قراردادها

فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد و شرایط تخلیه ملک توسط مستاجر

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است. به همین دلیل فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد را برای شما عزیزان آورده‌ایم. به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست.

اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد.

حق فسخ در قرارداد اجاره

حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

اگر موجر در حین مدت اجرا به دلیل نیاز شخصی بخواهد ملک خود را از مستاجر بازپس بگیرد چه اقدامی باید انجام دهد: قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند.

به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر می‌تواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.

فسخ قرارداد
قرارداد اجاره

 

اهمیت تعیین خسارت برای تاخیر

همچنین تعیین خسارت در قرارداد از  نظر تاخیر مستاجر در تخلیه یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت کرد.

به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که تا زمان اتمام قراداد نمی‌توان مستاجر را اجبار به تخلیه کرد مگر مطابق موارد مصرح در قانون یا اینکه در ضمن عقد اجاره در خصوص تخلیه زود‌تر از موعد توافق کرده باشند.

پس از تعیین مدت اجاره و تدوین اجاره‌، قرارداد اجاره به هیچ عنوان نه توسط موجر و نه توسط مستاجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص.

تخلیه ملک توسط مستاجر و فسخ قرارداد

در خصوص تخلیه ملک توسط مستاجر یا فسخ قرارداد توسط طرفین قبل از پایان موعد اجاره:

ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ، مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا برعکس.

برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد و تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد یا اینکه در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها موجر حق فسخ قرارداد و تخلیه مستاجر را خواهد داشت.

چنانچه برای طرفین قرارداد نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید حاصل شود، اصل بر آن است که حق فسخ حاصل نشده است.

معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه‌حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

فسخ قرارداد
قرارداد اجاره

اصلی‌ترین علت دعوای تخلیه

یکی از مهم‌ترین علت طرح دعوای تخلیه، پایان یافتن مدت اجاره است. اگر به هر دلیلی که مالک یا مستاجر، مدعی خاتمه یافتن قرارداد اجاره باشد و طرف دیگر آن را نپذیرد ممکن است، دعوای تخلیه مجال طرح پیدا می‌کند.

به طور مثال مالک هر زمانی که خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس اگر مستاجر هر زمانی که ملکی با شرایط بهتر یافت نمی‌تواند اجاره را پایان‌ یافته تلقی کند مگر اینکه مالک و مستاجر برای خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ ایجاد کرده باشند. (خیار شرط).

اگر مستاجر در نگهداری ملک کوتاهی کند

اگر مستاجر در نگهداری ملک کوتاهی کند و موجر خواهان تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

در این خصوص ماده ۴۸۵ قانون مدنی صراحتاَ بیان کرده است که اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم باشد که تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبور شود.

اگرچه در مدت اتمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند، هرگاه مستاجر مانع تعمیرات شود در این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و هرگاه تعمیرات ضروری شود، دادگاه می‌تواند او را الزام و در صورتی که لازم باشد حکم به تخلیه موقت بدهد.»

بر اساس ماده 22 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مسئوول پرداخت خسارت ناشی از ممانعت در تعمیرات ملک مذکور است.

ضمانت اجرا برای موجر

در خصوص ضمانت اجرا برای موجر در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر و اقدامات قانونی که وی برای تخلیه ملک خود باید انجام ‌دهد:

در مواردی موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ قرارداد اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند و دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ تخلیه مورد اجاره را صادر می‌کند که یکی از آن موارد بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر است.

فسخ قرارداد
قرارداد اجاره

طبق این بند:

در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، چناچه اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند.‌‌

نکاتی درباره ضمانت اجرای قرارداد اجاره

هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه متوقف می‌شود اما موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه تخلیه عین مستاجر را درخواست کند و چناچه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.

هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند‌ حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع‌ شده نیز به موجر پرداخت می‌شود، ولی هر مستأجر فقط‌ یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند.

در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و ‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌ تخلیه عین مستأجر را کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

فسخ قرارداد
قرارداد اجاره

در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند شروطی را به نفع خود بگنجاند به طور مثال در قرارداد ذکر شود در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بیش از ۱۰ روز موجر می‌تواند اجاره را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ مورد اجاره را فسخ کنید.

لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد باید مستاجر به موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

چند راه حل قانونی

گاهی در پایان مدت اجاره مستاجر ممانعت به تخلیه ملک می‌کند که در این خصوص قانون راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. درخواست برای تخلیه ملکی که موعد اجاره آن به پایان رسیده است به شوراهای حل اختلاف تقدیم می‌شود.

شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذی‌نفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.

باید به این نکته توجه داشت که شورا دستور تخلیه صادر می‌کند نه حکم تخلیه و حکم تخلیه شامل تقاضای تخلیه پیش از اتمام مدت اجاره می‌شود از جمله اینکه مستآجر تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستآجره را پیش از موعد به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها مطرح کند.

اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده باشد صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است.

پس از ابلاغ این دستور توسط ماموران به مستاجر، او مکلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۵ رای

نوشته های مشابه

‫81 دیدگاه ها

 1. سلام من خانه ای را برای درمان مادرم در تهران رهن و اجاره کردم که به دلایل پزشکی پس از 3 ماه مجبور به برگشت به شهرستان شدیم و یک ماه هم تاکنون کرایه خانه خالی را داده ایم و 8 ماه از قرارداد باقی مانده است و مستاجر جدید هم بنگاه گیر نیاورده است راه کار من در این خصوص چیست ممنون

  1. اظهارنامه به شورای حل اختلاف بنویسید دلیلتون رو برای فسخ ذکر کنید یک ماه اجاره خسارت بدید تمامه

   1. سلام من میخوام وسط ماه جاب جا بشم و شرایط فسخ هم گذاشتیم الان باید اجاره کامل بدم یا تا همون روزی که تخلیه کردم رو بدم؟

  2. من مستاجرم ۳۳۰ م رهن گرفته خونه رو الان قبل از اتمام قرارداد داره بلند میشه به غیر از کمیسیون چقدر ضرر زیان باید پرداخت کنه؟

  3. سلام من دو ماه قبل از اتمام وقت اجاره دو مرتبه بدون مراجعه به املاک با موجر تمدید قرار داد کردم اما بعد از یک ماه به دلیل مشکلات شغلی و پا درد شدید و توصیه دکتر ، درخواست فسخ کردم . موجر تلفنی، اعلام کرد یا باید کسی را جایگذین کنم یا دوماه باید صبر کنم، اکنون سه ماه گذشته ولی موجر منکر حرف خود میشود و از طرفی اجاره را به حدی بالاتر از قیمت واقعی گفته که کسی را نمیتوان جایگذین کرد بماند که شرط ما بر تمدید مثلا اعلام مسکونی شدن واحد تجاری بود ، که ایشان ۵ ماه بعد از تمدید امروز اقدام به این کار نموده و هزینه های ۱۰ برابری قبوض را همچنان بپای من گذاشته اند

 2. سلام مستاجر من پس از ۲۰روز از تنظیم اجاره نامه قصد ترک انجا را دارد. ایا ایشان میتواند اجاره نامه را فسق کند لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون.

 3. سلام من مستاجری دارم که پایان قراردادش تا ۱۰آذر۹۷هست یعنی دو ماه دیگر،اما از ۱۰روز پیش مستاجر درخواست تخلیه کرده حالا پولش حاظره ولی امروز و فردا میکنه ،سوالم این است ،مهلت تخلیه چند روزه است با استناد بر اینکه خودش دقیقا گفته حاظربه تخلیه هست ۱۰روز میگذردآیا بعد ۱۰روز میتوانم شکایت کنم وایتکه هروزی که بگذرد روزانه چقدرجریمه میشود
  باتشکر از فراوان

  1. ‌سلام درود
   من مستاجری دارم که تاکنون مشکلی باهم نداشتیم دوسال بدون مشکل نشسته حال ما پول لازم داریم کل خانه را رهن دادیم حال مستاجر بلند نمی شود می گویید ایشون از ماخواست که دربنگاهی قرارداد به مدت یک سال بنویسم تا این بنده خدا وام مستاجری دریافت حال که ما به مشکلی برخوردیم ایشون می فرمایند ما کد رهگیری داریم ما از خانه درامدیم ولی ایشون تو زیرزمین تخم مرع رنگ می کند برای عید بخدا قسم که مدت این سه سال حتی کولر خانه اب گرم را خودم تعمیر می کردم که ایشون هزینه نکند خانه را باکمترین مبلغ اجاره دادیم حال می گویید پول پیش ندارم من قرارداد دارم وعیر

  2. سلام ملکی روپنج ماه پیش به شخصی اجاره دادم یک ساله قرار داد بستیم حالا مستاجر پس از گذشت پنج ماه خواهان تخلیه ملک شده شرایط تخلیه چیست و شرایط برگشت پول پیش رو لطفا توضیح بدید برامون البته ملک هیچ گونه مشکلی هم از نظر های قانونی نداشته فقط مستاجر خواهان تخلیه است

 4. سلام من یه مغازه اجاره کردم و بعد از دو ماه کارم نگشت مجبور شدم ببندمش،الان 2 ماهه کلید مغازه رو دادم به مالک ولی هنوز مشتری پیدا نکرده،راهی برا فسخ قرارداد هست؟ ممنون

  1. مطابق قانون بله این حق برای مستاجر وجود دارد و دو ماه قبل اطلاع دهید و اظهار نامه بفرستید. گاهی مستاجر توان مالی پرداخت اجاره را ندارد و لذا قانونا این حق برای وی وجود دارد

 5. بنده به عنوان موجر با مستاجرم یک قزار داد اجاره دارم که پایان موعد ان ۱۰.۱۰.۹۷ میباشد
  و با مستاجرم قرار داد فوق را فسخ وتحت شرایطی به صورت مکتوب مقرر گردید مستاجر تا تاریخ ۱.۹.۹۷ مورد اجاره را تخلیه نماید ولیکن علی رغم پیگیری های فراوان وشکایت در شواری حل اختلاف هنوز موفق به تخلیه ملک نشدم اگر راهکاری در خصوص تخلیه فوری بفرمایید ممنون میشوم

 6. سلام،توی این قانون که همه جا حق روبه صاحب خونه میدن،مستاجر بدبخت که باید با سروصدای ودعوای صاحب خونه کنار بیاد هیچ حقی نداره

  1. قطعا مستاجر مورد داشته که صاحبخونه باهاش دعوا داره . وگرنه ذاتا صاحبخونه ها که مشکلی با کسی ندارن مگر بخوان حقشون رو بگیرن و یا در مواقعی بخوان اجاره رو مطابق با عرف زیاد کنند.

  2. سلام من خونه ای اجاره کردم 6 ماه از قرارداد 1 سالم گذشته می خوام مهاجرت کنم می خوام فسخ کنم قرارداد را؟ حق فسخ برای من وجود داره؟ اگر نه چه قدر بایدد خسارت بدم؟

 7. با سلام، من مستاجرم تا کنون هزینه های قسمتی از پیش پرداخت و اجارهای بمدت بیش از 6 ماه پرداخت نکرده ،در صورتی که در متن قرار داد توافق کردیم اگر باقیمانده پول پیش(رهن ) همراه با اجاره ماه اول پرداخت نشود قرار داد لغو و جریمه 8 میلیون ذکر شده، ایا با این شرایط میتوان حکم تخلیه گرفت، قرار داد عادی و بمدت یک سال و توسط املاک و یک شاهد دیگر امضا شده.

 8. با سلام من منزلی رو اجاره داده ام و در زمان عقد قرارداد شرط کردم که در صورت عدم پرداخت دوماه کرایه قرارداد فسخ میشود.. مستاجر سه ماه کرایه نداد و در بنگاه ی که قرارداد نوشتیم قرارداد را فسخ کردیم و 40 روز هم محلت برای تخلیه دادیم.. حال که مستاجر ملک را تخلیه نمیکند چه کاری باید انجام داد.. در کل پول پیشی هم ندارد. لطفا” راهنمایی کنید

 9. درود
  من مغازه ای اجاره کرده ام که دومین سال قراداد هست. از چهار ماه قبل از عید با موجر صحبت کردم و گفتم که برای عید تخلیه می کنم.
  ولی الان ایشون مبلغ پول پیش رو به من نمیدن. و میگن باید بمونی.
  البته من پیش از عید با پیامک به ایشون گفتم که طبق صحبتی که سه ماه پیش کردیم، من برای عید تخلیه می کنم.
  و پیامک ها هنوز روی گوشیم هست. همچنین من مغازه رو به کلی جمع کرده ام و به دلیل درد در قسمت زانو ناچار از شغل خودم که آرایشگری هست، بیرون آمده ام. و در اصل ورشکسته شده ام و این رو به موجر گفته ام.
  البته وقتی دیدم پول پیش رو نمیدن، از طریق چند بنگاه مشاور املاک دنبال مستاجر براشون گشتم. ولی ایشون با گفتن قیمتی بالاتر از نرخ اجاره، خوهان های اجاره رو منصرف کردن. با توجه به این که توی متن بالا خوندم، گفته بودید؛ دو ماه قبل از تخلیه مستاجر باید موجر را با خبر کند، و من چهار ماه قبل به ایشون گفته ام، و ایشون پول پیش رو که نداده اند هیچ، مستاجر هایی رو که براشون پیدا کرده ام رو رد می کنن، لطف کنید و به من کمک کنید که چطور می تونم پول پیش رو از ایشون بگیرم؟
  سپاس گزارم

 10. سلام من هفت ماه پیش مغازه ای رااجاره کردم اما دوماه کار نمیکنه مغازه اما صاحب مغازه میگه باید اجاره منو بدی ایا راهی برای فسخ قرار داد است ؟؟؟؟

 11. سلام
  .من هفت ماهه پیش خانه اجاره کردم اما سه ماهه از همسرم جدا شدم الان صاحب خانه ب مجرد بودن من اعتراض داره و یکماه مهلت داده بابت تخلیه در صورتی ک من حدود 5 ماه تا موعد قرارداد وقت دارم …ممنون میشم راهنمایی کنید

 12. سلام.وقت بخیر.اگر موجر قبل از انقضای موعد در مورد اماکن تجاری درخواست تخلیه از مستاجر داشته باشد،آیا مستاجرمیتواند غیراز حق رهنی که به موجر داده،درخواست مبلغی بعنوان ضرر و زیان یا حق کسب یا به هر عنوان دیگر از موجر بکند و ملک را در ازای دریافت آن مبلغ تخلیه نماید؟لطفا جواب رو به ایمیل بنده بفرستید.با تشکر

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 13. سلام.مستاجر طبقه بالایی من مراعات نمیکند شبها تا ساعت 3 نیمه شب سروصدا دارد . خانواده اش را میفرستد خانه پدرش و رفقای مجردی می آورد برای قلیان کشی.3ماه تحمل کردم . مرد 45 ساله کفتربازی میکند . و همیشه آزار واذیت برای بنده و همسایه ها دارد . چطور میتوانم بیرونش کنم و اینکه به ساختمانم خسارت زده چطور میتونم ازش بگیرم/ممنون

 14. سلام مندمستاجر هستم . صاحبخانه به وعده خود برای تعمییر خانه عمل نکرده. آزار و اذیت میکنه‌ از و برق و پکیج انشعاب کشیده. میخوایم فسخ قرارداد کنیم. باقبول حق کمیسیون مستاجر جدید. ایا خسارت دیگه ای هم باید بدیم؟

 15. سلام روز بخیر
  میخواستم بدونم تخلیه بعد از شش ماه هم شامل خسارت کمیسیون بنگاه میشه؟
  این درصورتی هست که مالک ازار و اذیت داره و از اب و برق ما انشعاب کشیده و استفاده میکنه

 16. سلام
  اگه مستاجر مهلتش تموم شده باشه و 3 ماه بدون پرداخت اجاره به زور نشسته باشه و تخلیه نکنه چطور باید قانونی اقدام کرد تا سریع رسیدگی کنن؟

 17. سلام من دو تا خونه دارم اجاره میدمشون واقعا این مقاله کمک کرد تو خیلی مسائل حقوقی.
  چطور میتونم با شما در ارتباط باشم؟ دفتر دارید؟

 18. سلام ..من مستاجر هستم..تاریخ قرارداد من تا ۳/۱ /۹۸ هست …از دوماه قبل به مالکم خبردادم که تکلیف چیست …اونم گفت امسالم نشستی…الان ۱ روز بعد از قرارداد که رسیده به من میگه باید تخلیه کنی…در صورتی که من ۲ ماه قبل بهش خبرداده بودم…تکلیف چیست…

 19. سلام ..من مستاجر هستم..تاریخ قرارداد من تا ۳/۱ /۹۸ هست …از دوماه قبل به مالکم خبردادم که تکلیف چیست …اونم گفت امسالم نشستی…الان ۱ روز بعد از قرارداد که رسیده به من میگه باید تخلیه کنی…در صورتی که من ۲ ماه قبل بهش خبرداده بودم…تکلیف چیست…

 20. سلام. خسته نباشید. اگر قرار باشد نمای ساختمان واحدی که به اجاره داده شده بازسازی شود مستاجر آن باید رضایت داشته باشد؟ و اگر نداشته باشد حق فسخ اجاره و اخذ خسارت از موجر را دارد؟

 21. سلام
  من خونه ام رو به مبلغ ۲۰ میلیون ودیعه و ۱۱۰۰ اجاره دادم.
  مستاجر ۱۰ میلیون داد و کلید رو بهش دادم.
  قرار شد یک هفته دیگه ۱۰ میلیون باقیمانده رو بده ولی نداد.
  تو قسمتی هم از قرار داد املاک اشاره کرده اگه ۱۰ تومن رو مستاجر نده موجر حق فسخ داره.
  لطفا راهنمایی میکنید.

  1. بله قرارداد را از طریق بنگاه فسخ کنید و برای تخلیه ایشان و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف دادخواست بدهید.

 22. باسلام ما خونه خریدیم و الان مستاجر به مدت نه ماه است ک کرایه ای پرداخت نکرده و هرروز دعوا و سر وصدا دارن و هم دیگرو میزنن ایا میتونم قرار داد رو لغو کنم چ کار باید انجام بدم

 23. سلام میخواستم بدونم ک ما الان مستاجرهستیم و ۵ماه باقی مونده تا پایان قرداد.حال صاحبخانه ب ما گفته ک خونه رو میخواد میشه ی راهنمایی کنید .سپاس

 24. سلام من ی خونه اجاره کردم ک تو قرارداد نوشتیم هروقت خواست خونرو بفروشه اجازه بازدید بدم بعد از هفته اول شرو کرد هرروز زنگ زدن برای بازدید منم همش سرکارم نمیتونم خونه باشم الانم باهم دعوا شده پولمم نمیده بلند شم ٧ ناهم از قرارداد میگزره

 25. سلام ملکی بنام من وخواهرم راپدرم بااجازه ما اجاره داده.درقولنامه نام خودش رانوشته وکرایه را یک سوم کمتر از عرف تعیین کرده .ایا میتوانیم قرارداد را فسخ کنم

 26. سلام پدرم ملکی بنام من و برادرم را بارضایت مابا اسم خودش اجاره داده ایا مامیتوانیم قرارداد رالغو کنیم

 27. سلام
  من خانه ای به متراژ 150mبه رهن گذاشتم و الان مستعجر با 40 میلیون رهن سه سال داخل خونه نشسته ،،
  اما من 7 ماه قبل از پایان قرار دادا به مستعجر گفتم که خونه رو خالی کنه اما حالا دو ماه از قرار داد میگذره وخونه رو خالی نمی کنه ،،،،،
  لطفا اگه میشه راهنمایی کنید.
  باتشکر

   1. سلام و خسته نباشید
    مى خواستم بدانم آن بندى که در قراردادهاى اجاره وجود دارد و مى گوید اگر یکى از طرفین قرارداد خواهان فسخ قرارداد پیش از اتمام مدت زمان قرارداد باشد باید موضوع را دو ماه پیش از آن به صورت کتبى به طرف دیگر اطلاع دهد به چه معنى است؟ آیا این بند صرفا جهت اطلاع دیگر قرارداد مبنى بر فسخ آن است یا این که طرف دیگر مى تواند آن را امضا نکند و بگوید تا پایان مدت، قرارداد بازالاجرا است؟
    ممنونم از شما

 28. سلام
  مغازه ای را 2 ساله اجاره کردم، بعد از یکسال با موجر صحبت کردیم و مبلغ را افزایش دادند
  الان من شرایط ادامه کار ندارم با ضرر مواجه شدم، از موجر تقاضا کردم که ایشان تا 1 ماه آینده مستاجر بیاره و ن تخلیه کنم ولی قبول نمیکنه و میگه اگه خالی کنی باید اجاره رو بدی
  راهی هست که کمکم کنه چون از نظر مالی مشکل دارم که مجبور شدم مغازه را جمع کنم

 29. سلام، من مستاجرم، اما بعد یک هفته با طبقه پایین مشکل برام پیش امده و میگه حق رفت و آمد نداری، منم به صاب خونه گفتم، اما همکاری نمیکنه و بازی در میاره، من چکار کنم که قرارداد رو فسخ کنم

 30. سلام من مغازه ای اجاره کردم تنظیم قرارداد هم نوشتیم توسط بنگاه ولی من قبل ورود پشیمون شدم ورود نکردم صاحب ملک پول پیش منو نزد خود نگه داشته به مدت ۳ماه و می‌گوید باید مغازه اجاره برود تا پولتو برگردونم تکلیف چیه

 31. سلام مستاجر توافقی ۴ماه زودتر میخواد بره فسخ قوا نامه و گرفتن پول آیا در بنگاه انجام بدم بهترهء؟ پول چ زمانی بهش بدم

 32. سلام من قرارداد اجاره ازاول اردیبهشت ۹۸تا اول اردیبهشت ۹۹ دارم موجر بعداز یک ماه ازشروع قرارداد من را مجبور کرد که پشت قولنامه بنویسم که ۱۰تیر ملک را تخلیه می کنم من هم به شرط اینکه در تاریخ مذکوور ودیعه من کامل پرداخت شود تخلیه میکنم درغیر این صورت قرارداد غیر قابل فسخ است حاضر به امضا شدم دران تاریخ موجر ودیعه را نداد من تخلیه نکردم ایشان در شورا برای حکم تخلیه وطلب خسارت شکایت کرد اما چون باز پوا را به صندوق دادگستری نریخت درخواست رد شد ایشان همزمان به رای اعتراض کردند ودر در شعبه دیگر شورا بابت طلب خسارت ازمن شکایت کرده اند ایا اعتراض ایشان قبول می شود در شکایت بعدی از انجایی که ایشان پول را نپرداخته من باید خسارت بدهم الان من می توانم دادخواست الزام به استرداد ودیعه بدهم ایا تایید می شود

 33. سلام خسته نباشید زمانی که مستاجر پول داد به بنگاه اما بنگاه به صاحبخانه پول نداد ایا صاحبخانه میتواند اقدامی کند و یا از مستاجر بخواهد خانه رو تخلیه کند؟!

 34. با تشکر از شما من و خواهرم آرایشگاه ۵ طبقه ای در میرداماد ب مبلغ ۳۰۰ میلیون و ۹ میلیون اجاره سال اول ۱۰ونیم سال دوم و ۱۲ سال سوم اجاره کردیم ک در اول قرار بر یکسال بود در زیر قرارداد بنگاه زدند برای سال اول حق فسخ قرارداد را از طرفین ساقط کردند ودر حاشیه نوشتند حق فسخ تا پایان سه سال را نداریم ما تمام اجاره یکسال را در اولین ماه پرداخت کردیم و ایشان قرار بود آسانسور را ظرف مدت ۳ روز ب ما تحویل دهد ک ۳ ماه طول کشید ودر این مدت ما بنایی رو با توجه ب داشتن مشتری و پرسنل انجام دادیم این ملک هنوز فاقد آبگرم و اسانسور قابل استفاده هست ما ملک رو تخلیه کردیم ولی ایشون بعد از یکسال از ما برای اجور عقب مانده شکایت کردند در صورتی ک با اس ام اس ب ما اعلام کردند در صورت پیدا شدن مستاجر جدید مانده پول مارا ب ما برمی گردانند اما قیمت را طوری گذاشتند ک هیچ کسی و حتی بنگاه در حیرت هستند ما چ باید بکنیم ؟

 35. سلام
  من حدود ۵ سال مستاجر هستم و قرارداد ما دستی میباشد و موعد قرار داد به اتمام رسیده الان مالک پول پیش ندارد که من بروم ایااین مدتی که هستم کرایه به مالک تعلق میگیرد یا خیر در قرار داد هیچ گونه مواردی در مورد تخلیه نشده
  ممنون

 36. سلام من یه خونه اجاره کردم مبلغ پیش رو هم دادم ولی هنوز نرفتم تو خونه قرارداد هم خود صاحب خونه دستی نوشت ولی قرار شد یه سری تعمیرات انجام بده (اینارو مکتوب نکردیم) از طرفی هم خودش کلید داره و قرار نیست قفل رو عوض کنه که بتونه رفت و امد کنه تو ملکی که اجاره داده کلا به مشکل خوردیم و حاظر نیست پس بگیره میخواستم بدونم میتونم فسخ کنم از راه قانونی ؟

 37. سلام .
  من مستاجر هستم
  ۵ سال ساکن خانه ای هستم و اجاره به موقع واریز کردم طی این ۵ سال .
  الان موعد سال رسیده جهت تمدید قرارداد . و من به علت افزایش اجاره بها قبول نکردم .
  و الان ١ ماه زودتر میخوام تخلیه کنم به دلیل مشکلاتم .
  وای موجر میگن که باید اجاره کامل اون ١ ماه هم بدی
  . این درسته آیا

 38. سر ١١ ماه میخوام تخلیه کنم
  اجاره ١١ ماه هم کامل و سر موقع دادم
  ولی صاحب خانه میگه باید ١٢ ماه رو تسویه کنم
  اون ١ ماه هم که من نیستم و خانه تخلیه هم هست از من میخواد
  بعد از ۵ سال که اجاره به موقع دادم بهشون
  ممکنه راهنمایی کنید که من چه کاری انجام دهم

 39. سلام
  من واحدی رو اجاره کردم برای یکسال و سه ماه از قرارداد گذشته وبه دلیل بیکار شدن و مهاجرت به شهر دیگه مجبور به تخلیه میباشم ولی صاحب خانه قبول نمی کنه راه حلی هست برای این موضوع

 40. باسلام ابتدای ابانماه سوپدمارکتم قراردادش تمام شده از گوشه کنار حرفایی بود که همسایه بغلی با بنگاهی محل با صاحب مغازه قبل از اتمام قرارداد ما با نرخ بالاتر قولنامه امضا کرده بدون اینکه به من بگن مغازه رو خالی میکنی یا نه که صد در صد مغازه ای که من پارسال ۲۰۰ تومن خریدم وسایلش رو وپنجاه تومن سرقفلی دادم تخلیه نمیکنم .تو یه سال صد تومن ضرر میکنم من خواهان مغازه هستم بیست ساله این مغازه سوپر بوده ممنون

 41. سلام
  اگر مستاجر قرار باشه سر سال تخلیه کنه قبل از تخلیه چقدر از پول را باید به مستاجر پس بده؟ میشه جواب این و بدید من با مستاجرم به مشکل خوردم

 42. سلام ویلایی اجاره کردم بعد از ۶ ماه خواستم تخلیه کتم ۴ ماه و نیم اجاره ازم کم کرده پیشم که ۳۰ م بودرو ۱۸۷۵۰ اونم چک ۳م و ۱م اینجوری خورد تا ۲ماه داده چطور میتونم شکایت کنم به جایی میرسه؟

  1. کاربر گرامی
   لطفا پرسش حقوقی خود را از قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.
   و در صورت نیاز مشاوره حقوقی تلفنی رزرو کنید.

   با تشکر

 43. سلام بنده یک دستگاه آپارتمان نوساز که البته هنوز کامل نشده را تحویل گرفته ام این سختمان 42 واحدی بوده و هنوز برق ساختمان جدا نشده بهمین دلیل هزینه برق بسیار بالایی برای ساختمان میآید که بنده بعدا متوجه شده ام! شوال اول اینکه من میتونم بدلیل شفاف نبودن صاحبخانه از ایشان شکایت کنم؟ و سوال دوم اینکه اگر در فصل گرما این کنتر پاسخگوی نیاز ساختمان و احتمال قطعی برق شود من چگونه میتوانم پیکیری کنم مشکل را؟

 44. سلام من آپارتمانی دارم خالی بود روزی یه خانم آقا با اسباب تو ماشین تو خیابون مونده بودن املاک ملک منو اجاره داد بهشون و تو قرارداد ذکر شد برای فروش بازدید بدن و در صورت فروش زودتر. خالی کنن حالا نه بازدید میده نه خالی می‌کنه میتونم تخلیه بگیرم و اینکه آخرین بار بود به کسی خوبی کردم

 45. سلام مادر من بدون اطلاع و مشورت ما مغازه ی خانه را با مستاجر به صورت قرارداد ۵ ساله بسته و قرارداد مغازه ۱۴ ماه دیگه تموم میشه و این در حالیه که ما خونه رو فروختیم و خریدار به ما چند ماه برای تخلیه خانه وقت داده ولی گفته که مغازه رو زودتر میخواد ولی از طرفی ۱۴ ماه از قرارداد مغازه مونده و از طرفی هم مستاجر بدقلق خالی نمیکنه.. چه شرایط و قوانین خاصی برای این شرایط خاص وجود داره راهنمایی بفرمایید ممنون

 46. سلام ما قرارداد ۵ ساله برای مغازه نوشتیم ولی الان خونه رو فروحتیم و ۱۴ ماه هم از قرارداد مونده البته تو قرارداد بندی وجود نداره که بگه موجر باید یک ماه قبل از فسخ قرارداد به مستاجر تطلاع بدهد ولی این بند برای مستاجر هست! خریدار گفته تا برج ۴ باید مغازه تخلیه بشه وگرنه به ازای هر روز دیرکرد باید ۲ میلیون تومان خسارت بدیم و ازطرفی هم مستاجر زیر بار نمیره باید چکار کنیم لطفا کمک کنید

 47. سلام بنده مستاجرم دو ماه پیش اعلام کردم که نمی تونم کار کنم ، اجاره در نمی آد، اجازه تخلیه بهم بدین، پول رهن رو هر وقت اجاره دادین بدید ، اجاره رو ساقط کنین ، قبول نمی کند ، من هم پول ندارم ، چکار کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا