• سهامی خاص – صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص

    سهامی خاص :مجمع عمومی فوق العاده شرکت ــــــــــــــــــــــــــــ  سهامی خاص به شماره ثبت شده ــــــــــــــــــــــــــــ درتاریخ ــــــــــــــــــــــــــــ ساعت ــــــــــــــــــــــــــــ با حضور اکثریت / کلیه سهامداران درمحل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردیده : در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت :  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــــ به سمت رئیس  آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــــ […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰