ثبت احوال

سوء پیشینه : بررسی انواع مجازات ، سوء پیشینه کیفری و محکومیت کیفری موثر

در این نوشتار که به موضوع سوء پیشینه کیفری می پردازد، می خواهیم به سۆالات زیر پاسخ دهیم:

 1. چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند؟
 2.  مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟
 3. چه فرقی بین محکومیت کیفری مۆثر و آثار آن و سوء پیشینه کیفری وجود دارد؟
 4. چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟

الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

 1. مجازات اصلی: مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.
 2. مجازات تکمیلی: این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده 19 قانون مجازات اسلامی.
  در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود. این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتنداز: محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.
 3. مجازات تبعی: مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.
 1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد 5 سال پس از اجرای حکم.
 2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم
 3. محکومان به حبس تعزیری بیش از 3 سال، دو سال پس از اجرای حکم.
 • نخست: فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده 3 سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره 2 همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره 3 ماده 62 مکرر)
 • ثانیاً: محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند.
  از منطوق و مفهوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم
  پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.
 • ثالثاً: محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع.
 • رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
 • خامساً : از منطوق و مفهوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم.

سوء پیشینه

از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوء پیشینه کیفری» مربوط می شود.

ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی

برای پاسخ دادن به سۆال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می کنیم: با توجه به تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:

 1.  حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
 2. عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
 3. عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
 4. اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
 5. استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مۆسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
 6. وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
 7. انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
 8. استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پاسخ دادن به سۆالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مۆثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحی 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود.

ج) مقایسه ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مۆثر

به موجب ماده واحده اشعاری مراد از محکومیت های کیفری مۆثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

 1. محکومیت به حد
 2. محکومیت به قطع یا نقص عضو
 3. محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی
 4. محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال 1382)
 5. سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات

در تطبیق ماده 62 مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مۆثر و فقط در بندهای (3) و (4) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده 62 مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست. در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محکومیت های کیفری مۆثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است.

درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است:

 • نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم یا تعلیق مجازات که پیشینه کیفری مۆثر مرتکب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، کاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی کاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود که با انقضای مواعد گفته شده در ماده 62 مکرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا کرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود، ولی محکومیت کیفری از سجل کیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تکرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
  «سابقه محکومیت مۆثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مۆثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده 62 مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند»
 • نظر دوم: این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محکومیت کیفری زدوده می شود و این محکومیت ها به دلیل تکرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است:

حکم شماره 9538‎/1251-1316‎/5‎/31 شعبه دوم دیوان عالی کشور

«اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم دادگاه حاصل می شود و محو کردن آثار محکومیت نیز از سجل کیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حکم از دادگاه نیست».

حکم شماره 1648-1318‎/7‎/17 شعبه سوم دیوان عالی کشور

« با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».

نظر مشورتی شماره 7‎/7995-1379‎/8‎/16

«سابقه محکومیت مۆثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مۆثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده 62 مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

سوء پیشینه

د) فایده عملی و کاربردی بحث

بحث از سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه کاربردی فراوان دارد که به چند نمونه از آن اشاره می شود:

 1. در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می کند. دوم این که ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
 2. استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند.
 3. در شق 6 بند (م) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است که آیا سابقه محکومیت قابل استناد در بند 1 و 3 گفته شده با سابقه محکومیت قابل استناد در بند (2) یکسان است یا متفاوت؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق کیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از کلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین کیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه کیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده که قرار تأمین کیفری صادر شده در یک پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن که منظور قانونگذار از سابقه کیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محکومیت کیفری مۆثر موضوع ماده واحده سال 1366 است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه کیفری موضوع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مۆثر است.

نتیجه گیری درباره ی سوء پیشینه کیفری

متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مۆثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) نهادینه و قانونمند شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترک تحصیل و بیکاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۳ رای

‫51 دیدگاه ها

 1. با سلام بنده در سال ۸۹به اتهام رابطه نامشروع یکطرفه دوشب در اوین بازداشت شدم و حال وقتی استعلام سابقه میگیرم از پلیس ب اضافه ۱۰نامه ای از سجل کیفر مبنی بر یک قطعه عکس وکارت ملی مراجعه نماید درزمان مراجعه گواهی عدم سو پیشینه صادر میکنن و حال با توجه ب اینکه قصد شرکت در آزمون وکالت را دارم وایا استعلامات در کانون وکالت درصورت قبولی ایا با چنین گواهی سوپیشینه ای مورد قبول کانون میباشد ممنون ک سریع جواب بدید

  1. سلام
   چون محکومیت شما سو پیشینه موثر کیفری نبوده بنابر این از حقوق اجتماعی محروم نیستیم و در گواهی شما نیز عدم سوء پیشینه قید میشه.
   کانون وکلا هم به همان گواهی بسنده می‌کند .
   شما محدودیتی برای شرکت در آزمون وکالت ندارین.
   موفق باشین.

 2. باسلام من درتاریخ۱۸/۴/۱۳۹۵محکوم به پرداخت ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت جریمه شدم که به مدت یکسال تعلیق شد ودرتاریخ۲۰/۵۱۳۹۵به جرم دیگری محکوم به ۴سال حبس تعزیری و۹سال حبس تعلیقی تا۵سال شدم.حالا میگن برای جریمه تعلیقی باید انگشت نگاری شویدودرپرونده سجلی ثبت گردد باثبت این سابقه برای ۹سال تعلیقم مشکلی به وجودنمیاورد.باتشکر راهنمایی کنید

 3. بنده در سال 92محکوم به شرب خمر شدم وبعد از اجرای حکم 80ضربه شلاق ازاد شدم میخواستم بدونم الان میتونم گواهی عدم سو پیشینه بگیرم . ایا محکومیت موثر دارم یا نه ؟

 4. سلام . من در سال 92 مرتکب سرقت موتور سیکلت شدم. به مدت 17 روز در چوبیندر قزوین زندانی بودم که بعدا با رضایت شاکی آزاد شدم . رد مال انجام شد و 70 ضربه شلاق خوردم .
  سال 93رشته ی حقوق رو خوندم و لیسانس گرفتم
  در سال 98 میتونم آزمون وکالت شرکت کنم ؟ آیا سابقه ی من موثره هنوز؟

 5. سلام من حدود شش یا هفت ماه پیش به جرم ناکرده به مدت یک هفته به زندان وکیل آباد مشهد افتادم حالا میخام برا آتش نشانی ثبت نام کنم آیا این سابقه مشکلی برای من به وجود میاره یا نه

 6. سلام خسته نباشید،من درسال 90به جرم مزاحمت دستگیر شدم و بعد ازکلانتری به بازداشتگاه نه زندان منتقل شدم واونجا اثر انگشت وهکس گرفته شد و با سند زاد شدم تا در دادگاه شرکت کنم ،بعد ازحصور دردادگاه ورصایت شاکی حکم به پرداخت مبلغ100000تومان محکوم شدم ،الان که سال 98هست یا میتونم درادارات دولتی استخدام شم و پروندم پاک شده و ازحقوق اجتماعی واستخدام برخوردارم ؟لطف راهنمایی کنین بصورتی که خیالم راحت شه خیلی سردرگم ونگرانم؟؟؟

 7. سلام خسته نباشید،من درسال 90به جرم مزاحمت دستگیر شدم و بعد ازکلانتری به بازداشتگاه نه زندان منتقل شدم واونجا اثر انگشت وهکس گرفته شد و با سند زاد شدم تا در دادگاه شرکت کنم ،بعد ازحصور دردادگاه ورصایت شاکی حکم به پرداخت مبلغ صد هزار تومان محکوم شدم ،الان که سال 98هست یا میتونم درادارات دولتی استخدام شم و پروندم پاک شده و ازحقوق اجتماعی واستخدام برخوردارم ؟لطف راهنمایی کنین بصورتی که خیالم راحت شه خیلی سردرگم ونگرانم؟؟؟ بعد ازچندسال مزاحمت وپروندش پاک میشه اون زمان بچگی کردم الان نیاز به کارودرامد دارم آیا رصایت شاکی پروندرو پاک کرده ومیتونم استخدام شم؟؟

 8. سلام بنده کامل توضیحات نوشته شده رو مطالعه کردم ولی متاسفانه به جهت اشنایی بسیار پایین با مباحث فوق نتونستم جواب قطعی بگیرم ممنون میشم به بنده کمک کنید بنده در سال ۹۷به جرم سرقت لوازم خودرو بهمراه ۲ نفر دیگر بازداشت شدم مدت ۲ هفته در کل در اگاهی و سپس در زندان سپری کردم که بعد از این مدت با رضایت شاکی و رد مال آزاد شدیم چند ماه پیش حکم دادگاه ابلاغ شد که بنده و یکی دیگر از دوستانم به این صورت گفته شده که حبس تعزیری به مدت ۳ ماه و فکرکنم ۴۰ ضربه شلاق که در ادامه قید شده بود که این مجازات تا ۲ سال اینده پس از این تاریخ اگر فرد مرتکب هر جرم کیفری بشه اضافه خواهد شد به مجازات حکم دوم .. جسارتا میخواستم بدونم با توجه به اینکه بنده بیکار و جویای کار هستم در صورت امکان میخواستم تاریخ دقیقی که دیگه درصورت استعلام سو پیشینه ای ثبت نشده برام رو بدونم .سپاسگزارم

 9. سلام من سال 94 واسه تمرد از دستور مامور رفتم یه هفته زندان که شیش ماه حبس گرفتم که خریداری کردم تموم شد با سال 96 با یکی دو روز رفتم زندان برای حمل اسلحه غیر قانونی و مزنون ب تیر اندازی بودم جایی که شاکی رضایت داد و فقط جریمه اسلحه دادم و پرونده تموم شد خواستم بدونم الان واسه کار گفتنبرو برگه محکومیت جزایی موثر بگیر ببین داری یا نداری خواستم بدونم نظرتون چیه با تشکر

 10. عرض سلام و خسته نباشید
  بنده به اتهام رابطه نامشروع پرونده دارم و اتهام در حال رسیدگی هست آیا میتوانم پروانه وکالت بگیرم ؟با توجه به اینکه طبق بند ۱۰ ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا کسانی که به اتهام جنحه های منافی عفت در حالا رسیدگی هستند اجازه وکالت داده نمیشود

 11. سلام. چند سال پیش به خاطر درگیری با مامور پلیس راهنمایی چند روز بازداشت بودیم اما در نهایت با رضایت مامور پلیس آزاد شدیم. حکم یا دادگاه نداشتیم اما تو زندان ازمون عکس گرفتن و اسممون هم ثبت شد. برای گرفتن گواهی عدم سوپیشینه و ثبت شرکت مشکلی پیش میاد؟

 12. سلام من به جرم خیانت در امانت به 3 سال حبس محکوم شدم و پس از یک سال تخمل حبس مشمول عفو شدم .ایا من سابقه موثر دارم وبرای سفارت خاجی سو پیشینه محسوب میشه .تشکر

  1. سلام.من ده سال پیش ۱۸ ماه زندان بودم به خاطر دوتا پرونده یکی مشروب یکی مشارکت دررحمل مواد.گواهی گرفتم که سابقه موئثر کیفری ندارم.الان میخوام تو یه کار دولتی رسمی بشم و هر چند تا الان قرار دادی بودم.فقط میخوام بدونم برم پلیس +۱۰و درخواست گواهی سو پیشینه بدم ایا سابقه ده سال پیشم داخلش هست یا نه؟چی مینویسه داخل سو پیشینه

  1. سلام من ده سال پیش دو بار زندان رفتم یه بار یه سال و یه بارم شیش ماه یکی دو بارم واسه کارم رفتم دادگستری برگه گرفتم که سابقه موئثر کیفری ندارم.حالا دارم رسمی میشم از طرف شرکت.میخوام بدونم اگه برم پلیس +۱۰ و درخواست سو پیشینه بدم و جوابش بره شرکت.میزنه سو پیشینه دارم یا ندارم؟ممنون میشم جواب بدید.

 13. چندسال پیش ایست بازرسی یک بطری مشروب و یه افشانه فلفل از ماشین من کشف کرد 750تومان جریمه دادگاه دادم آیامی تونم آتش نشانی شرکت کنم؟تو تحقیقات مشکل نمیخورم؟سوء پیشنه حساب میشه؟

 14. درخصوص اتهام دایر بر سرقت کیف،توجه به شکایت اولیه شاکی،عنایتاًبا گزارش ضابطین و دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی محرزاست مستنداً به ماده قانون ۶۶١قانون تعزیرات به تحمل ٩١ روز حبس تعریزی و تحمل ده ضربه شلاق محکوم لیکن با گذشت شاکی با رعایت بند الف ماده ٣٨ و۶۴ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس وی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شلاق وی به مجازات یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف میگردد.رد مال بلحاظ گذشت شاکی منتفی میباشد

  اقدام برای سوپیشنه کردم
  آیا عدم سوپیشینه صادر میشود؟

 15. بنده در سن 16 سالگی متهم به توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری شدم. آیا سوء سابقه ی من موثر هست؟
  من خواهان تاسیس یک مدرسه ی غیر انتفاعی هستم

 16. سلام خسته نباشید سوالی داشتم ازتون که یک نفر که سال 92 به جرم تفخیذ محکوم به صد ضربه شلاق حد شده بود بعد چه مدتی ایشون سوپیشینه که بگیرن براشون فاقد سو پیشینه میزنه و پاک میشه ؟ اصلا کاری برای پاک کردن سو پیشینه میشه کرد؟ هر کسی یه جور جوابی میده. الان طرف از پلیس +10 سو پیشینه بگیره جوابش چی میاد براش ؟

    1. سلام بنده متهم به ضرب جرح توهین و تهدید شدم
     و منجر به صدور قرار ترک تعقیب شد میخواستم ببینم داوطلب ازمون قضاوت هستم آیا رد میشم؟؟؟

 17. سلام اقا من سال ۹۶ تو خدمت سربازی دعوام شد منو فرسادن دادسرا دادسرا منو داد زندان دو روز زندان بودم بعد قاضی حکم منو زد توهین به مافوق اون شاکی بنده رضایت داد منم با گذاشتن سند ازاد شدم که سریع رفتم دوباره سر پادگانم بنده دوسال تعلیق شدم الان واسه استخدام پتروشیمی به مشکل بر نمیخورم

 18. سلام من در سال 97 به جرم پرداخت رشوه یک ماه محکومیت کیفری گرفتم و یک هفته در زندان بودم و بعد عفو خوردم. حال برای استخدام میخواستم ببینم اگر استعلام سوپیشینه بگیرم چه مینویسند در گواهی سوپیشینه

 19. سلام.من ده سال پیش ۱۸ ماه زندان بودم به خاطر دوتا پرونده یکی مشروب یکی مشارکت دررحمل مواد.گواهی گرفتم که سابقه موئثر کیفری ندارم.الان میخوام تو یه کار دولتی رسمی بشم و هر چند تا الان قرار دادی بودم.فقط میخوام بدونم برم پلیس +۱۰و درخواست گواهی سو پیشینه بدم ایا سابقه ده سال پیشم داخلش هست یا نه؟چی مینویسه داخل سو پیشینه

 20. سلام من ده سال پیش دو بار زندان رفتم یه بار یه سال و یه بارم شیش ماه یکی دو بارم واسه کارم رفتم دادگستری برگه گرفتم که سابقه موئثر کیفری ندارم.حالا دارم رسمی میشم از طرف شرکت.میخوام بدونم اگه برم پلیس +۱۰ و درخواست سو پیشینه بدم و جوابش بره شرکت.میزنه سو پیشینه دارم یا ندارم؟ممنون میشم جواب بدید.

 21. سلام.خسته نباشید بنده در سال ۹۷ به جرم آدم ربایی به ۳ سال حبس محکوم شدم و پس از تحمل ۳ ماه حبس بارضایت شاکی و عفو رهبری آزاد شدم.
  حالا برای استخدام سوء پیشینه دارم یا خیر؟
  ممنونم

 22. سلام سوالی داشتم ، من سال ۹۶ به جرم تهیه و بخش اثار مستهجن ،دو شب در کانون گزراندم ، و ۵۰۰ هزار تومن جریمه دادم و پرونده بسته شد ،الان بخواهم استخدام شرکت یا دستگاه های اجرایی بشم ، سابقه ی کیفری دارم یا خیر ؟

   1. با سلام
    من سال ۹۰ به اتهام رابطه نامشروع محکوم به ۷۰ ضربه شلاق شدم اما به دلیل نداشتن سابقه حکم به مدت ۲ سال تعلیق شد.و قید شد در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت تعلیق تبرئه میشوم .
    سوالم اینجاست الان اگه عدم سوء پیشینه بگیرم جواب چی میدن ؟
    و آیا من از حقوق اجتماعی برخوردار هستم یا خیر ؟

 23. سلام بنده در خدمت دعوام شد قاضی جرم منو زد توهین به مافوق دو روز زندان نظام بودم بعد به قید وثیقه ازاد شدم که دوسال تعلیق شدم حالا سوع پیشینه گرفتم از شرکت زنگ زدن جواب نمیده یعنی سوع پیشینه دارم ؟

 24. یکی ازآشنایان سال ۱۳۷۳ به جرم حفاری غیرمجاز به سه ماه حبس تعزیری محکوم وزندانی شد آیابعدازگذشت ۲۵سال سوسابقه حساب میشه یا پاک شده؟ ممنون

 25. سلام‌.دارم دیوانه میشم.به من جرم تهیه وتولید پخش فیلم های مستهجن وترغیب ارعاب عمومی زدن حکم منچیه😢توروخدا کمک کنین

 26. سلام چند پرونده غیابی دارم که حکم قطعی حبس هم داره ولی غیابی هیچ کدوم اجرا نشدن ایا سو پیشینه خواهم داشت ‌؟

 27. بنده ۱۹ سالمه و به جرم شرب خمر و حمل نیم لیتر از آن محکوم به ۷۴ تا شلاق تعلیقی و حبس تعلیقی و ۸۰ ضربه شلاق حدی شدم.
  میخواستم بدونم با این سوپیشینه آیا میتوانم در سال ۹۹ و یا ۱۴۰۰ در کنکور سراسری شرکت کنم و به دانشگاه دولتی برم؟

 28. شخصی درسال ۷۴ بالا حفاری غیرقانونی به سه ماه حبس تعزیری ودوست تعلیقی محکوم شده وفاداری و هفته آزاد شده الان اگر گواهی سوپیشینه بگیرد این محکومیت درج میشود یا پاک شده ممنون اگرسریع جواب دهید

 29. سلام بنده متهم به ضرب جرح توهین و تهدید شدم
  و منجر به صدور قرار ترک تعقیب شد میخواستم ببینم داوطلب ازمون قضاوت هستم آیا رد میشم؟؟؟

 30. با سلام. اگه به دلیل ضرب و شتم و ایجاد کبودی به. پرداخت دیه تا حدود پنج میلیون محکوم بشیم، برای استخدام سوء پیشینه محسوب میشه؟

 31. سلام بنده به جرم جعل و استفاده از سند جعلی 5 سال قطعی داشتم که حدود چهار ماه را گذراندم و با رضایت شاکی تبدیل به جزای نقدی شد و در برج 11 سال 98 آزاد شدم،،،،، آیا سوه پیشینه کیفری دارم…. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
مشاوره حقوقی ٪۱۰۰ رایگان