ثبت احوال

قرارداد بین المللی چیست و ذکر نکات اساسی در قرارداد های پیمانکاری بین المللی

هر قرارداد بین المللی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قرارداد بین المللی های بین المللی ضروری است :

 1. مشخصات طرفین قرارداد بین المللی

  الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد بین المللی .
  ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد بین المللی .
  شماره و تاریخ و نام صادر کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضاء قرارداد بین المللی .
  ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بین المللی براساس مدارک قانونی . طرف خارجی قرارداد بین المللی بایستی مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسول گری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید .
  د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضاء و تام الاختیار موسسه طرف خارجی قرارداد بین المللی و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضاء قرارداد بین المللی .
  هـ ) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد بین المللی برحسب موضوع قرارداد بین المللی در صورت نیاز .

  2. موضوع قرارداد بین المللی

  ذکر موضوع قرارداد بین المللی به طور دقیق لازم است . نوع , مقدار , مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد بین المللی باید روشن شود . چنانچه موضوع قرارداد بین المللی ارائه خدمات باشد , نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود.

  3. مدت قرارداد بین المللی

  در متن قرارداد بین المللی بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد بین المللی مشخص و به مقتضای موضوع قرارداد بین المللی جدول زمان بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد بین المللی شود . ضمناً برحسب نوع قرارداد بین المللی تغییرات احتمالی در مدت قرارداد بین المللی و شرایط آن نیز پیش بینی گردد.

  4. مبلغ قرارداد بین المللی

  کل مبلغ قرارداد بین المللی باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد . نسبت یامقادیر ارزی و ریالی قرارداد بین المللی باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد بین المللی باشد .

  5. ارز مورد قرارداد بین المللی

  ارز مورد قرارداد بین المللی طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد .قرارداد بین المللی

   

  6. نحوه پرداخت ها

  الف) ریالی : قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد بین المللی به ریال در مقابل اسناد و طبق شرائط مذکور در قرارداد بین المللی در داخل کشور قابل پرداخت است .
  ب) ارزی : پرداخت ارزی هر قرارداد بین المللی به یکی از صور زیر خواهد بود :
  – اعتبار اسنادی
  رایج ترین نوع پرداخت مبلغ ارزی قرارداد بین المللیها , از طریق اعتبار اسنادی می باشد که طرف خارجی قرارداد بین المللی با ارائه اسناد و طبق شرائط اعتبار اسنادی مربوطه می تواند از مبلغ آن استفاده کند . اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هردو قابل افتتاح است . شرایط پرداخت از قبیل : مبلغ پیش پرداخت , درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کال و صورت وضعیت های تأیید شده خدمات باید به طور دقیق در قرارداد بین المللی و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد .
  هزینه های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه های تبعی آن در شرایط عادی معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد بین المللی و هزینه های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد بین المللی  می باشد . این شرایط و یاخلاف آن باید در قرارداد بین المللی و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود . در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی ( قابل برگشت ) یا غیرقابل برگشت بودن , قابل انتقال بودن یا غیرقابل انتقال بودن , قابل تقسیم یا غیرقابل تقسیم بودن ) دقت کافی لازم است . اعتبار اسنادی تأیید شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی , رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است .
  هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد بین المللی از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد بین المللی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی انجام پذیرد , بایستی مبلغ درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد بین المللی ذکر گردد .
  – حواله ارزی
  در موارد خاص می توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد بین المللی را از طریق حواله ارزی انجام داد .
  – بروات ارزی
  تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد بین المللی در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد بین المللی همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد بین المللی می‌فرستد پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد بین المللی در سررسید قابل پرداخت است .

  7. بازرسی و نظارت

  در صورتی که کالای موضوع قرارداد بین المللی احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد , باید طرف خارجی قرارداد بین المللی متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت کننده هزینه های مزبور نیز در قرارداد بین المللی مشخص گردد . آزمایش و بازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرارداد بین المللی یا نماینده وی و یا مؤسسات بین المللی که با توافق طرفین انتخاب می شوند , صورت گیرد . بدیهی است این امر موجبی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد بین المللی نخواهد بود .قرارداد بین المللی

  8. نحوه حمل کالا

  نحوه بسته بندی کالا باید با در نظر گرفتن حساسیت , کیفیت و مشخصات کالا , متناسب با طریقه حمل مشخص گردد . علاوه بر رعایت مقررات و استانداردهای بین المللی در نوع بسته بندی باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکت های حمل و نقل نیز در متن قرارداد بین المللی منعکس گردد . بهتر است که روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یاشخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود .
  – اعلام حمل کالا
  طرف خارجی قرارداد بین المللی باید در فرصت زمانی پیش بینی شده , آماده بودن کالا برای حمل و بندر بارگیری را اعلام می دارد و به محض حمل کالا اطلاعات مربوط به محموله از قبیل نام , وسیله حمل , تاریخ حرکت و سایر مشخصات لازم را به طرف مقابل مخابره نماید . نوع مخابره باید در قرارداد بین المللی قید گردد و در صورت صلاحدید انجام چند نوع مخابره را الزامی کنند .
  – اسناد حمل
  لازم است که در متن قرارداد بین المللی صورت اسناد حمل دقیقاً مشخص و ذکر شود . در قرارداد بین المللیهایی که قیمت کالاهای حمل شده از طریق اعتبارات اسنادی پرداخت می شود , اسناد حمل عبارتند از :
  الف) سیاهه امضا شده در سه نسخه که دو نسخه آن به گواهی اطاق بازرگانی محل رسیده باشد همچنین گواهی مذکور می‌یابد به تایید کنسول گری و یا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در آن کشور نیز برسد .
  ب) بارنامه بدون قید و شرط ( نوع بارنامه اعم از زمینی , دریایی , هوایی و یا سرتاسری مشخص شود ) . رسیدهای مؤسسات کارگزار حمل و نقل و رسید انبار را نباید به عنوان بارنامه پذیرفت .
  ج) گواهی مبداء با ذکر نام کشور سازنده کالا در سه نسخه . در صورتی که براساس مقررات بعضی از کشورهای طرف قرارداد بین المللی صدور گواهی مبداء امکان نداشته باشد بایستی با مذاکره طرفین معامله سند دیگری که حاکی از تعیین محل ساخت کالا باشد جایگزین گواهی مبداء گردد .
  د) صورت بسته بندی کالا ( حاوی وزن , ابعاد , و ریز محتویات هر بسته و در صورت لزوم سایر مشخصات ) در سه نسخه .
  هـ ) گواهی کیفیت و کمیت کالا که به تأیید مؤسسه بازرسی کننده منتخب رسیده باشد در سه نسخه .
  و) چنانچه علاوه بر اسناد فوق الذکر , اسناد دیگری از قبیل گواهی بهداشت , قرنطینه کشاورزی , گواهی آزمایش کارخانه , سیاهه حمل و غیره مورد احتیاج طرف ایرانی قرارداد بین المللی باشد , جزء اسناد حمل منظور گردد و چنانچه گواهی بعضی از اسناد توسط کنسولگری و یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور طرف خارجی قرارداد بین المللی مورد نیاز طرف ایرانی قرارداد بین المللی باشد در متن قرارداد بین المللی و فرم گشایش اعتبار اسناد آورده شود .
  – وسیله حمل کالا
  حمل کالا به طریق زمینی , دریایی و هوایی یا ترکیبی از آنهاست که با توجه به نوع کالا و حساسیت ودوام آن انتخاب می‌گردد . دراین خصوص رعایت و قید موارد زیر توصیه می شود :
  الف) حمل کالا در یک دفعه صورت خواهد گرفت یا در دفعات متعدد و اگر در دفعات متعدد حمل کالا انجام می گیرد تعداد دفعات باید معلوم شود .
  ب) تغییر بین راهی طریقه حمل (Transshipment) بدون اجازه قبلی طرف ایرانی قرارداد بین المللی مجاز نمی باشد .
  ج) حمل هوایی و دریایی کالا باید به وسیله هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا با مباشرت آنها انجام پذیرد .

  9. ترخیص کالا

  نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد بین المللی مشخص گردد . در قرارداد بین المللیهای خرید کالا ترخیص برعهده طرف ایرانی قرارداد بین المللی خواهد بود . ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانت نامه های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوع قرارداد بین المللی و در مدت معین و مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود . در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد .قرارداد بین المللی

  10. ضمانت نامه ها

  1-10- ضمانت نامه پیش پرداخت

  در صورتی که در قرارداد بین المللی , انجام پیش پرداخت به طرف خارجی قرارداد بین المللی پیش بینی شده باشد در مقابل باید ضمانت نامه ای حداقل به همان مبلغ از طرف خارجی قرارداد بین المللی اخذ گردد .
  ضمانت نامه پیش پرداخت باید دارای شرایط زیر باشد :
  الف) مبلغ ضمانت نامه از 25 درصد ارزش قرارداد بین المللی بیشتر نباشد مگر با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید بانک مرکزی ایران .
  ب) ضمانت نامه توسط بانک یا مؤسسه اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی ایران صادر گردد .
  ج) ضمانت نامه کاملاً بدون قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد .
  د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد بین المللی قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد بین المللی پرداخت نماید .
  هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید و ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی , از طریق تلکس یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد بین المللی و یا بانک کارگزار طرف ایرانی قرارداد بین المللی   انجام پذیر است .
  و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد بین المللی و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادر کننده ضمانت نامه در پایان سررسید ضمانت نامه برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد بین المللی نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه به طرف ایرانی قرارداد بین المللی اقدام خواهد نمود .
  ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .
  ح) در متن ضمانت نامه , تاریخ , شماره و موضوع قرارداد بین المللی و همچنین شماره و تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .
  ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد بین المللی باشد .
  دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید ضمانت نامه انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق , بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قرارداد بین المللی تمدید و مراتب را به طرف ایرانی قرارداد بین المللی ابلاغ نماید .قرارداد بین المللی

  2-10- ضمانت نامه حسن انجام کار

  جهت تضمین حسن اجرای تعهدات طرف خارجی قرارداد بین المللی و تأمین خسارات و ضرر و زیان های ناشی از تخلف وی و برای تضمین کیفیت و کمیت کالای مورد معامله هنگام عقد قرارداد بین المللی بایستی با توجه به نوع کالا و یا کار مورد نظر , ضمانت نامه حسن انجام کار از طرف خارجی قرارداد بین المللی دریافت گردد . تاریخ و نحوه آزاد شدن این ضمانت نامه باید در قرارداد بین المللی مندرج گردد .
  دستگاه های اجرایی با در نظر گرفتن نوع و کیفیت کالا , کار و مبلغ قرارداد بین المللی مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار را که درصدی از مبلغ کل قرارداد بین المللی می باشد , تعیین و در قرارداد بین المللی ذکر نمایند .
  ضمانت نامه حسن انجام کار باید دارای شرایط زیر باشد :
  الف) در تعیین میزان و مبلغ آن رعایت مفاد مربوطه در آیین نامه معاملات دولتی برای سازمان های دولتی الزامی است .
  ب) ضمانت نامه توسط بانک یا موسسه اعتباری مورد تأیید سیستم بانکی ایران صادر گردد .
  ج) ضمانت نامه کاملاً بدن قید و شرط و مطابق با ضوابط مورد قبول سیستم بانکی ایران باشد .
  د) ضمانت نامه دارای مدت و به درخواست طرف ایرانی قرارداد بین المللی قابل تمدید باشد . چنانچه بانک به هر علتی نخواهد و یا نتواند ضمانت نامه را تمدید کند , متعهد است وجه ضمانت نامه را به طرف ایرانی قرارداد بین المللی پرداخت نماید .
  هـ ) در ضمانت نامه ذکر شود که تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه به درخواست کتبی از طریق تلکس و یا تلگراف رمزدار طرف ایرانی قرارداد بین المللی و یا بانک کارگزار طرف ایرانی انجام پذیر است .
  و) مبلغ ضمانت نامه با ارائه اسناد و برابر دستور کتبی طرف قرارداد بین المللی و یا گواهی انجام کار کاهش خواهد یافت . بانک صادرکننده ضمانت نامه در پایان سررسید برابر دستور کتبی طرف ایرانی قرارداد بین المللی نسبت به پرداخت مانده وجه ضمانت نامه طرف ایرانی اقدام می نماید .
  ز) از قبول ضمانت نامه هایی که به صورت اعتبار اسنادی صادر می گردد خودداری شود .
  ح) در متن ضمانت نامه تاریخ , شماره و موضوع قرارداد بین المللی و همچنین شماره و  تاریخ اعتبار اسنادی مربوطه قید گردد .
  ط) وجه ضمانت نامه باید به ارز موضوع قرارداد بین المللی باشد .
  دستگاه های اجرایی موظفند درخواست تمدید , ضبط و یا ابطال ضمانت نامه را حتماً قبل از تاریخ سررسید آن انجام دهند . در صورت عدم دریافت درخواست فوق بانک کارگزار ایرانی موظف است یک دوره ضمانت نامه را به هزینه طرف ایرانی قراردادبین المللی تمدید و مراتب را به طرف ایرانی ابلاغ نماید .
  کسور وجه الضمان
  در قراردادبین المللیهای خرید کال و خدمات با توجه به شرایط قراردادبین المللی و ضوابط مربوطه می توان مبلغی وجه الضمان کسر نمود . در این موارد نحوه کسر و استرداد مبلغ وجه الضمان باید در قراردادبین المللی قید گردد .

  11. تعدیل قیمت

  درصورتی که با توجه به موضوع قراردادبین المللی پیش بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت ( به تفکیک بخش های مختلف قراردادبین المللی و در نظر گرفتن شاخص های بین المللی و یا مورد توافق ) برای قسمت ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقاً در متن قراردادبین المللی مشخص و قید گردد . برای قراردادبین المللیهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی گیرد .قرارداد بین المللی

  12. تغییر مقادیر کار

  افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قراردادبین المللی در مدت معینی از تاریخ قراردادبین المللی و براساس قیمت های قراردادبین المللی تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است . پیش بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قراردادبین المللی از نکات مهم است و باید در تنظیم قراردادبین المللی آن را مد نظر قرار داد .

  13. نقشه ها و دستورالعمل ها

  در قراردادبین المللیهای خرید ماشین آلات و تجهیزات فنی , طرف خارجی قراردادبین المللی باید متعهد شود که کلیه نقشه ها و دستورالعمل های لازم برای نصب , بهره برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قراردادبین المللی قرار دهد .

  14. تغییر شرایط و مشخصات فنی

  امکان تغییر دادن هریک از شرایط قراردادبین المللی و یا مشخصات فنی با توجه به تأثیر این تغییرات در قیمت , زمان تحویل , ضمانت وسایر ارکان قراردادبین المللی باید حین توافق جهت تنظیم قراردادبین المللی پیش بینی و در متن درج گردد .

  15. هزینه ها , حقوق و عوارض گمرکی

  در قراردادبین المللیهای خرید کالا و یا خدمات , کلیه مخارج گمرکی ( حقوق گمرکی , سود بازرگانی , عوارض و هزینه های گمرکی ) در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قراردادبین المللی (خریدار) می باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قراردادبین المللی ذکر گردد . هر شرطی برخلاف این با طرف خارجی قراردادبین المللی معمولاً با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفاء نیست .

  16. بیمه کالاهای خریداری شده

  مبلغ بیمه باربری حداقل با ارزش سی . اند . اف کالا تعیین گردد . باتوجه به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاریه اجازه دهد , اقدام به عقد قراردادبین المللی بیمه نمود .
  انجام مشاوره و کسب راهنمایی های ضروری از متخصصان شرکت های بیمه ایرانی بسیار مفید است . چنانچه تغییر شرایط قراردادبین المللیی تأثیری بر شرایط بیمه نامه داشته باشد , لازم است که در بیمه نامه نحوه تغییر روشن گردد .
  در مورد ماشین آلاتی که استفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله  «  بیمه نامه تمام خطر نصب » ضروری است . شرایط بیمه نامه باید طبق تعهدات قراردادبین المللیی پیمانکار تنظیم شود .
  پرداخت حق بیمه کالاهایی که به صورت فوب ( F.O.B ) یا ( C & F ) خریداری می شود , برعهده خریدار است ولی در قراردادبین المللیهای کالا و خدمات طرف پرداخت کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قراردادبین المللی مشخص گردد .
  چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه نامه باربری انجام نگیرد , تمدید اعتبار بیمه نامه باربری ضروری است .
  بیمه نامه ها اصولاً باید درایران صادر شود .

  17. حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

  در قراردادبین المللی بین المللی , طرف خارجی قراردادبین المللی باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قراردادبین المللی بیمه نماید . بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قراردادبین المللی پیش بینی شود .

  18. مالیات

  در مورد مالیات بایستی نکات زیر مورد توجه قرار گرفته و در متن قراردادبین المللی قید گردد . کلیه مالیات های قانونی متعلق به قراردادبین المللیهای خرید کالا و یا خدمات براساس ضوابط و نرخ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم الاجراء و در تاریخ عقد قراردادبین المللی برعهده طرف خارجی قراردادبین المللی است و کسر مالیات های مربوط به قراردادبین المللی برعهده طرف ایرانی است . مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قراردادبین المللی در هر پرداخت کسر و به حساب اداره دارایی محل واریز گردد . بدیهی است مالیات های کسر شده توسط طرف ایرانی علی الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود . طرف ایرانی قراردادبین المللی مکلف است پس از عقد قراردادبین المللی , نسخه ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد .

  19. قطعات یدکی و ابزارآلات

  در صورت تقاضای طرف ایرانی قراردادبین المللی , طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قراردادبین المللی , برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قراردادبین المللی بگذارد .
  ضمناً طرف خارجی قراردادبین المللی متعهد می گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آنها می شود را تهیه و به او تحویل نماید .قرارداد بین المللی

  20. آموزش

  در قراردادبین المللیهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است , طرف خارجی قراردادبین المللی باید متعهد شود که نیروی انسانی مورد نیاز را برای نگهداری و بهره برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد .
  مدت , مکان , روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان , باید در قراردادبین المللی قید گردد و طرف پرداخت کننده هزینه های آموزشی مشخص گردد .

  21. کارکنان خارجی

  هرگاه در قراردادبین المللیهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد , باید حدود استفاده از کارکنان خارجی با توجه به نوع تخصص مورد نیاز و سیاست اشتغال در زمان قراردادبین المللی با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم , تعیین و در قراردادبین المللی قید گردد .
  کارکنان خارجی که در رابطه با موضوع قراردادبین المللیی وارد ایران می شوند , باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند . اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قراردادبین المللی به عمل می آید .
  موضوع مفاصا حساب مالیاتی کارکنان خارجی دارای پروانه کار که قبل و یا بعد از انقضای مدت قراردادبین المللی تصمیم به ترک ایران می گیرند باید در قراردادبین المللی پیش بینی شود .

  22. دیرکرد و جریمه

  تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قراردادبین المللی در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادبین المللیی در مدت مقرر در قراردادبین المللی , دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می شود . قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد , حداکثر مدتی که مشمول جریمه می شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که با توجه به نوع مشخصات قراردادبین المللی تعیین می گردد در قراردادبین المللی ضروری است .
  تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی , پیش از مهلت های مقرر و پیش بینی شده در قراردادبین المللی می تواند یکی از موجبات فسخ قراردادبین المللی از سوی طرف ایرانی باشد .

  23. حق واگذاری انجام موضوع قراردادبین المللی به غیر

  انتقال موضوع قراردادبین المللی از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی باشد . واگذاری قسمت هایی از موضوع قراردادبین المللی به پیمانکاران دست دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است . در این صورت مسئولیت , تعهدات و تضمینات طرف اصلی قراردادبین المللی به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قراردادبین المللی ویا پیمانکار دست دوم اخذ نماید .

  24. فورس ماژور ـ (قوه قاهره ) ـ (Force Majeure)

  درانعقاد قراردادبین المللیهای بین المللی باید آثار مترتبه برقراردادبین المللی در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ماژور مشخص گردد . منظور از فورس ماژور یا قوه قاهره پیش آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قراردادبین المللی را غیرممکن می کند به نحوی که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است .
  تأخیرات ناشی از فورس ماژور در انجام قراردادبین المللی موجبی برای فسخ نیست .
  درمتن قراردادبین المللی باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ماژور را به همدیگر اطلاع دهند .

  25. قانون حاکم بر قراردادبین المللی

  در قراردادبین المللیهای دولتی قانون حاکم بر اجرای قراردادبین المللی , قوانین جمهوری اسلامی ایران است در قراردادبین المللیهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده , تصریح به متابعت قراردادبین المللی از قوانین ایران بنماید . هرگاه قراردادبین المللی در ایران منعقد شود , با توجه به ماده 968 قانون مدنی , قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قراردادبین المللی خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادبین المللیی ضروری است .قرارداد بین المللی

  26. حل و فصل اختلافات

  کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قراردادبین المللی , ابتدا در هیأتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل وفصل خواهد شد . هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه ای نرسد هریک از طرفین قراردادبین المللی مختار است به دادگاه های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید . رای صادره از طرف دادگاه های ایران قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه های ایران باید در کلیه قراردادبین المللیهای خارجی مورد توجه و پذیرش قرار گیرد . هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادبین المللیی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , نحوه ارجاع به داوری  پیش بینی گردد .

  27. فسخ

  در تنظیم قراردادبین المللیها به حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش بینی گردد . جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ , نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قراردادبین المللی تصریح شود .

  28. ابطال

  نظر به حکومت قوانین صلاحیت دار بر اجرای قراردادبین المللیها , هرگاه موضوع قراردادبین المللی و شرائط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قراردادبین المللی باطل و کان لم یکن خواهد بود .
  هرگاه طرف ایرانی ( بخش خصوصی ) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قراردادبین المللی با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قراردادبین المللی منعقده , قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قراردادبین المللی گردد , حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به موجب قانون خارجی را معتبر می شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد . قانون مدنی در ماده 975 اعلام می دارد :
  « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادبین المللیهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » .

  29. مکاتبات

  در قراردادبین المللی , باید زبان مکاتبات مشخص گردد . بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان ها خواهد بود و عنداللزوم می توان یکی از زبان های بین المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرار داد . مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبان های بین المللی تهیه و تنظیم می گردد .

  30. زبان قراردادبین المللی

  هر قراردادبین المللی به نسخ مورد لزوم به زبان های فارسی و یکی از زبان های بین المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می شود , تمام نسخه ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون , متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت . در موارد ضروری می توان یک زبان بین المللی را انتخاب و قراردادبین المللی را به آن زبان تنظیم کرد .

  31. ضمائم قراردادبین المللی

  ضمائم قراردادبین المللی باید در متن قراردادبین المللی مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد .

  32. تعاریف

  کلیه مفاهیم , اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قراردادبین المللی می یابد روشن , مشخص و با رعایت ایجاز باشد . اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد .

محل امضاء طرف اول قراردادبین المللی                     محل امضاء طرف دوم قراردادبین المللی

تاریخ : ………………………….
شهود : 1ـ ………………………..2ـ …………………………………

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا