کیفری

زنای مرد مجرد با زن شوهردار جزو کدام دسته است و جزای آن چیست؟

زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آن‌ها گفته می‌شود. مردی که مرتکب زنا شده ‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در این نوشته قصد داریم به مجازات زنای مرد مجرد با زن شوهردار بپردازیم.

در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می‌باشد.

زنا نه فقط زنای مرد مجرد با زن شوهردار است بلکه دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد.

 1. زنای با محارم
 2. زنای به عنف
 3. زنای غیر محصنه
 4. زنای محصنه

ما در این قسمت به توضیح این موارد می پردازیم:

زنای با محارم

زنای با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زنهایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. محارم نسبی مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله.

مجازات زنای با محارم

کیفر آن بنابر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفاد بعضی از روایات این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، و احوط (احتیاط واجب)  رعایت این دستور است. حکم اعدام در زنا با زنانی که بواسطه شیر خوردن محرم شده‌اند یا به سبب ازدواج محرم شده‌اند مانند مادر زن محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی‌کند که مرد زنا کننده مجرد باشد و یا متاهل.

در زنای با محارم، در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی بوده، آن زن نیز اعدام می‌شود.

زنای مرد مجرد با زن شوهردار

زنای غیر محصنه

زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود. زنای مرد مجرد با زن شوهردار در این دسته محسوب نمی شود.

مجازات زنای غیر محصنه

در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار در مرتبه اول یکصد ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق می‌زنند که ایستاده باشد، و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود.

اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جز عورت بقیه بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنابراحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق می‌زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او خود داری نمایند.

زنای محصنه (احصان) و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار

زنای محصنه به شرط وجود احصان محقق می شود و احصان اصطلاحی فقهی است.

احصان  بر دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.

احصان مرد

اجماع سه شرط زیر است در مرد:

 1. مرد آزاد مواقعه ی مشروع صورت دهد. (درهرجهت)
 2. زنی به اختیار داشته باشد از طریق عقد دائم یا مالک کنیزی باشد.
 3. زن مزبور همیشه در اختیار مرد باشد.

فقهاء شرط بلوغ و عقل را هم افزوده اند و در آن خلاف است. مردی که دارای شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده می شود. شرط های بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کند آن زنا را زنای محصنه می نامند.

احصان زن

عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن :

 1. در ازدواج دائم مردی باشد یا مملوک او باشد.
 2. همیشه دسترسی به مرد مذکور بالا داشته باشد.
 3. زن اگر آزاد باشد مواقعه ی مشروع قبلا صورت داده باشد.

چنین زنی را محصنه نامند و زنای او را در این شرایط پس از بلوغ، زنای محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونی است.

زنای مرد مجرد با زن شوهردار

احصان مذکور بالا در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفری ایران دیده نمی شود و به جای زنای محصنه عنوان «روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار» و یا زنای مرد مجرد با زن شوهردار به کار رفته است.

در مساله زنای مرد مجرد با زن شوهردار و در مورد جرم قذف، احصان از اجتماع عقل و بلوغ و حریت و اسلام و عفت در یک فرد حاصل می شود. احصان به این معنی از اصطلاحات فقهاء است و در نصوص شرعی دیده نشده است.

بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنای مرد مجرد با زن شوهردار بر این قرارند:

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی: زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

 • تبصره ۱: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
 • تبصره۲: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.

ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی: جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.

ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در موارد زیر اعدام است:

 1. زنا با محارم نسبی
 2. زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
 3. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
 4. زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب  اعدام زانی است.
 • تبصره ۱: مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
 • تبصره۲: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی درباره زنای مرد مجرد با زن شوهردار : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

 1. احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
 2. احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

زنای مرد مجرد با زن شوهردار

ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی: اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی: مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی: حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

عده زنای محصنه

عدّه زن شوهردارى که از زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.

اگر از زن شوهردارى که زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق می‏شود نه به مرد زناکار؛ مگر آنکه شوهر با لعان نوزاد را از خود نفی کند. در زن شوهردار احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق می‏یابد. در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جارى می‏شود.

حکم آمیزش به شبهه

در زنای مرد مجرد با زن شوهردار اگر مردى به اشتباه با زنى آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عده زن می‌‏تواند با او هم بستر شود. در جواز دیگر بهره ‏هاى جنسی اختلاف است. در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.

آمیزش به شبهه با زن شوهردار،  حکم زنا با او را ندارد؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى حرام ابدى نمى‏شود.

سوال: اگر کسی به عنف مرتکب زنا شود، چه حکمی دارد؟

کسی که تجاوز به عنف می کند و با زنی به زور و اکراه زنا نماید، محکوم به اعدام می شود.

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۵۸ رای

نوشته های مشابه

‫178 دیدگاه ها

 1. سلام
  من یه سوال داشتمرخدمتتون اگر زنی به عقد مردی در بیاید ولی باکره باشد و با شوهرش رابطه دخول نداشته باشد و بکارت او توسط مرد دیگری برداشته شود و بعد از ان نیز باز با شوهر خود که در عقد او است رابطه جنسی نداشته باشد و جدا شود حکم جیست؟ایا به ان مرد یا کس دیگری که در طول عقد با شوهرش رابطه داشته حرام میشود؟

    1. سلام من همسرم با پسر مجرد وارد رابطه میشه و با همدستی پسره منو فریب داده و بدون اطلاع من با شهادت همان پسر از من طلاق و حتی حضانت بچه ام را برا خودش گرفته و شناسنامه اش مهر طلاق خورده اما شناسنامه ی من نه.الان نادم هست من هم بخاطر بچم بهش رحم کردم. اگه شکایت کنم از پسره یا زنم میتوانم اعدام پسره را بگیرم ولی نگذارم زنم سنگسار یا اعدام شود؟ زنم ب اخفال و ترساندن پسره وارد رابطه و دنبال کار طلاق افتاد با همدستی پسره. لطفاً مرا راهنمایی کنید

  1. ایا منظور شما این است که ازدواج با شخصی که بکارت توسط او برداشته شده حرام است ؟ اگر عمل جماع صورت گرفته با رضایت باشد بعد از عده ازدواج با زانی مانعی ندارد

    1. زنا رابطه جنسی و دخول است و رابطه نامشروع مصادیق زیادی دارد و میتواند صحبتهای عاشقانه دختر و پسری که رابطه محرمیت ندارند باشد.

   1. سلام ‌‌اگر زنی به دلیل مشکلات خانوادگی مجبور بشه با کسی عقو موقت کنه .‌‌آیا این عقد صحیحه یا خیر ؟ و اینکه در صورتی که این زن با فرد دیگری که مجرد هست رابطه جنسی داشته باشه چه حکمی داره ؟

 2. سلام اگر فردی با زن شوهر داری رابطه ای داشته باشد و شوهر زن از این شخص شکایت کند اما مدرک درستی نداشته باشد باید چکار کند

  1. باسلام رابطه ی پسر مجرد با زن شوهردار با اجازه ی خود زن بدلیل این که شوهرش نیاز جنسی او را برطرف نمیکند و زن هم نیاز به آمیزش دارد آیا رابطه زنا حساب می شود یا اگر صیغه کنیم حلال است از نظر اسلام

   1. رابطه جنسی برقرار شود حرام ابدی شکل گرفته است.زن تا پایان عده اش زن شوهر محسوب شده و نمیتواند به مرد دیگیری محرم شود

   1. دوست عزیز در صورت اثبات زنان محصنه با زن شوهر دار، دادگاه نی تواند حکم اعدام زن را بدهد
    صد ضربه شلاق برای موارد غیر اثباتی یا در حد لوث است.مگر اینکه شرایط خاصی پیش آید که اعدام جایز نباشد.

 3. اگر زن شوهرداری خود را صیغه مرد مجردی در بیاورد ومرد مجرد از شوهرداربودن ان خبر نداشته باشد حکم ان چیست

 4. سلام اگه زنی شوهرش ترکش کرده باشد و با مرد متهل رابطه بر قرار کند جرم زن چیست و جرم مرد چیست ممنون از رهانمایتان

  1. اگر زنا اثبات شود شلاق حدی خواهد داشت. لذا در صورت ترک شوهر زن میتواند برای طلاق اقدام کند.

   1. اگر زن شوهرداری در مسیر جریان طلاق باشد و همسرش اورا ترک کرده باشد و با پسر مجردی در این مدت ارتباط داشته باشد و حال با آن پسر بخواهد ازدواج کند حرام ابدی است به آن پسر؟

 5. سلام.اگر زن شوهر داری با مرد مجردی سکس داشته باشد.مجازات مرد و زن هر کردام چیست.مدرک هم فقط چت های بین ان دو باشد.

  1. تا خود متهم اقرار نکند هیچ جرمی ندارد از نطر قاضی مگر اینکه درحال رابطه آنها را دیده باشند و شهادت بدهند وگرنه چت هیچ چیزی را ثابت قطعی نمیکند

 6. زنا مرد شوهر دار بازن همسردار که هم زن ازهمسرش که هر۱ماه بااو نزدیکی میکند ناراضی هست وهم مردزنش درچندهفته یه بار بااو نزدیکی خیلی ساده داشته وآنچه مرد میخواهد رو درنزدیکی انجام نمیدهد و اوراراضی نمیکند که این نزدیکی بازن شوهر دار هم علت همین مشکل هست.حکم این نزدیکی چیست.ولی بازهم میگم هم زن از همسرش و هم مرد بازنش مشکل خیلی زیاددارند.ممنون میشم زود راهنماییم کنید

    1. حد مجازاتی است که شرع آنرا تعیین و مشخص کرده است و تعزیر مجازاتی است که قانون آنرا تعیین کرده.

   1. سلام اگه مردی با زن شوهردار زنا کنه ولی شوهر اون زن باهاش نباشه یعنی اینا اختلاف دارن و جدا از هم زندگی میکنن و زن در حال انجام کارای طلاقه آیا بعد از جداییش میتونه با اون مردی که با هم رابطه داشتن ازدواج کنه

 7. سلام.اگر با زن شوهر دار رابطه سکس داشته باشی ولی زن گفته باشد من مجردم و شوهر ندارم و گفته باشدوزن گفته باشد من مسیحی هستم و در دین من دوطرف راضی باشند مشکلی نیست حکمش چیست؟؟

   1. اگر شوهری نسبت به زنش بی توجه باشد و هیچ رابطه ی احساسی و جنسی(هیچگونه رابطه )نداشته باشد و خود نیز با توجه به شواهد به رابطه با دیگر زنان مشغول باشد و حاضر نباشد (ب دلیل فرض شخصی) همسرش را طلاق دهد و زنش مجبور به رابطه (سکس) با فرد دیگری شود حکم چیست ؟

 8. لازم به ذکر است مبلغ زیادی پول از طرف مرد به زن داده شده و چک وسفته به مرد داده است.الان از این طریق رابطه مرد را تهدید میکند لطفا راهنمایی کنید.

 9. سلام اگ مرد مجردی به زن متاهلی تجاوز کند و ان زن را با ترساندن مجبور کرده باشد زن از او حامله شده مجازات انها چیست؟

   1. سلام اگر عمل زنا یکبار بین زن شوهردار و مرد مجرد شکل بگیرد و از ان فرزندی به وجود بیاید حکم زن و مرد چیست و اینکه مصرف مشروبات الکی در ان رابطه در حکم تاثیری دارد یا نه ؟

 10. اگر زنی شوهر دار باشد و بیشتر از یک سال برای طلاق اقدام کرده باشه بعد از یک سال با مردی اشنا شود و به قصد ازدواج و برای اشنایی بیشتر با او فقط برای ناهار بیرون برن اگه اونارو در فضای عمومی بگیرن بدون هیچ رابطه زنا ایا جرمی متوجه خانم یا اقا میشه حکم دادگاه چیه ایا شوهر زن میتونه شکایت کنه

   1. اگرمرد مجرد را با زن متاهل را در یک خانه بگیرند و زن شوهرش را در ان لحظه بکشد حکم برای مرد مجرد و زن چیست

 11. سلام. اگه مرد مجردی با زن متهل رابطه جنسی و… داشته باشد و زن 2سال از شوهرش دور و در حال طلاق باشد. اگر روزی این 2را شوهرش گیر بیندازد. مجازات مرد چیست؟؟ جواب کامل میخواهم. مچکر

   1. سلام اولا معانی بیشتر کلمات را بلد نیستم
    دوم متوجه نشدم یعنی مرد مجردی با زن کسی رابطه نامشروع داشته باشد آبرویی برای. شوهر زن نمیمونه اونوقت مجازات فقط شلاق است؟ این چه قانونی است دیگه

 12. سلام من به تازگی از کشور آمریکا به ایران آمدم. من هر روز با زن دایی خودم سکس داشتم و او رو می کردم من به درستی قانون ایران رو در این مورد نمیدانم لطفا راهنمایی ام کنید

  1. اصل 54 قانون اساسی ایران می‌گه که هر فرد ایرانی موظفه برای کسی که هر روز با زن‌دایی خودش سکس می کنه شیرموز بخره

 13. با سلام و احترام . در تمامی پاسخهای بای شما حکم زنا محصنه حد ۱۰۰ ضربه شلاق اومده . پس حکم سنگسار کجا رفت ؟؟؟؟!!!!

  1. حکم سنگسار معمولا نمیدهند مگر اینکخپه بالای سخپه بار ثابت شده باشد و یا اینکه سه نفر عاقل شهادت بدهند

  2. متاسفانه سنگساری دیگر در کار نیست . با وضع بیحجابی و تحریک آمیز بودن بطن جامعه فکر کنم تا مدتی دیگر به زانی و زانیه پاداش و تشویقی هم بدهند .

  3. اصلا حکم سنگسار نداریم.متاسفانه دشمنان اسلام برای بد جلوه دادن قانون اسلام این قانون الکی رو به اسلام نسبت میدن.
   خداوند تو قران فرموده اگه زن توبه کرد حق ظلم و ستمی ندارید که خداوند آمرزنده و مهربان است

 14. سلام.سکس با زنی که از شوهرش طلاق گرفته و بیوه هس و الان از مرد مجرد طرف حاملس .حکمش چیه؟درصورت شکایت؟

 15. اگه مردی با زن شوهر دار فقط پول داده باشد و مرد بارها از زن پرسیده باشد که شوهر داری و طلاقنامه خواسته باشه ولی زن دروغ گفته باشه حکمش چیه

 16. سلام اگر چنانچه یک جوان ۲۳ ساله با یک زن ۳۸ ساله با هم دستگیر شوند که جوان مجرد و زن متاهل ولی در حال طلاق گرفتن است منتها طلاق نگرفته هنوز جرمشان چیست

 17. سلام،،،درسته اگه پسر مجردی با زن شوهر داری رابطه جنسی داشته باشه حتی در صورت طلاق گرفتن اون زن دیگه نمی‌تونه باهاش ازدواج کنه؟

 18. سلام میشه حکم رابطه جنسی زن شوهر دار با مرد مجرد رو هم بگین که دقیقا چی حساب میشه این رابطه نامشروع هست یا زنا و حکمش چیه؟؟؟؟؟

 19. سلام.اگر مرد مجرد با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد وبعد جماع کنند وشوهر زن ازمراجع قانونی پیگیری کند،حکم مرد مجرد چیست؟

   1. بادرود..
    سوال؟ آیا مرد مجرد یاپسری که با یک زن در حدود شصت سال فقط با مردی بخاطر پرستاری عقد کرده باشد وهیچ گونه ارتباط زنا شویی وجود نداشته باشد بخاطر اینکه مرد در بستر بیماری دایمی و ناتوان باشد میتواتد با پسری دیگر صیغه کند؟ منتظر جوابتان در ایمیل هستم ..سپاسگزارم

 20. سلام و خسته نباشید. اگر زنی شوهردار از مردی مجرد تقاضای ابستن شدن کند و بچه به دنیا بیاد زن میتواند برای گرفتن ارث از مرد مجرد شکایت کند؟

 21. سلام. اگر پسری با زن شوهر دار زنا کرد و بعد از آشکار شدن ماجرا زن دلیل این امر را ناتوانی جنسی شوهرش اعلام کرد، چه حکمی صادر خواهد شد؟

 22. سلام
  اگرمردمتأهلی یک خانم مجردرادردفترخانه به ازدواج موقت خویش درآوردوخانم هم ادعاکندکه طلاق گرفته ومجردمی باشدوبعداثابت شودکه زن دروغ گفته جرم مردچیه وجرم زن چیست.ومردمی تواندادعای شرافت ازخانم به خاطرریخته شدن آبروی خودداشته باشد.

 23. سلام.اگر زن شوهردار با مرد زن دار از طریق کلامی به شوهر خود خیانت کند حکمش چیست؟ و از طریق کلامی به خیانت های دیگه اعتراف کرده باشد ایا باید مهریه این خانم کامل پرداخت بشود؟در صورت داشتن صدا ضبظ شده و شاهد حکم طلاق به راحتی صادر میشود؟حکم این خانم چیست؟

   1. سلام اگه بعد این رابطع زن باردار بشه از همسرش و مرد مجرد ازدواج کنه و بچه دار بشه و بعد این دوتا بچه عاشق هم بشن ازدواجشون چ حکمی داره

   2. سلام اگه یه پسره مجرد با زنه شوهردار از پشت و از جلو رابطه برقرار کنه و هیچکس هم نفهمه فقط از لحاظ شرعی چی میشه؟

 24. با سلام رابطه دختر مجرد با مرد متاهل که پرده بکارت دختر رو برداره و بعد از اون با تهدید با دختر رابطه برقرار کنه و دختر برای اینکه آبروش نره حرفی نزنه و مدت طولانی باهم در ارتباط باشن دختر می تونه از مردشکایت کنه؟؟؟البته مرد برداشتن پرده و رابطه رو تکذیب کنه راهی برای اثبات هست؟؟؟
  حکمش چیه؟؟
  ممنون از راهنماییتون

  1. اگر رابطه و نزدیکی با اکراه و اجبار دختر انجام شده باشد و اثبات شود مرد مجازات شلاق خواهد داشت و اگر به عنف باشد مجازات اعدام دارد.

 25. اگر زنی شوهر دار بخاطر اینکه همسرش نیاز او را برطرف نمیکرده بره با مرد مجردی رابطه داشته باشه و بچه دار بچه البته با شوهرش هم رابطه داشته تو این مدت ولی خودش هم نمیداند از شوهرش باردار شده است یا از اون مرد مجرد چطوری بفهمه از کدومش بوده البته بعد از باردار شدن شدید پشیمان شده و توبه کرده ولی در مورد بچه نگران است ….می تونید راهنماییم کنید البته بعد باردار شدن چند باری با همسر خود رابطه داشته است ….ایا ممکن است اگر بچه از آن پسر مجرد است بعد نزدیکی با همسر خود بچه او شود و شبیه همسرش شود …..؟

  1. به همچین موجودی حتی نمیشه حیوون گفت چون این تشبیه منصفانه نیست و از ارزشهای حیوانات بی‌گناه کاسته میشه ؛ وظیفه مهم چنین زباله‌ای درقبال پاکسازی جامعه و به گند نکشوندن بیشتر از این نسل بشریت اینه که بلافاصله تعداد زیادی قرص برنج رو یکباره مصرف کنه و در جایی که ارتفاع بیشتر از ۵۰ متری از سطح دریا داره اقدام به پرش و سقوط آزاد رو به سمت بستر رودخانه خشک شده که پوشش محیطی سنگ خارا یا بصورت مصنوعی با بتن مستحکم پوشیده باشد، بکنه ! (همچنین جهت اطمینان و احتیاط بر هر شخصی واجبه که با تهیه ۴ لیتر بنزین آزاد باقیمانده ایشان را تبدیل به زغال لیمو کنن ، باشد که بدین سبب قابل استفاده و کاربردی شود )

 26. اگر یک مرد مجرد با زن شوهرداری رابطه برقرار کنه و بعد زن از شوهرش حامله بشه و مرد هم ازدواج کنه و بچه دار بشه بعد از چندین سال این دوتا بچه عاشق هم بشن ایا ازدواجشون چه حکمی داره ؟

 27. سلام اگه این رابطه بعد از این رابطه زن شوهردار از همسرش باردار بشه و فرزندی بدنیا بیاره و اون مرد مجرد هم ازدواج کنه و صاحب فرزندی بشه و بعد چندین سال این دوتا بچه عاشق هم بشن ازدواجشون چه حکمی داره ؟

 28. سلام اگه این رابطه بعد از این رابطه زن شوهردار از همسرش باردار بشه و فرزندی بدنیا بیاره و اون مرد مجرد هم ازدواج کنه و صاحب فرزندی بشه و بعد چندین سال این دوتا بچه عاشق هم بشن ازدواجشون چه حکمی داره ؟

 29. سلام اگه این رابطه بعد از این رابطه زن شوهردار از همسرش باردار بشه و فرزندی بدنیا بیاره و اون مرد مجرد هم ازدواج کنه و صاحب فرزندی بشه و بعد چندین سال این دوتا بچه عاشق هم بشن ازدواجشون چه حکمی داره ؟

 30. سلام اگر فرد مجردی وارد خانه ی دوستش(زن شوهر دار)شود و بعد از وارد شدن شوهرش برسد و فرد متواری شود و هیچگونه رابطه ای صورت نگرفته باشد در صورت شکایت شوهرزن حکم فرد مجرد چیست؟ باتشکر؟

 31. سلام اگر دختری ازدواج کند وبا نامزدش هیچ رابطه دخولی نداشته باشد وپس ازمدتی بخوادطلاق بگیره .دخترباکره باشه .اگه دختر درحین طلاق بایه پسر آشنا شه وقصد ازدواج داشته باش و باهاش رابطه سکس از عقب داشته باشه حکمش چیه ؟

 32. سلام اگه زنی با یکی صیغه کرده باشه ولی اون مرد نباشه و زن با کسای دیگه سکس کنه حکم شرعیش چیه ایا صیغه باطل میشه یا مرد هم باشه ولی او با کس دیگه سکس کنه صیغش باطل

   1. سلام اگر پسر مجردی با زن متاهل رابطه جنسی داشته باشه و شوهر زن بعد رابطه سررسیده باشه و چند نفری پسررو با سلاح سرد زده باشن و گوشیشو گرفته باشن و بعد پسر فرار کرده باشه اوناهم رمز گوشی و باز کرده باشن فیلمایی باقابلیت تشخیص خیلی کم از زن و پسر توگوشی بوده باشه حکم چیه؟ درضمن به زن اگه زنا ثابت بشه یا نشه مهریه تعلق میگیره؟؟

 33. سلام اگر خانم متاهلی با مرد مجردی در ارتباط باشد و این ارتباط صرفا از طریق شاهد و عکس و در صورت پیگیری از طریق تلفن ایا اگر شوهر خانم شکایت کنه چه حکمی خواهد داشت؟

 34. سلام من الان بمدت ۷ماه میشه با زنی آشنا شدم که بمدت یکسال است کارشون در دادگاه و میخوان طلاق بگیرن ولی شوهرش اذیت میکنه و ما میخواییم باهم ازدواج کنیم و تو این ۷ ماه ما باهم رابطه داشتیم حال حکم چیست ؟هم برای ازدواجمون و هم برای رابطه ایی که داشتیم
  ضمنا من خودمم دوسال میشه خانومم رو طلاق دادم

 35. آقا خودمون رو گول نزنیم و دنباله کلاه شرعی نباشیم . حکم سکس با زن متاهل اول شلاق بعدم اعدام هست . البته خیلی کم پیش میاد ب اعدام بکشه چون خانوم رو شوهرش یا باباش می‌کشه و پسره هم راس راس برا خودش راه می‌ره . خانوما اگه از شوهر راضی نیستین طلاق بگیرین . سکس زن متاهل با زن مطلقه فرق داره . شوهرش دهنتون رو سرویس می‌کنه .

 36. سلام،اگه دختری با مرد متاهل فقط معاشقه داشته باشه اونم با ترس و اکراه حق الناس همسر مرد بر گردن دختر هست یا نه؟

 37. سلام حکم خانمی ک فقط قانونی هنوز متأهل است و همسرش بخاطره داشتن بیماری ایدز نزدیک دو سال است ک خارج از ایران می‌باشد و بعد از هفده سال بنا به درخواست همسر صیغه طلاق را همسر از خارج از کشور خوانده و زن سه ماه عده رو نگه داشته و بعد به صیغه محرمیت فرد دیگر در آمده و هنوز کارهای طلاق با همسر اول تمام نشده است ک خانم از همسر دوم باردار شده قانون ک اصولا بر مبنای شرع است در این مورد چ حکمی می‌دهد و این خانم و آقا برای گرفتن شناسنامه فرزندانشان چه باید بکنند

 38. سلام اگر زنی در حال گذراندن عده باشد ، عده صیغه موقت ، و قبل از پایان عده با مردی رابطه جنسی برقدار کند ، حکمشان چیست ؟ ایا حرام ابدی میشوند؟

 39. پس دلیل اینکه اکثر مواردی که مرد زن دار متوجه خیانت زنش میشه اینه دست به کشتن یکی یا هردوی طرفین میزنه همین قانون مضخرفه خب لامصب یارو انقد به ناموس مردم گیر داده تا از راه به در شده مرتکب گناه شده بعدشم به هیچکی پوشیده نیست احتمال اینکه قدرت سکس یه شخص زنا کار از شوهر بهتر باشه اونوقته که میل به انجامش برای دفه های بعد بوجود میاد اونوقت برای مرد صد ضربه شلاق فقط این چه قانونیه؟کسی که زندگی نابود کرده حقشه زندگیش تباه بشه همینه که ادمای بی ناموس و دزد شرف و ناموس دیگران روز ب روز بیشتر میشن

  1. حرف شما کاملا درسته و اصلا درک نمیکنم چرا قانون فقط شلاق در نظر گرفته یعنی یارو زندگی ی خانواده نابود میکنه ابرو شرف طرف میره بعد شلاقش میخوره به ریش طرف میخنده … باید هم زن هم مرد زدش کشت …

 40. ببخشید یه سوال داشتم ..اگه میشه لطفا سریع جواب بدید…یک پسر ۱۵ ساله مجرد با یک زن ۳۲ ساله شوهر دار رابطه جنسی یا همون زنا داشته …میشه لطفا بگید حکم آن چیست؟ و زن شوهر دار آیا بر شوهرش حرام میشود یا خیر؟

 41. ببخشید یه سوال داشتم ..اگه میشه لطفا سریع جواب بدید…یک پسر ۱۵ ساله مجرد با یک زن ۳۲ ساله شوهر دار رابطه جنسی یا همون زنا داشته …میشه لطفا بگید حکم آن چیست؟ و زن شوهر دار آیا بر شوهرش حرام میشود یا خیر؟

 42. سلام ببخشید یه سوال دارم لطفا سریع جواب بدید ..ممنون..یه پسر ۱۵ ساله مجرد با یک زن ۳۲ ساله شوهر دار رابطه جنسی یا همون زنا داشته حکم آن برای پسر چیست و حکم آن برای زن شوهر دار چیست و آیا زن بر شوهر اصلی اش حرام میشود؟لطفا جواب بدید ممنون

 43. سلام. بنده مجرد هستم. من با دختری به مدت نزدیک دو سال دوست بودم. ایشان به مدت یک سال قبل از اشنایی با من در خانه پدرشان و جدا از همسر خود زندگی میکرد. این دختر به من گفته بود و چند بار هم تاکید کرده بود که طلاق رسمی گرفته و جدا شده و من هم با همین باور و البته به قصد آشنایی بیشتر برای ازدواج با ایشان رابطه دوستی و به ندرت رابطه جنسی داشتم. اخیرا متوجه شدم که این خانم به من دروغ گفته و طلاق رسمی نگرفته. در صورت شکایت شوهر ایشان از این خانم و پرینت تماس ها و پیامک ها آیا بنده هم درگیر ماجرا هستم؟ در صورت اثبات رابطه من با ایشان، حکم بنده چیست؟

 44. سلام اگه مرد مجردی با زن شوهردار جماع داشته باشه وخانواده همسرش بفهمند حکمش زن مرد چی هسش.البته ی بارم سرقرار میگیرنشون ب دلیل تاریکی نمیتونن اثابت کنن کی بوده و زن هم هیچ چیز نمی گوید

 45. اگ مرد مجردی با زن شوهردار بگیرن وکسی ک گرفته نتونن رابط سکس اثبات کنن .فقط قرار بیرون وخونه باشه وچند نفرببینن شهادت بدن حکمش چیه؟؟؟

 46. من همراه دوستم رفتیم خونه یه فاحشه که قرار بود پول از ما بگیره و باهاش زنا کنیم پلیس اومد هیچ کدام از مارو روی کار نگرفت ولی اون کارو یکی انجام دادیم یکی انجام نداد
  جرم ما چی میشه… تکلیف چی میشه

 47. سلام یه پسر مجرد با یه زن متهل رابطه داشته باشه واز اون رابطه یه بچه داشته باشه بدون اینکه پسر بدونه وبعد از فهمیدن توبه کنه ورابطرو تموم کنه وبعد از مدتی زن با تهدید به اینکه ازمایش دی ان ای انجام میده و خواهان رابطه مجدد میباشد حکمش چیه

 48. س. دو هفته پیش زن شوهرداری رو با مرد مجردی رو شوهر زنش رو هم در حال سکس میگیرد و چند نفر شاهد هم ظاهرا میبینن ولی شاهد رو دقبقا نمیدونم حالا طرف میزنه هر دو رو میکشه و ظاهرا فیلم هم میگیره میخواستم بدونم ایا پدر و مادر زن که داغدارن حرفشون بجایی میرسه و حکم در مورد این مرد که زده هردو رو کشته چیه ممنون

 49. با سلام.مدتیه بازنی رابطه دارم که شوهر داره ولی از زندگیش راضی نیس وشوهرش باهاش نزدیکی نمیکنه.اگه یه روز شوهرش حدس بزنه ایا با پرینت دادگاه میتونه بفهمه که من رابطه باهاش داشتم وایا پرینت دادگاه مورده قبوله؟چون بارها توی واتس اپ درمورد نحوه رابطمون وچون چرای سکسمون صحبت کردیم.ممنون میشم جواب بدین

 50. سلام اگر کسی (مجرد) با محارم خود که مزدوج است رابطه نامشروع ( هرگونه لذت بدون دخول) داشته باشد حکمش چیست؟

 51. سلام.اگر کسی با دختری که نامزد دارد رابطه داشته باشد واین رابطه درحد پیام های عاشقانه وبیرون رفتن باهم باشد ولی هیچ که به نزدیکی منجر بشه نداشته باشند چه مجازاتی دارد

 52. سلام اگر مرد مجردی با زن متاهلی رابطه تلفنی داشته باشد و بعدها ک فهمید او متاهل است و از ترس تهدید به خودکشی زن در صورت جدا شدن از او به ادامه رابطه با او بپردازد حکم مرد چیست؟

 53. یه سوال
  اگه‌ مردی با زن شوهر دار رابطه برقرار کند و دخول داشته باشد
  اما زن شوهر دار ۴ سال است ک با خانواده خود زندگی میکند و ۴ سال است به دنبال طلاق است
  حکم هر مردد و زن چیست ؟

 54. سلام زن شوهردار که شوهرش فلج شده نمیتونم نیازهایش را برطرف کند آیا میتواند صیغه شود یا باید چکار کند

 55. سلام اگر مرد مجردی با پنج خانم شوهر دار رابطه داشته باشد در صورت دخول با رضایت و شکایت خانم ها به جرم اغفال ، مجازات مرد چیست ؟

 56. سلم اگر مرد شوهر داری با چند زن شوهردار رابطه سکس داشته باشد
  و همسر این مرد از همه آنها شکایت کند حکم مرد و آن زنها چیست؟؟
  از همه آن زن های شوهردار صدا و پیامک موجود است. همچنین و برای یکی از زنها فیلمی که کاملا واضح بوده و دخول اتفاق افتاده هم موجود است
  حکم مرد و آن زنهای شوهردار چیست؟؟

 57. سلام اگه زن متاهلی درحد پیام و زنگ با پسر مجرد ۱۸ ساله ای باشه و شوهرش مطلع بشه و زن مهریه را بخشیده باشه ولی خانواده پسر تهمت بزنن و با پیام و صدای زن اون و شوهرشو تهدید کنند اگه زن برای قاضی بگه که فقط در حد زنگ و پیام بوده و این پسر ۴ ماه تهدید میکرده از ترسش زن به کسی چیزی نگفته حکم زن چیه اگه شوهرش هم بخشیده باشه

 58. خسته نباشین..ببخشیددر زنایی که بین مردمجردبازن شوهردار صورت گرفته وثابت شده نیست وکسی ندیده و شوهرفقط مدارکی همچون چت و رابطه برای شکایت رو ثابت کنه قانون اعدامی وجود نداره؟یعنی فقط اگر ثابت کنه باچت ها 100ظربه شلاق صورت میگیره و اعدامی در کار نیست؟لطفا جواب بدین..ممنونم

 59. نزدیکی مردی مجرد با زنه شوهرداری ک به گفته خود زن, دو سال است ک مردش با وی نزدیکی نکرده و در شرف طلاق هستند چ حکمی دارد.

 60. با خواندن مطلب فوق انگار سوار بر ماشین زمان شدم رفتم هزار سال پیش آخر گردنشو با شمشیر بزنه چیه دیگه اگر زوجین واقعا زوجین باشن هیچ خیانتی نباید بشه اما وقتی یکی خیانت میکنه پس مشکلاتی داشتن ادامه باهم بودن براشون اشتباهه باید شروط عقد رو ساده بگیرن اگر مشکل جدی ایجاد شد راحت طلاق بشه و به دردسر نیافتن دوتا کشور اونورتر همه چی آزاده طرف خودش تصمیم میگیره آره یا نه اگر خواست ازدواج میکنه طلاق میگیره نه بخاطر پول و پله و … حقوق زوجین برابره بعدش اینجا برای شخصیترین عضو بدن مردم تصمیم میگرن حکم صادر میکنن آیندگان در مورد این وضعیت چه خواهند گفت یکی از دلایلی که سمت وکلالت نرفتم همین مورد بود منکه خجالت میکشم در مورد خصوصیترین عضو مردم حرف بزنم

 61. اگر زن متاهل حدود ۵ بار زنا کرده باشد و شوهرش بخاطر بچه‌ها بخشیده باشد ولی سر آخر با دانستن زمان زنا با آزمایش دخول می‌شود زنا را ثابت کرد ضمن داشتن عکس و فیلم از روابط گذشته وحکم چیست

 62. سلام و خسته نباشید
  عموی بنده مجرده و پلیس اونو با یک زن شوهردار در خانه عمویم پیدا کردند مجازاتشون چیه؟!
  ممنون میشم راهنمایی کنید اولین بار هست که عموم رو به این جرم دستگیر کردن

 63. یک سوال
  اگر خیانت زن به مرد میتواند بازگشت پذیر باشد و تکرارشود پس نوعی لذت و وسوسه درمیان است .حال آیا درصورت موافقت مردطردشده و اظهار رضایتش از داشتن رابطه جنسی همسرش با مردی دیگر ، (با وجود نشانه ها و قراین موجود به مردخیانت زن ثابت شده برشد)می توان گفت زن خیانتکار این توافق را می پذیرد واشکارا تن به روابط جنسی با فرددیگر میدهددرصورتیکه شوهرش باخبراست؟ یا نه بجز اثبات درعمل یا مچ گیری تن به معامله نمیدهد؟

  1. سلام اگه مردی زن خود رادر جلو ماشین بامرد مجرد بگیرد ومرد اقرار کند که من با زن دوست هستم وفقط دور میزدیم و آقا شاکی بشه و با اینکه یک سال هست زن ومرد ازهم جدا هستن. حکمش چیست؟

 64. سلام یه بنده خدایی بعد فت پدرش خانواده به زور و اجبار شوهرش میدن در صورتی که اون مرد دوست نداره و بیست سالی ازش بزرگ تره و سر خطبه عقد هم جواب بله رو برادرش گفته و آقا این دو به هم محرم هستند؟
  رابطه جنسی به روز انجام میده بدون ضایت طرف مقابل ولی
  اون دختر کسی دیگه رو دوست داره و با اون طرف میخوابه و رابطه برقرار میکنه ولی با اینکه خطبه عقد خونده نشده هر دو همو دوست دارن و باهم دیگه هستند الان به هم محرم هستند یا نه؟

 65. آیا این عدالت هست آبروی مرد نجیب و وفادار بره زندگیش نابود بشه زن بهش خیانت بکنه بعد هیچی به هیچی فقط ١٠٠ ضربه شلاق این دیگره چه قانونی هستش که از خودشون در آوردن اونم به نام اسلام، قانون اسلام سنگسار هستش برای زن شوهردار، باید حکم رو خود مرد اجرا کنه و هر دوشون رو بکشه راحت تا درسی باشه برای بگیه افراد. اگر اعدام بشه با عضت میمره و حکم اسلام دفاع از ناموس درجه‌ همون شهادت هستش.

 66. سلام…با خانم متاهلی سال قبل رابطه داشتم..هیچکسم خبر نداره..فقط داخل پیام بعد رابطه با هم صحبت میکردیم…الان صرف اون پیاما اگه فردا روز شکایت کنه همسرش حکمش چیه..قاضی بدون شهود.عکس .فیلم..تنها با تکیه بر پیام ها میتونه حکم زنا بده؟

 67. سلام اگر پسر مجردی با زن متاهلی آمیزش کند با آنکه صیغه محرمیت خوانده شده و صرفا برای تحریک بوده و شوهر آن زن هم نیاز های جنسی اش را تامین نمی کند حکم آن پسر چیست؟

 68. سلام اگر مرد متأهل با زن شوهر دار رابطه داشته باشد و شوهر زن راضی باشد .حکم از لحاظ اسلام چیست ؟

 69. سلام.اگر مردی متوجه خیانت زنش بشه و متوجه بشه با پسر مجردی در ارتباط است، و عکس ها و فیلم های عاشقانه ای بینشون رد و بدل میشه،حکم زن و پسر چه خواهد بود؟

 70. سلام
  اگر مرد مجردی با زن متاهلی رابطه داشته داشته باشد ولی دخول صورت نگیرد ولی منجر ب امیزش یکدیگر شده باشند باز هم زنای محصنه است یا خیر ؟ حکمش چیست؟

 71. سلام خانمی درحال طلاق بود ولی رابطه با یه مرد دیگه ای داشت و الان دوساله باهم ازدواج کردند والان فهمیدن ک رابطه داشتن با زنی ک کاملا طلاق نگرفته حرام ابدی حساب میشه
  الان باید طلاق بگیرن ؟ ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا