الان برای سفارت اوکراین میخوام نمیدونم میدن یا نه.

 3. باسلام من قبلاً ازم موادگرغته بودن.بهم یکسال حبس دادن.من بدازچهارماه آف مشروط زدم بقیه حبسموتعلیق کردن.الان ازاون ماجرا نزدیک 5الی 6سال میگذره الان بخام واسه شرکت سوپیشینه بگیرم.برام چی میرنه ازچندتا وکیل پرسیدم گفتن خیالت راحت چون موثرنیست نمیزنه‌واقعن اینجوری خیالم راحت باشه

 4. من در سال 92 مرتکب سرقت موتور سیکلت شدم . 17 روز در زندان بودم . با رضایت شاکی آزاد شدم.
  درحال حاضر لیسانس حقوق دارم .
  آیا میتوانم در آزمون تصدی امر قضا شرکت کنم؟
  عدم سوءپیشینه ی کیفری موثر میخواد.

  1. سلام بنده ۲۶سال پیش بدلیل ویدئو ومشروب شلاق خوردن وجریمه هم دادم الان چند آیا میتوانم بعنوان مسئول دفتر یک نماینده مجلس در داخل مجلس خدمت کنم یا خیر سوال دیگر آیا فرزندم میتواند در نیروهای نظامی یا انتظامی استخدام شوند

 5. با سلام من حدودا یک سال پیش مشروب خوردن و حمل مشروب به شلاق و مبلغی جریمه نقدی محکوم شدم الان هم قصد گرفتم تابعیت یه کشور دیگه رو دارم که سوء پیشینه میخاد با توجه به اینکه در متن بالا ذکر کردید که بعد از یک سال سوء پیشینه مشروب پاک میشه میخاستم بدونم من مشکلی ازین بابت نخاهم داشت و اگر داشته باشم چطور میتونم سوء پیشینه ام رو پاک کنم

  1. سلام کن اردیبهشت 1400بخاطر مشارکت در سرقت دستگیرشدم و در مردادماه حکم ۹ماه حبس صادرشد بعد غز مراجع به زندان بعد غز چندروز با رضایت شاکی ازاد شدم.الان کاربرام پیداش ه.ایا راهی هست برام

 6. سلام در تاریخ 97/1/17 به دلیل حمل مشروبات الکلی (100cc) بازداشت شدم و یک روز من رو به زندان بردند و انگشت نگاری کردند و به 34 ضربه شلاق تعزیری و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 120هزار تومان محکوم شدم و گفتند که بعد از 2 سال 6 ماه زندان تعزیری پاک میشود.الان حدود 1سال و 3 ماه از اون ماجرا میگذره اون موقع سرباز بودم و الان سربازی را به اتمام رسوندم. و هر جا برای کار اقدام میکنم به دلیل سوپیشینه نمیتونم استخدام شم. خواهش میکنم راهنمایی کنید چه کنم که این سو پیشینه در گواهی عدم سو پیشینه قید نشه. راهی هست که 2سال کاهش پیدا کنه؟؟ زندگی من به جواب شما مربوطه لطفا جواب بدید. با تشکر فراوان

 7. سلام من چند ماه پیش به جرم جعل عنوان دستگیر شدم بنا به مشکلاتی که واسم پیش امده بود فهمیدن مشکلم روانی هستش و به دستور قاظی کشیک من بخشیده شدم و فقط به بستری حدودا یک هفته ای در بیمارستان روانی ختم شد میخوام بدونم سابقم پاک میشه اگه میشه چ مدت طول میکشه

 8. سلام
  به جرم سرقت ناخواسته محکوم شدم
  البته شاکی تو مرحله دادسرا رضایت داد
  محکوم به ٩١ روز حبس و ده ضربه شلاق شدم
  که به حکم قاضی مبلغ ۴٠٠ هزار تومان پرداخت کنم
  که با تخفیف دادگاه ٣٢٠ هزار تومان پرداخت کردم
  حکم ٢۵/۵/٩٧ صادر شده
  و پول ۵/٢/٩٨ پرداخت شد
  میخوام بدونم واسه استخدام سوپیشینه دارم؟

   1. من هفت سال پیش ب جرم بیست گرم تریاک یک هفته حبس کشیدم پانصد تومن و چهل وچهار ضربه شلاق جریمه شدم آیا سوپیشینه دارم میتونم ازمون استخدامی شرکت کنم

 9. سلام
  من شاهرخ هستم و ۱۷ سال سن دارم دیروز به جرم حمل مشروبات الکلی بازداشت شدم و امروز در دادگاه برای من پرونده تشکیل داده شد و من بعد از دفاع از خودم به ۱۵ملیون تومان جریمه نقدی و یکسال زندان دچار شدم که به قید کفالت نیازی به پرداخت اون نیست ولی بعد از اتمام کار به من گفتند که باید چند روز دیگر در دادگاه حاضر شوم ولی من نمیدونم چرا میشه راهنمایی کنید و بگید برای من سوء پیشینه باقی می مونه؟

 10. سلام
  من شاهرخ هستم و ۱۷ سال سن دارم دیروز به جرم حمل مشروبات الکلی بازداشت شدم و امروز در دادگاه برای من پرونده تشکیل داده شد و من بعد از دفاع از خودم به ۱۵ملیون تومان جریمه نقدی و یکسال زندان دچار شدم که به قید کفالت نیازی به پرداخت اون نیست ولی بعد از اتمام کار به من گفتند که باید چند روز دیگر در دادگاه حاضر شوم ولی من نمیدونم چرا میشه راهنمایی کنید و بگید برای من سوء پیشینه باقی می ماند ؟!

 11. با عرض سلام
  من یک سال پیش نیم کیلو مواد حشیش
  ازم گرفتن قاضی برام شلاق و جریمه نوشت
  که بعد از 18روز آزاد شدم
  الان میخوام تو یه شرکت استخدام بشم
  آیا سوء پیشینه خواهم داشت

   1. سلام من دوسال پیش داخل ماشین با یه آقایی و یه خانم بودیم که گشت مارو گرفتن و چون من جلو نشسته بودم به من گفتن که با اون آقا رابطه نامشروع بدون زنا داشتم.خلاصه مارو بردن کلانتری و صبح بردن دادگاه و قاضی منو تبرئه کرد. انگار از داخل ماشین و از کیف اون خانم مشروب پیدا شده بود که اون دیگه به من ارتباط نداشت و اونا محکوم شدن و من از دادگاه برگشتم خونه.
    میحواستم بدونم آیا این مورد که به بنده اتهام رابطه نامشروع بدون زنا زدن و قاضی تبرئه کرده، سوسابقه حساب میشه بعد دوسال؟
    یه سوال هم داشتم. من یکسال پیش به جرم ضرب و شتم و سرقت از دونفر شکایت کردم.اما بعدش پرونده شورای حل اختلاف تموم شد و رضایت دادم. این سابقه به حساب میاد؟

 12. سلام
  من قفل خانه ای که به مستاجر اجاره داده بودم را با دریل سعی به باز کردن کردم که نهایتا هم نشد و پلیس امد و صورت جلسه کرد و مستاجر شکایت کرد از من.
  ایا برای من سو پیشینه ثبت می شود!؟ در صورتی که رضایت ندهد
  و اینکه بعد از چه مدت اثار ان پاک میشود!؟

 13. چند سال پیش بخاطر رابطه با دختری ک باهاش بودم به زنا محکوم شدم
  دقیقا یکسال و ده روز پیش شلاق خوردم
  الان رفتم برا استخدام یک شرکتی
  میخوام بدونم در جواب نامه عدم سو پیشینه دقیقا چه متنی دادگاه براشون میفرسته
  آیا بعد گذشت یکسال از اجرای حکم هنوز هم من از حقوق شهروندیم محروم هستم
  با تشکر

 14. سلام
  بنده دوسال پیش مرتکب دزدی ازمدرسه که دولتی حساب میشه شدم وسه روز زندانی وتعهدشد که تادوسال دیگه تکرارنشه الان ازشرکت سوءپیشینه میخوام آیا میشه فهمید دارم یانه ممنون میشم کمککنید

 15. سلام من سال 89 به جرم قتل عمد بازداشت شدم و محکوم به قصاص سال 91 با رضایت شاکی آزاد شدم ولی حکم قطعی من سال 92 با عفو رهبری به مناسبت عید فطر به اتمام رسید الان سو پیشینه دارم یا خیر ممنون میشم راهنمایی کنید

 16. من دو سال پیش به جرم نزاع و درگیری دستگیر شدم و پنج روز بعد با رضایت شاکی آزاد شدم، آیا سابقه دار حساب میشم؟ آیا سابقه کیفری دارم یا خیر؟

 17. با سلام من 6سال پیش ب جرم سرقت محکوم به 8ماه حبس و70ضربه شلاق شدم که زندانم به عید فطر خورد و بعد از دو ماه آزاد شدم خواستم بدونم الان واسه استخدام سوءپیشنه دارم

 18. سلام بنده سرباز هستم اخر خدمت با ی فردی اشنا شدم که استعلاجی میداد و پول میگرفت ما این کارو انجام دادیم و بعد مشخص شد که جعل کرده و بنده الان با قید وثیغه ازادم میخوام بدونم حکم من چی

 19. من بخاطر ضمانت وام بانکی و برگشت چک وام گیرنده 5روز به زندان رفتم و یکبار سو پیشینه گرفتم محکومیت مالی دارم ایا از سامانه پاک خواهد شد ؟

 20. با سلام خسته نباشید،من تا الان ۳بار به جرم رانندگی بدون گواهینامه به دادگاه معرفی شدم و خداروشکر با پرداخت جریمه کارم حل شد،خاسم ببینم سو پیشینه چه مدت طول میکشه تا پاک بشه کامل؟

 21. سلام خسته نباشید.من سال 95 به جرم مواد در دادگاه نظام به 70 ضربه شلاق و 450 هزار تومان جریمه محکوم شدم . الان سوپیشینه میخوان ازم آیا سوپیشینه محسوب میشه

 22. سلام خسته نباشید یک سوال برام پیش اومده جرم سیاسی گروه سلطنت طلب برام زدن یک بار ورود خروج به اوین داشتم بعد بردنم ده روز در ندامتگاه زندان ساحلی قم و یک هفته در بازدایشگاه بودم وکیل گرفتم هنوز حکم مشخص نشده با ۲۰۰ میلیون تومن پول وثیقه ازاد شدم وکیل خبره پایه دادگستری گرفتم ۱۲ سال هست سابقه دیابت دارم قرص و انسولین میزنم ۱۲ سال سابقه کار دارم و بیمه دارم ۱۲ سال حق بیمه پرداخت کردم سوال اینجاست برای اقامت گرفتن خرید ملک در ترکیه می تونم عدم سو پیشینه بدم اگر نه کی می تونم اگر بله می تونم عدم سو پیشینه پاک کنم راه چیست از کجا باید اقدام کنم ۲ تا دختر زیر ۷ سال دارم لطفا کمک کنید ممنون میشم مرسی سن ۳۴ سال دارم چون در کشور ترکیه یا قبرس تصمیم دارم با یک تبعه ترک یا یک تبعه قبرس شمالی ازدواج کنم

 23. سلام وقت بخیر خسته نباشید ایا به جرم توهین به مامور دولت و محکوم شدن به هر نحو مثلا زندان یا جریمه فرد دارای سو پیشینه میشود؟ممنون

 24. با سلام‌من شش سال پیش به جرم حمل و نگه داری مشروبات الکلی دستگیر شدم‌‌ یک شب در زندان مانده و کاردکس شدم‌. حکمم شش ماه حبس تعلیقی اومد، سو پیشینه دارم؟

 25. با سلام‌من شش سال پیش به جرم حمل و نگه داری مشروبات الکلی دستگیر شدم‌‌ یک شب در زندان مانده و کاردکس شدم‌. حکمم شش ماه حبس تعلیقی اومد، سو پیشینه دارم؟

 26. با سلام من ۱۷ساله بودم پسر همسایمون را اوردم خونمون ولی هیچ کاری بین ما نشد ولی پدر اون رفت ازم شکایت کردم ک لواط کرده من ۳روز ب زندان رفتم ولی محکومیت بهم نخورد آزاد شدم ولی الان هر موقع سوءپیشینه میگیرم نوشته آدم ربایی به جرم لواط ایا میشه پاکش کرد راهی داره اقدام کنم

 27. سلام وقت بخیر خسته نباشید سوال کردم قبلا ظاهرا ثبت نشده ممنون میشم جواب دید یکی از دوستام رو بی گناه به علت درگیری و توهین به مامور نیروی انتظامی محکوم کردن در صورتی که اون تیر مستقیم شلیک کرده و این کاره ای نبوده براش سو سابقه محسوب میشه؟؟

 28. ۳ سال و نیم پیش بعلت نگهداری مال مسروقه ۳ ماه ویک روز زندانی کشیدم ایا سو پیشینه من پاک می شود

 29. من سال۸۵مرتکب سرقت شدم و دو روز به کانون رفتم و شاکی رضایت داد و ۳۰۰ هزار تومان جریمه شدم و ۵۰ ضربه شلاق خوردم آیا الان بعداز گذشت چند سال سابقه دار هستم.آیا میشه پاکش کرد

 30. با سلام و خسته نباشید
  بنده به جرم کلاه برداری در دی ماه سال ۱۳۹۲ دستگیر شدم و بعد از دوماه بازداشت موقت به بنده داده شد به قرار وثیقه ازاد شدم و رضایت شاکی را همان وقتی که ازاد شدم گرفتم اما هنوزم سند در رهن دادگاه میباشد و جزای دولتی گردن من میباشد که حالا شامل حبس هم هست و اجرای حکم نشده.
  الان برای سوئه پیشینه اقدام کردم میشه لطفا بگین ایا سابقه ام پاک شده یا نه؟خیلی برام مهمه

 31. سلام.وقت بخیر من حدود۵سال پیش به جرم داعوا به ۹۱روز حبس تعزیری محکوم شدم که به زندان رفتم بعداز81روز آزاد شدم الان میخوام استخدام بشم گواهی سو پیشینه واسه استخدامی ببرم سابقه دارم محسوب میشم یا نه در گواهی بخاطر حبس تعزیری چیزی ثبت نمی شود.ممنون ازشما

 32. سلام وقت بخیر.من حدود 5سال پیش ب حکم تعزیری که مربوط به دعوا میشه به زندان رفتم که مدت زندان ۹۱روز بودش که من بعداز۸۱روز آزاد شدم الان میخوام بدون واسه استخدامی سوپیشینه واسم ثبت میشه یا نه میتونم استخدامی دستگاه های دولتی بشم

 33. سلام. من به جرم مواد مخدر بعد از 2روز حبس با قرار آزاد شدم و در حکم نهایی هم تبرئه شدم آیا سوء پیشینه به من وارد هست؟

 34. سلام.با عرض خسته نباشید.من سال ۷۵ به جرم سرقت از مدرسه دستگیر شدم و در سال ۷۶ حکم صادر شد و یکسال حبس تعزیری گرفتم که پس از ۱۰ ماه با رضایت شاکی ازاد شدم ودر سال ۸۱ به جرم تهیه سی دی مبتذل دستگیر و به چهل ضربه شلاق محکوم شدم .امسال دادیاری دادسرا با مهر دادیاری برام عدم سوء پیشینه داده می خوام بدونم برای قراردادی شدن در وزارت دفاع به مشکل میخورم یا نه ؟با تشکر از شما

 35. من تقریبا 20سال پیش به جرم سرقت یکسال زندان رفتم و دوباره به جرم مشروب سه ماه و یکروز حبس کشیدم الان استخدام نگهبان میخام بشم ایا این جرمها که مرتکب شدم نشان داده میشود بخام سوسابقه بگیرم؟ ممنون از جواب

 36. سلام من سال ۹۳ به جرم جعل سند ۴روز در زندان زندانی شدم البته دوره محکومیتم نبوده چون سند نداشتم تا زمان رای دادگاه بودم وبعد با سند بیرون اومدم ودر اخر با حکم رای قطعی۴۰۰هزارتومن جریمه نقدی پرونده بسته شد وسند ازاد شد الان میخوام عدم سو بگیرم میخوام بدونم سو پیشینه دارم یاخیر ممنون

 37. با سلام من حدود 17 سال پیش به جرم کلاهبرداری و زنا 4 سال زندانی و شلاق حدداشتم که نصف آن را تحل نموده و آزاد شدم و در یک فقره مصرف مواد مخدر بعد آزادی داشتم که شلاق تعزیری خوردم و تا الان سابقه ای ندارم آیا سو پیشینه دارم

 38. در یک دعوا به جرم توهین و ضرب و جرح محکوم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان شدم ، آیا سو پیشینه ای برام لحاظ خواهد شد؟

 39. باسلام،بنده دارای هفت سابقه کیفری پی درپی دارم،مشروب،ضرب و جرح،سرقت،تخریب و قدرت نمائی،لواط،سرقت،غصب عناوین دولتی تحت عنوان مامور بسیج، وتماما رضایت کامل در پرونده ها هست،و مختومه گردیده، و مدت ده سال میگذرد،آیا سوابق باقی و پابرجا هست؟؟؟

 40. سلام من دوسال پیش داخل ماشین با یه آقایی و یه خانم بودیم که گشت مارو گرفتن و چون من جلو نشسته بودم به من گفتن که با اون آقا رابطه نامشروع بدون زنا داشتم.خلاصه مارو بردن کلانتری و صبح بردن دادگاه و قاضی منو تبرئه کرد. انگار از داخل ماشین و از کیف اون خانم مشروب پیدا شده بود که اون دیگه به من ارتباط نداشت و اونا محکوم شدن و من از دادگاه برگشتم خونه.
  میحواستم بدونم آیا این مورد که به بنده اتهام رابطه نامشروع بدون زنا زدن و قاضی تبرئه کرده، سوسابقه حساب میشه بعد دوسال؟
  یه سوال هم داشتم. من یکسال پیش به جرم ضرب و شتم و سرقت از دونفر شکایت کردم.اما بعدش پرونده شورای حل اختلاف تموم شد و رضایت دادم. این سابقه به حساب میاد؟

 41. با سلام من به یه سال حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق که اونم تعلیق یه ساله بود و چهار میلیون وجه نقد جریمه شدم که الان یک سال و نیم گذشته از صدور حکم سوال بنده اینه ایا الان در سوابق کیفری بنده پاک شده یا سوسابقه محسوب میشه ؟

 42. سلام خسته نباشید
  بنده در زمان خدمت بنا به سهلانگاری خودم متهم ردیف 2 به مشارکت در سرقت موتورسیکلت از پارکینگ راهور شدم دی ماه 97 با اجرای حکم به مدت 91 روز به دلیل شرایطی 45 روز تعلیق به بند دادسرای نظامی رفتم و در عفو 22 بهمن ماه در تاریخ 27 بهمن ماه 97 آزاد شدم آا بنده الان سو سابقه دارم؟

 43. با سلام
  من سه سال پیش بخاطر صمانت وام بانکی 5 روز زندان رفتم بعدا رفتم سو پیشینه گرفتم که سو پیشینه مالی دارم حالا میخواهم در یک شرکت دولتی استخدام شوم آیا مانع استخدام من میشود

 44. سلام خسته نباشید وقت بخیر ببخشید من امسال عید به اشتباه دستگیر شدم به جرم اخلال در نظم یک روز من رو توی بازداشتگاه نگه داستن بعد فرستادن دو روز توی زندان بخش بند نظامیان و ازم عکس و اثرانگشت گرفتن توی زندان بعدش تو دادگاه فهمیدن که من بی گناه بودم و من رو آزاد کردن و من تبرئه شدم الان میخام نیروی انتظامی ثبتنام کنم ولی با این که من تبرئه شدم بازم اون دو روزی که تو زندان بودم برام سابقه شده میخام بدونم چجوری میتونم کاری بکنم که اون درست بشه

 45. با سلام من فکر کنم اواسط 93 به جرم سرقت 200 هزار به دادگاه رفتم و قبل از دادگاه شاکی رضایت داده بود . زندان هم نرفتم شلاق هم نزدن اما تا جایی که یادم هست نوشته بود که تا 2سال اشتباهی نکم و الا حکم اجرا میشه هم زندان هم شلاق. میخواستم بدونم سوپیشینه دارم یا نه ممنون میشم پاسخ بدین

 46. با سلام و خسته نباشید،
  در سال ۱۳۹۵
  من هنگام مصرف مواد دستگیر و با خواسته‌ی مأمور مربوطه صد هزارتومان که به راهنمایی خودشون به عابر بانک جهت گرفتن پول نقد و دادن به ایشان تا رها شوم , ولی اون مامور بعد از گرفتن پول به جرم رشوه دادن بازداشتم کرد و تحویل دادگاه شدم ، و بدون حضور مامور مربوطه دادگاهی را برگزار و بدون دادن احضاریه و حق اعتراض،صد هزارتومان به صندوق قضایی پرداخت کردم و روانه زندان شدم برای گذران سه ماه که بعد از ۳۵ روز با عفو مشروط آزاد شدم ,
  الان میخواهم در شرکتی خصوصی مشغول بکار بشوم ، و عدم سو پیشینه خواستن،آیا سابقه دارم؟

 47. با سلام و خسته نباشید ،
  بعد از گذشت حدود شش سال از حکمی که قاضی داده و اجرا شده و باعث بدبختی من شده و الان فهمیدم که به ناحق بوده ،چون طرفی که ادعا کرده رشوه داده‌ام به وی در دادگاه خواسته نشده و حکم را رویت نکردم و احضاریه‌ای دریافت نکردم که بتوانم اعتراض کنم و ناگهان با حضور در اجرای احکام برای پرسیدن سوالاتی روانه زندان شدم و هیچ شیر .ناپاک خورده‌ای به حرفهای من گوش نداد و غیبت در کار و اخراج و پاشیدن زنذگیم و بدبخت شدنم و….. لطفاً اگر راهی هست بفرمایید ،ممنونم

 48. بله سوپیشینه میشه ،من بالای صدتا وکیل پرسیدم همشون میگن سوپیشینه نمیشه اما میشه
  من برائت خوردم رفتم آگاهی گفتن چه بی گناه باشی یا گناه کار وقتی بری زندان کارتکس بشی سوپیشینه میشه

 49. منم هم سال 85به جرم اقامت غیر مجاز رفتم زندان
  الان واسه تمدید گواهینامه گیر دادن سابقه داری
  دادگاه میرم،سجل کیفری میرم میگن باید کارتو راه بندازم اما اداره گذرنامه میگه ن سابقه داری
  چه کاری باید انجام داد این همه وکیل ماشاالله یکی نیس بگه میشه کلا پاکش کرد

 50. سلام من به جرم تخطی از سرعت که منجر به فوت دونفر شده قاضی برام دوسال و یک روز حبس تعزیری زده است،آیا می شود تبدیل به جزای نقدی کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا